Giáo án Khối lớp 3 Tuần 34

Giáo án Khối lớp 3 Tuần 34

Tập Đọc – Kể Chuyện

SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG

I.Mục tiêu: HS

a)TĐ :

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ .

- Hiểu ND , ý nghĩa : ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung , tấm lòng nhân hậu của chú Cuội ; giải thích các hiện tượng thiên nhiện và ước mơ bay lên cung trăng của loài người (Trả lời được các CH trong SGK)

b)KC: Kể lại được tửng đoạn của câu chuyện dựa theo gợi ý ( SGK )

II. Đồ dùng dạy –học

-Tranh minh họa truyện .

III . Các hoạt động dạy và học

 

doc 25 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 06/06/2017 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối lớp 3 Tuần 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 34
Thứ hai ngày 3 th¸ng 4 n¨m 2010
Tập Đọc – Kể Chuyện
SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG
I.Mơc tiªu: HS 
a)TĐ :
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ .
- Hiểu ND , ý nghĩa : ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung , tấm lịng nhân hậu của chú Cuội ; giải thích các hiện tượng thiên nhiện và ước mơ bay lên cung trăng của lồi người (Trả lời được các CH trong SGK) 
b)KC: Kể lại được tửng đoạn của câu chuyện dựa theo gợi ý ( SGK ) 
II. Đồ dùng dạy –học
-Tranh minh họa truyện .
III . Các hoạt động dạy và học
A- TẬP ĐỌC
Hoạt động dạy
hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ 
-GV kiểm tra HS đọc bài Quà đồng nội ,trả lời câu hỏi trong SGK
+Hạt lúa non tinh khiết và quý giá như thế nào ?
+Vì sao cốm được gọi là quà riêng biệt của đồng nội ?
-GV nhận xét cho điểm 
2. Dạy bài mới
* Giới thiệu bài. 
-HS quan sát tranh và miêu tả hình ảnh trong tranh.
-Giới thiệu bài 
* Hoạt động 1 :Hướng đẫn luyện HS đọc.
a)GV đọc diễn cảm toàn bài.
b) Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
-HS đọc nối tiếp từng câu 
+GV theo đõi phát hiện lỗi phát âm sai.
-Luyện đọc từng đoạn.
- Kết hợp giải nghĩa từ:tiều phu ,khoảng giập bã trầu ,phú ông ,rịt .
-Luyện từng đoạn trước lớp .
-Luyện đọc đoạn theo nhóm
-Cả lớp đọc ĐT từng đoạn.
*Hoạt động 2 :Hướng đẫn HS tìm hiểu nội dung bài.
-HS đọc đoạn 1 
+Nhờ đâu ,chú cuội phát hiện ra cây thuốc quí ?
-HS đọc đoạn 2 
+Chú Cuội dùng cây thuốc vào việc gì ?
+Thuật lại những việc xảy ra với vợ chú cuội .
-HS đọc đoạn 3.
+Vì sao chú cuội bay lên cung trăng ?
*Hoạt đông 3 :Luyện đọc lại
- GV đọc điễn cảm đoạn 3, hướng dẫn HS đọc
-Gọi HS đọc lại đoạn văn.
- HS thi đọc đoạn văn .
- HS đọc toàn bộ câu chuyện.
-2 -3 HS đọc bài ,trả lời câu hỏi 
-HS quan sát ,nói nội dung tranh 
-HS theo dõi.
-Mỗi HS đọc 2 câu nối tiếp đến hết bài.
-Mỗi HS đọc 1 đoạn cho đến hết bài.
-HS đọc giải nghĩa các trong SGK
-3 HS đọc nối tiếp , mỗi HS đọc 1 đoạn 
-HS đọc theo bàn
-HS đọc
-HS đọc thầm
+HS trả lời .
-HS đọc thầm
+HS trả lời .
+HS trả lời .
-HS đọc thầm 
+HS trả lời .
-HS theo dõi 
-3 HS đọc.
-2,3HS đọc cả lớp theo dõi và nhận xét
-1 HS đọc toàn bộ câu chuyện.
B- KỂ CHUYỆN
*Hoạt động 4 
- GV nêu nhiệm vụ.
-HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
-HS tiếp nối nhau kể 3đoạn của câu chuyện theo tranh.
-GV nhận xét , tuyên dương 
3 Củng cố - dặn dò
-Câu chuyện này giúp các em hiểu điều gì?
-Về nhà tập kể lại câu chuyên và chuẩn bị tiết sau.
-Nhận xét tiết học 
-HS quan sát tranh minh họa nêu nội dung từng tranh .
 -HS tập kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm 4. 
- 3 HS kể 3 đoạn .
- Cả lớp theo dõi nhận xét bình chọn người đọc hay nhất.
-HS phát biểu 
TOÁN
«n tËp bèn phÐp tÝnh trong ph¹m vi 100000( tt)
I.Mơc tiªu: HS 
- Biết làm tính cộng , trừ , nhân , chia ( nhẩm , viết ) các số trong phạm vi 100 000 .
- Giải được bài tốn bằng hai phép tính .
*Lớp làm Bài 1,Bài 2 ,Bài 3,Bài 4 ( cột 1,2 ) ;HS khá , giỏi làm thêm các BT cịn lại 
II. §å dïng d¹y häc
Bảng con
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t cđa HS
1.KiĨm tra bµi cị:
-HS lªn lµm bµi 3 
-GVnhËn xÐt ghi ®iĨm HS
2.Bµi míi:
* Giíi thiƯu bµi vµ mơc tiªu bµi häc
* Ho¹t ®éng 1: ¤n luyƯn 4 phÐp tÝnh céng ,trõ nh©n ,chia c¸c sè trong ph¹m vi 100 000 (tÝnh nhÈm vµ tÝnh viÕt ) 
Bµi 1 
-Gäi HS ®äc Y/C cđa bµi
+Bµi tËp Y/C chĩng ta lµm g× ?
-Y/C HS tự lµm bµi 
-GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS
Bµi 2 
-Gäi HS ®äc ®Ị to¸n
-Y/C cầu HS lµm bµi 
-GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS 
* Họat động 2:Gi¶i to¸n cã lêi v¨n liên quan đến rĩt vỊ ®¬n vÞ và điền số vào ô trống. 
Bµi 3
-Gäi HS ®äc ®Ị bµi 
+Cửa hµng cã bao nhiªu lÝt dÇu ?
+B¸n ®­ỵc bao nhiªu lÝt ?
+B¸n ®­ỵc 1/3 lÝt dÇu nghÜa lµ thÕ nµo ?
+Muèn t×m sè lÝt dÇu cßn l¹i ta lµm nh­ thÕ nµo ?
-HS tù lµm bµi 
-GV nhận xét , chữa bài và cho điểm .
Bµi 4
-Gäi HS ®äc ®Ị bµi .
-HS tù lµm bµi 
-NX bµi HS vµ cho ®iĨm HS 
3. Cđng cè –dặn dị 
-HS nªu l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh
-VỊ nhµ lµm l¹i bµi tập
-Nhận xét tiết học 
-2HS lªn lµm bµi 
HS theo dâi
-1 HS ®äc ®Ị bµi
+HS tr¶ lêi 
-4 HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo bảng con.
-Lớp nhận xét , chữa bài.
- HS ®äc ®Ị bµi
-8HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo bảng con
-HS nhắc lại cách đặt và tính .
- HS ®äc ®Ị bµi
+HS tr¶ lêi 
+HS tr¶ lêi 
+HS phát biểu 
+HS tr¶ lêi 
-1 HS lªn b¶ng lµm bµi ,líp lµm vµo nháp 
-Lớp nhận xét , chữa bài 
-HS ®äc.
-2 HS lên bảng lµm ,líp làm bảng con.
§¹o ®øc
Dµnh cho ®Þa ph­¬ng
AN TỒN GIAO THƠNG
AN TỒN KHI ĐI Ơ TƠ ,XE BUÝT
I-Mơc tiªu:
-HS biÕt n¬i chê xe buýt. Ghi nhí nh÷ng quy ®Þnh khi lªn xuèng xe. 
-BiÕt m« t¶, nhËn biÕt hµnh vi an toµn vµ kh«ng an toµn khi ngåi trªn xe.
-BiÕt thùc hiƯn ®ĩng c¸c hµnh vi an toµn khi ®i xe.
-Cã thãi quen thùc hiƯn hµnh vi an toµn trªn c¸c ph­¬ng tiƯn GT c«ng céng.
II- ChuÈn bÞ:
 ThÇy:tranh , phiÕu ghi t×nh huèng.
III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy.
Ho¹t ®éng cđa trß.
H§1: An toµn lªn xuèng xe buýt.
Em nµo ®­ỵc ®i xe buýt?
Xe buýt ®ç ë ®©u ®Ĩ ®ãn kh¸ch?
Ở ®ã cã ®Ỉc ®iĨm g× ®Ĩ nhËn ra?
GT biĨn:434(_bến xe buýt)
Xe buýt cĩ chạy qua tất cả các đường khơng?
- Nªu ®Ỉc ®iĨm , néi dung cđa biĨn b¸o?
-Khi lªn xuèng xe ph¶i lªn xuèng nh­ thÕ nµo cho an toµn?
* Gv mơ tả cách lên xuống xe an tồn
+Chỉ lên xuống xe khi xe đã dừng hẳn
+Khi lên phải đi thứ tự khơng được chen lấn nhau.
+Trước khi đặt chân lên bậc lên xuống phải bám vào tay vịn của xe
+Khi xuống xe khơng được chạy qua đường
-Gọi 2-3 HS thực hành động tác lên xuống xe
 H§2: Hµnh vi an toµn khi ngồi trªn xe.
Chia nhĩm,mỗi nhĩm nhận một bức tranh thảo luận nhĩm và ghi lạinhững điều tốt hay khơng tốt trong bức tranh của nhĩmvà cho biết hành động trong bức tranh là đúng hay sai?
+Nªu nh÷ng hµnh vi an toµn khi ngåi trªn « t«, xe buýt?
*KL:về cách lên xuống xe ơ tơ , xe buýt an tồn 
H§3: Thùc hµnh.
-Yêu cầu mỗi tổ thảo luận và diễn lại một tình huống sau
1 :Một nhĩm HS chen nhau lên xe sau đĩ tranh nhau ghế ngồi,một bạn hs nhắc các bạn trật tự.bạn đĩ sẽ nĩi như thế nào?
2 :Một cụ già tay mang một túi to mãi chưa lên xe được,hai bánh vừa đến để chuẩn bị lên xe,hai bạn sẽ làm gì?
3:Hai HS đùa nghịch trên xe ơ tơ buýt một bạn HS khác đã nhắc nhở.bạn HS ấy nhắc như thế nào?
- GV nhận xét đánh giá ý kiến các nhĩm
3.- Cđng cè- d¨n dß.
- HƯ thèng kiÕn thøc:Khi ®i « t«, xe buýt em cÇn thùc hiƯn c¸c hµnh vi nµo ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn cho m×nh vµ cho ng­êi kh¸c?
-Cần đĩn xe buýt đúng nơi quy định.
-HS phát biểu 
-Đỗ ở bến đỗ xe buýt
-ë ®ã cã biĨn th«ng b¸o ®iĨm ®ç xe buýt.
-HS quan sát 
-HS trả lời 
-BiĨn h×nh ch÷ nhËt, nỊn mÇu xanh lam, bªn trong cã h×nh vu«ng mÇu tr¾ng vµ cã vÏ h×nh chiếc xe buýt mÇu ®em.
-HS phát biểu 
-HS nghe 
2-3 hs thực hành lên xuống xe
-HS thực hành theo nhĩm 4
-Đại diện nhĩm phát biểu 
-HS nghe
-Các tổ nhận tình huống thảo luận 
-Các tổ lần lượt thực hiện
 -Lớp quan sát- nhận xét
Thứ ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010
ThĨ dơc :
¤n tung vµ b¾t bãng theo nhãm 2 - 3 ngƯêi
I. Mơc tiªu:
	-Thùc hiƯn ®­ỵc tung b¾t bãng theo nhãm 2-3 ng­êi.
	-BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­ỵc.
II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn:
	- §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng vƯ sinh s¹ch sÏ.
	- Ph­¬ng tiƯn: Bãng
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Néi dung
§/lg
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A. PhÇn më ®Çu
1. NhËn líp:
- §HTT
- C¸n sù b¸o c¸o sÜ sè.
 x x x
- GV nhËn líp, phỉ biÕn ND.
 x x x
- K§:
 x x x
- Soay c¸c khíp cỉ tay cỉ ch©n.
- Ch¹y chËm theo mét hµng däc.
B. PhÇn c¬ b¶n.
1. ¤n tung vµ b¾t bãng.
- HS thùc hiƯn ®éng t¸c.
- GV quan s¸t.
- ¤n nh¶y d©y.
- HS nh¶y d©y chơm hai ch©n theo khu vùc quy ®Þnh.
2. Trß ch¬i "ChuyĨn ®å vËt"
- GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i.
- HS ch¬i trß ch¬i.
- GV nhËn xÐt.
C. PhÇn kÕt thĩc.
5'
- §øng t¹i chç th¶ láng
- §HXL:
- GV + HS hƯ thèng bµi.
 x x x
- ChuÈn bÞ bµi sau.
 x x x
TOÁN 
«n tËp vỊ ®¹i l­ỵng 
I.Mơc tiªu: HS 
- Biết làm tính với các số đo theo các đơn vị đo đại lượng đã học ( độ dài , khối lượng , thời gian , tiền Việt Nam ) .
- Biết giải các bài tốn liên quan đến những đại lượng đã học .
*Lớp làm Bài 1,Bài 2 ,Bài 3,Bài 4
II. §å dïng d¹y häc .
 ChiÕc ®ồng hå , hình minh hoạ SGK ,
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t cđa HS
1.KiĨm tra bµi cị:
-HS lªn lµm bµi 2 
-GVnhËn xÐt ghi ®iĨm HS
2.Bµi míi:
* Giíi thiƯu bµi vµ mơc tiªu bµi häc
*Ho¹t ®éng 1: Cđng cè vỊ c¸c ®¬n vÞ ®o cđa c¸c ®¹i l­ỵng: ®é dµi ,khèi l­ỵng,thêi gian.
Bµi 1 
-Gäi HS ®äc Y/C cđa bµi
+Bµi tËp Y/C chĩng ta lµm g× ?
-Y/C HS lµm bµi 
+C©u tr¶ lêi nµo ®ĩng ?
+Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi liỊn nhau h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn ?
-GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS
Bµi 2 
-Gäi HS ®äc ®Ị to¸n
-GV Y/C HS lµm bµi 
-HS ®äc bµi cđa m×nh tr­íc líp .
-GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS 
Bµi 3
-Gäi HS ®äc ®Ị bµi 
-Gäi HS lªn b¶ng gắn kim phút và quay kim ®ång hå theo ®Ị bµi .
-Yêu cầu HS nêu thời gian lan đi từ nhà đến trường.
-GV nhận xét , chốt kết quả đúng .
*Hoạt động 2 :giải tốn cĩ lời văn liên quan đến đơn vị tiỊn ViƯt Nam
Bµi 4
-Gäi HS ®äc ®Ị bµi .
+Muốn tìm số tiền cịn lại , ta phải trìm gì trước ?
-HS tù lµm bµi 
-NX bµi HS vµ cho ®iĨm HS 
3 .Cđng cè –dặn dị 
-Nêu lại mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền nhau đã học .
-Nhận xét tiết học .
-VỊ nhµ lµm l¹i bµi tập .
-4HS làm bài
HS theo dâi
- HS ®äc ®Ị bµi
-HS tr¶ lêi 
-HS nªu miƯng 
-HS tr¶ lêi 
- HS ®äc ®Ị bµi
-HS quan sát hình vẽ và làm bài
-Vài HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cđa m×nh tr­íc líp .
- HS ®äc ®Ị bµi
-2 HS thực hành 
-HS nêu và giải thích 
-HS ®äc.
-HS trả lời
-1 HS lªn b¶ng lµm ,c¶ líp lµm vµo vë 
-HS sửa bài vào vở 
-HS nghe 
CHÍNH TẢ
Nghe – viết :THÌ THẦM
I. Mục tiêu :HS
- Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng các khổ thơ , dịng thơ 5 chữ .
- Đọc và viết đúng tên một số nước đơng Nam Á (BT2)
- Làm đúng BT(3) b .
-Có ý thức rèn chữ viết sạch đẹp 
II .Đồ dùng dạy –học	
Vở BTTV, bảng con 
III. ... - Xã hội
BỀ MẶT LỤC ĐỊA (Tiếp theo) 
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS 
- Biết so sánh một số dạng địa hình : giữa núi và đồi , giữa cao nguyên và đồng bằng , giữa sơng và suối .
-Ham thích tìm hiểu thiên nhiên 
II. Đồ dùng dạy học
- Các hình trong SGK trang 130, 131.
- Tranh ảnh núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên do GV và HS sưu tầm(nếu có )
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ 
+Mô tả bề mặt lục địa? 
+Sông thường bắt nguồn từ đâu ?
- GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới 
*Giới thiệu bài : Nêu yêu cầu của tiết học 
-2,3HS trả lời .
-HS nghe 
* Hoạt động 1 : Làm việc theo nhóm
Mục tiêu : - Nhận biết được núi, đồi và chỉ ra sự khác nhau giữa núi và đồi. 
Bước 1 :
- Yêu cầu HS dựa vào vốn hiểu biết và quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 130 hoàn thành bảng sau :
- HS thảo luận và hoàn thành bảng theo yêu cầu.
Núi
Đồi
Độ cao
Đỉnh
Sườn
Bước 2 :
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận 
- Đại diện các nhóm trình bày 
- GV hoặc HS bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của các nhóm.
Kết luận : Núi thường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, sườn dốc ; còn đồi có đỉnh tròn, sườn thoải. 
* Hoạt động 2 : Quan sát tranh theo cặp
Mục tiêu : Nhận biết được đồng bằêng và cao nguyên nêu được sự giống nhau và khác nhau giữa đồng bằng và cao nguyên.
Cách tiến hành :
Bước 1 : 
- yêu cầu HS quan sát hình 3, 4, 5 trong SGK trang 131 và trả lời theo gợi ý sau :
- HS quan sát hình và trả lời theo gợi y.ù 
+ So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên.
+ Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào ?
Bước 2 :GV gọi một số HS trả lời câu hỏi trước lớp.
- HS trả lời câu hỏi trước lớp.
Kết luận : Đồng bằng và cao nguyên đều tương đối bằng phẳng, nhưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có sườn dốc.
* Hoạt động 3 : Vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên.
Mục tiêu : Giúp HS khắc sâu các biểu tượng về đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên. 
Cách tiến hành :
Bước 1 : 
- Yêu cầu HS vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên vào giấy hoặc 
- HS vẽ hình theo yêu cầu.
Bước 2 : 
-Yêu cầu HS đổi vở và nhận xét hình vẽ của bạn.
- HS trao đổi theo cặp.
Bước 3 : 
- GV trưng bày một số hình vẽ của HS trước lớp.
 -HS trưng bày trước lớp 
GV cùng HS nhận xét hình vẽ của bạn.
3.Củng cố- dặn dò :
-Nêu lại đặc điểm chính của bề mặt lục địa 
-Nhận xét tiết học 
THỦ CÔNG
ÔN TẬP CHƯƠNG III VÀ CHƯƠNG IV
I.Mục tiêu : 
- Ơn tập củng cố được kiến thức, kỹ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản.
- Làm được một sản phẩm đã học.
*Với HS khéo tay:
- Làm được ít nhất một sản phẩm đã học.	Cĩ thể làm được sản phẩm mới cĩ tính sáng tạo.
II.Đồ dùng Dạy- Học:
-Giáo viên:Mẫu đan nát và các đồ chơi đã học trong chương III và IV 
-.Học sinh :Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo thủ công,hồ dán. 
III.Hoạt động Dạy- Học : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra :
-Kiểm tra những HS làm lại quạt giấy tròn chưa đạt ở tiết trước 
2.Bài mới .
* Giới thiệu bài :-GV nêu yêu cầu của tiết ôn tập .
* Hoạt động 1 :Nhắc lại các kiến thức đã học ở chương III và IV 
- GV mời HS nhắc lại các sản phẩm đã làm ở chương III và chương IV
-GV chốt lại các sản phẩm đã làm ở chương III và chương IV
-GV giải thích yêu cầu về kiến thức , kĩ năng , sản phẩm làm ở chương III và chương IV
*Hoạt động 2 : Thực hành 
-GV yêu cầu HS tự chọn 1 trong các sản phẩm đã học để thực hành tiếp. 
-GV quan sát học sinh làm bài. Có thể gợi ý cho những học sinh kém hoặc còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.
3. Củng cố ,dặn dò 
-Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS 
- HS về nhà tiếp tục thực hành , chuẩn bị tiết sau.
-HS nghe giới thiệu 
-2-3 HS nhắc lại.
-HS nghe 
- Học sinh thực hành làm 
-HS nghe 
Thứ sáu ngày 30 th¸ng 4 n¨m 2010
ÂM NHẠC 
Gi¸o viªn chyªn d¹y
TẬP LÀM VĂN
Nghe kể :VƯƠN TƠI CÁC VÌ SAO
GHI CHÉP SỔ TAY
I.Mơc tiªu: HS 
- Nghe và nĩi lại được thơng tin trong bài Vươn tới các vì sao .
- Ghi vào sổ tay ý chính của 1 trong 3 thơng tin nghe được 
II. §å dïng d¹y - häc
- Tranh ¶nh minh ho¹ tõng mơc trong bµi V­¬n tíi c¸c v× sao
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc 
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1 .KTBC 
-Kiểm tra HS ®äc trong sỉ tay ghi chÐp c¸c nh©n ghi chÐp vỊ trong c¸c c©u tr¶ lêi cđa §«-rª -mon .
-GV nhËn xÐt ghi ®iĨm
2. Bài mới 
*Giíi thiƯu bµi míi:-Nêu mơc tiªu bµi häc
*Ho¹t ®éng 1: Nghe –kĨ :V­¬n tíi c¸c v× sao 
Bµi1
-GV lần luợt kể néi dung V­¬n tíi c¸c v× sao , kết hợp cho HS quan s¸t ¶nh minh ho¹ trong SGK
-Cho HS nĩi lại nội dung từng tranh 
-Yêu cầu HS nĩi lại các mục trong bài V­¬n tíi c¸c v× sao 
-Hỏi : +Ngµy, th¸ng, n¨m nµo Liªn -x« phãng thµnh c«ng tÇu Ph­¬ng§«ng 1?
+ Ai lµ ng­êi bay trªn con tµu ®ã ?
+ Con tàu bay ®­ỵc mÊy vßng quanh tr¸i ®Êt ?
+Ngµy nhµ du hµnh vị trơ Am -xt¬ -r«ng ®­ỵc tµu vị trơ A-p« -l« ®­a lªm tr¨ng lµ ngµy nµo ?
+ Anh hïng Ph¹m Tu©n tham gia chuyÕn bay vị trơ trªn tµu Liªn hỵp cđa Liªn X« n¨m nµo ?
-Cho c¸c nhãm thi nãi tr­íc líp .
-GV nhËn xÐt, tuyên dương
*Ho¹t ®éng 2:Ghi chép sổ tay
Bµi 2
-Cho HS ®äc Y/C cđa bµi tËp 
-GV nh¾c l¹i Y/C
-Cho HS thùc hµnh viÕt vµo sỉ tay.
-Cho HS tr×nh bµy bµi tr­íc líp 
-GV nhËn xÐt chèt l¹i vµ b×nh chän bµi ghi chÐp tèt nhÊt . 
3. Cđng cè -dỈn dß
-GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-C¸c em vỊ nhµ ghi nhí nh÷ng th«nh tin ®· ghi chÐp vµo sỉ tay 
-§äc l¹i c¸c bµi tËp ®äc HK II ®Ĩ «n tËp .
-3 Hs lÇn l­ỵt ®äc bµi cđa m×nh
-HS l¾ng nghe 
-HS l¾ng nghe .
-HS nghe , kết hợp quan sát tranh 
-Vài HS nĩi trước lớp 
-HS làm việc theo nhĩm 4 
-C¸c nhãm cư ®¹i lªn thi kĨ
-Líp nhËn xÐt 
- HS ®äc Y/C cđa bµi tËp 
-HS lµm bµi vµo vë.
-3-4 HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh cho c¶ líp nghe .
Líp nhËn xÐt
TOÁN
«n tËp vỊ gi¶i to¸n 
I.Mơc tiªu: HS 
- Biết giải tốn bằng hai phép tính .
*Lớp làm Bài 1,Bài 2 ,Bài 3 ;HS khá , giỏi làm thêm BT cịn lại 
II. §å dïng d¹y häc .
 Bảng con 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t cđa HS
1/KiĨm tra bµi cị:
-HS lªn lµm bµi 2 tiết trước .
-GVnhËn xÐt ghi ®iĨm HS
2Bµi míi:
*Giíi thiƯu bµi vµ mơc tiªu bµi häc.
*Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp gi¶i to¸n b»ng hai phÐp tÝnh 
Bµi 1 
-Gäi HS ®äc Y/C cđa bµi
+§Ĩ tÝnh sè d©n cđa x· n¨m nay, ta lµm thÕ nµo ? 
+Cã mÊy c¸ch tÝnh ?
-Y/C HS lµm bµi 
-GV nhËn xÐt ,cho ®iĨm HS.
Bµi 2 
-Gäi HS ®äc ®Ị to¸n
+Cưa hµng ®· b¸n 1/3 cã nghÜa lµ thÕ nµo ?
+VËy sè ¸o cßn l¹i lµ mÊy phÇn ?
-GV Y/C HS lµm bµi 
-GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS 
Bµi 3
-Gäi HS ®äc ®Ị bµi 
-HS tù lµm bµi 
-NX bµi lµm cđa HS
*Ho¹t ®éng 2:RÌn kÜ n¨ng tÝnh biĨu thøc . 
Bµi 4
-Gäi HS ®äc ®Ị bµi .
+Bµi tËp Y/C chĩng ta lµm g× ? 
+Tr­íc khi ®iỊn vµo chç trèng ta ph¶i lµm g× ? 
-NX bµi HS vµ cho ®iĨm HS 
3 Cđng cè – dặn dị 
-HS nªu l¹i c¸ch giẩi tốn tìm một phần mấy của một số .
-VỊ nhµ lµm l¹i bµi tập .
-Nhận xét tiết học 
-2 HS lªn lµm bµi 2
-HS theo dâi
- HS ®äc ®Ị bµi
-HS trả lời 
-HS nêu 
-2 HS lªn b¶ng lµm ,c¶ líp lµm vµo nháp.
- Lớp nhận xét , chữa bài 
-HS ®äc ®Ị bµi
-HS tr¶ lêi
-HS tr¶ lêi
-1HS lªn b¶ng lµm bµi ,líp lµm vµo nháp 
-Lớp nhận xét ,chữa bài .
- HS ®äc ®Ị bµi
-1HS lªn b¶ng lµm bµi ,líp lµm vµo nháp 
-Lớp nhận xét ,chữa bài .
-HS đọc 
-HS trả lời 
-HS phát biểu 
-HS tự làm và giải thích 
CHÍNH TẢ 
Nghe – viết :DÒNG SUỐI THỨC.
I/ Mục tiêu :HS
- Nghe - viết đúng bày CT ; Trình bày đúng hình thức bài thơ lục bát .
- Làm đúng BT(2) b.
-Có ý thức rèn chữ viết , giữ sách vở sạch đẹp 
 II/ Đồ dùng dạy –học	
-Bảng viết sẵn nội dung bài tập 3b
-Vở BTTV.
III/ Các hoạt động dạy học- chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 / Kiểm tra bài cũ.
-Gọi HS lên bảng viết tên 5 nước Đông Nam Á: Ma -lai-xi-a,Mi -an - ma,Phi -líp -pin, Xin -ga -po,Thái Lan.
 -Gv nhận xét cho điểm.
2/ Dạy học bài mới:
Giới thiệu bài: -Nêu yêu cầu của tiết học
 * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.
-GV đọc đoạn viết.
-Hỏi:Tác giả tả giấc ngủ của muôn vật trong đêm như thế nào?
-Trong đêm,dòng suối thức để làm gì?
-Bài thơ theo thể thơ gì?
-Trình bày bài thơ như thế nào cho đẹp?
 -Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả?
-GV đọc -HS viết.
-HS tự soát lỗi.
-GV thu bài chấm 6 bài , nhận xét chữa lỗi.
*Hoạt động 2 hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài 2b.
-Gọi HS đọc Y/C 
-HS tự làm bài.
-HS phát biểu ý kiến
3. Củng cố - dặn dò 
-Nhận xét tiết học , nhận xét bài viết của HS.
-Về nhà làm bài tập , sửa lại các chữ viết sai
-5HS lên bảng viết
-Lớp nhận xét
-HS theo dõi, 2HS đọc đoạn viết.
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS phát biểu
-HS tìm và viết bảng từ khó 
-HS nghe- viết .
-HS soát bài.
- HS đọcY/C trong SGK
-HS tự làm bài nêu ý kiến 
SINH HOẠT LỚP
I/ Mơc tiªu:
- Giúp học sinh nhận thấy những ưu , khuyết điểm của tuần 34
- Biết được kế hoạch của tuần 35 để thực hiện 
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 
A/ Đánh giá tuần qua:( 13’)
*Ưu điểm :
- Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ quy định.
Có ý thức vệ sinh lớp học sạch đẹp. Aên mặc đúng quy định
* Nhược điểm :
Sách vở, đồ dùng học tập chưa đủû.
Còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học 
xếp hàng ra , vào lớp còn chậm
Tập thể dục chưa đẹp
B/ Kế hoạch: (12’)
Thực hiện tốt mọi quy định của nhà trường đề ra.
Phát huy tinh thần kỷ luật, tự giác trong học tập.
Phát động phong trào học nhóm ở nhà.
Giữ vệ sinh trường lớp,thân thể sạch đẹp.
Rèn chữ giữ vở.
C/ Sinh ho¹t v¨n nghƯ (10’)
- Tổ chức cho học sinh sinh hoạt văn nghệ dưới nhiều hình thức.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 3 tuan 34 mls.doc