Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 28 (1)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 28 (1)

Tập đọc - kể chuyện

 Tiết 84: CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG

I. MỤC TIÊU:

A. Tập đọc

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng

- Chú ý các từ ngữ: sửa soạn, bờm dài, chải chuốt, ngúng nguẩy, ngắm nghía, khoẻ khoắn,thẳng thốt, lung lay

- Biết đọc phân biệt lời đối thoại giữa Ngựa cha và Ngựa con.

2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:

Hiểu nội dung câu chuyện: Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo. Nếu chủ quan, coi thường những thứ tưởng như nhỏ thì sẽ thất bại.

 

doc 21 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 28 (1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 28:
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: Thø hai ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2011
Chµo cê
Toµn tr­êng toàn tr­êng
TËp ®äc - kÓ chuyÖn
	TiÕt 84: 	 Cuéc ch¹y ®ua trong rõng
I. Môc tiªu:
A. TËp ®äc
1. RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng
- Chó ý c¸c tõ ng÷: söa so¹n, bêm dµi, ch¶i chuèt, ngóng nguÈy, ng¾m nghÝa, khoÎ kho¾n,th¼ng thèt, lung lay
- BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi ®èi tho¹i gi÷a Ngùa cha vµ Ngùa con.
2. RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu:
HiÓu néi dung c©u chuyÖn: Lµm viÖc g× còng ph¶i cÈn thËn, chu ®¸o. NÕu chñ quan, coi th­êng nh÷ng thø t­ëng nh­ nhá th× sÏ thÊt b¹i.
B. KÓ chuyÖn:
1. RÌn kÜ n¨ng nãi: Dùa vµo ®iÓm tùa lµ c¸c tranh minh ho¹ tõng c©u chuyÖn, HS kÓ l¹i ®­îc toµn bé c©u chuyÖn b»ng lêi cña Ngùa con; biÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé, biÕt thay ®æi giäng cho phï hîp víi ND.
2. RÌn kü n¨ng nghe
II. §å dïng d¹y - häc:
- Tranh minh ho¹ c¸c c©u chuyÖn trong SGK
III. C¸c H§ d¹y - häc:
TËp ®äc
A. KTBC: KÓ l¹i c©u chuyÖn Qu¶ t¸o ? (3HS)
- HS + GV nhËn xÐt
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
2. LuyÖn ®äc
a. GV ®äc toµn bµi.
GV h­íng dÉn c¸ch ®äc 
- HS nghe 
b. H­íng dÉn luyÖn ®äc + gi¶i nghÜa tõ 
- §äc tõng c©u 
- HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong bµi 
- §äc tõng ®o¹n tr­íc líp 
+ GV h­íng dÉn ghi lêi ®óng 
- HS nghe 
- HS nèi tiÕp ®äc ®o¹n 
+ GV gäi HS gi¶i nghÜa tõ 
- HS gi¶i nghÜa tõ míi 
- §äc ®o¹n trong nhãm 
- HS ®äc theo N4
- C¶ líp ®äc §T toµn bµi 
3. T×m hiÓu bµi 
- Ngùa Con chuÈn bÞ tham dù héi thi nh­ thÕ nµo ?
-> Chó söa so¹n cho cuéc ®ua kh«ng biÕt ch¸n. Chó m¶i mª soi bãng m×nh d­íi dßng suèi.
- Ngùa cha khuyªn nhñ con ®iÒu g× ?
-> Ph¶i ®Õn b¸c thî rÌn ®Ó xem l¹i bé mãng. Nã cÇn thiÕt cho cuéc ®ua h¬n lµ bé ®å ®Ñp.
- Nghe cha nãi Ngùa con ph¶n øng nh­ thÕ nµo?
-> Ngùa con ngóng nguÈy ®Çy tù tin ®¸p: Cha yªn t©m ®i, mãng cña con ch¾c l¾m. NhÊt ®Þnh con sÏ th¾ng
- V× sao Ngùa con kh«ng ®¹t kÕt qu¶ trong héi thi ? 
- HS nªu 
- HS ph©n vai ®äc l¹i c©u chuyÖn 
- HS nhËn xÐt 
-> GV nhËn xÐt 
KÓ chuyÖn
1. GV giao nhiÖm vô 
- HS chó ý nghe 
2. H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn theo lêi Ngùa con 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu + phÇn mÉu 
+ KÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng lêi cña Ngùa con lµ nh­ thÕ nµo?
- HS nªu 
- GV h­íng dÉn HS quan s¸t kÜ tõng tranh trong SGK
- HS quan s¸t 
- HS nãi ND tõng tranh
+ Tranh 1: Ngùa con m¶i mª soi bãng m×nh d­íi n­íc 
+ Tranh 2: Ngùa cha khuyªn con.
+ Tranh 3: Cuéc thi.
+ Tranh 4: Ngùa con ph¶i bá dë cuéc thi..
- GV gäi HS nhËn xÐt 
- HS nhËn xÐt 
- GV gäi HS kÓ chuyÖn 
- 4HS nèi tiÕp nhau kÓ tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn.
- 1HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn 
-> HS nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm 
IV: Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn ? 
- 2HS 
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau
To¸n
	TiÕt 136: 	So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100.000
A. Môc tiªu:
Gióp HS:
- BiÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vÞ 100.000
- T×m sè lín nhÊt, sè nhá nhÊt trong mçi nhãm c¸c sè cã 5 ch÷ sè
- Cñng cè thø tù trong nhãm c¸c sè cã 5 ch÷ sè.
B. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô viÕt néi dung BT 1, 2
C. C¸c H§ d¹y häc
I. ¤n luyÖn: GV viÕt b¶ng 	120 1230; 4758 4759
	 	6542 6742	-> 2HS lªn b¶ng lµm
	1237 1237
+ Nªu quy t¾c so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10000 ? (1HS)
- HS + GV nhËn xÐt.
II. Bµi míi:
1. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100000
* Häc sinh n¾m ®­îc c¸c sè so s¸nh.
a. So s¸nh sè cã sè c¸c ch÷ sè kh¸c nhau
- GV viÕt b¶ng: 99 999 100 000 vµ yªu cÇu HS ®iÒn dÊu >,<,= 
- HS quan s¸t 
- 2HS lªn b¶ng + líp lµm nh¸p 
99999 < 100000
+ V× sao em ®iÒn dÊu < ? 
V× 99999 kÐm 100000 1 ®¬n vÞ
- V× trªn tia sè 99999 ®øng tr­íc 100000
- GV: C¸c c¸ch so s¸nh ®Òu ®óng nh­ng ®Ó cho dÔ khi so s¸nh 2 sè TN víi nhau ta cã thÓ so s¸nh vÒ sè c¸c ch÷ sè cña hai sè ®ã víi nhau.
- V× khi ®Õm sè, ta ®Õm 99999 tr­íc råi ®Õm 100000.
- V× 99999 cã 5 ch÷ sè cßn 100000 cã 6 ch÷ sè 
- GV: H·y so s¸nh 100000 víi 99999? 
- 100000 > 99999
b. So s¸nh c¸c sè cïng c¸c ch÷ sè 
- GV viÕt b¶ng: 76 200 76199
- HS ®iÒn dÊu 
76200 > 76119
+ V× sao em ®iÒn nh­ vËy ?
- HS nªu
+ Khi so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè ta so s¸nh nh­ thÕ nµo ?
- HS nªu 
- GV: So s¸nh sè cã 5 ch÷ sè còng t­¬ng tù nh­ so s¸nh sè cã 4 ch÷ sè ?
- HS nghe 
+ H·y nªu c¸ch so s¸nh sè cã 5 ch÷ sè 
- HS nªu 
- GV lÊy VD: 76200 76199
-> HS so s¸nh; 76200 > 76199
+ Khi so s¸nh 76200 > 76199 ta cã thÓ viÕt ngay dÊu so s¸nh 76199 76200 ®­îc kh«ng?
- §­îc 76199 < 76200
2. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh 
a. Bµi 1 + 2: * Cñng cè vÒ so s¸nh sè.
* Bµi 1: 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm b¶ng con . 
4589 35275
8000 = 7999 + 1 99999 < 100000
-> GV nhËn xÐt sau mçi lÇn gi¬ b¶ng 
3527 > 3519 86573 < 96573
* Bµi 2: 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm b¶ng con 
89156 < 98516
69731 > 69713
79650 = 79650 
- GV söa sai sau mçi lÇn gi¬ b¶ng 
67628 < 67728
- GV gäi HS nªu c¸ch ®iÒn dÊu 1 sè P/t ?
-> Vµi HS nªu
b. Bµi 3 + 4: * Cñng cè vÒ thø tù sè 
* Bµi 3 (147)
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë 
+ Sè lín nhÊt lµ: 92368
+ Sè bÐ nhÊt lµ: 54307
- GV gäi HS ®äc bµi 
-> 3 - 4 HS ®äc bµi 
- HS nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt 
* Bµi 4 (147)
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu lµm vµo vë 
+ Tõ bÐ ®Õn lín: 16 999; 30 620;
31855, 82581
+ Lín ®Õn bÐ: 76253; 65372;
56372; 56327
- GV gäi HS ®äc bµi 
- 3HS ®äc nhËn xÐt 
-> GV nhËn xÐt 
IV: Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu c¸ch so s¸nh sè cã 5 ch÷ sè ?
- 3HS 
- VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: Thø ba ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2011
To¸n
	TiÕt 137:	LuyÖn TËp 
A. Môc tiªu: 
- Cñng cè vÒ so s¸nh c¸c sè cã n¨m ch÷ sè
- Cñng cè vÒ thø tù c¸c sè cã n¨m ch÷ sè.
- Cñng cè c¸c phÐp tÝnh víi sè cã 4 ch÷ sè.
B. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng viÕt néi dung BT1
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. ¤n luyÖn: 	GV viÕt	 93865..93845
	 25871..23871 =>	2HS lªn b¶ng 
	+ Nªu quy t¾c so s¸nh sè cã 5 ch÷ sè ? (1HS)
	+ HS + GV nhËn xÐt 
II. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh 
1. Bµi 1: * Cñng cè vÒ ®iÒn sè cã 5ch÷ sè 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu lµm vµo SGK 
+ 99602; 99603; 99604
+ 18400; 18500; 18600
- GV gäi HS ®äc bµi nhËn xÐt 
+ 91000; 92000; 93000
- GV nhËn xÐt
2. Bµi 2: Cñng cè vÒ ®iÒn dÊu 
(So s¸nh sè) 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu
- 2HS nªu yªu cÇu 
- Yªu cÇu lµm b¶ng con
8357> 8257 300+2 < 3200
36478 66231
- GV nhËn xÐt sau mçi lÇn gi¬ b¶ng 
89429 > 89420 9000 +900 < 10000
3. Bµi 3: * Cñng cè vÒ céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè trßn ngh×n 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu 
- Yªu cÇu lµm b¶ng con.
 8000 - 3000 = 5000
 6000 + 3000 = 9000
 3000 x 2 = 6000
200 + 8000 : 2 = 200 + 4000
- GV nhËn xÐt 
 = 4200
4. Bµi 4: * Cñng cè vÒ sè cã 5 ch÷ sè 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu 
- Yªu cÇu lµm vµo vë 
+ Sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè . 99999
+ Sè vÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè. 10000
- GV nhËn xÐt 
5. Bµi 5: Cñng cè vÒ sè cã 5 ch÷ sè 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu 
- Yªu cÇu lµm vµo vë 
3254 8326 1326 8460 6
2473 4916 3 24 1410 
- GV gäi HS ®äc bµi 
5727 3410 3978 06
- GV nhËn xÐt 
 00
III. Cñng cè - dÆn dß
- Nªu l¹i ND bµi ?
- VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau 
Tù nhiªn x· héi
	TiÕt 55: 	Thó (tiÕp)
I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt:
- ChØ vµ nãi ®­îc tªn c¸c bé phËn c¬ thÓ cña c¸c con thó rõng ®­îc quan s¸t 
- Nªu ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc b¶o vÖ c¸c loµi thó rõng.
- VÏ vµ t« mµu 1 con thó rõng mµ HS ­a thÝch.
II. §å dïng d¹y häc:
- C¸c h×nh trong SGK 106 - 107
- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ c¸c loµi thó.
- GiÊy, bót mµu.
III. C¸c H§ d¹y häc:
1. KTBC: 	- Nªu Ých lîi cñathó nhµ ?
	- Nªu c¸c bé phËn bªn ngoµi cña thó nhµ?
	-> HS + GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi:
a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn.
* Môc tiªu: ChØ vµ nãi ®­îc tªn c¸c bé phËn c¬ thÓ cña c¸c loµi thó rõng ®­îc quan s¸t.
* TiÕn hµnh :
- B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm 
+ GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh c¸c loµi thó rõng trong SGK.
+ GV nªu c©u hái vµ th¶o luËn: 
- HS th¶o luËn theo nhãm.
- KÓ tªn c¸c lo¹i thó rõng em biÕt ?
(Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn)
- Nªu ®Æc ®iÓm bªn ngoµi cña thó rõng 
- So s¸nh ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a thó nhµ vµ thó rõng ?.
- B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
+ GV gäi HS tr×nh bµy 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy 
-> HS nhËn xÐt 
* KÕt luËn: Thó rõng cã ®Æc ®iÓm gièng thó nha: Cã n«ng mao, ®Î con, nu«i con b»ng s÷a.
- Thó nhµ ®­îc con ng­êi nu«i d­ìng vµ thuÇn ho¸. Thó rõng lµ nh÷ng loµi thó sèng hoang d·
b. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn c¶ líp. 
* Môc tiªu: Nªu ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc b¶o vÖ c¸c loµi thó rõng.
* TiÕn hµnh:
- B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm 
- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n ph©n lo¹i tranh ¶nh vÒ c¸c loµi thó s­u tÇm ®­îc.
T¹i sao ph¶i b¶o vÖ c¸c loµi thó rõng 
+ HS th¶o luËn.
- B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp. 
- C¸c nhãm tr­ng bµy tranh ¶nh 
- §¹i diÖn c¸c nhãm nthi diÔn thuyÕt 
-> HS nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt. 
C. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¸ nh©n 
* Môc tiªu: BiÕt vÏ vµ t« mµu 1 con thó rõng mµ HS ­u thÝch. 
* TiÕn hµnh 
- B­íc 1: 
+ GV nªu yªu cÇu: VÏ 1 con thó rõng mµ em yªu thÝch. 
- HS nghe 
- HS lÊy giÊy, bót vÏ.
+ GV quan s¸t h­íng dÉn thªm cho HS, 
- B­íc 2: Tr×nh bµy 
- HS d¸n bµi vÏ cña m×nh tr­íc b¶ng líp 
- HS giíi thiÖu vÒ tranh cña m×nh 
- NhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt. 
ChÝnh t¶ (nghe - viÕt)
	TiÕt 55: 	 Cuéc ch¹y ®ua trong rõng 
I. Môc tiªu: RÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶:
1. Nghe viÕt ®óng ®o¹n tãm t¾t truyÖn "Cuéc ch¹y ®ua trong rõng"
2. Lµm ®óng bµi tËp ph©n biÖt c¸c ©m, dÊu thanh dÔ viÕt sai do ph¸t ©m sai: l/n; dÊu hái, dÊu ng·.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng líp viÕt BT 2a.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. KTBC: GV ®äc: sæ, qu¶ d©u,rÔ c©y (HS viÕt b¶ng con)
HS + GV nhËn xÐt
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
2. HD häc sinh nghe viÕt:
a. HD chuÈn bÞ:
- GV ®äc ®o¹n v¨n 1 lÇn 
- HS nghe 
- 2HS ®äc l¹i 
+ §o¹n v¨n trªn cã mÊy c©u ?
-> 3 c©u 
+ Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n viÕt hoa ?
-> C¸c ch÷ ®Çu bµi, ®Çu ®o¹n, ®Çu c©u vµ tªn nh©n vËt - Ngùa con.
- GV ®äc 1 sè tiÕng khã: khoÎ, giµnh, nguyÖt quÕ, m¶i ng¾m, thî rÌn 
- HS luyÖn 
GV quan s¸t, söa sai
b. GV ®äc 
- HS viÕt bµi vµo  ... s¸t söa sai.
b. LuyÖn viÕt tõ øng dông 
(tªn riªng)
- GV gäi HS ®äc 
- 2HS ®äc tõ øng dông 
- GV: Th¨ng Long lµ tªn cò cña thñ ®« Hµ Néi do vua LÝ Th¸i Tæ ®Æt
- HS nghe 
- HS tËp viÕt b¶ng con
- GV quan s¸t söa sai 
c. LuyÖn viÕt c©u øng dông 
- GV gäi HS ®äc
- 2HS ®äc c©u øng dông 
- GV: N¨ng tËp thÓ dôc lµm cho con ng­êi khoÎ m¹nh nh­ uèng nhiÒu thuèc bæ.
- Häc sinh nghe 
- HS tËp viÕt b¶ng con: ThÓ dôc 
- GV söa sai cho HS 
3. HD viÕt vµo VTV.
- GV nªu yªu cÇu
- HS nghe 
- GV quan s¸t uÊn n¾n cho HS 
- HS viÕt vµo vë tËp viÕt 
4. ChÊm, ch÷a bµi
- GV thu vë chÊm ®iÓm 
- NX bµi viÕt 
- HS nghe 
5. Cñng cè dÆn dß: 
- VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau 
LuyÖn tõ vµ c©u
TiÕt 28: Nh©n ho¸: ¤n tËp c¸ch ®Æt vµ TLCH. §Ó lµm g×? 
DÊu chÊm, dÊu hái, chÊm than.
I. Môc tiªu:
1. TiÕp tôc häc vÒ nh©n ho¸.
2. ¤n tËp c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u ®Ó lµm g× ?
3. ¤n luyÖn vÒ dÊu chÊm, dÊu chÊm hái, dÊu chÊm than.
II. §å dïng d¹y - häc:
- B¶ng líp viÕt 3 c©u v¨n BT2:
- 3 tê phiÕu viÕt ND bµi 3.
III. C¸c H§ d¹y häc
A. KTBC: kh«ng 
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
2. HD lµm bµi tËp 
a. Bµi tËp 1:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm bµi ra nh¸p 
+ BÌo lôc b×nh tù x­ng lµ t«i. 
+ Xe lu tù x­ng th©n mËt lµ tí khi vÒ m×nh 
- GV gäi HS ®äc bµi - NhËn xÐt 
- C¸ch x­ng h« Êy lµm cho ta cã c¶m gi¸c bÌo lôc b×nh vµ xe lu gièng nh­ 1 ng­êi b¹n gÇn gòi ®ang nãi chuyÖn cïng ta 
b. Bµi tËp 2:
- GV gäi HS ®äc bµi 
- 2HS nªu yªu cÇu 
- Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n.
- HS lµm bµi 
- GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi.
- 3HS lªn b¶ng lµm -> HS nhËn xÐt 
a. Con ph¶i ®Õn b¸c thî rÌn ®Ó xem l¹i bé mãng 
b. C¶ 1 vïng S«ng Hång., më héi ®Ó t­ëng nhí «ng.
- GV nhËn xÐt.
c. Ngµy mai, mu«ng thó..thi ch¹y ®Ó chän con vËt nhanh nhÊt 
c. Bµi tËp 3.
- GV gäi HS ®äc yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm vµo nh¸p 
- HS lµm bµi 
- GV d¸n b¶ng 3 tê phiÕu 
- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi 
- HS nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm 
3. Cñng cè dÆn dß:
- Nªu l¹i ND bµi ?
- ChuÈn bÞ bµi sau
¢m nh¹c
	TiÕt 28: 	¤n tËp: Bµi TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh
I. Môc tiªu:
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca
- H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹ vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t
- BiÕt kÎ khu«ng nh¹c, viÕt ®óng kho¸ son.
II. ChuÈn bÞ:
- Nh¹c cô
- Mét sè §T phô ho¹
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. KTBC: H¸t bµi tiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh ? (3HS)
-> HS + GV nhËn xÐt
B. Bµi míi: 
a. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh 
- GV nªu yªu cÇu 
- C¶ líp h¸t l¹i 2 lÇn 
- HS luyÖn tËp h¸t theo nhãm võa h¸t võa vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca
- GV nghe - quan s¸t vµ nhËn xÐt 
b. Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ 
- GV h­íng dÉn mét sè ®éng t¸c 
+ §T1 (c©u 1+2): Ch©n b­íc 1 b­íc sang ph¶i ®ång thêi n©ng 2 bµn tay h­íng vÒ phÝa tr­íc.
- HS nghe quan s¸t
+ §T2 (c©u 3 + 4): Hai tay giang hai bªn, §T chim vç c¸nh
+ §T3: (c©u 5+6): 2HS soay mÆt ®èi diÖn nhau, vç tay.
+ §T4 (c©u 7+8): 2HS n¾m tay nhau ®ung ®­a
- HS thùc hiÖn móa theo H§ cña GV 
- Tõng nhãm HS biÓu diÔn tr­íc líp 
- GV nhËn xÐt.
- HS h¸t + gâ ®Öm
c. Ho¹t ®éng 3: TËp kÎ khu«ng nh¹c vµ viÕt kho¸ son 
- GV h­íng dÉn HS 
- HS quan s¸t 
- TËp kÎ vµo nh¸p
3. DÆn dß: Nªu l¹i ND bµi 
- ChuÈn bÞ bµi sau
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2011
To¸n
	TiÕt 140: §¬n vÞ ®o diÖn tÝch - x¨ng - ti - mÐt - vu«ng
A. môc tiªu:
- Gióp HS:
+ BiÕt 1 cm2 lµ diÖn tÝch cña h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1 cm
+ BiÕt ®äc, viÕt sè ®o diÖn tÝch theo x¨ng - ti - mÐt vu«ng.
+ HiÓu ®­îc sè ®o diÖn tÝch cña 1 h×nh theo x¨ng - ti - mÐt vu«ng chÝnh lµ sè « vu«ng 1cm2 cã trong h×nh ®ã.
B. §å dïng d¹y häc:
- H×nh vu«ng cã c¹nh 1cm2 cho tõng HS.
C. C¸c H§ d¹y häc:
I. ¤n luyÖn: BT2 + 3 (2HS) tiÕt 139
-> HS + GV nhËn xÐt.
II. Bµi míi:
1. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu x¨ng - ti - mÐt vu«ng. 
* HS n¾m ®­îc kÝ hiÖu vµ hiÓu vÒ x¨ng - ti - mÐt vu«ng.
- GV giíi thiÖu 
+ §Ó ®o diÖn tÝch ng­êi ta dïng ®¬n vÞ ®o DT. Mét trong nh÷ng ®¬n vÞ diÖn tÝch th­êng gÆp lµ x¨ng - ti - mÐt vu«ng
- HS nghe
+ X¨ng - ti - mÐt vu«ng lµ diÖn tÝch cña h×nh vu«ng cã c¹nh dµi lµ 1 cm 
- HS nghe 
+ X¨ng - ti - mÐt vu«ng lµ diÖn tÝch cña h×nh vu«ng cã c¹nh dµi lµ 1cm
- HS nghe
+ X¨ng - ti - mÐt vu«ng viÕt t¾t lµ cm2
- HS quan s¸t 
- NhiÒu HS ®äc
- GV ph¸t cho HS 1 h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 1 cm 
- HS nhËn h×nh 
- HS ®o c¹nh cña HV nµy.
+ H×nh vu«ng cã c¹nh lµ cm ?
- HV cã c¹nh lµ 1 cm
- VËy diÖn tÝch cña HV nµy lµ bao nhiªu ?
-> lµ 1cm2
2. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh 
a. Bµi 1 (151)
* Cñng cè vÒ ®äc, viÕt sè ®o diÖn tÝch theo cm2
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm vµo SGK 
+ 127 cm2
+ Mét ngh×n n¨m tr¨m x¨ng - ti - mÐt vu«ng
- GV gäi HS ®äc toµn bµi 
+ 10000 cm2
+ HS nhËn xÐt 
-> GV nhËn xÐt 
b. Bµi 2: (151)
* Cñng cè vÒ DT cña h×nh vu«ng cho tr­íc 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu 
- Yªu cÇu lµm vµo SGK 
+ H×nh B gåm 6 « vu«ng 1cm 2
+ DiÖn tÝch h×nh B lµ 6cm2
+ DiÖn tÝch h×nh B b»ng diÖn tÝch h×nh A
- GV gäi HS ®äc bµi 
- GV nhËn xÐt 
c. Bµi 3 (151)
* Cñng cè vÒ céng, trõ víi sè ®o lµ cm2
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu lµm vµo b¶ng con 
a. 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2
40 cm2 - 17 cm2 = 23 cm2
- GV söa sai sau mçi lÇn gi¬ b¶ng 
b. 6 cm2 x 4 = 24 cm2
32 cm2 : 4 = 8 cm2
d. Bµi 4 (151)
* Cñng cè vÒ gi¶i to¸n cã lêi v¨n kÌm theo §V lµ cm2
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu lµm vµo vë 
Bµi gi¶i 
DiÖn tÝch tê giÊy mÇu xanh lín h¬n diÖn tÝch tê giÊy mµu ®á lµ:
- GV gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt 
300 - 280 = 20 (cm2)
- GV nhËn xÐt 
§¸p sè: 20 cm2
IV: Cñng cè dÆn dß: 
- Nªu l¹i ND bµi ?
- ChuÈn bÞ bµi sau
Tù nhiªn x· héi
	TiÕt 58: 	 MÆt trêi
I. Môc tiªu:
	Sau bµi häc, HS biÕt:
- BiÕt mÆt trêi võa chiÕu s¸ng võa to¶ nhiÖt 
- BiÕt vai trß cña MÆt trêi ®èi víi sù sèng trªn tr¸i ®Êt.
- KÓ tªn 1sè vÝ dô vÒ viÖc con ng­êi ®· sö dông ¸nh s¸ng vµ nhiÖt cña MÆt trêi trong cuéc sèng hµng ngµy.
II.§å dïng d¹y häc:
- C¸c h×nh trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KTBC: 	- Nãi vÒ c©y cèi mµ em quan s¸t ®­îc ?
	- Nãi vÒ con vËt mµ em quan s¸t ®­îc ?
	-> HS + GV nhËn xÐt 
2. Bµi míi: 
a. Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn theo nhãm.
* Môc tiªu: BiÕt mÆt trêi võa chiÕu s¸ng võa to¶ nhiÖt
*TiÕn hµnh: B
- B­íc 1: 
- V× sao ban ngµy kh«ng cÇn ®Ìn mµ chóng ta vÉn nh×n râ mäi vËt ?
- Khi ra ngoµi trêi n¾ng b¹n thÊy nh­ thÕ nµo ? v× sao ?
- HS th¶o luËn theo nhãm
- Nªu ND chøng tá mÆt trêi võa chiÕu s¸ng võa to¶ nhiÖt ?
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy 
* KÕt luËn:
MÆt trêi võa chiÕu s¸ng võa to¶ nhiÖt 
b. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t ngoµi trêi 
* Môc tiªu: BiÕt vai trß cña MÆt Trêi ®èi víi sù sèng trªn tr¸i ®Êt.
* TiÕn hµnh: 
- B­íc 1: 
+ GV nªu yªu cÇu th¶o luËn: 
- Nªu VD vÒ vai trß cña MT ®èi víi cuéc sèng con ng­êi, §V, TV ? 
- HS quan s¸t phong c¶nh xung quanh tr­êng vµ th¶o luËn trong nhãm 
- NÕu kh«ng cã MÆt Trêi th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra ?
- B­íc 2: 
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ 
- HS nhËn xÐt 
- GV nãi vÒ 1 sè t¸c h¹i cña ¸nh vµng vµ nhiÖt cña MÆt Trêi.
* KÕt luËn: Nhê cã mÆt trêi, cã c©y xanh t­¬i, ng­êi vµ ®éng vËt khoÎ m¹nh
c. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc víi SGK
* Môc tiªu: KÓ ®­îc mét sè vÝ dô vÒ viÖc con ng­êi sö dông ¸nh s¸ng vµ nhiÖt cña MÆt trêi trong cuéc sèng hµng ngµy.
* TiÕn hµnh
- B­íc 1: 
+ GV h­íng dÉn HS quan s¸t c¸c h×nh 2,3,4 (111) vµ kÓ vÝ dô vÒ viÖc con ng­êi ®· sö dông nhiÖt vµ ¸nh s¸ng mÆt trêi ?
- HS th¶o luËn
- HS tr¶ lêi 
+ Gia ®×nh em ®· sö dông ¸nh s¸ng vµ nhiÖt cña mÆt trêi ®Ó lµm g× ?
-> Ph¬i quÇn ¸o, lµm nãng n­íc
III. DÆn dß
- Nªu l¹i bµi ?
- ChuÈn bÞ bµi sau. 
TËp lµm v¨n
TiÕt 28: 	KÓ l¹i mét trËn thi ®Êu thÓ thao 
	viÕt l¹i mét tin thÓ thao trªn b¸o, ®µi.
I. Môc tiªu:
1. RÌn kÜ n¨ng nãi: KÓ ®­îc mét sè nÐt chÝnh cña mét trËn thi ®Êu thÓ thao ®· ®­îc xem, ®­îc nghe t­êng thuËt, gióp ng­êi nghe h×nh dung ®­îc trËn ®Êu.
2. RÌn kÜ n¨ng viÕt: ViÕt l¹i ®­îc mét tin thÓ thao míi ®äc ®­îc (hoÆc ®­îc xem, nghe) viÕt gän, râ, ®ñ th«ng tin.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng líp viÕt c¸c gîi ý.
- Tranh ¶nh mét sè cuéc thi ®Êu thÓ thao
III. C¸c H§ d¹y häc:
A. KTBC: - §äc l¹i bµi viÕt vÒ nh÷ng trß vui trong ngµy héi ? (3HS)
- HS + GV nhËn xÐt
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp 
a. Bµi 1: 
a. GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV nh¾c HS:
+ Cã thÓ kÓ vÒ buæi thi ®Êu thÓ thao c¸c em ®· tËn m¾t nh×n thÊy trªn s©n vËn ®éng, ti vi.Còng cã thÓ kÓ vÒ buæi thi ®Êu c¸c em nghe t­êng thuËt trªn ®µi, ti vi
- HS nghe 
+ KÓ theo gîi ý nh­ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo gîi ý, cã thÓ linh ho¹t thay ®æi tr×nh tù 
- HS nghe 
- 1HS giái kÓ mÉu 
-> GV nhËn xÐt 
- Tõng cÆp HS tËp kÓ 
- 1sè HS thi kÓ tr­íc líp 
- HS b×nh chän 
-> GV nhËn xÐt 
- Tõng cÆp HS tËp kÓ 
- 1 sè HS thi kÓ tr­íc líp 
- HS b×nh chän 
- GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm 
b. Bµi 2:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV: Tin cÇn th«ng b¸o ph¶i lµ mét tin thÓ thao chÝnh x¸c
- HS nghe 
- HS viÕt bµi 
- HS ®äc bµi viÕt
-> NhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt 
3. Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu l¹i ND bµi?
- ChuÈn bÞ bµi sau.
Sinh ho¹t líp
Rót ­u khuyÕt ®iÓm tuÇn 28, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 29
I. Môc tiªu.
	- HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 28
	- Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m, ph¸t huy nh÷ng ®iÒu m×nh lµm tèt
	- GD HS cã ý thøc trong häc tËp vµ trong mäi ho¹t ®éng.
II Néi dung sinh ho¹t
1 GV nhËn xÐt ­u ®iÓm :
	- Gi÷ g×n vÖ sinh chung, vÖ sinh s¹ch sÏ
	- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp líp, xÕp hµng ra vµo líp nhanh
	- Truy bµi tèt
	- Trong líp chó ý nghe gi¶ng : 
	- ChÞu khã gi¬ tay ph¸t biÓu : 
- Cã nhiÒu tiÕn bé vÒ ®äc : 
2. Nh­îc ®iÓm :
	- Ch­a chó ý nghe gi¶ng : .
	- Ch÷ viÕt ch­a ®Ñp, sai nhiÒu lèi chÝnh t¶ : .
	- CÇn rÌn thªm vÒ ®äc : 
3 HS bæ xung
4 Vui v¨n nghÖ
5 §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn sau
	- Duy tr× nÒ nÕp líp, kh«ng ®i häc muén, nghØ häc ph¶i cã lý do.
	- Trong líp chó ý nghe gi¶ng, chÞu khã ph¸t biÓu
	- Mét sè b¹n vÒ nhµ luyÖn ®äc vµ rÌn thªm vÒ ch÷ viÕt.
	-Thùc hiÖn tèt néi quy cña nhµ tr­êng.
 -C«ng t¸c kh¸c thùc hiÖn nghiªm tóc theo kÕ ho¹ch chung cña nhµ tr­êng

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 28 sua roi 2 buoi.doc