Giáo án giảng bài Tuần 29 Lớp 3

Giáo án giảng bài Tuần 29 Lớp 3

Tập đọc - Kể chuyện

BUỔI HỌC THỂ DỤC

I. Yêu cầu cần đạt:

A. Tập đọc

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

 Đọc đúng giọng các câu cảm, câu cầu khiến.

2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:

 Hiểu nội dung: Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một HS bị tật nguyền. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

B. Kể chuyện

Bước đầu kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của một nhân vật.

HS khá, giỏi biết kể toàn bộ câu chuyện.

II. Đồ dùng dạy học:

Tranh minh hoạ trong SGK. Thêm tranh, ảnh gà tây, bò mộng.

 

doc 21 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 29/06/2017 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án giảng bài Tuần 29 Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai, ngày 21 tháng 03 năm 2011
Tập đọc - Kể chuyện
BUỔI HỌC THỂ DỤC
I. Yêu cầu cần đạt:
A. Tập đọc 
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
	Đọc đúng giọng các câu cảm, câu cầu khiến.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:
 Hiểu nội dung: Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một HS bị tật nguyền. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
B. Kể chuyện
Bước đầu kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của một nhân vật.
HS khá, giỏi biết kể toàn bộ câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ trong SGK. Thêm tranh, ảnh gà tây, bò mộng.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tập đọc 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A.KT bài cũ:
- Gọi HS đọc bài Tin thể thao và trả lời các câu hỏi SGK
- GV nhận xét ghi điểm
B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài- Ghi tựa bài
2. Luyện đọc:
a) GV đọc toàn bài 
b) GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
3. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 
+ Nhiệm vụ của bài tập thể dục là gì ?
+ Các bạn trong lớp thực hiện bài tập thể dục như thế nào? 
+Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục ?
+ Vì sao Nen-li cố xin thầy cho được tập như mọi người ?
+ Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li
+ Em hãy tìm thêm một tên thích hợp đặt tên cho câu chuyện.
4. Luyện đọc lại
 GV nhắc HS chú ý nhấn giọng một số từ ngữ 
Kể Chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ: Kể lại toàn bộ câu chuyện bằng lời của một nhân vật.
2.Hướng dẫn HS kể chuyện
- GV nhận xét 
- GV và cả lớp bình chọn bạn kể đúng yêu cầu.
 3. Củng cố, dặn dò : 
- GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện kể theo lời nhân vật.
- GV nhận xét tiết học
4 HS đọc bài
HS theo dõi
- Lắng nghe
- HS đọc tiếp nối nhau đọc từng câu 
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- 2 HS tiếp nối nhau đọc đọan 2 và 3
-Mỗi HS phải leo lên đến...chiếc xà ngang
-Đê-rốt-xi và Cô-rét-ti leo như 2 con khỉ, Xtác-đi thở hồng hộc...
-Vì cậu bị tật từ nhỏ - bị gù
-Vì cậu muốn vượt qua chính mìn, muốn làm được những việc các bạn làm được.
+Nen-li leo lên...cái xà
+ HS phát biểu.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đọan câu chuyện
HS đọc theo vai
- HS chọn kể lại câu chuyện theo lời một nhân vật.
- 1 HS kể mẫu
- Từng cặp HS kể 
- Một vài HS thi kể 
Thứ hai, ngày 21 tháng 03 năm 2011
Toaùn
DIEÄN TÍCH HÌNH CHÖÕ NHAÄT
A. Yêu cầu cần đạt:
Bieát ñöôïc quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät khi bieát hai caïnh cuûa noù.
Vaän duïng tính dieän tích moät soá hình chöõ nhaät ñôn giaûn theo ñôn vò ño laø xaêng-ti-meùt vuoâng.
Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3.
B. Đồ dùng dạy học:
- Hình chöõ nhaät baèng bìa coù kích thöôùc 3cm x 4cm; 6cm x 5cm; 30cm x 20cm.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Xây dựng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.
 Đính hình chữ nhật. 
 Hình chữ nhật này có chiều dài là bao nhiêu, chiều rộng là bao nhiêu?
 Yêu cầu HS quan sát và tính xem có tất cả bao nhiêu ô vuông nhỏ?
Biết một ô vuông có diện tích 1cm2 có thể tính diện tích hình chữ nhật bằng cách nào?
Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào?
GV phát biểu quy tắc: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).
Ñính baûng phuï cheùp saün quy taéc.
Gọi HS nhắc lại quy tắc.
2. Luyện tập
Bài 1: 
Phát phiếu bài tập cho HS.
Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.
Gọi HS nêu lại quy tắc.
Cho HS làm bài.
HS đính phiếu bài tập lên bảng.
GV nhận xét, kết luận.
Bài 2:
Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
Cả lớp đọc đồng thanh lại đề bài.
Nhắc HS nhớ lại quy tắc để làm bài.
HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm vào bảng phụ.
HS đính bảng phụ.
GV nhận xét, sửa chữa.
Bài 3:
Gọi HS đọc đề bài.
HS tự làm bài, sau đó đổi vở để kiểm tra chéo.
Nhắc HS chú ý đơn vị đo của chiều dài và chiều rộng ở bài b.
3. Cuûng cố, dặn dò:
- Gọi HS nêu lại quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.
- Về nhà hoïc thuoäc quy taéc xem trước các bài tập ở bài “Luyện tập”.
- Nhận xét tiết học.
Quan sát
chiều dài là 4cm, chiều rộng là 3cm.
Có: 4 x 3 = 12 (ô vuông nhỏ).
Tính diện tích hình chữ nhật bằng cách lấy: 4 x 3 = 12 ( cm2)
Muốn tính diện tích hình chữ nhật lấy chiều dài nhân với chiều rộng.
Lắng nghe.
Nhieàu HS noái tieáp nhau nhaéc laïi quy taéc.
2 HS ñoïc yeâu caàu BT1.
2 HS neâu laïi quy taéc.
Caû lôùp laøm baøi.
HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
Caû lôùp ñoàng thanh ñoïc ñeà baøi.
Laøm baøi vaøo vôû.
Nhaän xeùt, sau ñoù töï söûa baøi.
Nhieàu HS noái tieáp nhau ñoïc ñeà baøi.
Töï laøm baøi, sau ñoù ñoåi vôû nhìn ñaùp aùn kieåm tra baøi giuùp baïn.
Nhieàu HS neâu laïi quy taéc.
Laéng nghe.
Thứ ba, ngày 22 tháng 03 năm 2011
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
THỰC HÀNH: ĐI THĂM THIÊN NHIÊN
I. Yêu cầu cần đạt: 
Quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngoài của các cây, con vật đã gặp khi đi thăm thiên nhiên.
Nâng cao: Biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
GDMT: Hình thành được biểu tượng về môi trường tự nhiên. Yêu thích thiên nhiên. Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả môi trường xung quanh.
II. Đồ dùng dạy – học
Các hình trong SGK trang 108, 109.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động dạy
Tiết 1: Đi thăm thiên nhiên
- Gv dẫn Hs đi thăm thiên nhiên ở gần trường hoặc ở ngay trong vườn trường.
- Gv giao nhiệm vụ cho cả lớp quan sát, vẽ hoặc nghi chép, mô tả cây cối và các con vật các em đã nhìn thấy.
Tiết 2: Làm việc tại lớp hoặc ở 1 địa điểm của khu vực tham quan.
Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm.
- Từng cá nhân báo cáo với nhóm những gì bản thân đã quan sát
Hoạt động 2: Thảo luận 
Gv điều khiển Hs thảo luận:
- Nêu những đặc điểm chung của thực vật.
- Nêu những đặc điểm chung của cả thực vật và động vật.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét
GDMT:
Thiên nhiên xung quanh chúng ta thật tươi đẹp vì vậy các em phải biết gìn giữ để môi trường thiên nhiên luôn trong sạch.
- Hs đi theo nhóm. Nhóm trưởng quản lý các bạn không ra khỏi khu vực Gv qui định.
- Từng cá nhân báo cáo
- Cả nhóm cùng bàn bạc cách thể hiện và vẽ chung hoặc hoàn thiện các sản phẩm cá nhân.
Sau khi hoàn thành các nhóm treo sản phẩm của nhóm lên bảng – Đại diện mỗi nhóm gới thiệu.
- Hs thảo luận
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
Thứ ba, ngày 22 tháng 03 năm 2011
Thủ công
LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN
I. Yeâu caàu caàn ñaït:
Bieát caùch laøm ñoàng hoà ñeå baøn.
 Laøm ñöôïc ñoàng hoà ñeå baøn. Ñoàng hoà töông ñoái caân ñoái.
HS kheùo tay: Laøm ñöôïc ñoàng hoà ñeå baøn caân ñoái. Ñoàng hoà trang trí ñeïp.
II. Giaùo vieân chuaån bò:
- Maãu ñoàng hoà ñeå baøn laøm baèng giaáy thuû coâng
- Ñoàng hoà ñeå baøn
- Tranh quy trình laøm ñoàng hoà ñeå baøn
-Giaáy thuû coâng hoaëc bìa maøu, giaáy traéng, hoà daùn buùt maøu, thöôùc keû,keùo thuû coâng.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh thöïc haønh laøm ñoàng ho ñeå baøn vaø trang trí
- Giaùo vieân goïi hoïc sinh nhaéc laoïi caùc böôùc:
- Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh khi gaáp vaø daùn caùc tôø giaáy ñeå laøm ñeá, khung, chaân ñôõ ñoàng hoà caàn mieát kó caùc neáp gaáp vaø boâi hoà cho ñeàu
- Giaùo vieân khen ngôïi, tuyeân döông nhöõng em trang trí ñeïp coù nhieàu saùng taïo .
- Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh .
IV. Nhaän xeùt - daën doø:
- Giaùo vieân nhaän xeùt söï chuaån bò tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh .
- Giôø hoïc sau mang giaáy thuû coâng, sôïi, chæ, keùo thuû coâng, hoà daùn ñeå hoïc baøi
" laøm quaït giaáy troøn "
- Böôùc 1:Caét giaáy
- Böôùc 2:Laøm caùc boä phaän cuûa ñoâng hoà.( khung, maët, ñeá vaø chaân ñôõ ñoàng hoà).
- Böôùc 3: Laøm thaønh ñoàng hoà hoaøn chænh
- hoïc sinh trang trí ñoàng hoà nhö veõ oâ nhoû laøm lòch gi thöù ngaøy ôû gaøn soá 3 ghi nhaõn hieâu cuûa ñoàng hoà ôû phía döôùi soá 12 hoaëc veõ hình treân maët ñoàng hoà 
- Hoïc sinh thöïc haønh song trình baøy vaø töï ñaùnh giaù saûn phaåm.
Thứ ba, ngày 22 tháng 03 năm 2011
Toaùn
LUYEÄN TAÄP
A. Yêu cầu cần đạt:
Bieát tính dieän tích hình chöõ nhaät.
Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3.
B. Đồ dùng dạy học:
- Mieáng bìa caét theo hình daïng ôû baøi taäp 2.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. OÅn ñònh
2. Kieåm tra baøi cuõ:
Haõy neâu quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät.
Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi
Baøi 1:
Goïi HS ñoïc ñeà BT
Yeâu caàu HS ñoïc kyõ ñeà sau ñoù töï laøm baøi.
1 HS leân baûng laøm baøi.
GV nhaän xeùt, söûa.
Baøi 2:
Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
GV ñính mieáng bìa coù hình daïng nhö hình H nhöng chöa chia thaønh caùc hình chöõ nhaät nhö trong SGK.
Caùc em haõy nhaän xeùt xem hình H maø caùc em ñang quan saùt coù bao nhieâu caïnh? Vaø coù phaûi laø hình chöõ nhaät khoâng?
Vaäy chuùng ta tính dieän tích hình H naøy nhö theá naøo?
GV chia theo caâu traû lôøi cuûa HS leân mieáng bìa.
HS laøm baøi vaøo vôû sau ñoù ñoåi vôû ñeå kieåm tra cheùo.
GV ñính baûng phuï ghi lôøi giaûi ñuùng.
Thoáng keâ baøi laøm cuûa HS.
Baøi 3:
Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
HS laøm baøi vaøo vôû, 1 HS laøm vaøo baûng phuï.
Löu yù HS: Ñaây laø baøi toaùn goàm hai pheùp tính, ñeå tính ñöôïc dieän tích hình chöõ nhaät thì phaûi coù caû chieàu daøi vaø chieàu roäng.
Nhaän xeùt, söûa sai cho HS.
4. Cuûng cố, dặn dò:
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät.
- Ghi nhôù quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät.
- Laøm caùc baøi taäp trong VBT vaø xem tröôùc baøi tieáp theo “Dieän tích hình vuoâng”.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Toå tröôûng baùo caùo só soá.
5-6 HS neâu.
HS khaùc nghe vaø nhaän xeùt.
2 HS ñoïc ñeà.
Caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñeà.
1 HS leân baûng, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Nhaän xeùt, boå sung baøi treân baûng.
3 HS ñoïc ñeà.
Quan saùt.
Nhaän xeùt: Hình H coù 6 caïnh vaø khoâng phaûi laø hình chöõ nhaät.
Ñeå tính ñöôïc dieän tích hình H ta chia noù thaønh hai hình chöõ nhaät. Tính dieän tích töøng hình chöõ nhaät, sau ñoù coäng laïi.
Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Quan saùt baûng phuï, kieåm tra baøi laøm cuûa baïn.
HS laøm baøi ñuùng giô tay, sai töï söûa baøi.
3 HS ñoïc ñeà.
Caû lôùp laøm baøi.
Laéng nghe.
Nhaän xeùt, boå sung baøi laøm ôû baûng phuï.
4 HS nhaéc laïi quy taéc.
Laéng nghe.
Thứ ba, ngày 22 tháng 03 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)
BUỔI HỌC THỂ DỤC
Yêu cầu cần đạt:
Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
Viết đúng các tên riêng người nước ngoài trong  ... aøi vaøo vôû.
1HS.
Nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
3 HS ñoïc ñeà.
Quan saùt.
Maûng töôøng ñöôïc oáp theâm 9 vieân gaïch nhö theá.
Muoán tính dieän tích maûng töôøng ñöôïc oáp theâm ta laáy dieän tích 1 vieân gaïch ñem nhaân vôùi 9.
Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
1 HS leân baûng.
4 HS ñoïc ñeà.
Baøi taäp yeâu caàu laøm 2 vieäc ñoù laø: tính chu vi vaø dieän tích cuûa hình chöõ nhaät vaø hình vuoâng, roài sau ñoù so saùnh.
Ñoäc laäp laøm baøi.
So saùnh baøi laøm cuûa mình vôùi
Thứ năm, ngày 24 tháng 03 năm 2011
Chính tả 
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
Yêu cầu cần đạt:
Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
Làm đúng BT(2) a/b. 
Đồ dùng dạy – học:
3 tờ phiếu viết nội dung BT 2a
Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS viết bảng lớp các từ: nhảy xa, nhảy sào, duyệt binh, truyền tin, thể dục thể hình.
Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2 .Hướng dẫn học sinh nghe viết:
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:
GV đọc bài chính tả.
Vì sao mỗi người dân phải luyện tập thể dục?
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài
Chấm, chữa bài
3 .Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
 GV cho HS làm BT 2a
GV dán lên bảng 3 tờ phiếu mời 3 nhóm lên làm bài theo cách thi tiếp sức
 Cả lớp và Gv nhận xét.
Truyện vui trên gây cười ở điểm nào?
Truyện “Xếp thứ ba” : Chinh khoe với bạn Vinh lớp mình xếp thứ ba trong cuộc thi điền kinh, thực ra thì Chinh xếp cuối cùng vì cuộc thi hóa ra chỉ có ba người.
4 .Củng cố - dặn dò:
Về nhà soát lại lỗi trong bài chính tả. 
Nhớ và kể lại chuyện vui trong BT 2a.
GV nhận xét tiết học
5 HS viết bảng lớp 
Cả lớp viết bảng con.
HS lắng nghe.
2 HS đọc lại cả lớp theo dõi.
HS đọc thầm đoạn văn, tập viết các từ dễ mắc lỗi.
HS viết bài.
HS đọc thầm truyện vui, tự làm BT.
Cả lớp nhận xét khi 3 nhóm lên bảng làm bài.
a) bác sĩ, mỗi sáng, xung quanh, thị xã, ra sao, sút.
Một vài HS đọc lại truyện vui.
* Truyện giảm 20 cân: Người béo muốn gầy đi nên sáng nào cũng cưỡi ngựa chạy quanh thị xã kết quả không phải anh ta gầy đi mà con ngựa anh ta cưỡi sút 20 cân vì phải chịu sức nặng của anh ta.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2011
ĐẠO ĐỨC
TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
Tiết 2
I. Yêu cầu cần đạt:
Biết cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
Nêu được cách sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.
Biết thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa phương.
Nâng cao: Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.Không đồng tình với những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước.
GDMT: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.
II. Tài liệu và phương tiện :
-Vỡ bài tập 3.
-Các tư liệu về việc sử dụng nước tình hình ô nhiễm nước ở các địa phương.
-Phiếu học tập cho hoạt động 2,3 tiết và hoạt động 2, tiết 2.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Khởi động
II. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Các hoạt động
Hoạt động 1: Xác định các biện pháp.
Mục tiêu: Học sinh biêt đưa ra các biện pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. 
-Giáo viên cho các nhóm trình bày kết quả điều tra thực trạng và nêu các biện pháp tiết kiệm bảo vệ nguồn nước.
-Giáo viên nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm, giới thiệu các biện pháp hay và khen cả lớp là những nhà bảo vệ môi trường tốt, những chủ nhân tương lai vì sự phát triển bền vững của trái đất.
Hoạt động 2:Thảo luận nhóm 
Mục tiêu: Học sinh biết đưa ra ý kiến đúng, sai.
-Giáo viên chia nhóm phát triển học tập, yêu cầu các nhóm đánh giá các ý kiến ghi trong phiếu và giải thích lý do.
-Giáo viên kết luận.
Hoạt động 4: Trò chơi Ai nhanh ai đúng.
Mục tiêu : Học sinh ghi nhớ các việc làm để tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
-Giáo viên chia nhóm và phổ biến cách chơi.
-Giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả chơi.
GDMT: 
Nước là tài nguyên quý nguồn nước sử dụng trong cuộc sống chỉ có hạn. Do đó, chúng ta cần phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ để nguồn nước không bị ô nhiễm.
Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.
-Giáo viên nhận xét tiết học.
Hát vui
Lắng nghe.
-Các nhóm thảo luận .
-Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác trao đổi, bổ sung.
-Học sinh làm việc theo nhóm.
-Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2011
TAÄP VIEÁT
ÔN CHỮ HOA T (tt)
I/ Yeâu caàu caàn ñaït: 
Vieát ñuùng vaø töông ñoái nhanh chöõ hoa T (1 doøng chöõ Tr); vieát ñuùng teân rieâng Uoâng Bí (1 doøng) vaø caâu öùng duïng: Uoán caâycoøn bi boâ (1 laàn) baèng chöõ côõ nhoû.
GDMT:HS thaáy ñöôïc giaù trò cuûa hình aûnh so saùnh (treû em nhö buùp treân caønh), töø ñoù caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa töï nhieân. 
II/. Ñoà duøng daïy hoïc 
- Maãu chöõ vieát hoa T (Tr)
Giaùo vieân vieát saün leân baûng teân rieâng Tröôøng Sôn vaø caâu Treû em nhö buùp treân caønh /Bieát aên nguû, bieát hoïc haønh laø ngoan. Treân doøng keõ oâ li .
III/. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A. Kieåm tra baøi cuõ:
-Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø
-Nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng baøi tröôùc
B. Daïy baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi
2. Höôùng dẫn hoïc sinh vieát baûng con
a. Luyeän vieát chöõ vieát hoa.
-Giaùo vieân vieát mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
b. Luyeän vieát töø öùng duïng
 GV nêu: Tröôøng Sôn laø daõy nuùi keùo daøi suoát mieàn Trung nöôùc ta. Trong khaùng chieán choáng Mó, ñöôøng moøn Hoà Chí Minh chaïy doïc theo daõy Tröôøng Sôn, laø con ñöôøng ñöa boä ñoäi vaïo mieàn Nam ñaùnh Mó. Nay theo con ñöôøng Hoà Chí Minh chuùng ta ñang laøm con ñöôøng quoác loä soá 1B noái caùc mieàn cuûa Toå Quoác vôùi nhau.
c.Luyeän vieát caâu öùng duïng
GDMT:
 Caâu thô theå hieän tình caûm yeâu thöông cuûa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi: Baùc xem treû em laø löùa tuoåi maêng non nhö buùp treân caønh. Baùc khuyeân treû em ngoan ngoaõn chaêm hoïc.
3. Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû
-Vieát chöõ Tr: 1 doøng
- Vieát chöõ S, B: 1 doøng
-Vieát chöõ Tröôøng Sôn: 2 doøng
-Vieát caâu thô: 2 laàn
4. Chaám, chöõa baøi
5. Cuûng coá, daën doø
-Veà nhaø vieát tieáp neáu chöa song. Luyeän vieát theâm phaàn ôû nhaø.
-Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.
- 5 hoïc sinh mang vở chấm
- 2 HS nhắc lại, 3 vieát baûng lôùp
Thaêng Long, Theå duïc
 Hoïc sinh tìm caùc chöõ vieát hoa coù trong baøi: T (Tr) S, B.
-Hoïc sinh taäp vieát baûng con Tr, S
-Hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng: 
Tröôøng Sôn.
-Hoïc sinh taäp vieát baûng con
-Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng
 Treû em nhö buùp treân caønh
Bieát aên nguû, bieát hoïc haønh laø ngoan.
-Hoïc sinh vieát baûng con
Treû em
Thứ sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2011
Toaùn
PHEÙP COÄNG CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 100 000
A. Yêu cầu cần đạt:
Bieát coäng caùc soá trong phaïm vi 100 000 (ñaët tính vaø tính ñuùng).
Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng hai pheùp tính.
Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2 (a), baøi 4.
- Yeâu thích moân hoïc.
B. Đồ dùng dạy học:
- Baûng phuï veõ hình ôû baøi taäp 3, 4.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. OÅn ñònh
2. Kieåm tra baøi cuõ
3. Daïy baøi môùi
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Daïy baøi môùi
Neâu pheùp coäng 45732 + 36194 = ? treân baûng.
Yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp tính treân baûng con.
Yeâu caàu HS neâu caùch tính.
Goïi 1 HS töï ñaët tính roài tính treân baûng lôùp.
Cho HS noái tieáp nhaéc laïi caùch tính, GV ghi caùch tính leân baûng.
Yeâu caàu HS töï vieát toång cuûa pheùp coäng.
Neâu baøi toaùn: 29354 + 64321 = ?
Yeâu caàu HS tính vaøo baûng con.
Nhaän xeùt, söûa.
Qua caùc baøi toaùn vöøa laøm haõy cho bieát: Muoán coäng hai soá coù nhieàu chöõ soá ta laøm theá naøo?
c. Luyeän taäp
Baøi 1:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
4 daõy baøn thöïc hieän 4 baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt.
Yeâu caàu HS neâu caùch tính.
Baøi 2:
Goïi Hs ñoïc yeâu caàu.
Moãi toå laøm 1 baøi, 4 HS leân laøm treân baûng lôùp.
Yeâu caàu HS neâu caùch tính.
Nhaän xeùt.
Baøi 4:
Goïi HS ñoïc ñeà.
HS töï laøm baøi, sau ñoù ñoåi vôû ñeå kieåm tra cheùo.
GV ñính baûng phuï ghi baøi giaûi ñuùng.
Thoáng keâ baøi laøm cuûa HS.
Nhaän xeùt.
4. Cuûng cố, dặn dò:
- Muoán coäng hai soá coù nhieàu chöõ soá ta laøm theá naøo?
- Xem laïi baøi, laøm baøi taäp trong VBT, laøm nhaùp caùc baøi taäp trong tieát tieáp theo “Luyeän taäp”.
-Giáo viên nhận xét tiết học.
Haùt vui.
Quan saùt.
Thöïc hieän pheùp tính.
Neâu caùch tính.
1 HS leân baûng.
Caû lôùp quan saùt, goùp yù.
Noái tieáp nhaéc laïi caùch tính.
Töï vieát toång.
Quan saùt.
Thöïc hieän pheùp tính.
Muoán coäng hai soá coù nhieàu chöõ soá ta vieát caùc soá haïng sao cho caùc chöõ soá ôû cuøng moät haøng ñeàu thaúng coät vôùi nhau, roài vieát daáu coäng, keû vaïch ngang ôû döôùi 2 soá vaø coäng töø phaûi sang traùi.
2 HS ñoïc.
Laøm baøi vaøo baûng con.
4 HS neâu caùch tính cuûa 4 baøi.
2 HS ñoïc.
Laøm baøi vaøo baûng con.
1HS leân baûng.
2 Hs neâu caùch tính.
2 Hs ñoïc.
Töï laøm baøi.
Ñoåi vôû, nhìn baøi giaûi ñuùng ñeå kieåm tra baøi cuûa baïn.
Baøi cuûa baïn ñuùng thì giô tay.
HS neâu.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2011
Tập Làm Văn
	VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO
I. Yêu cầu cần đạt:
Dựa vào bài làm miệng tuần trước, viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 6 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao.
II. Đồ dùng dạy - học:
-Bảng lớp viết 6 câu hỏi gợi ý cho bài tập 1, tiết TLV/25.
III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi học sinh kể lại một trận thi đấu thể thao mà các em đã có dịp xem.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn học sinh viết bài.
+Trước khi viết, cần xem lại những câu hỏi gợi ý ở bài tập1 tuần 28 đó là những nội dung cơ bản cần kể tuy người viết vẫn có thể kể linh hoạt, không phụ thuộc vào các gợi ý.
+Nên viết vào nháp những ý chính trước khi viết vào vở.
-Giáo viên chấm, chữa nhanh một số bài cho điểm, nêu nhận xét chung.
3. Củng cố, dặn dò:
-Về nhà viết bài tiếp nếu chưa hoàn chỉnh bài viết.
-Giáo viên nhận xét tiết học.
-Hai, ba học sinh kể lại.
-Học sinh viết bài.
-Một số học tiếp nói nhau đọc bài viết.

Tài liệu đính kèm:

  • docT29.doc