Giáo án giảng bài Tuần 20 Lớp 3

Giáo án giảng bài Tuần 20 Lớp 3

Tập đọc

Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU

I/ Yêu cầu cần đạt:

Tập đọc

 Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật (người chỉ huy, các chiến sĩ nhỏ tuổi).

Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

 HS khá, giỏi bước đầu biết đọc với giọng biểu cảm 1 đoạn trong bài.

 

doc 20 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 29/06/2017 Lượt xem 132Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng bài Tuần 20 Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai, ngaøy 03 thaùng 01 naêm 2011
Taäp ñoïc 
ÔÛ LAÏI VÔÙI CHIEÁN KHU
I/ Yeâu caàu caàn ñaït: 
Taäp ñoïc
	Böôùc ñaàu bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi daãn chuyeän vôùi lôøi caùc nhaân vaät (ngöôøi chæ huy, caùc chieán só nhoû tuoåi).
Hieåu noäi dung: Ca ngôïi tinh thaàn yeâu nöôùc, khoâng quaûn ngaïi khoù khaên, gian khoå cuûa caùc chieán só nhoû tuoåi trong cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp tröôùc ñaây. (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK)
	HS khaù, gioûi böôùc ñaàu bieát ñoïc vôùi gioïng bieåu caûm 1 ñoaïn trong baøi.
Keå chuyeän
Keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän döïa theo gôïi yù.
	HS khaù, gioûi keå laïi ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän.
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giôùi thieäu baøi 
 2/ Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc
 a/GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi vôùi gioïng nheï nhaøng, xuùc ñoäng .
 b/GV HD HS luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø .
 - Ñoïc töøng caâu (moät löôït).
 - Trong khi theo doõi HS ñoïc, GV höôùng daãn caùc em ñoïc ñuùng caùc töø HS deã phaùt aâm sai .
 +Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
 - GV nhaéc nhôû caùc em nghæ hôi ñuùng vaø ñoïc ñoaïn vaên vôùi gioïng thích hôïp.
 - HS tìm hieåu nghóa caùc töø ngöõ môùi trong töøng ñoaïn. 
 +Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm
 _HS thi ñua ñoïc nhoùm .
 3/ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi
 - Goïi HS ñoïc thaàm ñoaïn 1, traû lôøi: 
 - Trung ñoaøn tröôûng ñeán gaëp caùc chieán só nhoû tuoåi ñeå laøm gì? 
 - Moät HS ñoïc thaønh tieáng ñoaïn 2, caû lôùp ñoïc thaàm laïi, traû lôøi:
 +Tröôùc yù kieán ñoät ngoät cuûa chæ huy, vì sao caùc chieán só nhoû “ai cuõng thaáy coå hoïng mình ngheïn laïi”? 
 +Thaùi ñoä cuûa caùc baïn sau ñoù theá naøo? 
 +Vì sao Löôïm vaø caùc baïn khoâng muoán veà nhaø? 
 +Lôøi noùi cuûa Möøng coù gì ñaùng caûm ñoäng? 
 +Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 3, traû lôøi:
 - Thaùi ñoä cuûa trung ñoaøn tröôûng theá naøo khi nghe lôøi van xin cuûa caùc baïn? 
 - Moät HS ñoïc ñoaïn 4. Caû lôùp ñoïc thaàm 
 - Tìm hình aûnh so saùnh ôû caâu cuoái baøi .
 _GV hoûi: Qua caâu chuyeän naøy, em hieåu ñieàu gì veà caùc chieán só Veä quoác ñoøan nhoû tuoåi ?
 4/ Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi
 +GV ñoïc laïi ñoaïn 2. Höôùng daãn HS ñoïc ñuùng ñoaïn vaên: gioïng xuùc ñoäng, theå hieän thaùi ñoä saün saøng chòu ñöïng gian khoå, kieân quyeát soáng cheát cuøng chieán khu cuûa caùc cchieán só nhoû tuoåi:
Tröôùc yù kieán ñoät ngoät cuûa chæ huy,/boïn treû laëng ñi// Tuï nhieân, ai cuõng thaáy coå hoïng mình ngheïn laïi.//
Löôïm böôùc tôùi gaàn ñoáng löûa.// Gioïng em rung leân://
Em xin ñöôïc ôû laïi./ Em thaø cheát treân chieán khu/ coøn hôn veà ôû chung,/ôû loän vôùi tuïi Taây,/ tuïi Vieät gian//
Caû ñoäi nhao nhao://
Chuùng em xin ôû laïi.//
Möøng noùi nhö van lôn:// 
Chuùng em coøn nhoû,/ chöa laøm ñöôïc chi nhieàu / thì trung ñoaøn cho chuùng em aên ít cuõng ñöôïc./ Ñöøng baét chuùng em phaûi veà,/ toäi chuùng em laém, anh nôø//
Moät vaøi HS thi ñoïc ñoaïn vaên.
Moät HS thi ñoïc caû baøi.
KEÅ CHUYEÄN
 *1.GV neâu nhieäm vuï: Döïa theo caùc caâu hoûi gôïi yù, HS taäp keå laïi caâu chuyeän ÔÛ laïi vôùi chieán khu.
 2/Hoaït ñoäng 4 : Höôùng daãn HS keå laïi caâu chuyeän theo gôïi yù.
 _Goïi Moät HS ñoïc caùc caâu hoûi gôïi yù (ñaõ vieát treân baûng phuï)
 _GV nhaéc HS: Caùc caâu hoûi chæ laø ñieåm töïa giuùp em nhôù noäi dung chính cuûa caâu chuyeän. Keå chuyeän khoâng phaûi laø traû lôøi caâu hoûi. Caàn nhôù caùc chi tieát trong truîeân ñeå laøm cho moãi ñoaïn keå hoaøn chænh, sinh ñoäng.
GV môøi 1 HS keå maãu ñoaïn 2 (Chuùng em xin ôû laïi) giuùp HS hieåu: Maëc duø gôïi yù ñaàu( cuûa ñoaïn 2 laø “Löôïm noùi gì:”, HS vaãn caàn baét ñaàu ñoaïn 2 baèng moät caâu noái tieáp lôøi trung ñoaøn tröôûng ôû ñoaïn 1.VD: Nghe trung ñoaøn tröôûng noùi vaäy, caùc chieán só nhoû raát baát ngôø, ai naáy xuùc ñoäng, khoâng noùi leân lôøi. Moät laùt sau, Löôïm môùi noùi ñöôïc, gioïng rung leân: Em xin ñöôïc ôû laïi
 _Keå theo nhoùm :
 _Töøng nhoùm leân keå laïi caâu chuyeän .
 _Boán HS ñaïi dieän 4 nhoùm tieáp noái nhau thi keå 4 ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
 _Moät hS keå toøan boä caâu chuyeän.
 _Caû lôùp bình choïn baïn keå hay nhaát: keå töï nhieän, ñuû yù, keå thaønh caâu, gioïng keå phuø hôïp vôùi noäi dung. GV ñaëc bieät khen ngôïi nhöõng HS coù lôøi keå saùng taïo.
4/ Cuûng coá : _Qua caâu chuyeän naøy, em hæeâu ñieàu gì veà caùc chieán só nhoû tuoåi? 
 5/Daën doø : Baøi nhaø : Khuyeán khích HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe.
 Chuaån bò : Chuù ôû beân Baùc Hoà .
 _
_HS theo doõi GV ñoïc maãu .
 _HS tieáp noái nhau ñoïc töøng caâu trong moãi ñoaïn.
+ HS tieáp noái nhau ñoïc 4 ñoaïn trong baøi (moät löôït).
 _Caû nhoùm ñoïc töøng ñoaïn 
 _Caùc nhoùm thi ñua ñoïc vaø nhaän xeùt xem nhoùm naøo ñoïc hay .
 _1 HS ñoïc ñoaïn 1 caû lôùp ñoïc thaàm 
 _OÂng ñeán ñeå gaëp caùc chieán só nhoû trôû veà soáng vôùi gia ñình, vì cuoäc soáng ôû chieán khu thôøi gian tôùi coøn gian khoå, thieáu thoán nhieàu hôn, caùc em khoù loøng chòu noåi.
 _1 HS ñoïc ñoaïn 2 vaø caû lôùp ñoïc thaàm .
 _HS phaùt bieåu: Vì caùc chieán só nhoû raát xuùc ñoäng, baát ngôø khi nghó raèng mình phaûi rôøi xa chieán khu, xa chæ huy, phaûi trôø veà nhaø, khoâng ñöôïc tham gia chieán ñaáu.
 _Löôïm, Möøng vaø taát caû caùc baïn ñeàu tha thieát xin ôû laïi.
 _Caùc baïn saün saøng chòu ñöïng gian khoå, saün saøng chòu aên ñoùi, soáng cheát vôùi chieán khu, khoâng muoán boû chieán khu veà ôû chung vôùi tuïi Taây, tuïi Vieät gian.
 _Möøng raát ngaây thô, chaân thaät xin trung ñoaøn cho caùc em aên ít ñi, mieãn laø ñöøng baét caùc em phaûi trôû veà.
 _Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 3 :
 _Trung ñoaøn tröôûng caûm ñoäng rôi nöôùc maét tröôùc nhöõng lôøi van xin thoáng thieát, van xin ñöôïc chieán ñaáu hi sinh vì Toå quoác cuûa caùc chieán só nhoû. OÂng höùa seõ veà baùo caùo laïi vôùi Ban chæ huy nguyeän voïng cuûa caùc em.
 _1 HS ñoïc ñoaïn 4 vaø caû lôùp ñoïc thaàm .
 _Tieáng haùt buøng leân nhö ngoïn löûa röïc rôõ giöõa ñeâm röøng laïnh toái.
 _Raát yeâu nöôùc, khoâng quaûn ngaïi khoù khaên gian khoå, saün saøng hi sinh vì Toå quoác .
 _HS luyeän ñoïc ñoaïn 2 
 _HS thi ñua ñoïc ñoaïn 2 .
 _1 HS ñoïc laïi caùc caâu hoûi ghi treân baûng .
 _2 HS keå tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt .
 _Laàn löôït töøng HS keå tröôùc nhoùm caùc HS cuøng nhoùm theo doõivaø nhaän xeùt .
 raát yeâu nöôùc, khoâng quaûn ngaïi khoù khaên gian khoå, saün saøng hi sinh vì Toå quoác.
Thöù hai, ngaøy 03 thaùng 01 naêm 2011
Toaùn 
ÑIEÅM ÔÛ GIÖÕA, TRUNG ÑIEÅM CUÛA ÑOAÏN THAÚNG
I/ Yeâu caàu caàn ñaït: 
1. Bieát ñieåm ôû giöõa hai ñieåm cho tröôùc
2. Trung ñieåm cuûa moät ñoaïn thaúng.
	Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; baøi 2.
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HÑ1: Nhaèm ñaït muïc tieâu soá 1
	Hoaït ñoäng ñöôïc löïa choïn laø: veõ, phaân tích.
	Hình thöùc toå chöùc: caù nhaân.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Mong ñôïi ôû hoïc sinh
Haõy veõ ñoaïn thaúng AB daøi 6cm
Treân ñoaïn thaúng AB chaám theâm ñieåm O sao cho AO baèng 2cm.
O laø ñieåm naèm ôû ñaâu so vôùi A vaø B 
Baøi taäp 1: caùc em haõy quan saùt hình vaø xaùc ñònh:
Ba ñieåm thaúng haøng laø ba ñieåm naøo?
M laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm naøo?
N laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm naøo?
O laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm naøo?
Ño vaø veõ ñoaïn thaúng AB
Ño vaø chaám theâm ñieåm O
O laø ñieåm ôû giöõa A vaø B
Quan saùt
AMB; CND vaø MON
M laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm A, B.
N laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm C, D.
O laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm M, N.
HÑ2: Nhaèm ñaït muïc tieâu soá 2
	Hoaït ñoäng ñöôïc löïa choïn laø: veõ, phaân tích.
Hình thöùc toå chöùc: caù nhaân, nhoùm.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Mong ñôïi ôû hoïc sinh
Haõy veõ ñoaïn thaúng AB daøi 6cm
Treân ñoaïn thaúng AB chaám theâm ñieåm M sao cho AM baèng 3cm.
Haõy ño vaø cho bieát MB baèng bao nhieâu cm?
Neâu nhaän xeùt veà ñoä daøi cuûa AM vaø MB?
M laø ñieåm naèm ôû ñaâu so vôùi A vaø B? Chia ñoaïn thaúng AB thaønh maáy ñoaïn?
Vaäy M goïi laø gì cuûa ñoaïn AB?
Baøi taäp 2: Haõy ñoïc ñeà baøi
a) O laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB?
b) M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng CD?
c) H laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng EG?
d) M laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm C vaø D?
e) H laø ñieåm ôû giöõa hai ñieåm E vaø G?
Ño vaø veõ ñoaïn thaúng AB
Ño vaø chaám theâm ñieåm M
MB = 3cm
AM = MB
M laø ñieåm naèm giöõa A vaø B. Chia ñoaïn thaúng AB thaønh 2 ñoaïn baèng nhau.
M goïi laø trung ñieåm cuûa ñoaïn AB.
Caâu naøo ñuùng, caâu naøo sai?
Ñuùng
Sai
Sai 
Sai 
Ñuùng
HÑ3: Nhaèm cuûng coá muïc tieâu soá 1, 2
	Hoaït ñoäng ñöôïc löïa choïn laø: veõ, phaân tích.
Hình thöùc toå chöùc: caù nhaân.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Mong ñôïi ôû hoïc sinh
Haõy veõ ñoaïn thaúng MN daøi 4cm vaø xaùc ñònh trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ñoù.
Laøm baøi taäp ôû nhaø
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Veõ ñöôïc ñoaïn thaúng vaø xaùc ñònh trung ñieåm.
Thöù ba, ngaøy 04 thaùng 01 naêm 2011
Töï nhieân xaõ hoäi
OÂN TAÄP XAÕ HOÄI
I/ Yeâu caàu caàn ñaït:
- Keå teân moät soá kieán thöùc xaõ hoäi ñaõ hoïc veà xaõ hoäi.
- Bieát keå vôùi baïn veà gia ñình nhieàu theá heä, tröôøng hoïc vaø cuoäc soáng xung quanh.
- HS neâu ñöôïc teân caùc kieán thöùc xaõ hoäi ñaõ hoïc veà xaõ hoäi.
- Yeâu quyù gia ñình, tröôøng hoïc vaø tænh ( thaønh phoá ) cuûa mình. 
Loàng gheùp GDMT: Baûo veä moâi tröôøng soáng xung quanh laø baûo veä chính mình vaø ngöôøi thaân.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân : tranh aûnh veà chuû ñeà xaõ hoäi.
- Hoïc sinh : SGK.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
+ Khôûi ñoäng : 
- Baøi cuõ : Veä sinh moâi tröôøng (tieáp theo) 
- Caùc hoaït ñoäng :
- Giôùi thieäu baøi: OÂn taäp xaõ hoäi 
- Höôùng daãn oân taäp : 
Giaùo vieân ñöa ra moät soá caâu hoûi lieân quan ñeán chuû ñeà xaõ hoäi, moãi caâu hoûi ñöôïc vieát vaøo moät tôø giaáy nhoû, ñeå vaøo trong hoäp.
Giaùo vieân cho hoïc sinh chôi troø chôi Chuyeàn hoäp.
Giaùo vieân phoå bieán luaät chôi: caùc em vöøa haùt vöøa chuyeàn nhau hoäp giaáy. Khi baøi haùt döøng laïi, hoäp giaáy trong tay ngöôøi naøo thì ngöôøi ñoù phaûi boùc laáy moät caâu hoûi baát kì trong hoäp ñeå traû lôøi. Caâu hoûi naøo ñöôïc traû lôøi seõ boû ra ngoaøi. Cöù  ... 
	Hình thöùc toå chöùc: caù nhaân.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Mong ñôïi ôû hoïc sinh
Baøi 1 : GV goïi HS ñoïc yeâu caàu 
Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm baøi 
GV cho hoïc sinh söûa baøi
Giaùo vieân cho lôùp nhaän xeùt
Baøi 2: GV goïi HS ñoïc yeâu caàu 
Neâu caùch laøm
GV cho 2 toå cöû ñaïi dieän leân thi ñua söûa baøi qua troø chôi : “ Ai nhanh, ai ñuùng”.
 Baøi 3 : GV goïi HS ñoïc yeâu caàu 
- Caùc em laøm baøi theo nhoùm ñoâi
- GV Nhaän xeùt
Ñieàn daáu >, <, =
a) 7766 > 7676 b) 1000g = 1kg
 8453> 8435 950g < 1kg
 9102 <9120 1km < 1200m
 5005 > 4905 100phuùt > 1giôø30phuùt
Vieát caùc soá 4208; 4802; 4280; 4082
a) Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. 
b) Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù. 
ÔÛ yeâu caàu a ta choïn soá beù nhaát vieát tröôùc vaø tìm tieáp caùc soá theo thöù töï taêng daàn. ÔÛ yeâu caàu b ta laøm ngöôïc laïi.
a) 4082; 4208; 4280; 4802
b) 4802; 4280; 4208; 4082
Vieát
100
b) 1000
c) 999
d) 9999
HÑ2: Nhaèm ñaït muïc tieâu soá 2
	Hoaït ñoäng ñöôïc löïa choïn laø: phaân tích, veõ.
	Hình thöùc toå chöùc: caù nhaân.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Mong ñôïi ôû hoïc sinh
Baøi 4 : GV goïi HS ñoïc yeâu caàu 
HS xaùc ñònh trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng
GV Nhaän xeùt
Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB öùng vôùi soá naøo?
Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB öùng vôùi soá 300.
Thöù naêm, ngaøy 06 thaùng 01 naêm 2011
Chính taû
TREÂN ÑÖÔØNG MOØN HOÀ CHÍ MINH
I/ Yeâu caàu caàn ñaït:
Nghe-vieát ñuùng baøi chính taû; trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi.
Laøm ñuùng BT(2) a/b (choïn 3 trong 4 töø).
II/ Chuaån bò: 
- GV : baûng phuï vieát baøi Traàn Bình Troïng 
- HS : VBT
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
+ Khôûi ñoäng : 
+Baøi cuõ : 
+ Baøi môùi :
+ Giôùi thieäu baøi : 
+ Hoaït ñoäng 1 : höôùng daãn hoïc sinh nhôù - vieát 
+ Höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò 
+ Ñoïc cho hoïc sinh vieát
+ Chaám, chöõa baøi
+Hoaït ñoäng 2: höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp chính taû 
+ Baøi taäp a: Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu 
Cho HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
GV toå chöùc cho HS thi laøm baøi taäp nhanh, ñuùng. 
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình: nay laø, lieân laïc, nhieàu laàn, luoàn saâu, naém tình hình, coù laàn, neùm löïu ñaïn
Nhaän xeùt 
+Baøi taäp b: Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu 
Cho HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
GV toå chöùc cho HS thi laøm baøi taäp nhanh, ñuùng. 
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình: bieát tin, döï tieäc, tieâu dieät, coâng vieäc, chieác caëp da, phoøng tieäc, ñaõ dieät
+Nhaän xeùt – Daën doø : 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Tuyeân döông nhöõng hoïc sinh vieát baøi saïch, ñeïp, ñuùng chính taû.
Haùt
HS laëp laïi töïa baøi
HS vieát baøi
HS laøm baøi vaøo vôû
HS ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi vaøo vôû
HS laéng nghe
 Thöù saùu, ngaøy 07 thaùng 01 naêm 2011
Ñaïo ñöùc
ÑOAØN KEÁT VÔÙI THIEÁU NHI QUOÁC TEÁ ( T2 )
I/ Yeâu caàu caàn ñaït:
Böôùc ñaàu bieát thieáu nhi treân theá giôùi ñeàu laø anh em, beø baïn, caàn phaûi ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau khoâng phaân bieät daân toäc, maøu da, ngoân ngöõ,... 
	Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng ñoaøn keát höõu nghò vôùi thieáu nhi quoác teá phuø hôïp vôùi khaû naêng do nhaø tröôøng, ñòa phöông toå chöùc.
Hoïc sinh tích cöïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng giao löu, bieåu loä tình ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá.
Treû em coù quyeàn ñöôïc töï do keát giao baïn beø, ñöôïc tieáp nhaän thoâng tin phuø hôïp, ñöôïc giöõ gìn baûn saéc daân toäc vaø ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng.
Loàng gheùp GDMT: Ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá trong caùc hoaït ñoäng BVMT, laøm cho moâi tröôøng theâm xanh, saïch, ñeïp.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân : vôû baøi taäp ñaïo ñöùc, caùc baøi thô, baøi haùt, tranh aûnh noùi veà tình höõu nghò giöõa thieáu nhi Vieät Nam vaø thieáu nhi quoác teá, caùc tö lieäu veà hoaït ñoäng giao löu giöõa thieáu nhi Vieät Nam vôùi thieáu nhi quoác teá, moät soá trang phuïc cuûa caùc daân toäc 
- Hoïc sinh : vôû baøi taäp ñaïo ñöùc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
+ Khôûi ñoäng :
+ Baøi cuõ : 
+ Caùc hoaït ñoäng :
+ Giôùi thieäu baøi : Ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá ( tieát 2 )
+ Hoaït ñoäng 1: Phaân tích thoâng tin 
Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình.
Giaùo vieân laéng nghe, nhaän xeùt vaø toång keát caùc yù kieán : 
Hoaït ñoäng 2 : 
+ Hoaït ñoäng 3 : thaûo luaän nhoùm 
GDMT: Chuùng ta caàn ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá trong caùc hoaït ñoäng chung, ñaëc bieät laø caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng.
+ Nhaän xeùt – Daën doø : 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò : baøi : Ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá ( tieát 2 )
-Haùt
-HS laëp laïi töïa baøi
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
-HS laøm vieäc nhoùm
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
Thöù saùu, ngaøy 07 thaùng 01 naêm 2011
Taäp vieát
OÂN CHÖÕ HOA 
I/ Yeâu caàu caàn ñaït:
Vieát ñuùng vaø töông ñoái nhanh chöõ hoa N (1 doøng Ng), V, T (1 doøng); vieát ñuùng teân rieâng Nguyeãn Vaên Troãi (1 doøng) vaø caâu öùng duïng: Nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông / Ngöôøi trong moät nöôùc phaûi thöông nhau cuøng baèng chöõ côõ nhoû.
Vieát ñuùng chöõ vieát hoa vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh, daõn ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ trong vôû Taäp vieát.
II/ Chuaån bò : 
- GV : chöõ maãu N ( Ng ), teân rieâng : Nguyeãn Vaên Troãi vaø caâu ca dao treân doøng keû oâ li.
-HS : Vôû taäp vieát, baûng con, phaán
III/ Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
+ OÅn ñònh: 
- Baøi cuõ : 
- Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi : 
Ghi baûng : OÂn chöõ hoa : N ( Ng )
- Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn vieát treân baûng con 
Luyeän vieát chöõ hoa
Luyeän vieát töø ngöõ öùng duïng ( teân rieâng )
Luyeän vieát caâu öùng duïng 
Giaùo vieân nhaän xeùt, uoán naén
- Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû Taäp vieát 
Cho hoïc sinh vieát vaøo vôû. 
+ Chaám, chöõa baøi 
Giaùo vieân thu vôû chaám nhanh khoaûng 5 – 7 baøi
Neâu nhaän xeùt veà caùc baøi ñaõ chaám ñeå ruùt kinh nghieäm chung
+ Thi ñua :
Giaùo vieân cho 4 toå thi ñua vieát caâu : “ Nguyeãn Sôn Haø”
Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh vieát ñeïp.
- Nhaän xeùt – Daën doø : 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
Luyeän vieát theâm trong vôû taäp vieát ñeå reøn chöõ ñeïp.
Chuaån bò : baøi : OÂn chöõ hoa : O, OÂ, Ô. 
HS laëp laïi töïa baøi
HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
HS luyeän vieát caâu öùng duïng
HS vieát vaøo vôû
HS thöïc hieän
HS lôùp nhaän xeùt
- HS laéng nghe
Thöù saùu, ngaøy 07 thaùng 01 naêm 2011
Toaùn 
PHEÙP COÄNG CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 10 000
I/ Yeâu caàu caàn ñaït: 
1. Bieát coäng caùc soá trong phaïm vi 10 000 (bao goàm ñaët tính vaø tính ñuùng )
2. Bieát giaûi toaùn coù lôøi vaên baèng (coù pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 10 000).
Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; baøi 2(b); baøi 3; baøi 4.
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HÑ1: Nhaèm ñaït muïc tieâu soá 1
	Hoaït ñoäng ñöôïc löïa choïn laø: phaân tích, tính toaùn.
	Hình thöùc toå chöùc: caù nhaân.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Mong ñôïi ôû hoïc sinh
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töï thöïc hieän pheùp coäng 3526 + 2759 
GV vieát pheùp tính 3526 + 2759 = ? 
Baøi 1 : GV goïi HS ñoïc yeâu caàu 
Cho HS laøm baøi 
Lôùp Nhaän xeùt veà caùch trình baøy vaø caùch tính cuûa baïn
- GV goïi HS neâu laïi caùch tính
GV Nhaän xeùt 
- Baøi 2 : GV goïi HS ñoïc yeâu caàu 
- GV cho HS töï ñaët tính roài tính keát quaû 
GV Nhaän xeùt
 3526
+ 2759
 6285
Tính 
 5341 7915 4507 8425
+1488 +1346 +2568 + 618 
 6829 9261 7075 9043
Ñaët tính roài tính
5716 + 1749 707 + 5857
 5716 707
+1749 +5857
 7465 6564
HÑ1: Nhaèm ñaït muïc tieâu soá 2
	Hoaït ñoäng ñöôïc löïa choïn laø: phaân tích, giaûi.
	Hình thöùc toå chöùc: nhoùm.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Mong ñôïi ôû hoïc sinh
Baøi 3 : GV goïi HS ñoïc ñeà baøi 
Ñeà baøi cho bieát gì?
Ñeà baøi hoûi gì?
Haõy giaûi baøi toaùn theo nhoùm ñoâi
Giaùo vieân nhaän xeùt.
Baøi 4: Neâu teân trung ñieåm moãi caïnh cuûa hình chöõ nhaät ABCD.
Ñoïc ñeà
Ñoäi Moät troàng ñöôïc 3680 caây, ñoäi Hai troàng ñöôïc 4420 caây.
Hoûi caû hai ñoäi troàng ñöôïc bao nhieâu caây?
Baøi giaûi
Soá caây caû hai ñoäi troàng ñöôïc laø:
3680 + 4420 = 8100 (caây)
Ñaùp soá: 8100 caây.
Trung ñieåm caïnh AB laø M
Trung ñieåm caïnh DC laø P
Trung ñieåm caïnh AD laø Q
Trung ñieåm caïnh BC laø N
Thöù saùu, ngaøy 07 thaùng 01 naêm 2011
Taäp laøm vaên
BAÙO CAÙO HOAÏT ÑOÄNG
I/ Yeâu caàu caàn ñaït: 
1.Kieán thöùc : Böôùc ñaàu bieát baùo caùo veà hoaït ñoäng cuûa toå trong thaùng vöøa qua döïa theo baøi taäp ñaõ hoïc (BT1).
2.Kó naêng : Vieát laïi moät phaàn noäi dung baùo caùo treân (veà hoïc taäp, hoaëc veà lao ñoäng theo maãu (BT2).
3.Thaùi ñoä : hoïc sinh tích cöïc tham gia phaùt bieåu yù kieán.
II/ Chuaån bò :
- GV : maãu baùo caùo ñeå khoaûng troáng ñieàn noäi dung, ñuû phaùt cho töøng hoïc sinh. 
- HS : Vôû baøi taäp
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
- Khôûi ñoäng : 
-Baøi cuõ 
- Baøi môùi :
-Giôùi thieäu baøi: Baùo caùo hoaït 
Hoaït ñoäng1 thöïc haønh 
Giaùo vieân goïi 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø maãu baùo caùo
Giaùo vieân giaûi thích :
+ Baùo caùo naøy coù phaàn quoác hieäu : COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM vaø tieâu ngöõ : Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
+ Coù ñòa ñieåm, thôøi gian vieát : Goø Vaáp, ngaøy 28 thaùng 01 naêm 2005
+ Teân baùo caùo : Baùo caùo cuûa toå, lôùp, tröôøng naøo.
+ Ngöôøi nhaän baùo caùo : Kính göûi coâ giaùo ( thaày giaùo ) lôùp Ba 1 
Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh : ñieàn vaøo maãu baùo caùo noäi dung thaät ngaén goïn, roõ raøng.
Cho hoïc sinh vieát baùo caùo cuûa toå veà caùc maët hoïc taäp, lao ñoäng
Cho moät soá hoïc sinh ñoïc baùo caùo
Giaùo vieân chaám ñieåm vaø tuyeân döông 
-Nhaän xeùt – Daën doø : 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò : Noùi veà trí thöùc. Nghe – keå: Naâng niu töøng haït gioáng. 
Haùt
HS nhaéc laïi töïa baøi
HS ñoïc yeâu caàu
HS phaùt bieåu
HS vieát baøi
HS ñoïc baùo caùo
Caû lôùp nhaän xeùt vaø boå sung
HS laéng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docT20.doc