Giáo án các môn khối 3 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Nam Thanh

Giáo án các môn khối 3 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Nam Thanh

Tập đọc - kể chuyện: Giọng quê hương

I. Mục tiêu:

 A. Tập đọc:

 - Đọc đúng, rành mạch, giọng đọc bước đầu bộc lộ được tình cảm , thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện.

 - Hiểu ý nghĩa : tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương , với người thân qua giọng nói quê hương thân quen ( trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4 )

 B. Kể chuyện:

 - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ

II. Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 20 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 31/05/2017 Lượt xem 379Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn khối 3 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Nam Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ho¹t ®éng tËp thÓ: ¤n bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu 
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t :
Hsinh ®­îc «n l¹i bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu ®· ®­îc häc .C¸c em tËp ®Òu ®Ñp,Th¼ng 
Hµng ngang , th¼ng hµng däc trong qóa tr×nh tËp .
Hsinh thÊy tho¶i m¸i sau c¸c tiÕt häc trong líp .
II. ChuÈn bÞ : 
 S©n tr­êng s¹ch sÏ , tho¸ng m¸t .
III. Ho¹t ®éng d¹y häc :
 - Häc sinh tËp trung t¹i s©n b·i theo 4 hµng däc .
 - Gviªn giíi thiÖu néi dung , yªu cÇu cña tiÕt häc .
 - Hsinh khëi ®éng c¸c khíp cæ tay,cæ ch©n.
 - ¤n tËp bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo líp , theo tæ .
 - Mét sè häc sinh xung phong biÓu diÔn bµi thÓ dôc .
 - Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i : mÌo ®uæi chuét .
 - Gviªn nhËn xÐt tiÕt häc , dÆn dß .
@š š š š š & › › › › ›?
TuÇn 10
 Thø 2 ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
TËp ®äc - kÓ chuyÖn:	 Giäng quª h­¬ng
I. Môc tiªu: 
 A. TËp ®äc:
	- Đọc đúng, rành mạch, giọng đọc bước đầu bộc lộ được tình cảm , thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện. 
	- Hiểu ý nghĩa : tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương , với người thân qua giọng nói quê hương thân quen ( trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4 )
 B. KÓ chuyÖn:
	- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ
II. §å dïng d¹y häc:
 - Tranh minh ho¹ truyÖn trong SGK.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 ( thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy 19/10/2009 )
 To¸n: 	Thùc hµnh ®o ®é dµi.
I. Môc tiªu:
	- Biết dùng thước và bút để vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước .
	- Biết cách đo và đọc kết quả đo độ dài những vật gần gũi với HS như độ dài cái bút , chiều dài mép bàn , chiều cao bàn học.
	- Biết dùng mắt ước lượng độ dài (tương đối chính xác)
 Lµm btËp 1,2,3 (a,b )
II. §å dïng d¹y häc
 Th­íc mÐt
III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
 ( Thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy 19/10/2009 )
 Bæ sung : kh«ng yªu cÇu hsinh lµm bt3c.
§¹o ®øc:	Bµi 5: Chia sÎ vui buån cïng b¹n (TiÕt 2)
I. Môc tiªu:
	- BiÕt ®­îc b¹n bÌ cÇn ph¶i chia sÎ víi nhau khi cã chuyÖn vui, buån.
	- Nªu ®­îc mét vµi viÖc lµm cô thÓ chia sÎ vui, buån cïng b¹n.
	- BiÕt chia sÎ buån vui cïng b¹n trong cuéc sèng h»ng ngµy.
 - KÜ n¨ng sèng : hsinh cã kÜ n¨ng l¾ng nghe ý kiÕn cña b¹n ;kÜ n¨ng thÓ hiÖn sù c¶m th«ng, chia sÎ khi b¹n vui buån .
II. §å dïng d¹y häc:
	Vë bµi tËp §¹o ®øc 3.
	C¸c c©u chuyÖn, bµi th¬, bµi h¸t, tÊm g­¬ng, ca dao, tôc ng÷... vÒ t×nh b¹n, vÒ sù c¶m th«ng, chia sÎ vui buån víi b¹n
	C¸c tÊm b×a nhá mµu ®á, mµu xanh, mµu tr¾ng .
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 ( thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy 19/10/2009 )	
 Bæ sung : ë btËp 3 cho hsinh ch¬i trß ch¬i phãng viªn , c¸c hslÇn l­ît ®ãng 
 Vai phãng viªn vµ pháng vÊn c¸c b¹n gióp hs cã kÜ n¨ng l¾ng nghe ý 
 KiÕn cña b¹n , thÓ hiÖn sù c¶m th«ng , chia sÎ khi b¹n vui buån .
@š š š š š & › › › › ›?
ChiÒu thø 2 ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010-10
 LuyÖn tiÕng viÖt : ¤n tËp ( 2t)
Yªu cÇu cÇn ®¹t : 
 ¤n tËp vÒ c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong mé sè c©u v¨n , c©u th¬. C¸ch t¹o h×nh 
 ¶nh so s¸nh .
Ho¹t ®éng d¹y häc :
 Ho¹t ®éng gi¸o viªn 
 Ho¹t ®éng häc sinh
Bµi 1:T×m c¸c h×nh ¶nh ®­îc so s¸nh víi nhau trong nh÷ng c©u v¨n , c©u th­ sau :
 a, Trêi nh­ c¸nh ®ång
 Xong mïa gÆt h¸i
 DiÒu em l­ìi liÒm 
 Ai quªn bá l¹i .
 b , Ai nÆn nªn h×nh 
 KhÕ chia n¨m c¸nh
 KhÕ chÝn ®Çy cµnh 
 Vµng treo lãng l¸nh.
C ,Sãc bay cã h×nh d¸ng nhá b»ng qu¶ d­a chuét .
d , N¾ng nh­ löa ®æ xuèng nói rõng .
Bµi 2 : T×m tõ so s¸nh cã thÓ ®Æt vµo gi÷a hai sù vËt so s¸nh trong mçi c©u ë bt1.
Bµi 3:
Chän c¸c tõ ng÷ trong ngoÆc ®¬n thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh h×nh ¶nh so s¸nh .
a, Nh÷ng giät s­¬ng mai long lanh tùa ...
b, TiÕng giã rõng vi vu nh­ .......
c, BÇu trêi ®Çy nh÷ng t¬ g¹o tr¾ng nân nh­.........
( tiÕng s¸o , tuyÕt bay , h¹t ngäc )
Bµi 4 : §iÒn vµo chç trèng eo hay oe o ?
- Léi suèi tr..... ®Ìo.
- Ra kh¬i k.... l­íi .
- Khi viÕt ®õng ng.... ®Çu ,ng.... cæ.
Bµi 5 :
§iÒn dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp cho c¸c c©u sau :
a , ChiÕc ¸o xanh m¬ mµng cña chÞ cá nh­ t­¬i h¬n ®Ñp h¬n khi cã giät s­¬ng mai ®Ýnh lªn .
b , T«i cïng b¹n Dung b¹n Cóc vµ b¹n H¹nh lµm mét lä hoa giÊy ®Ó tham dù héi thi khÐo tay .
c , C« gi¸o lu«n nh¾c nhë chóng em ph¶i ch¨m häc ch¨m lµm vµ gióp ®ì bè mÑ viÖc nhµ .
Hsinh tù lµm vµo vë , 4hs lªn b¶ng thùc hiÖn 4 c©u.
Hs th¶o luËn nhãm ®«i , nªu miÖng .
Hsinh lµm vµo vë – 1hs thùc hiÖn ë b¶ng líp.
Hs lµm , ®äc bµi lµm :
- Léi suèi trÌo ®Ìo.
- Ra kh¬i kÐo l­íi .
- Khi viÕt ®õng ngoe ä ®Çu, ngoe ä cæ .
Hsinh thùc hiÖn vµo vë , 3hs lªn b¶ng ®iÒn 3 c©u.
@š š š š š & › › › › ›?
 Thø 3 ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010
	To¸n: Thùc hµnh ®o ®é dµi (tiÕp)
I- Mục tiêu:
- Biết cách đo, cách ghi và đọc được kết quả đo độ dài. Bài 1, 2.
- Biết so sánh các độ dài.
II- Đồ dùng:
 Thước cm, Thước mét.
III- Hoạt động dạy học:
 ( Thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy 20/10/2009)
LuyÖn to¸n : LuyÖn tËp
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t: cñng cè , kh¾c s©u b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi .¤n tËp vÒ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II.HdÉn hsinh mét sè bµi tËp :
Bµi 1 : ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 
 4m 5 dm = . cm 6 m 5 dm = dm
 5m 3 dm = ..dm 3m 3 dm = ..dm
 8dm 1cm = .cm 1m 65cm = ...cm
 7m 12cm = .cm 5 m12cm = .cm
 ( hsinh lµm vµo vë , 2 hsinh lªn b¶ng thùc hiÖn )
 Bµi 2 :TÝnh :
 25dam + 42dam = 672m + 314 m =
 83hm - 75hm = 475dm - 56dm =
 13km x 5 = 48cm : 6 =
 5 dam x 7 = 24cm : 4 =
 (Hsinh thùc hiÖn , nªu miÖng kqu¶ )
Bµi 3 : Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :
 Sè ®o ®é dµi nhá h¬n 5m15cm lµ :
 A. 505 cm B . 515 cm C , 550 cm D. 551 cm
Bµi 4; Nam cao 145 cm , D­¬ng cao 138 cm . Hái Nam cao h¬n D­¬ng bao nhiªu x¨ng-ti-mÐt .
 Bµi gi¶i :
 Nam cao h¬n D­¬ng sè x¨ng –ti –mÐt lµ :
 145 cm - 138 cm = 7 cm
 §¸p sè : 7 cm
 Gviªn chÊm mét sè vë –nhËn xÐt tiÕt häc.
 @š š š š š & › › › › ›?
TËp viÕt:
 ¤n ch÷ hoa : G (tiếp theo).
I - Môc tiªu:
- Viết đúng chữ hoa G (1 dòng Gi), Ô, T (1 dòng ), Viết đúng tên riêng Ông Gióng (1 dòng): Gió đưa ...Thọ Xương (1 lần) bằng chử cỡ nhỏ. 
- Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) thông qua BT ứng dụng. 
II -§ å dïng d¹y häc:
	- Mẫu chữ viết hoa G, Ô, T, vở TV.
	- Tõ øng dông(BDD) vµ câu ca dao trong bài viết trên dòng kẻ ô li. 
III – Ho¹t ®éng d¹y häc:
 ( Thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy23/10/2009)
 Thø 4ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010
 TËp ®äc: 	 Th­ göi bµ 
I. Môc tiªu:
	- Đọc đúng, rành mạch, giọng đọc bước đầu bộc lộ tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với từng kiều câu .
	- Nắm được những thông tin chính của bức thư thăm hỏi . Hiểu ý nghĩa : tình cảm gắn bó với quê hương và tấm lòng yêu quý bà của các cháu ( Trả lời được các CH trong SGK ) 
 - KÜ n¨ng sèng :Tù nhËn thøc b¶n th©n ; ThÓ hiÖn sù c¶m th«ng .
II. §å dïng d¹y häc: 
	- Mét phong b× th­ vµ bøc th­ cña HS trong tr­êng göi ng­êi th©n (GV s­u tÇm).
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 ( Thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy21/10/2009 )
 Bæ sung : yªu cÇu hs vÒ nhµ viÕt mét bøc th­ th¨m hái mét ng­êi th©n
 ®Çy ®ñ 3 phÇn , Kh«ng thÓ thiÕu phÇn th¨m hái , phÇn kÓ vÒ b¶n th©n , lêi høa 
 Lêi chóc .
LuyÖn tõ vµ c©u: 	 So s¸nh - DÊu chÊm.
	I. Môc tiªu:
- Biết thêm được một kiểu so sánh: so sánh âm thanh với âm thanh (BT1, BT2).
- Biết dúng dấu để ngắt câu trong một đoạn văn (BT3). 
	II. §å dïng d¹y - häc:
 - B¶ng líp viÕt s½n ®o¹n v¨n trong BT3 (®Ó h­íng dÉn ng¾t c©u).
 - 3 hoÆc 4 tê phiÕu khæ to kÎ b¶ng lµm BT2 (xem mÉu ë phÇn lêi gi¶i).
	III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 (thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy 22/10/2009)
 Bæ sung: Bt1 , gviªn gi¶ng: Trong rõng cä , nh÷ng giät n­íc m­a 
 ®Ëp vµo l¸ cä lµm ©m thanh vang ®éng h¬n,lín h¬n nhiÒu so 
 Víi b×nh th­êng .
@š š š š š & › › › › ›?
To¸n: 	 LuyÖn tËp chung.
	I. Môc tiªu:
- Biết nhân, chia trong trong phạm vi bảng tính đã học. Bài 1, 2(cột 1, 2, 4), 3(dòng 1), 4, 5.
- Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo.
	II. §å dïng:
GV : Bảng phụ, Phiếu HT
HS : SGK
	III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 ( Thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy 21/10/2009 )
@š š š š š & › › › › ›?
ChÝnh t¶: (Nghe –viÕt): 	Quª h­¬ng ruét thÞt 
I. Môc tiªu:
- Nghe – viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tìm và viết được tiếng có vần oai / oay ( BT2)
- Làm được BT(3) b
II. §å dïng d¹y – häc:
 - Khæ giÊy to hoÆc b¶ng ®Ó HS thi t×m tõ chøa vÇn oai/oay.
 - B¶ng líp viÕt s½n c©u v¨n cña BT 3b.
 III. Ho¹t ®éng d¹y – häc:
 ( thùc hiÖn nh­ bµi so¹n ngµy 21/10/2009)
 Bæ sung ,bt2: 
 - C¸c tiÕng cã vÇn oai: khoai, khoan kho¸i, ngoµi , ngo¹i ,xoµi , thoai tho¶i,
 Tho¶i m¸i , ph¸ ho¹i .....
 - C¸c tiÕng cã chøa vÇn oay : xoay, xo¸y. Ngo¸y ,ngä ngo¹y ,hÝ ho¸y, loay
 Hoay, nhoay nho¸y......
@š š š š š & › › › › ›?
 ChiÒu thø 5 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n
KiÓm tra ®Þnh kú (gi÷a HKI)
	A- Mục tiêu:
	- Kiểm tra KN nh©n, chia nhÈm trong ph¹m vi c¸c b¶ng nh©n 6,7; b¶ng chia 6,7.
	-KN thùc hiÖn nh©n sè cã 2 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè, chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè.
	-BiÕt so s¸nh 2 sè ®o ®é dµi cã 2 tªn ®¬n vÞ ®o.
	-§o ®é dµi ®o¹n th¼ng, vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.
	-Kü n¨ng gi¶i to¸n gÊp 1 sè lªn nhiÒu lÇn, t×m 1 trong c¸c phÇn b»ng nhau cña 1 sè.
	B- Đồ dùng:
	GV : Đề bài
	HS : Giấy kiểm tra.
	C- Nội dung kiểm tra:
*Bài 1: Tính nhẩm
 6 x 3 = 24 : 6 = 7 x 2 = 42 : 7 =
 7 x 4 = 35 : 7 = 6 x 7 = 54 : 6 = 
 6 x 5 = 49 : 7 = 7 x 6 = 70 : 7 =
 * Bài 2:§¨t tÝnh råi tÝnh:
 12 x 7 20 x 6
 86 : 2 99 : 3
 * Bài 3: Điền dấu" >; <; =" thích hợp vào chỗ chấm.
 2m20cm.........2m25cm 8m62cm............8m60cm
 4m50cm........450cm 3m5cm.......... .300cm
 6m60cm........6m 6cm 1m10cm......... 110cm
 * Bài 4: 
ChÞ nu«i ®­îc 12 con gµ, mÑ nu«i ®­îc nhiÒu gÊp 3 lÇn sè gµ cña chÞ. Hái mÑ nu«i ®­îc bao nhiªu con gµ?
* Bài 5:
a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9cm.
b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng AB.
 D,Thu bµi, nhËn xÐt.
§,Biểu điểm
Bài 1( 2điểm): Mỗi phép tính đúng được 1/6 điểm.
Bài 2( 2 điểm): Mỗi phép tính đúng được 1/2 điểm.
Bài 3( 2 điểm): Mỗi phép tính đúng được 1/3 điểm
Bài 4( 2 điểm)
- Câu trả lời đúng được 1/2 điểm.
- Phép tính đúng được 1 điểm.
- Đáp số đúng được 1/2 điểm.
Bài 5( 2 điểm)
- Vẽ đoạn thẳng AB đúng được 1 điểm
- Vẽ đoạn thẳng CD đúng được 1 điểm
.
 LuyÖn tiÕng viÖt : ¤n tËp 
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t : Hsinh ®­îc cñng cè thªm vÒ c¸ch t¹o h×nh ¶nh so s¸nh . ®iÒn tõ thÝch hîp vµo v¨n c¶nh cho tr­íc .
II. Ho¹t  ... 
 Lµn g× ?
 Bµi 5 :ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 5 ®Õn 7 c©u ) kÓ vÒ t×nh c¶m cña em 
 ®èi víi c« gi¸o chñ nhiÖm .
Thø Hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009
LuyÖn ®äc : §Êt quý ®Êt yªu
I. Môc tiªu
	- Cñng cè kÜ n¨ng ®äc tr¬n vµ ®äc hiÓu bµi : §Êt qóy ®Êt yªu
	- §äc kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái
II. §å dïng GV : SGK
	 HS : SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra bµi cò
- §äc bµi : §Êt quý ®Êt yªu
2. Bµi míi
a. H§1: §äc tiÕng
- GV ®äc mÉu, HD giäng ®äc
- §äc c©u
- §äc ®o¹n
- §äc c¶ bµi
b. H§ 2 : ®äc hiÓu
- GV hái HS c©u hái trong SGK
c. H§ 3 : ®äc ph©n vai
- Gäi 1 nhãm ®äc ph©n vai
- GV HD giäng ®äc cña tõng vai
- 3 HS ®äc bµi
- NhËn xÐt b¹n ®äc
- HS theo dâi
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u, kÕt hîp luyÖn ®äc tõ khã
+ §äc nèi tiÕp 4 ®o¹n
- KÕt hîp luyÖn ®äc c©u khã
- §äc ®o¹n theo nhãm
- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
- B×nh chän nhãm ®äc hay
+ 4HS ®äc c¶ bµi
- HS tr¶ lêi
- §äc ph©n vai theo nhãm
- C¸c nhãm thi ®äc ph©n vai
- B×nh chän nhãm ®äc hay
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt giê häc
- Khen tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc tèt
LuyÖn To¸n: Gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t:
	- Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh. 
- RÌn KN tãm t¾t vµ gi¶i to¸n.
	- GD HS ch¨m häc .
II. §å dïng: 
GV : B¶ng phô - PhiÕu HT
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ LuyÖn tËp:
* Bµi 1: Mét quÇy x¨ng dÇu b¸n ®­îc 9l dÇu ho¶ vµ mét sè x¨ng nhiÒu gÊp 5 lÇn sè lÝt dÇu ho¶. Hái quÇy ®ã ®· b¸n ®­îc tÊt c¶ bao nhiªu lÝt x¨ng vµ dÇu?
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g×?
- Muèn t×m sè x¨ng ta lµm ntn?
- Muèn t×m sè x¨ng dÇu ®· b¸n ta lµm ntn?
- ChÊm, ch÷a bµi.
*Bµi 2: 
- Anh cã 25 tÊm ¶nh, em cã Ýt h¬n anh 9 tÊm ¶nh. Hái c¶ hai anh em cã bao nhiªu tÊm ¶nh ?
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g×?
- Muèn biÕt c¶ hai anh em cã mÊy tÊm ¶nh ta cÇn biÕt g× ?
- §· biÕt sè b­u ¶nh cña ai? 
- Ch­a biÕt sè b­u ¶nh cña ai?
- VËy ta ph¶i t×m sè b­u ¶nh cña ai tr­íc ?
- GV HD HS vÏ s¬ ®å.
- ChÊm vµ ch÷a bµi.
* Bµi 3: Mét thïng cã 32l dÇu. Sau khi b¸n, cßn l¹i sè lÝt dÇu. Hái sè lÝt dÇu ®· b¸n lµ bao nhiªu?
2/ Cñng cè- DÆn dß:
- GV nhËn xÐt chung giê häc
- 1,2 HS ®äc bµi to¸n
- HS tr¶ lêi
- LÊy sè dÇu nh©n 5.
- LÊy sè dÇu céng sè x¨ng.
- Lµm phiÕu HT
Bµi gi¶i:
Sè lÝt x¨ng ®· b¸n ®­îc lµ:
9 x 5 = 45 ( l)
QuÇy ®ã ®· b¸n ®­îc tÊt c¶ sè lÝt x¨ng dÇu lµ:
9 + 45 = 54 ( l) 
 §¸p sè: 54l
- 1, 2 HS ®äc bµi to¸n
- HS tr¶ lêi
- BiÕt sè ¶nh cña mçi ng­êi
- BiÕt sè b­u ¶nh cña anh
- Ch­a biÕt sè b­u ¶nh cña em
- T×m sè b­u ¶nh cña em
- HS lµm bµi vµo vë
 Bµi gi¶i:
Sè b­u ¶nh cña em lµ:
25 - 9 = 14 ( b­u ¶nh)
Sè b­u ¶nh cña hai anh em lµ:
25 + 14 = 43 ( b­u ¶nh)
 §¸p sè: 43 b­u ¶nh.
Bµi gi¶i:
Sè lÝt dÇu cßn l¹i sau khi b¸n lµ:
32 : 4 = 8 (l)
Sè lÝt dÇu ®· b¸n lµ:
32 – 8 = 24 (l)
 §¸p sè: 24l dÇu
Thø T­ ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 
LuyÖn tiÕng viÖt : ¤n tõ ng÷ vÒ quª h­¬ng, «n tËp c©u Ai lµm g×
I. Môc tiªu
	- Cñng cè cho HS vèn tõ vÒ quª h­¬ng
	- TiÕp tôc cñng cè mÉu c©u Ai lµm g× ?
II. §å dïng
	GV : Néi dung
	HS : Vë
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. KiÓm tra bµi cò
- KiÓm tra BT 2 tiÕt LT&C tuÇn 11
B. Bµi míi
* Bµi tËp 1: Khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h­¬ng, n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m:
a. con ®ß b. bÕn n­íc c. luü tre
d. lÔ héi e. r¹p h¸t g. m¸i ®×nh
h. dßng s«ng i. héi chî
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 2:
- Nh÷ng c©u nµo d­íi ®©y ®­îc viÕt theo mÉu Ai lµm g× ?
- H·y chØ râ mçi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái Ai ? hoÆc lµm g× ?
+ Ngµy chñ nhËt ®­îc nghØ, mÑ giÆt quÇn ¸o. ChÞ dän dÑp nhµ cöa. Bè b¬m n­íc vµo cho ®Çy bÓ. Cßn t«i th× quÐt nhµ ®ì mÑ. Mçi ng­êi lµm mét viÖc nh­ng rÊt vui.
+BÐ treo nãn, bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm th­íc . MÊy ®øa em chèng tay ngåi nh×n chÞ .BÐ ®­a m¾t nh×n ®¸m häc trß . Nã ®¸nh vÇn tõng tiÕng . §µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo.
Bµi tËp 3 : 
 §iÒn vµo chç trèng ch hay tr :
.êi võa ®æ m­a. MÆt ®Êt ®ang nãng bøc,ngét ng¹t bçng d­ng ®­îc t­íi mét lµn n­íc .ong m¸t, nhÑ tªnh. S©n ..­êng ®Çy bôi giê ®­îc gét röa , nom s¹ch sÏ,tho¸ng m¸t.
- GV nhËn xÐt
- HS Lµm l¹i BT 2 tiÕt LT&C tuÇn 11
- NhËn xÐt
- 2 em ®äc y/c vµ bµi tËp
- HS lµm bµi c¸ nh©n
- ChÊm, ch÷a bµi
+ HS lµm bµi vµo vë
+ Nh÷ng c©u ®­îc viÕt theo mÉu Ai lµm g×
- MÑ t«i giÆt quÇn ¸o.
- ChÞ t«i dän dÑp nhµ cöa.
- Bè t«i b¬m n­íc vµo cho ®Çy bÓ.
- T«i th× quÐt nhµ ®ì mÑ.
+ Mçi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái ai ? hoÆc lµm g× ?
- MÑ t«i giÆt quÇn ¸o.
- ChÞ t«i dän dÑp nhµ cöa.
- Bè t«i b¬m n­íc vµo cho ®Çy bÓ.
- T«i th× quÐt nhµ ®ì mÑ.
- NhËn xÐt bµi cña b¹n
Hsinh tù lµm vµo vë.
Häc sinh lµm bµi . Mét sè hsinh ®äc ®o¹n v¨n sau khi ®· ®iÒn.
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- Khen nh÷ng HS cã ý thøc häc tèt.
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
Thø N¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009
LuyÖn tËp ®äc: Châ b¸nh khóc cña d× t«i
I. Môc tiªu:
1. RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng: 
- Chó ý c¸c tõ ng÷: Cá non, l¸ rau, l­ît tuyÕt, long lanh, pha lª, h¬i nãng, lÊp lã, x«i xÕp.
- B­íc ®Çu biÕt ®äc ®óng däng v¨n miªu t¶( nhÊn ë c¸c tõ ngò gîi t¶, gîi c¶m,)
2. RÌn kü n¨ng ®äc, hiÓu.
- ®äc thÇm t­¬ng ®èi nhanh, hiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi, n¾m ®­îc néi dung bµi t¶ nÐt ®Ñp cña c©y rau khóc, vÎ hÊp dÉn cña chiÕc b¸nh khóc mang h­ng vÞ ®ång quª ViÖt nam.
- HiÓu ý nghÜa: Châ b¸nh khóc th¬m ngon cña ng­êi d×, s¶n phÈm tõ ®ång quª, khiÕn t¸c gi¶ thªm g¾n bã víi quª h­¬ng.
II. §å dïng d¹y häc.
- Tranh minh ho¹ bµi häc trong SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
A. KTBC: - §äc thuéc lßng bµi vÒ quª h­¬ng ( 2HS) sau ®ã tr¶ lêi c©u hái.
 HS + Gi¸o viªn nhËn xÐt .
B. Bµi míi: 
1. GT bµi – ghi ®Çu bµi:
2. LuyÖn ®äc.
a. GV ®äc toµn bµi
- GV h­íng dÉn c¸ch ®äc
- HS chó ý nghe
b. GV h­íng dÉn luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
- §äc tõng c©u
+ HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u trong bµi
+ §äc tõng ®o¹n tr­íc líp
+ Gi¸o viªn høíng dÉn ®äc c¸c c©u v¨n dµi
- HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n tr­íc líp.
Gi¸o viªn gäi HS gi¶i nghÜa
HS gi¶i nghi· tõ míi
+ § äc tõng ®o¹n trong nhãm
HS ®äc theo nhãm 2.
+ GV quan s¸t h­íng dÉn thªm cho HS 
+ §äc ®ång thanh
- C¶ líp ®äc ®ång thanh mét lÇn
3. T×m hiÓu bµi:
HS ®äc thÇm ®o¹n mét vµ tr¶ lêi
+ T¸c gi¶ t¶ c©y rau khóc nh­ thÕ nµo?
-Nhá, chØ b»ng 1 mÇm cá non míi nhó, l¸ nh­ m¹ b¹c.
+ T¸c gi¶ dïng h×nh ¶nh nµo?
Dïng h×nh ¶nh so s¸nh
HS ®äc thÇm ®o¹n hai
- T×m nh÷ng c©u v¨n t¶ chiÕc b¸nh khóc?
Nh÷ng chiÕc b¸nh khóc mµu rªu sanh lÊp lã trong ¸o x«i nÕp tr¾ng
+ V× sao t¸c gi¶ kh«ng quªn ®­îc mïi vÞ cña chiÕc b¸nh khóc quª h­¬ng?
- V× ®ã lµ mïi vÞ ®éc ®¸o cña ®ång quª g¾n víi nh÷ng kû niÖm ®Ñp ®Ï vÒ ng­êi d×.
4. LuyÖn ®äc l¹i.
+ GV gäi HS ®äc bµi 
- Hai HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi.
- 3-4 HS ®äc nh÷ng ®o¹n miªu t¶ m×nh thÝch.
- Mét HS ®äc c¶ bµi.
+ GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.
Líp nhËn xÐt
5. Cñng cè dÆn dß.
Nªu ý nghÜa cña bµi
HS nªu
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi.
- §¸nh gi¸ tiÕt häc.
LuyÖn To¸n: ¤n B¶ng nh©n 8
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t:
	- Cñng cè l¹i cho HS b¶ng nh©n 8
	- Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n
	- RÌn kÜ n¨ng lµm to¸n cho HS
II. §å dïng
	GV : Néi dung
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra bµi cò
- §äc b¶ng nh©n 8
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
2. Bµi míi
* Bµi tËp 1 : TÝnh nhÈm
 8 x 3 = 8 x 7 =
 8 x 9 = 8 x 6 =
 8 x 1 = 8 x 0 = 
 8 x 8 = 0 x 8 =
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 2:
- §Õm c¸ch 8 tõ 8 ®Õn 80
* Bµi tËp 3:
- MÑ mua mét ræ cã 9 qu¶ cam. Hái 8 ræ nh­ thÕ cã mÊy qu¶ cam ?
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g× ?
Bµi4: MÑ cã 56 qu¶ cam . MÑ ®· b¸n cho 3 ng­êi ,mçi ng­êi 8 qu¶. Hái mÑ cßn bao nhiªu qu¶ cam ?
- GV chÊm bµi, nhËn xÐt
- 3, 4 HS ®äc
- NhËn xÐt
+ HS lµm bµi vµo phiÕu
- §æi phiÕu, nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
 8 x 3 = 24 8 x 7 = 56
 8 x 9 = 72 8 x 6 = 48
 8 x 1 = 8 8 x 0 = 0
 8 x 8 = 64 0 x 8 = 0
- HS ®Õm 
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80
- §Õm xu«i, ®Õm ng­îc
- NhËn xÐt b¹n
- 1, 2 HS ®äc bµi to¸n
- Mét ræ cã 9 qu¶ cam
- 8 ræ nh­ thÕ cã mÊy qu¶ cam ?
- 1 em lªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë
 Bµi gi¶i:
8 ræ nh­ thÕ cã sè qu¶ cam lµ :
 9 x 8 = 72 ( qu¶ cam )
 §¸p sè: 72 qu¶ cam
Hsinh lµm vµo vë ,1 hs thùc hiÖn ë b¶ng.
 IV. Cñng cè, dÆn dß
	- Khen nh÷ng em chó ý häc, cã tinh thÇn häc tèt
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
Thø S¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009
LuyÖn TËp lµm v¨n: Nãi vÒ quª h­¬ng
I. Môc tiªu: RÌn kü n¨ng nãi .
- B­íc ®Çu biÕt nãi vÒ quª h­¬ng ( hoÆc n¬i m×nh ®ang ë ) theo gîi ý trong s¸ch gi¸o khoa. Bµi nãi ®ñ ý ( quª em ë ®©u? nªu c¶nh vËt ë quª em yªu nhÊt , c¶nh vËt cã g× ®¸ng nhí? t×nh c¶m cña em víi quª h­¬ng nh­ thÕ nµo? dïng tõ, ®Æt c©u ®óng. B­íc ®Çu biÕt dïng mét sè tõ ng÷ gîi t¶ hoÆc t×nh c¶m so s¸nh ®Ó béc lé t×nh c¶m víi quª h­¬ng.
II. ®å dïng d¹y häc :
- B¶ng phô viÕt s½n gîi ý nãi vÒ quª h­¬ng .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
HS chän mét trong 2 ®Ò bµi sau ®Ó lµm bµi tËp:
Bµi tËp 1: Quª h­¬ng (hoÆc n¬i em ®ang ë) lµ mét vïng quª xinh ®Ñp. Em h·y nãi vÒ vïng quª xinh ®Ñp ®ã ®Ó c¸c b¹n trong líp cïng nghe.
Bµi tËp 2: Quª h­¬ng (hoÆc n¬i em ®ang ë) lµ mét thµnh phè lín. Em h·y nãi ®Ó c¸c b¹n trong líp cïng biÕt vÒ thµnh phè th©n yªu cña m×nh.
HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh b»ng c¸ch nãi cho c¸c b¹n cïng nghe.
Líp nhËn xÐt, söa ch÷a c¸ch tr×nh bµy.
GV nhËn xÐt chung, cho ®iÓm tõng em.
NhËn xÐt tiÕt häc.
	LuyÖn to¸n: Nh©n sè cã ba ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè 
I. Môc tiªu: Cñng cè cho HS :
- C¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã ba ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
- VËn dông trong gi¶i bµi to¸n cã phÐp nh©n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. KTBC: - §äc b¶ng nh©n 8 ( 5 HS ) 
 	 - HS + GV nhËn xÐt 
B. Bµi míi: HS lµm bµi tËp
Bµi 1: ViÕt phÐp tÝnh råi thùc hiÖn phÐp tÝnh. 
Bµi 2: TÝnh
a) 348 x 2 + 284	b) 121 x 8 – 289	c) 208 x 4 – 284
 = 696 + 284	 = 968 – 289	 = 832 – 284
 = 980	 = 677	 = 548
Bµi 3: T×m x:
a) x : 4 = 200 + 36	b) x : 6 = 39 x 3	c) x : 7 = 41 x 3
 x : 4 = 236	 x : 6 = 117	 x : 7 = 123
 x = 236 x 4	 x = 117 x 6	 x = 123 x 7
 x = 944	 x = 702	 x = 861
 Bµi 4: - HS ®äc bµi to¸n
T×m hiÓu bµi to¸n 
HS gi¶i vµo vë sau ®ã ch÷a bµi
 Bµi gi¶i:
Bèn ngµy ®Çu ®éi trång ®­îc sè c©y lµ:
 125 x 4 = 500 (c©y)
§éi trång ®­îc tÊt c¶ sè c©y lµ:
 500 + 125 = 625 (c©y)
 §¸p sè: 625 c©y

Tài liệu đính kèm:

  • docbai soan tuan 20.doc