Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 31 (12)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 31 (12)

BÁC SĨ Y-ÉC-XANH

I. Mục tiêu

1. Tập đọc Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật .

- Hiểu ND: Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y-éc-xanh:( Sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại). Nói lên sự gắn bó của Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung(TL được các CH1,2,3,4 trong SGK)

2. Kể chuyện: Bước đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách ,dựa theo tranh minh hoạ

 

doc 21 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 31 (12)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 31
Thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2011
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN
B¸c sÜ y-Ðc-xanh
I. Mục tiªu
1. Tập đọc - BiÕt ®äc ph©n biƯt lêi ng­êi dÉn chuyƯn víi lêi c¸c nh©n vËt . 
- HiĨu ND: §Ị cao lÏ sèng cao ®Đp cđa Y-Ðc-xanh:( Sèng ®Ĩ yªu th­¬ng vµ giĩp ®ì ®ång lo¹i). Nãi lªn sù g¾n bã cđa Y-Ðc-xanh víi m¶nh ®Êt Nha Trang nãi riªng vµ ViƯt Nam nãi chung(TL ®­ỵc c¸c CH1,2,3,4 trong SGK)
2. Kể chuyện: B­íc ®Çu biÕt kĨ l¹i tõng ®o¹n cđa c©u chuyƯn theo lêi cđa bµ kh¸ch ,dùa theo tranh minh ho¹ 
- HSKG: Biết kể lại câu chuyện theo lời của bà khách.
 II. §å dïng d¹y- häc: - Aûnh bác sĩ Y-éc-xanh, tranh minh họa bài học.
III. Các hoạt động dạy – học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2HS đọc bài “Một mái nhà chung ” và TLCH – SGK.
2. Bài mới
a..Giới thiệu bài
- Cho xem ảnh bác sĩ Y-éc-xanh và giới thiệu đôi nét về ông.
b. Luyện đọc
a) Đọc mẫu toàn bài:
b) Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu:
+ Luyện đọc từ khó: 
- Đọc từng đoạn trước lớp:
+ Tìm hiểu từ khó: 
+ Nha Trang, thành phố ven biển của tỉnh Khánh Hòa.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
C. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?
- Em thử đoán xem bà khách nghĩ nhà bác học Y-éc-xanh là người như thế nào? Trong thực tế vị bác sĩ khác gì so với trí tưởng tượng của bà?
-Vì sao bà khách nghĩ rằng Y-éc-xanh quên nước Pháp?
- Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh?
- Bác sĩ Y-éc-xanh là người yêu nước nhưng ông vẫn quyết địng ở lại Nha Trang vì sao ? (nhiều ý).
d. Luyện đọc lại
- Yêu cầu HS đọc theo nhóm phân vai.
- Thi đọc theo vai.
KỂ CHUYỆN.
- Gọi 1HS đọc yêu cầu của phẩn kể chuyện SGK.
- Dựa vào 4 tranh minh họa, chúng ta kể lại câu chuyện bằng lời của ai?
- Vậy khi kể chuyện bằng lời của bà khách cần xưng hô như thế nào?
- Yêu cầu HS quan sát để nêu nội dung các bức tranh.
- Gọi 4HS khá nối tiếp nhau kể lại 4 đoạn của câu chuyện theo tranh.
* Kể theo nhóm
* Kể chuyện
- Gọi 4HS kể tiếp nối câu chuyện trước lớp.
- GV nhận xét. Gọi 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
3. Củng cố – dặn dò
- Nêu ND câu chuyện
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
- Nhận xét tiết học.
- 2HS thực hiện.
- HS Lắng nghe
- HS theo dõi.
- HS nối tiếp đọc từng câu.
-1HS khác đọc, lớp đọc đồng thanh.
- HS nối tiếp đọc từng đoạn.
- HS nghe giới thiệu về bác sĩ Y-éc-xanh và thành phố Nha Trang.
- Đọc theo nhóm bàn và TLCH
- Vì ngưỡng mộ, vì tò  chân trời để nghiên cứu bệnh nhiệt đới.
- Bà khách tưởng tượng nhà bác học Y-éc-xanh là người ăn mặc sang trọng, Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm bà chú ý.
-HS phát biểu 
- Ông muốn trở lại giúp người dân Việt Nam chống lại bệnh tật.
- Mỗi nhóm 3 em đọc theo 3 vai: 
- 3 nhóm thi đọc chuyện theo vai.
-1HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS quan sát 4 tranh.
- Bằng lời của bà khách.
- HS kể lại theo cặp, 
- 4HS thực hiện, cả lớp theo dõi nhận xét.
TOÁN
nh©n sè cã n¨m ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
I. Mục tiªu 
 - Biết cách nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số(ccó nhớ không quá 2 lần và nhớ không liên tiếp) .BTCL: BT1,2,3
II. Các hoạt động dạy - học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
- GV kiểm tra VBT
- GV nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài: 
b) Hướng dẫn thực hiện phép nhân 
14273 x 3
- Viết lên bảng: 14273 x 3
-Hãy đặt tính để thực hiện phép nhân trên?
- Ta thực hiện phép tính như thế nào?
- Yêu cầu HS tự thực hiện phép nhân trên, và nêu lại cách tính.
c) Luyện tập thực hành:
Bài 1: Tính
- Yêu cầu HS tự làm, lần lượt từng HS trình bày lại cách tính.
- GV nhận xét.
Bài 2: Số ?
- Các số cần điền vào ô trống là các số như thế nào?
- Muốn tìm tích của hai số ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài.
- Chữa bài và cho điểm.
Bài 3: Giải toán.
- Gọi 1HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự phân tích đề, tóm tắt và tìm cách giải. 
- GV chữa bài và cho điểm.
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
3. Hướng dẫn về nhà
- Yêu cầu HS nêu lại cách tính và thực hiện phép tính nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
- Về làm bài ở VBT.
- Nhận xét tiết học.
- 1HS chữa bài
- 2HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở nháp.
- Nghe giới thiệu.
- 1HS đọc phép nhân.
- Từ hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn.
- 2HS lên bảng, lớp làm bảng con.
- 1HS đọc yêu của của đề. 
- 1HS làm trên bảng, lớp làm vào vở nháp.
- 1HS đọc.
+ Bài tập cho biết gì?
+ Bài tập hỏi gì?
- HS làm vào vở sau đó chữa bài
ThĨ dơc 
Tung vµ b¾t bãng c¸ nh©n. 
I. Mơc tiªu
- BiÕt c¸ch tung vµ b¾t bãng c¸ nh©n (tung bãng b»ng mét tay vµ b¾t bãng b»ng hai tay )
II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn.- §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng, vƯ sinh s¹ch sÏ.
 - Ph­¬ng tiƯn: Bãng, kỴ s©n trß ch¬i.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
1. PhÇn më ®Çu
- GV nhËn líp, phỉ biÕn néi dung.
- Khëi ®éng: 
+ Xoay c¸c khíp cỉ tay
+TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung
+ §i ®Ịu theo nhÞp.
2. PhÇn c¬ b¶n
a) ¤n ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng c¸ nh©n. 
- GV tËp hỵp, cho HS «n l¹i c¸ch cÇm bãng, t­ thÕ chuÈn bÞ. §øng t¹i chç tËp tung vµ b¾t bãng.
- GV quan s¸t sưa sai
3. PhÇn kÕt thĩc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc
- GV + HS hƯ thèng bµi.
- GV nhËn xÐt bµi häc
- C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè.
- HS thực hiện
- TËp di chuyĨn ®Ĩ tËp b¾t bãng
- HS ôn tung và bắt bóng cá nhân
- HS đi theo 1 hàng dọc
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
TOÁN
luyƯn tËp
I. Mục tiªu: - Biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 - Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.
 - BTCL: BT1,2,3(b); BT4; HSKG làm thêm BT3a
III. Các hoạt động dạy - học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
 21245 x 3 = 42718 x 2 =
- Nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài:.
b) Hướng dẫn luyện tập.
Bài 1: Đặt tính và tính
- Nêu cách đặt tính và tính?
- Nhận xét, sửa bài, cho điểm HS.
Bài 2: Giải toán
- Yêu cầu HS tự phân tích đề và tìm cách giảià 1HS lên tóm tắt.
- Để tính được số lít dầu còn trong kho, chúng ta cần tìm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
 Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 3b: Tính giá trị biểu thức.
- Trong biểu thức có các phép tính nhân, chia, cộng, trừ chúng ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài.
- Nhận xét, sửa bài.
Bài 3a:HSKG
Bài 4: Tính nhẩm
- GV viết bảng phép nhân: 11000 x 3 và YC cả lớp thực hiện nhân nhẩm.
- Em đã thực hiện nhân nhẩm như thế nào?
- HS nêu cách nhẩm GV ghi KQ
- Nhận xét, sửa bài.
3. Hướng dẫn về nhà
- Về nhà làm bài ở VBT.
- Nhận xét tiết học.
- 1HS lên bảng. Lớp làm bảng con.
- Nghe giới thiệu.
- 2HS lên bảng, lớp làm bảng con
- 2HS nêu. 
- 1HS đọc đề toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- HS nêu.
- 1HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
- 1HS đọc yêu cầu của bài.
- Nhân chia trước, cộng trừ làm sau.
 - HS làm bài vào vở , 1 HS làm trên bảng 
- 1HS đọc yêu cầu của bài.
- HS nhân nhẩm và báo cáo kết quả: 
- HS trả lời.
11 nghìn x 3 = 33 nghìn.
Vậy 11000 x 3 = 33000
ĐẠO ĐỨC
Ch¨m sãc c©y trång vËt nu«i (Tiết 2)
I. Mục tiªu
- KĨ ®­ỵc mét sè lỵi Ých cđa c©y trång ,vËt nu«i ®èi víi cuéc sèng con ng­êi.
 - Nªu ®­ỵc nh÷ng viƯc cÇn lµm phï hỵp víi løa tuỉi ®Ĩ ch¨m sãc c©y trång vËt nu«i
 -BiÕt lµm nh÷ng viƯc phï hỵp víi kh¶ n¨ng ®Ĩ ch¨m sãc c©y trång ,vËt nu«i ë gia ®×nh ,nhµ tr­êng .
- HSKG: Biết được vì sao phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
II. Đồ dùng dạy học - Vở BT Đạo Đức. Thẻ màu
III. Các hoạt động dạy - học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Bài cũ
- Yêu cầu HS bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ màu.
- GV đọc lần lượt từng câu hỏi.
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài: - Kiểm tra nhiệm vụ đã giao về nhà: “Điều tra về chăm sóc cây trồng và vật nuôi ở gia đình, nhà trường”.
- Yêu cầu thảo luận nhóm bàn về kết quả điều tra.
N1: Khi nuôi lợn ta phải làm gì?
N2: Nêu cách chăm sóc cây trồng và hoa?
N3: Chăm sóc cây và hoa ở nhà?
N4: Chăm sóc hoa và cây ở trường?
GV kết luận
-- Gọi HS đọc lại 4 tình huống trong SGK.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn về 4 tình huống.
Hoạt động 3: Sưu tầm bài hát, thơ, kể chuyện, và việc chăm só cây trồng và vật nuôi.
- VD: Bài thơ: Chăm vườn hoa
Bài hát: Em đi giữa biển vàng.
Hoạt động 4: Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
- GV phát 4 phiếu lớn cho 4 nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi kết quả vào phiếu, sau khó dán lên bảng lớp.
- Nêu cách chơi, luật chơi.
- Yêu cầu cả lớp đánh giá, nhận xét kết quả của các nhóm.
3. Giáo viên tổng kết khen các nhóm khá nhất.
Kết luận chung: 
- - Nhận xét giớ học.
- Cả lớp cùng thực hiện.
1. Báo cáo kết quả điều tra.
- Nhóm trưởng kiểm tra và báo cáo cho giáo viên.
- HS thảo luận (5’)
- Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét.
2: Đóng vai
- HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai.
- Từng nhóm lên đóng vai, cả lớp theo dõi, bổ sung ý kiến.
- HS tìm các bài thơ, bài hát thi đua 4 nhóm.
- HS nhận phiếu và thực hiện theo yêu cầu..
- HS chơi theo yêu cầu.
TẬP ĐỌC
Bµi h¸t trång c©y.
I. Mục tiªu
 - BiÕt ng¾t nhÞp ®ĩng khi ®äc c¸c dßng th¬, khỉ th¬. 
 - HiĨu ND : c©y xanh mang l¹i cho con ng­êi c¸i ®Đp ,Ých lỵi vµ h¹nh phĩc. Mäi ng­êi h·y h¨ng h¸i trång c©y ( tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK; häc thuéc bµi th¬).
II. Đồ dùng dạy học : tranh minh họa tr ... ài tập 2a
- 4 tờ giấy khổ to A4 để làm bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy - học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
- 2. Bài mới
 Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
a) Hướng dẫn HS chuẩn bị:
- Yêu cầu HS đọc thầm lại 4 khỗ thơ đầu.
- Tìm trong bài những tiếng viết hoa?
- Nêu các từ dễ nhầm lẫn khi viết?
- GV chốt lại và đọc, HS viết bảng con, 1HS lên bảng viết.
b) HS nhớ – viết bài vào vở.
c) Chấm chữa bài.
- Thu vở chấm tổ 1.
Hướng dẫn HS làm bài tập.
BT2a:
BT3:
- Yêu cầu HS đọc BT.
- Phát giấy A4 cho một số HS làm bài, dán bài lên bảng lớp, đọc các câu văn.
3. Hướng dẫn về nhà
- Về nhà xem lại bài, bạn nào viết sai trên 4 lỗi viết lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc thuộc bài thơ
- 1HS đọc bài thơ, cả lớp theo dõi SGK.
- 2HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu.
- Chữ đầu trong bài thơ,
- HS nêu các từ khó.
- HS viết: tiếng hát, mê say, rung cành, lay lay, nắng xa.
- HS viết bài.
- 2 HS làm bảng lớp,cả lớp làm nháp
- Đọc kết quả – cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.
a) Rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong.
- HS làm bài và tiếp nối nhau đọc các câu văn đã viết.
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
Tr¸I ®Êt lµ mét hµnh tinh trong hƯ mỈt trêi.
I. Mục tiªu
 - Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; từ mặt trời ra xa dần, Trái đất là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời
 - HSKG: Biết được hệ mặt trời có 8 hành tinh và chỉ Trái đất là hành tinh có sự sống
- KNS: Biết và có ý thức giữ gìn, bảo vệ sự sống trên Trái Đất.
II. Đồ dùng dạy học 
 - Bảng phụ vẽ các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
 - Phiếu thảo luận nhóm.
III. Các hoạt động dạy - học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
- Vẽ hình minh họa và thuyết minh được về hai chuyển động của Trái Đất.
2. Bài mới
 Giới thiệu bài:
/?/ Khi quan sát trên bầu trời em nhìn thấy những gì?
Hoạt động 1: Các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
- Yêu cầu các nhóm quan sát hình vẽ và thảo luận theo 2 câu hỏi sau:
1. Quan sát hình 1 SGK/ tr 116. Hãy mô tả những gì em thấy trong hệ Mặt Trời?
2. Hãy nhận xét vị trí của Trái Đất với Mặt Trời so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời?
/?/ Tại sao lại gọi Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời?
/?/ Hệ mặt trời gồm những hành tinh gì?
Kết luận
- Hoạt động 2: Trái Đất là hành tinh có sự sống.
- Yêu cầu HS quan sát hình 2/ tr 117 SGK, thảo luận theo 2 câu hỏi sau:
/?/ Trên Trái Đất có sự sống không?
/?/ Hãy lấy ví dụ để chứng minh Trái Đất là hành tinh có sự sống?
Kết luận
Kết luận chung
- Mỗi người chúng ta, ai cũng phải có trách nhiệm vì đó cũng chính là sự sống của chúng ta.
3. Củng cố, dặn dò 
- Về nhà tìm và ôn lại các kiến thức về Mặt Trăng.
- Nhận xét tiết học.
- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Thực hiện theo YC .
- HS lắng nghe.
- Mặt Trời, Mặt Trăng, mây, vì sao.
- Thảo luận nhóm 4.
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
+ Ý kiến đúng
1. Hệ Mặt Trời có 9 hành tinh đó là: Sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thiên Vương, Trái Đất, sao Hải Dương, sao Diêm Vương.
2. Trái Đất là hành tinh thứ 3 xét từ vị trí của Mặt Trời. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là sao Thủy, hành tinh xa Mặt Trời là sao Diêm Vương.
- Vì sao Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.
- Gồm có Mặt Trời và 9 hành tinh.
- HS thảo luận theo cặp.
- 3à4 cặp HS thực hiện trình bày.
+ Ý kiến đúng là:
- Trên Trái Đất có sự sống.
- Quan sát hình 2, ta thấy sự sống có hầu hết mọi nơi trên Trái Đất, ở biển có các loài cá, tôm sinh sống, trên đất liền có các loại thú: hươu cao cổ, lạc đà, đà điểu. Ở Bắc cực, Nam cực lạnh giá có loài gấu trắng, chim cánh cụt sinh sống.
- Giữ vệ sinh môi trường chung.
- Nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường Trái Đất . ..
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
TẬP LÀM VĂN
Th¶o luËn vỊ b¶o vƯ m«I tr­êng.
I. Mục tiªu
 - B­íc ®Çu biÕt trao ®ỉi ý kiÕn vỊ chđ ®Ị em cÇn lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng?
 - ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 5 c©u) thuËt l¹i ý kiÕn cđa c¸c b¹n trong nhãm vỊ nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng.
 - KNS: Cã ý thøc tÝch cùc tham gia b¶o vƯ m«i tr­êng
II. Đồ dùng dạy học 
 - Tranh ảnh về cây hoa, cảnh quan thiên nhiên, về môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại.
 - Bảng lớp ghi 2 câu hỏi gợi ý để HS trao đổi trong cuộc họp:
 III. Các hoạt động dạy - học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
- Mời 4HS đọc lá thư gửi bạn nước ngoài.
- Nhận xét, chấm điểm.
2. Dạy bài mới
Hoạt động1. Giới thiệu bài
Hoạt động1 2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
a) BT1:- Yêu cầu HS đọc gợi ý trong SGK.
Các em cần chú ý
+ Cần nắm vững trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp (đã học ở HK I).
+ Mở bảng phụ: Mời 2 HS đọc lại 5 bước tổ chức cuộc họp.
+ Điều cần phải bàn trong nhóm là: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? (trường, lớp, đường phố, làng xóm, ao hồ, sông ngòi ) Sau đó nêu những việc làm cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường, làm cho môi trường sạch, đẹp.
- Chia lớp thành các nhóm.
- Mời 2, 3 nhóm trình bày.
b) BT2
- Nhắc nhở HS: Các em đã trao đổi trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường. Hãy nhớ và thuật lại các ý kiến trong cuộc họp ấy.
- YC HS làm vào vở BT (viết ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng).
- Yêu cầu HS lần lượt đọc đoạn văn, cả lớp nhận xét.
3 Hướng dẫn về nhà
- Về nhà quan sát thêm và nói chuyện với người thân về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.
- Chuẩn bị bài tuần 32.
- Nhận xét tiết học.
-4HS thực hiện.
- HS đọc yêu cầu của bài.
- 2HS lần lượt đọc, cả lớp theo dõi.
-HS thực hiện
 HS hoạt động nhóm,.
- 2, 3 nhóm thi tổ chức cuộc họp.
- Cả lớp nhận xét bình chọn nhóm tổ chức cuộc họp có hiệu quả nhất.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
-HS làm bài.
-3 HS đọc bài viết.
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
MỈt tr¨ng lµ vƯ tinh cđa tr¸I ®Êt.
I. Mục tiªu
 - Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
 - HSKG: So sánh được độ lớn của Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời; Trái đất lớn hơn Mặt Trăng. Mặt Trời lớn hơn Trái Đất rất nhiều lần.
II. Đồ dùng dạy học 
 - Phiếu thảo luận nhóm.
 - Các thẻ chữ: Mặt Trời, Mặt Trăng , Trái Đất.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
- Hãy kể tên các hành tinh có trong hệ Mặt Trời?
- Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống? Em cần làm gì để bảo vệ và giử gìn sự sống đó?
2. Dạy bài mới
a) Giới thiệu bài: 
Hoạt động 1: Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
- Yêu cầu HS quan sát hình 1/ tr118 SGK và thảo luận theo câu hỏi sau:
1. Hãy chỉ trên hình 1: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng và trình bày hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
2. Hãy so sánh kích thước của Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng?
Kết luận: 
Hoạt động 2: Hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
- Yêu cầu các cặp HS cùng thảo luận, vẽ sơ đồ Mặt Trăng vàt như (H2)/ tr119 SGK
Kết luận: 
3 Hướng dẫn về nhà
- Chơi trò chơi: “Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ”
-Nêu luật chơi và hướng dẫn cách chơi.
- Phát phần thưởc cho nhóm thắng cuộc.
- Nhận xét tiết học.
- 2HS lần lượt nêu, lớp nhận xét.
- Nghe giới thiệu.
- Thảo luận nhóm, sau đó đại diện nhóm trình bày.
1. Ở giữa là Mặt Trời, tiếp đó là Trái Đất, ngoài cùng là Mặt Trăng. 
2. Mặt Trời lớn nhất, sau đó là là Trái Đất, cuối cùng là Mặt Trăng.
- HS thảo luận theo cặp.
Đại diện 2 cặp đôi nhanh nhất lên vẽ trên bảng.
- Vẽ mũi tên chỉ hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất và thuyết trình hướng chuyển động của Mặt Trăng.
-.
TOÁN
luyƯn tËp.
I. Mục tiªu
 - Biết chia số có năm chữ số cho số có 1 chữ số (với trường hợp thương có chữ số 0 ).
 - Giải bài toán bằng 2 phép tính.BTCL: BT1,2,3,4
III. Các hoạt động dạy - học 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính
12458 : 5 = 
12780 : 8 =
 2. Dạy bài mới
a) Giới thiệu bài: 
b) Hướng dẫn luyện tập.
Bài 1:GVHD mẫu
- Viết bảng 28921 : 4 yêu cầu HS đọc và thực hiện phép tính và tính.
- Yêu cầu HS nêu cách tính?
- Yêu cầu HS so sánh số dư với số chia
+ Yêu cầu HS làm tiếp 3 bài còn lại vào vở.
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
- Yêu cầu HS tự đặt tính và tính:
- Kiểm tra vở, chữa bài.
Bài 3:
- Yêu cầu HS tự phân tích và tìm cách giải theo nhóm bàn,sau đó giải cá nhân vào vở.
- Chữa bài, cho điểm.
Bài 4: Tính nhẩm
- GVHD mẫu
- HS nhẩm như SGK
- GV nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc.
3 Hướng dẫn về nhà
- Về nhà làm bài ở VBT
- 2HS lên bảng làm bài. Lớp làm phiếu học tập.
- 1HS lên bảng, lớp làm bảng con.
 - 1HS nêu.
 - HS nêu
- 1HS lên bảng, lớp làm vào vở.
1HS đọc đề bài.
- 1HS lên bảng tóm tắt và giải.
- 1HS đọc yêu cầu của bài.
- HS chia làm 3 đội, mỗi đội cử 3 em lên tiếp sức làm bài.
- HS dưới lớp làm vào vở nháp.
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp
Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần 31 và kế hoạch của tuần 32
Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần 31
Nền nếp.
Học tập
Hoạt động Đội
Các công việc khác
 2.kế hoạch của tuần 32
- Thực hiện tốt kế hoạch của trường ø đội và lớp đề ra

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an(76).doc