Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 11 (41)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 11 (41)

 Tập đọc-Kể chuyện

ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU

I. Mục tiêu:

a. Tập đọc

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật

- Hiểu ý nghĩa: Đất đai Tổ Quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất (TL: được các CH - SGK)

b. Kể chuyện.

- Biết sắp xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh họa.

- HS khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.

- GD: HS biết yêu quý quê hương, đất nước.

II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa trong SGK.

 

doc 25 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 23/06/2017 Lượt xem 134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 11 (41)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUÇN 11
Thø hai ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2011
Chµo cê:
 - Toµn khu tËp chung d­íi cê.
- Líp trùc ban nhËn xÐt
 Tập đọc-Kể chuyện
ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
I. Mục tiêu:
a. Tập đọc
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật
- Hiểu ý nghĩa: Đất đai Tổ Quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất (TL: được các CH - SGK)
b. Kể chuyện.
- Biết sắp xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh họa.
- HS khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.
- GD: HS biÕt yªu quý quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa trong SGK.
III Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động cña GV
Hoạt động cña HS
 1.Kiểm tra bài cũ:(5P)
- Gọi 2 em đọc bài “Thư gửi bà” trả lời:
+ Qua thư, em thấy tình cảm của Đức đối bà ở quê như thế nào?
- Nhận xét ghi điểm. 
2. Giảng bài mới: (45P)
a. Giới thiệu :
Hoạt động 1: Luyện đọc: 
a. Đọc diễn cảm toàn bài. 
b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.
+ Theo dõi sửa sai cho HS. 
+ Luyện đọc tiếng từ khó. 
- Đọc từng đoạn trước lớp.
+ HD HS đọc đúng câu, đoạn.
+ Kết hợp giải thích các từ mới trong SGK: cung điện, khâm phục, Khách du lịch, sản vật.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 
 + Gọi 1HS đọc lời viên quan (ở đoạn 2). 
 + Yêu cầu các nhóm tiếp nối đọc đồng thanh 4 đoạn trong bài. 
Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
- Yêu cầu HS đọc thầm bài và TLCH:
+ Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a tiếp đãi thế nào ?
+ Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất ngờ đã xảy ra ?
+ Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để cho khách mang đi một hạt cát nhỏ ?
+ Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a đối với quê hương?
*Giáo viên chốt ý như sách giáo viên 
 3. Luyện đọc lại : 
- Đọc diễn cảm đoạn 2 trong bài .
- Hướng dẫn HS cách đọc.
- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em phân vai thi đọc đoạn 2. 
- Mời 1 em đọc cả bài.
- Nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất.
Kể chuyện ( 25P): 1. 
Giáo viên nêu nhiệm vụ: 
2.Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh: 
Bài 1: - Gọi 2HS đọc yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện.
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét.
Bài 2 : - Yêu cầu từng cặp HS dựa tranh đã được sắp xếp thứ tự để tập kể.
- 4 HS tiếp nối thi kể trước lớp theo 4 bức tranh 
- 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh.
- Nhận xét bình chọn HS kể hay nhất.
V. Cñng cè- dÆn dß: (5P)
- Hãy đặt tên khác cho câu chuyện.
- Nhận xét đánh giá tiết học. Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện. 
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc bài. 
- Lớp nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp. 
- Luyện phát âm từ khó.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
Tìm hiểu nghĩa của các từ: Cung điện, khâm phục, khách du lịch, sản vật.
- Các nhóm luyện đọc.
- 1HS đọc lời viên quan.
- Các nhóm đọc đồng thanh 4 đoạn của bài.
- Lớp đọc thầm bài.
+ Mời họ vào cung, mở tiệc chiêu đãi, tặng những sản vật quý, sai người đưa xuống tàu
+ Viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra để họ cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để khách xuống tàu trở về nước.
+ Vì người Ê-ti-ô-pi-a rất yêu quý và coi mảnh đất quê hương họ là thứ thiêng liêng cao quý nhất.
+Người dân Ê-ti-ô-pi-a rất yêu quý, trân trọng mảnh đất của hương/ Coi đất đai của tổ quốc là tài sản quí giá thiêng liêng nhất ..
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu. 
- Các nhóm thi đọc phân theo vai
(người dẫn chuyện, viên quan, hai người khách ).
- 1HS đọc cả bài.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay nhất.
- Cả lớp quan sát tranh minh họa, sắp xếp lại đúng trình tư của câu chuyện.
- 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.
(Thứ tự của tranh: 3 - 1 - 4 -2)
- Từng cặp tập kể chuyện,
- 4 em nối tiếp kể theo 4 tranh.
- 1HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất. 
- HS trả lời: Mảnh đất thiêng liêng/ Một phong tục lạ lùng/ Tấm lòng yêu quý đất đai/ ... 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
To¸n:
Bµi to¸n gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh (tiÕp)
I. Môc tiªu:
- B­íc ®Çu biÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
- RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n.
- GD: HS yªu thÝch häc to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
- VBT.
- SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
GV
HS
1, KTBC: (3P)
- GV: Nhận xét đánh giá bài kiểm tra giữa học kì I.
- HS: Lắng nghe để rút kinh nghiệm
 2. Bµi míi: (30P) 
a. Bài toán 1: Đọc bài toán, ghi tóm tắt lên bảng:
Thứ bảy: 6 xe
Chủ nhật: ?xe
- Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán. 
- Yêu cầu HS nêu điều bài toán cho biết và điều bài toán hỏi. 
+ Bước 1 ta đi tìm gì ?
+ Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 ta tìm gì? 
 - Hướng dẫn học sinh thực hiện tính ra kết quả và cách trình bày bài giải như sách giáo khoa. 
 3. Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập.
+ Em hãy nêu điều bài toán đã cho biết và điều bài toán hỏi.
- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán. 
-Yêu cầu lớp làm vào vở, 
- 1 học sinh lên bảng giải. GV theo dõi gơi ý h/s yếu. 
- Nhận xét đánh giá.
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
Bµi 2:Yêu cầu học sinh nêu và phân tích bài toán. 
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở. 
- Mời một học sinh lên giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3:
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Mời 1 học sinh lên bảng giải.
- Yêu cầu cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra .
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
3, Cñng cè- dÆn dß( 3P)
 - Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về nhà học và xem lại các bài tập đã làm
*Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- 2HS đọc lại bài toán.
- Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu điều bài cho biết và điều bài toán hỏi.
+Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: 
( 6 2) = 12 (xe)
+ Tìm số xe đạp cả hai ngày: 
6 + 12 =18(xe)
- Đọc bài toán.
- Học sinh vẽ tóm tắt bài toán. 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở. 
- Một học sinh lên trình bày bài giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Bµi gi¶i
Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là : 5 3 = 15 ( km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là : 5 +15 = 20 (km )
 Đ/S :20 km 
- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán. 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Giải :
Số lít mật lấy từ thùng mật ong là :
24 : 3 = 8 ( l )
Số lít mật còn lại là :
24 - 8 = 16 ( l )
 Đ/S :16 lít mật ong 
- Một em nêu đề bài tập 3 .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên giải .
 5 3 + 3 = 15 + 3; 7 6 – 6 = 42 – 6 
 = 18 = 36
Tự nhiên và xã hội:
THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ
MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG
 	 I. Mục tiêu: 
- Biết mối quan hệ, biết xưng hô đúng đối với những người trong họ hàng.
- Phân tích mối quan hệ họ hàng của một số trường hợp cụ thể, ví dụ: 2 bạn Quang và Hương ( anh em họ), Quang và mẹ Hương ( cháu và cô ruột).
- GD: HS cã ý thøc trong giê häc
 	II. Đồ dùng dạy học : 
- Các hình trong SGK trang 42 và 43. 
 	- GV chuẩn bị cho mỗi nhóm một tờ giấy to, hồ dán, bút màu . 
 III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Kiểm tra bài cũ: 3P
 	 - Họ nội, họ ngoại gồm những ai?
Giảng bài mới: (30P)
1. Hoạt động 1 : Làm phiếu bài tập. 
 Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm.
- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm mình quan sát hình 42 và TLCH trong phiếu:
1) Ai là con trai, ai là con gái của ông bà?
2) Ai là con dâu, ai là con rể của ông bà?
3) Ai là cháu nội. ai là cháu ngoại của ông bà? 
4) Những ai thuộc họ nội của Quang?
5) Những ai thuộc ho ngoại của Hương?
Bước 2 : 
- Yêu cầu các nhóm đổi chéo phiếu bài tập cho nhau để chữa bài .
- Giáo viên kết luận như sách giáo viên .
 Bước 3: - Yêu cầu các nhóm báo cáo.
- Theo dõi nhận xét, chốt lại ý đúng. 
+ Anh em Quang và chị em Hương phải có nghĩa vụ gì đối với những người họ nội, họ ngoại của mình. 
V. Cñng cè, dÆn dß: 3P
- Nhận xét đánh giá tiết học.
 - Giờ học sau đem ảnh họ hàng nội, ngoại đến lớp để học.
- Các nhóm tiÕn hành làm việc:
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập trong phiếu.
+ Bố của Quang và mẹ của Hương.
+ Mẹ của Quang và bố của Hương.
+ Hai anh em Quang là cháu nội, Hai chi em hương là cháu ngoại của ông bà.
+ Ông bà, bố mẹ Hương và chi em Hương.
+ Ông bà, bố mẹ Quang và hai em quang.
- Các nhóm khi làm xong thì đổi chéo phiếu cho nhau để kiểm tra và chữa bài. 
- Lần lượt đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Lớp theo dõi và nhận xét .
+ Cần phải luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ,...
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø ba ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2011
Tập đọc:
 VẼ QUÊ HƯƠNG
 	I. Mục tiêu: 
- Rèn đọc đúng các từ : lượn quanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ chót, ...
- Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc.
- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của người bạn nhỏ( TL: Được các câu hỏi trong SGK, thuộc 2 khổ hơ trong bài. HS khá giỏi thuộc cả bài thơ).
- GDHS yêu quê hương đất nước. 
 	II. Đồ dùng dạy học:
 	 Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
 	- Bảng phụ viết bài thơ để hướng dẫn học sinh HTL.
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Kiểm tra bài cũ: (5P)
- Gọi 3 HS nối tiếp kể lại câu chuyện “ Đất quý, đất yêu”
- Nhận xét ghi điểm.
Gảng bài mới (30P)
 1. Giới thiệu bài:
2. Luyện đọc:
 a. Đọc bài thơ.
 b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Yêu cầu HS đọc từng câu thơ. GV sửa sai.
- Gọi học sinh đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng thơ, khổ thơ .
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ mới trong bài ( sông máng , cây gạo )
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- Các nhóm thi đọc.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài 
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Mời 1 em đọc bài, yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ trả lời câu hỏi:
 Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ ?
+ Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể những màu sắc đó ?
Cảnh vật và màu sắc quê hương trong bài thơ rất đẹp; em cần ...  Lớp theo dõi giới thiệu bài 
- Cả lớp quan sát mẫu chữ T và chữ I và đưa ra nhận xét: Các kích thước về chiều rộng, chiều cao, của từng con chữ.
- HS theo dõi quan sát.
- Tiến hành tập kẻ, cắt và dán chữ I và chữ T trên giấy nháp .
Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2011
Tập làm văn:
NGHE - KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU
 NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG 
 	 I. Mục tiêu: 
- Nghe kể lại được câu chuyện Tôi có đọc đâu ( BT1).
- Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở (BT2).
- GDHS yêu quê hương của mình. 
 	 II. Đồ dùng dạy học 
- Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện (BT1). 
- Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói về quê hương (BT2). ( Sưu tầm trang ảnh quê hương)
 	 III. Kiểm tra bài cũ: 5P
- Gọi 3-4 HS đọc lá thư đã viết ở tiết TLV trước.
- Nhận xét ghi điểm.
IV. Giảng bài mới: 30P
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu bài :
2. Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 : - Gọi 2 HS đọc yêu cầu bài tập và câu hỏi gợi ý.
- Yêu cầu lớp đọc thầm, quan sát tranh minh họa.
- Giáo viên kể chuyện lần 1: 
- Yêu cầu cả lớp trả lời các câu hỏi gợi ý :
+ Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì?
+ Người viết thư đã viết tiếp trong thư điều gì?
+ Người bên cạnh kêu lên như thế nào?
- GV kể chuyện lần 2:
- Yêu cầu một học sinh giỏi kể lại.
- Yêu cầu từng cặp tập kể lại cho nhau nghe. 
GV tới các bàn hướng dẫn h/s yếu, 
- Mời HS thi kể lại câu chuyện trước lớp.
- Giáo viên lắng nghe và nhận xét .
+ Câu chuyện buồn cười ở chỗ nào? 
Bài 2: Gọi 1 em nêu yêu cầu bài.
 GV có thể có tranh sưu tầm cho h/s quan sát tập nói.
- Nhắc học sinh có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp.
- Yêu cầu học sinh tập nói theo cặp. 
- Mời 5 - 7 em thi trình bày bài trước lớp. 
- Giáo viên theo dõi nhận xét, sửa chữa.
HD h/s nhận xét về bài nói có liên hệ tốt đến tình cảm đối với quê hương
V. Cñng cè, dÆn dß (3P)
- Quê em có gì đẹp, em có yêu quê hương của mình không?
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về viết lại những điều vừa kể về quê hương, chuẩn bị tốt cho tiết sau.
- 2 em đọc yêu cầu của bài và gợi ý.
- Lớp đọc thầm kết hợp quan sát tranh minh họa.
- Lắng nghe giáo viên kể chuyện.
+ Thấy người bên cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình.
+ Xin lỗi mình không viết tiếp được nữa vì hiện có người đang đọc trộm thư.
+ Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu!
- Lớp theo dõi giáo viên kể lần 2 .
- 1HS lên kể lại câu chuyện. 
- Từng cặp tập kể chuyện.
- 4 - 5 em thi kể lại câu chuyện trước lớp.
- Phải xem trộm thì mới biết được dòng người ta viết thêm vào thư 
- 1 em nêu yêu cầu bài. 
- Nhẩm các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp. 
- Từng cặp tập nói về quê hương.
- HS xung phong thi nói trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn nói tốt nhất.
Toán:
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
 	 I. Mục tiêu : 
 Học sinh biết : 
- Đặt tính và tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. 
- Vận dụng trong giải toán có phép nhân.
- GDHS Yêu thích học toán. 
 	II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung bài tập 3 .
 	III. A. Bài cũ : 5P
- KT 1 số em về bảng nhân 8.
- Nhận xét đánh giá.
IV. Giảng bài mới: 30P
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn thực hiện phép nhân.
- Ghi bảng : 123 2 =?
- Yêu cầu tìm kết quả của phép nhân bằng kiến thức đã học .
- Hướng dẫn đặt tính và tính như SGK
* Giáo viên nêu phép nhân 326 x 3 = ? 
- Y/c học sinh nhận xét đặc điểm phép tính .
- Yêu cầu dựa vào ví dụ 1 để đặt tính và tính ra kết quả.
 GV tới các bàn hướng dẫn gợi ý.
3. Luyện tập:
Bài 1*: - Gọi em nêu bài tập 1. 
- Gọi một em làm mẫu một bài trên bảng.
- Yêu cầu học sinh tự tính kết quả.
- Gọi 4 em lên tính mỗi em một phép tính
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa bài. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 (cột a) :
- Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Yêu cầu đổi vở để chấm và chữa bài .
- Nhận xét bài làm của học sinh, chấm 4-6 bài. 
Bài 3**: - Treo bảng phụ .
- Gọi học sinh đọc bài .
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài. 
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Gọi một học sinh lên bảng giải .
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 4:
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài. 
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Gọi một học sinh lên bảng giải .
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
C. Củng cố dặn dò: 3P
- Muốn tính số bị chia chưa biết ta làm thế nào?
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về nhà học và làm bài tập. HS khá giỏi làm thêm cột b bài 2.
*Lớp theo dõi giới thiệu bài
- Thực hiện phép tính bằng cách đặt tính và tính như đối với bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số .
- Học sinh đặt tính và tính :
- Là phép tính có 3 chữ số với số có 1chữ số.
- Học sinh đặt tính rồi tính ra kết quả. 
- Hai em nêu lại cách thực hiện phép nhân.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 1 .
-Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- 3 em lên bảng thực hiện mỗi em một cột 
 341 213 212 203
 2 3 4 3
 682 639 848 609
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài cho bạn .
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 2 (cột a)
- Cả lớp thực hiện làm vào vở. 
- Hai em lên bảng đặt tính rồi tính. 
 437 205 319 171
 2 4 3 5
 874 820 957 855
 - Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau .
- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Cả lớp làm vào vào vở.
- Một em lên bảng giải bài :
Giải :
Số người trên 3 chuyến máy bay là:
116 3 = 348 (người )
 Đ/S: 348 người
- Một em đọc đề bài (sách giáo khoa) .
- Cả lớp làm vào vào vở.
- Một em lên bảng giải bài :
a, X : 7 = 101 b, X : 6 = 107
 X = 1017 X = 107 6 
 X = 707 X = 6 42 
Chính tả (Nhớ viết)
VẼ QUÊ HƯƠNG
 	I.Mục tiêu:
- Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ 4 chữ.
 - Làm đúng BT2 a/b hoặc bài tập chính tả phương ngữ do Giáo viên soạn.
 	 - GDHS rèn chữ viết đẹp, biết giữ vở sạch .
 	II. Đồ dùng dạy học:
Vết khổ thơ của bài tập 2b.
 	III. Kiểm tra bài cũ: 3P
- Gọi 2HS lên bảng thi tìm nhanh, viết đúng các từ có tiếng chữa vần ươn/ ương.
- Nhận xét đánh giá
IV. Giảng bài mới: 30P
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn nghe viết :
a. Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc đoạn thơ trong bài: từ đầu đến Em tô đỏ. 
- Yêu cầu hai em đọc thuộc lòng lại .
- Lớp theo dõi đọc thầm theo , trả lời câu hỏi :
+Vì sao bạn nhỏ lại thấy bức tranh quê hương rất đẹp? 
+ Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa ?
- Yêu cầu lấy bảng con nhớ lại và viết các tiếng khó. 
* Yêu cầu HS nhớ - viết đoạn thơ vào vở. 
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. Cho h/s T tập chép. 
* Chấm, chữa bài.
3. Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài 2 a,b : - Nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT.
- Dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3HS lên thi làm bài, đọc kết quả.
- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi 3 - 4 em đọc lại bài làm trên bảng. 
V. Cñng cè, dÆn dß: 3P
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- Một học sinh đọc lại bài .
+ Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương. 
+ Chữ cái đầu câu, đầu dòng thơ, tên riêng 
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con .
- Cả lớp viết bài vào vở.
- 2HS đọc yêu cầu của bài.
- 3 em làm bài trên bảng. 
- Lớp nhận xét bài bạn .
 Ví dụ:Vườn–vấn vương-cá ươn ...
- HS đọc lại bài trên bảng.
ThÓ dôc:
HäC ÑOÄNG TAÙC TOAØN THAÂN CUÛABAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG
I./ Muïc tieâu : 
-OÂn 5 ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay, chaân vaø löôøn,bụng. Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. 
- học toàn thân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác bụng.
-Chôi troø chôi “ nhóm ba ,nhóm bảy”. Biết cách chơi và tham gia được trò chơi.
II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :
-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .
-Phöông tieän : Chuaån bò coøi, tranh baøi TDPTC .
III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :
NOÄI DUNG
TG
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
1) Phaàn môû ñaàu :
-GV nhaän lôùp phoå bieán ND-YC giôø hoïc . 
-Cho hoïc sinh khôûi ñoäng. Chaïy quanh saân taäp.
-Chôi troø chôi “ Chui qua haàm”.
2) Phaàn cô baûn :
-OÂn 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung Giaùo vieân ñeám nhòp cho lôùp taäp. Sau ñoù cho lôùp tröôûng ñieàu khieån giaùo vieân theo doõi. Nhaän xeùt söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Nhaéc nhôû hoïc sinh hít thôû ñuùng ñoäng taùc vöôn thôû. 
-Ñoäng taùc toaøn thaân : Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc sau ñoù vöøa laøm maãu vöøa giaûi thích cho hoïc sinh taäp theo. Laàn 2 giaùo vieân hoâ nhòp hoïc sinh taäp, keát hôïp söûa ñoäng taùc sai. Laàn 3 lôùp tröôûng ñieàu khieån giaùo vieân theo doõi söûa ñoäng taùc sai. 
-Chia toå taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng. Caùc toå thi ñua taäp 6 ñoäng taùc . Nhaän xeùt tuyeân döông.
-Troø chôi : “Nhoùm ba nhoùm baûy” GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi vaø luaät chôi. Cho hoïc sinh chôi thöû . Cho caû lôùp cuøng chôi. Nhaän xeùt tuyeân döông.
3) Phaàn keát thuùc: 
-Cho hoïc sinh thaû loûng .
-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Veà nhaø taäp laïi 6 ñoäng taùc ñaõ hoïc.
 3ph
1ph
2ph
8ph
 9p
8ph
 4ph
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x
Lôùp taäp naêm ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Lôùp chôi troø chôi.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Sinh hoạt
NHẬN XÉT TUẦN 11
I. Mục tiêu:
 	 - HS biết nhận ra những ưu điểm và mặt tồn tại trong mọi hoạt động tuần 11. 
 	 - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải. 
 	- HS vui chơi, múa hát tập thể.
II. Các hoạt động :
1. Sinh hoạt lớp: 
 	 - HS nêu các ưu điểm đã đạt được và nhược điểm còn mắc ở tuần học 11. 
 	- HS nêu hướng phấn đấu của tuần học 12.
 	 * GV nhận xét chung các ưu và nhược điểm của học sinh trong tuần học 11.
 	 * GV bổ sung cho phương hướng tuần 12:
- Thi đua học tập tốt chào mừng 20/11 
- Tuyên dương một số h/s chăm ngoan, hăng hái trong học tập. 
 2. Hoạt động tập thể:
 	 - Tổ chức cho h/s múa hát và vui chơi các trò chơi dân gian. 
 	 - GV theo dõi nhắc nhở các em tham gia múa hát-vui chơi tích cực.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 11 CKT BVMT KNS.doc