Giáo án Lớp 3 - Tổng hợp cả năm Tuần 26

Giáo án Lớp 3 - Tổng hợp cả năm Tuần 26

- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thuộc bài và thực hiện được động tác tương đối đúng.

- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác và nâng cao thành tích.

- Chơi trò chơi “Hoàng Anh-Hoàng Yến”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi.

II, CHUẨN BỊ:

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ.

 

doc 21 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 06/07/2017 Lượt xem 169Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tổng hợp cả năm Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2012
TIẾT 1: THỂ DỤC
NHẢY DÂY-TRÒ CHƠI “ HOÀNG ANH-HOÀNG YẾN” 
I, MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thuộc bài và thực hiện được động tác tương đối đúng.
- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác và nâng cao thành tích. 
- Chơi trò chơi “Hoàng Anh-Hoàng Yến”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi.
II, CHUẨN BỊ:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ.
III, HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Cho HS đi theo vòng tròn và hít thở sâu giơ tay từ thấp lên cao ngang vai rồi giang ngang, đưa tay ngược chiều trở lại.
* Chơi trò chơi “Tìm những con vật bay được”.
- Cho HS chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
2-Phần cơ bản.
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.
+ GV thực hiện trước động tác với hoa hoặc cờ để HS nắm được cách thực hiện các động tác, cho HS tập 8 động tác 
- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
+ GV chia tổ để tập luyện, chú ý tăng dần tốc độ nhảy .
- Làm quen trò chơi “Hoàng Anh-Hoàng Yến”.
 + GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho HS chơi 
3-Phần kết thúc
- GV cho HS đi chậm theo vòng tròn, vừa đi vừa hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét 
- Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV.
- HS chạy khởi động và tham gia trò chơi theo chỉ dẫn của GV.
 - HS triển khai đội hình đồng diễn TD, đeo hoa ở ngón tay giữa hoặc cầm cờ nhỏ để ôn TD.
 - HS thay nhau nhảy và đếm số lần cho bạn.
 - HS tập trung chú ý, nghe rõ mệnh lệnh, phản ứng mau lẹ và chạy hoặc đuổi thật nhanh.
 - HS đi chậm, hít thở sâu.
- HS chú ý lắng nghe GV hệ thống bài. 
TIẾT 2+3: TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN
SÖÏ TÍCH LEÃ HOÄI CHÖÕ ÑOÀNG TÖÛ
I. Muïc Tieâu 
	A. Tập đọc
	- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi đúng lúc sau các dấu câu, giữa các cụm từ
	- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Chữ Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với dân, với nước. Nhân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chử Đồng Tử. Lễ hội được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó.( trả lời được các câu hỏi trong SGK)
	B.Kể chuyện:
	- Kể lại được từng đoạn của công chuyện 
HS khá, giỏi đặt được tên và kể lại từng đoạn của cân chuyện.
* KNS : Thể hiện sự cảm thông . ( PP : Trình bày ý kiến cá nhân ) .
II. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1- Kieåm tra bài cũ : 4 
 Cho 3 hs leân hoïc thuoäc loøng baøi Hội đua voi ở Tây Nguyên vaø caâu hoûi trong SGK 
 2 -Baøi môùi: 
 1- Giôùi thieäu baøi
 2 - Luyeän ñoïc
a- GV ñoïc maãu baøi taäp ñoïc , chuù yù caùch ngaét gioïng cuûa töøng ñoaïn 
Ñoaïn 1 : Ñoïc chaäm raõi , traàm laéng 
Ñoaïn 2 : Ñoïc nhanh hôn 
Ñoaïn 3,4 : Ñoïc vôùi gioïng ñoïc thong thaû, trang nghieâm, theå hieän söï toân kính 
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh 
b- Hd hoïc sinh ñoïc vaø giaûi nghóa töø
- HS đọc nối tiếp từng câu vaø ghi ra nhöõng töø khoù HS ñoïc laïi : leã hoäi, Chöõ Ñoàng Töû , quaán khoá,hoảng hoát, aån troán , baøng hoaøng, 
- HS đọc nối tiếp từng đoạn hướng dẫn HS hiểu nghĩa một số từ 
3- Tìm hieåu baøi
HS đọc thầm đoạn 1 cho biết :
+ Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy caûnh nhaø Chöõ Ñoàng Töû raát ngheøo ?(TB)
HS đọc thầm đoạn 2 : Trả lời câu hỏi 
+ Chöõ Ñoàng Töû gaëp ai khi moø caù döôùi soâng? (TB)
+ Cuoäc gaëp gôõ kì laï giöõa hai ngöôøi dieãn ra nhö theá naøo?(K)
+Vì sao coâng chuùa Tieân Dung keát duyeân cuøng Chöõ Ñoàng Töû ?(G)
HS ñoïc thaàm ñoaïn 3 vaø traû lôøi caâu hoûi :
+ Chöõ Ñoàng Töû vaø Tieân Dung ñaõ giuùp daân laøm nhöõng vieäc gì ?(G)
HS ñoïc thaàm ñoaïn 4 vaø traû lôøi caâu hoûi : 
5) Nhaân daân ñaõ laøm gì ñeå toû loøng bieát ôn Chöõ Ñoàng Töû ?(K)
- Tìm noäi dung baøi
d-). Luyeän ñoïc laïi
- Gv ñoïc dieãn caûm ñoaïn 1
- HS theo doõi giaùo vieân ñoïc vaø ñoïc thaàm theo
- Quan saùt vaø neâu noäi dung tranh
-Ñoïc töøng caâu noái tieáp nhau cho ñeán heát 
- Ñoïc töø khoù vaø caâu ( ñoaïn) khoù 
- Ñoïc nối tiếp töøng ñoaïn truyeän
- Luyeän ñoïc theo nhoùm 
- Thi ñoïc theo nhoùm 
- HS ñoïc ñoàng thanh 
- Hoïc sinh ñoïc thaàm töøng ñoaïn ñeå traû lôøi caâu hoûi 
- Meï Chöõ Ñoàng Töû maát sôùm,hai cha con chæ coù 1 chiếc khoá maëc chung .Khi cha maát Chöõ Ñoàng Töû thöông cha ñaõ quaán khoâ choân cha còn mình thì ở không 
- Ñaõ gaëp coâng chuùa Tieân Dung 
- Chöõ Ñoàng Töû thaáy chieác thuyeàn lôùn caëp beán neân hoát hoaûng voäi lao vaøo ñaùm lau vuøi mình xuoáng caùt troán . Coâng chuùa thaáy caûnh ñeïp lieàn cho quaân bao maøn ñeåû taém, nöôùc chaûy laøm troâi caùt loä ra Chöõ Ñoàng Töû
- Coâng chuùa caûm ñoäng khi bieát tình caûnh nhaø cuûa Chöõ Ñoàng Töû , naøng cho laø duyeân trôøi saép ñaët tröôùc , lieàn môû thieäc aên möøng vaø keát duyeân cuøng chaøng 
-Hai ngöôøi ñi khaép nôi daïy cho daân caùch troàng luùa, nuoâi taàm, deät vaûi.Sau khi hoùa leân trôøi, coøn nhieàu laàn giuùp daân ñaùnh giaëc 
- Nhaân daân ñaõ laäïp ñeàn thôø. Haèng naêm, suoát maáy thaùng muøa xuaân , caû moät vuøng laïi noâ nöùc toå chöùc leã hoäi, ñeå ghi nhôù coângôn 
- Hai hoïc sinh ñoïc laïi
- Thi nhau ñoïc dieãn caûm
- Nhaän xeùt baïn ñoïc hay 
 KEÅ CHUYEÄN 
1. GV neâu nhieäm vuï 
- Goïi hs ñoïc yeâu caàu trong SGK
2- Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 
a/ Ñaët teân töøng ñoaïn truyeän 
- HD cho hoïc sinh ñaët teân töøng ñoaïn truyeän , caùc em caàn caên cöù vaøo noäi dung cuûa ñoaïn truyeän 
b/ Keå chuyeän 
- Goïi 4 em leân keå ( Moãi em moät ñoaïn)
- Nhaän xeùt boå sung 
- Goïi moät soá em khaùc keå laïi
- Cho 1 em keå laïi toøan boä caâu chuyeän- 
- Döïa vaøo caùc tranh sau ñaây , em haõy ñaët teân vaø keå töøng ñoaïn truyeän söï tích leã hoäi Chöõ Ñoàng Töû
- Cho hoïc sinh suy nghóvaø ñaët teân cho töøng ñoaïn truyeän 
- Nhaän xeùt 
- hoïc sinh keå laïi ñoaïn truyeän 
- Nhaän xeùt choïn baïn keå hay I
4. Cuûng coá – daën doø: 4 phút 
- Qua caâu chuyeän em thaáy Chöõ Ñoàng Töû laø ngöôøi nhö theá naøo ?Vì sao?
- Giaùo duïc ñaïo döùc cho HS 
- Daën HS veà nhaø taäp keå 
TIẾT 4: TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
 I.MUÏC TIEÂU:
	 -Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học
	- Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.
	-Biết giải các bài toán có liên quan đến tiền tệ.
	- Bài ở lớp : 1, 2 (a, b), 3, 4: làm vở(có thể thay đổi giá tiền cho phù hợp với thực tế)
II- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	1- Kiểm tra bài cũ : 4 phút 
	- Hỏi HS : 2000 đồng và 5 000 đồng là tất cả bao nhiêu tiền ?
	- mua một cât bút hết 1500 đồng và một quyển vở hết 3500 đồng vậy cân phai trả tất cả bao nhiêu tiền ?
 GV hướng dẫn HS lần lượt làm các bài tập SGK
	2- Dạy bài mới : 30 phút 
 Baøi 1 : Cho HS đọc yêu cầu .( TB)
- Trước hết phải xác định được số tiền trong mỗi ví. 
Cho hoïc sinh thaûo luaän theo caëp 
- So saùnh kết quả vừa tìm được 
Ñaùp aùn : Chieâc ví ( c ) coù nhieàu tieàn nhaát 
Baøi 2 : (K)
- Cho hoïc sinh laøm vaøo SGK
- chuù yù baøi naøy coù nhieàu caùch laøm 
Baøi 3 : Neâu yeâu caàu(K)
Höôùng daãn HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi ôû baøi a, b 
a-) Mai chæ mua ñöôïc 1 keùo 3000 ñ
b-) Coù theå mua ñöôïc : Vieát, keùohoaëc saùp maøu + thöôùc
 Baøi 4 : (G)
- Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû 
- Nhaän xeùt keát luaän
 4. Cuûng coá – daën doø: 
- Daën veà nhaø xem laïi baøi - Nhaän xeùt tieát hoïc
- Hai hoïc sinh neâu yeâu caàu 
-Traûø lôøi 
-Nhaän xeùt
- HS neâu yeâu caàu baøi 
- Laøm vaøo SGK 
-Hoïc sinh traû lôøi
-Nhaän xeùt
 Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi 
- Laøm vaøo vôû 
- 2 hoïc sinh leân baûng laøm 
- Nhaän xeùt 
- 2 hoïc sinh neâu yeâu caàu 
-Baøi giaûi
Meï mua heát soá tieàn laø
6700 + 2300 = 9000 ( ñoàng )
Coâ baøn haøng phaûi traû laïi soá tieàn laø
10.000 – 9.000 = 1.000 ( ñoàng )
Ñaùp soá : 1.000 ñoàng
AN TOÀN GIAO THÔNG.
BÀI 1: GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.
I-Mục tiêu:
HS nhận biết được GTĐB .
Tên gọi các loại đường bộ, nhận biết điều kiện, đặc điểm của các loại GTĐB về mặt an toàn và chưa an toàn.
Phân biệt được các loại đường bộ và biết cách đi trên các con đường một cách an toàn.
Giáo dục HS thực hiện đúng luật GTĐB.
II- Nội dung: Hệ thống GTĐB. Phân biệt sự giống, khác nhau của các loại đường.
III- Chuẩn bị: Thầy:tranh, ảnh các hệ thống đường bộ 
Trò: sưu tầm tranh, ảnh về các loại đường giao thông.
IV- Hoạt động dạy và học:
Hoạt đông của thầy.
Hoạt đông của trò.
1/HĐ1:GT các loại đường bộ.
a-Mục tiêu:HS biết được các loại GTĐB.
Phân biệt các loại đường bộ
b- Cách tiến hành:
Treo tranh.
Nêu đặc điểm đường, xe cộ của từng tranh?
Mạng lưới GTĐB gồm các loại đường nào?
Cho HS xem tranh đường đô thị.
Đường trong tranh khác với đường trên như thế nào?
Thành phố Bắc Giang có những loại đường nào?
*KL: Mạng lưới GTĐB gồm:
Đường quốc lộ.
Đường tỉnh.
Đường huyện
Đường xã.
2-HĐ2:Điều kiện an toàn và chưa an toàn của đường bộ:
+Mục tiêu: HS biết được điều kiện an toàn và chưa an của các đường bộ.
Mục tiêu:Phân cáchb- +Cách tiến hành:
Chia nhóm.
Giao việc:
Đường như thế nào là an toàn?
Đường như thế nào là chưa an toàn?
Tại sao đường an toàn mà vẫn xảy ra tai nạn?
3-HĐ3:Qui định đi trên đường bộ.
a-Mục tiêu:Biết được quy định khi đi trên đường.
b- Cách tiến hành:
HS thực hành đi trên tranh ảnh.
4- Củng cố- dăn dò.
QS tranh.
- HS nêu.
Đường quốc lộ.
Đường tỉnh.
Đường huyện
Đường xã.
HS nêu.
HS nêu.
HS nhắc lại.
Cử nhóm trưởng.
- Đường có vỉa hè, có dải phân cách, có đèn tín hiệu, có đèn điện vào ban đêm, có biển báo hiệu GTĐB
- Mặt đường không bằng phẳng, đêm không có đèn chiếu sáng, vỉa hè có nhiều vật cản che khuất tầm nhìn
- ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt
- Thực hành đi bộ an toàn.
	Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2012
TIẾT 1: THỂ DUC
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN.
I, Mục tiêu:
 -Nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. 
 -Ôn trò chơi “Hoàng Anh-Hoàng Yến”. 
 II, CHUẨN BỊ:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 2 em 1 dây nhảy, sân cho trò chơi.
III, HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Cho HS chạy chậm trên địa hình tự nhiên  ...  taäp 2a
II-HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
 1- Kieåm tra baøiõ : 3 phuùt 
 - Cho HS vieát vaøo baûng con caùc töø “ giaûn dò, röïc rôõ , giaáy”
 2-Baøi môùi : 30 phuùt 
1- Giôùi thieäu baøi : muïc ñích yeâu caàu baøi
2- Höùông daãn hoïc sinh vieát chính taû 
a- Höôùng daãn HS chuaån bò : 
- GV ñoïc laïi baøi chính taû
- Hoûi : Maâm coå Trung Thu cuûa Taâm coù nhöõng gì ? 
+ Ñoaïn vaên coù maáy caâu ?
+ Trong ñoaïn vaên nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa ?Vì sao?
+ Höôùng daãn vieát töø khoù :
 Cho hoïc sinh vieát caùc töø khoù : maâm coã nhoû, quaû böôûi, quaû oåi 
b- Vieát chính taû 
+ Ñoïc cho HS vieát baøi 
+ Chuù yù caùch ngoài, caùch caàm buùt 
e-) Chaám chöõa baøi :
 - Höôùng daãn cho HS baét loãi
 - Thu vaø chaám baøi
- Nhaän xeùt 
3- Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :
 - Baøi 2 a : Tìm vaø vieát tieáp teân caùc ñoà vaät , con vaät 
- GV nhaéc HS tìm ñuùng teân caùc ñoà vaät vaø con vaät hoaëc nhöõng tieáng coù nghóa mang vaàn eân/eânh 
- GV daùn baûng 3 tôø phieáu , môøi 3 HS leân baûng thi tieáp söùc 
- GV vaø caû lôùp nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng 
 4- Cuûng coá daën doø : 3 phuùt 
- Giaùo duïc hoïc sinh - Nhaän xeùt tieát hoïc 
- HS theo doõi baøi 
- Hai HS ñoïc laïi baøi .
- Caû lôùp theo doõi 
- Coù moät quaû böôûi coù khía thaønh taùm caùnh hoa , moãi caùnh hoa caøi moät quaû oåi chin , ñeå beân caïnh moät quaû chuoái ngöï vaø boù mía tím 
- Coù 5 caâu 
- Nhöõng chöõ ñaàu caâu vaø teân rieâng 
HS töø khoù ôû baûng con 
- HS vieát chính taû 
- HS ñoïc yeâu caàu baøi .
- Laøm baøi caù nhaân , vieát ra nhaùp nhöõng töø ñaõ tìm ñöôïc.
- 3 HS leân baûng laøm baøi 
lôøi giaûi ñuùng 
* Baét ñaàu baèng r : roã, raù,röïa , ruoäng,roàng, ruøa , raén 
 * Baét ñaàu baèng d : dao, daây, deâ, deá 
 *Baét ñaàu baèng gi : giöôøng , giaù saùch , giaáy, giaày da
TIẾT 5: TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
TOÂM – CUA
I- MUÏC TIEÂU : 
	- Nêu lợi ích của tôm, cua đối với đời sống con người 
	- Nói tên và chỉ các bộ phận bên ngoài của tôm, cua trên hình vẽ hoặc vật thật
	- Biết tôm, cua là những động vật không xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ lớp vỏ cứng, có nhiều chân và chân phân thành các đốt( KG)
 II - HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
1- Kieåm tra : 3 phuùt 
Keå teân moät soá coân truøng maø em bieát ? 
 2- Baøi môùi : 30 phuùt 
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 1 :Quan saùt vaø thaûo luaän 
Böùôc 1 : Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc hình trong SGK trang 98,99vaø thaûo luaän theo nhoùm 
- Baïn coù nhaän xeùt gì veà kích thöùôc cuûa chuùng 
-Beân ngoaøi cô theå cuûa Toâm- cua coù gì baûo veä?Beân trong cô theå chuùng coù xöông soáng khoâng ? 
-Haõy ñeám xem Toâm cua coù bao nhieâu chaân , chaân chuùng coù gì ñaëc bieät ? 
Böùôc 2 : Laøm vieäc caû lôùp 
+ Keát luaän : 
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän caû lôùp 
Gôïi yù cho caû lôùp thaûo luaän 
- Thaûo luaän vôùi caâu hoûi sau 
+ Toâm cua soáng ôû ñaâu?
+ Neâu ích lôïi ?
+ Giôùi thieäu hoaït ñoäng nuoâi hoaëc ñaùnh baét chuùng 
Goïi moät soá em trình baøy 
+ Keát luaän 
4- Cuûng coá daën doø : 4 phuùt 
- Toâm soáng ôû ñaâu? 
- GDBVMT: Toâm cua laø nhöõng ñoäng vaät coù ich vì vaäy ta khoâng neân ñaùnh baét böøa 
- Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thaûo luaän theo gôïi yù 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy . Moãi nhoùm giôùi thieäu veà moät con vật 
- Nhaän xeùt 
- Moät soá em trình baøy 
-Nhaän xeùt
Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2012
TIẾT 1: TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
TIẾT 2: TẬP LÀM VĂN
KEÅ VEÀ MOÄT NGAØY HOÄI
 I - MUÏC TIEÂU :
 	- Bieát keå veà ngöôøi haøng xoùm theo gôïi yù cuûa baøi taäp 1
	- Vieát nhöõng ñieàu em vöøa keå thaønh moät ñoaïn vaên ngaén ( khoaûng 5 caâu ) (BT2).
* KNS : Reøn kyõ naêng tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin ( PP : Laøm vieäc theo nhoùm ) .
II - HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
 1- Kieåm tra : 4 phuùt 
	-Cho hoïc sinh quan saùt tranh leã hoäi tuaàn 25 taû laïi quang caûnh vaø hoaït ñoäng cuûa nhöõng tham gia leã hoäi 
	-Nhaän xeùt cho ñieåm 
 2- Baøi môùi 30 phuùt 
 	a-Giôùi thieäu baøi 
 b – höôùng daãn HS keå 
Baøi 1 : ( Keå mieäng ( KG)
- Moät vaøi HS phaùt bieåu , traû lôøi caâu hoûi : Em choïn leã hoäi naøo ?
- GV nhaéc HS :
+ Baøi taäp yeâu caàu keå veà moät ngaøy hoâi nhöng caùc em coù theå keå veà moät leã hoäi vì trong leã hoäi coù caû phaàn hoäi .
+ coù theå keå caû nhöõng leã hoäi maø em khoâng thanm gia maø chæ xem treân ti vi , xem phim 
+ Gôïi yù chæ laø choã döïa 
Baøi 2 : ( keå vieát )
- Goïi 1 hoïc sinh leân ñoïc yeâu caàu baøi 2
- Cho hoïc sinh töï vieát nhöõng ñieàu vöøa keå vaøo vôû
Nhaéc hoïc sinh khi vieát caàn phaûi chuù yù caùch dieãn ñaït thaønh caâu, duøng daáu caâu .
- Goïi 3 - 5 hoïc sinh ñoïc laïi baøi cuûa mình tröùôc lôùp 
- Nhaän xeùt ñaùnh gía
Cuûng coá , daën doø :
- Hoïc sinh ñoïc laïi yeâu caàu cuûa baøi 1
- HS ñoïc luoân caû gôïi yù ôû SGK 
- Moät HS gioûi keå maãu , GV nhaän xeùt 
- Moät vaøi HS tieáp noái nhau thi nhau keå - Caû lôùp bình choïn baïn keå hay, haáp daãn nhaát ngöôøi nghe .
- Moät HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 
- HS vieát baøi 
- Moät soá HS ñoïc baøi vieát .
- Caû lôùp nhaän xeùt 
TIẾT 3: ÑAÏO ÑÖÙC
 TOÂN TROÏNG THÖ TÖØ, TAØI SAÛN CUÛA NGÖÔØI KHAÙC
(Tieát 1)
 I. Muïc tieâu:
	- Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän veà toân troäng thö töø taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc .
	- Bieát : khoâng ñöôïc xaâm phaïm thö töø taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc 
	- Thöïc hieän toân troïng thö töø , nhaät kí, saùch vôû, ñoà duøng cuûa baïn beø vaø moïi ngöôøi.
	- Bieát treû em coù quyeàn bí maät rieâng tö; nhaéc moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän (KG) 
* KNS : Reøn kyõ naêng töï troïng cho HS ( PP : Giaûi quyeát vaán ñeà )
II- Hoaït ñoäng daïy – hoïc
1 - Kieåûm tra: 3 phút 
 - Theo em khi gaëp ñaùm tang em phaûi laøm nhö theá naøo ?
 - Gia ñình baïn hoïc cuøng lôùp vôùi em coù ñaùm tang em phaûi laøm nhö theá naøo?
2- Baøi môùi: 30 phuùt 
Hoaït ñoäng 1: xöû lí tình huoáng qua ñoùng vai
_ Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän ñeå xöû lí tình huoáng sau , roài theå hieän qua troø chôi ñoùng vai tình huoáng trong saùch giaùo khoa
 - Cho hoïc sinh trình baøy keát quaû
+ Keát luaän: Minh caàn khuyeân baïn khoâng ñöôïc boùc thö cuûa ngöôøi khaùc.Ñoù laø toân troïng thö töø taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc.
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm
- GV phaùt phieáu hoïc taäp vaø yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän ,nhoùm ñieàn vaøo vôû baøi taäp
- Goïi vaøi nhoùm leân trình baøy keát quaû
+ GV keát luaän : 
a- Thöù töï töø caàn ñieàn : cuûa rieâng , phaùp luaät , bí maät
b- Neân : 2 , 3 ,5
 Khoâng neân : 1 , 4 , 6, 7
Hoaït ñoäng 3: Lieân heä thöïc teá
- GV yeâu caàu hoïc sinh töøng caëp trao vôùi nhau theo caâu hoûi
+ Em ñaõ bieát toân troïng thö töø , taøi saûn cuûa ai?
+ Vieäc ñoù xaûy ra nhö theá naøo?
- GV môøi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp . Nhöõng HS khaùc coù theå hoûi ñeå laøm roõ theâm nhöõng chi tieát maø mình quan taâm 
- GV toång keát , khen ngôi nhöõng em ñaõ bieát toân troïng thö töø , taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc vaø ñeà nghò lôùp noi theo 
4. Cuûng coá – daën doø: 3 phuùt 
-Giaùo duïc hoïc sinh 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daêïn veà nhaø xem laïi 
- Thaûo luaän ñeå xöû lyù tình huoáng roài ñoùng vai
- Thaûo luaän theo nhoùm toå
-Trình baøy keát quaû thaûo luaän roài cho hoïc sinh leân ñoùng vai
- Nhaän xeùt
- Thaûo luaän nhoùm ñieàn vaøo vôû BT
- Theo töøng noäi dung ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøi keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp , caùc nhoùm khaùc coù theå boå sung hoaëc neâu yù kieán khaùc 
- Nhaän xeùt
 - Thaûo luaän theo caëp 
- HS trình baøy tröôùc lôùp 
TIẾT 4:TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
CAÙ
I-MUÏC TIEÂU : 
	- Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa caù ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi 
	- Noùi teân vaø chæ ñöôïc caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa caù treân hình veõ hoaëc vaät thaät 
	- Bieát caù laø loaøi ñoäng vaät coù xöông soáng , soáng ôû döôùi nöôùc , thôû baèng mang . Cô theå chuùng thöôøng coù vaåy, coù vaây (KD) 
 II- HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
	1- Kieåm tra :3 phuùt 
 - Beân ngoaøi cô theå toâm, cua coù gì baûo veä? Beân trong cô theå chuùng coù xöông soáng khoâng ?
 - Toâm cua soáng ôû ñaâu 
 - Neâu ích lôïi cuûa chuùng 
 2- Baøi môùi 30 phuùt 
Hoïat ñoäng 1 : Quan saùt vaø Thaûo luaän 
- Böùôc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm 
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt hình aûnh caùc con caù trong SGK trang 100,101
Gôïi yù quan saùt :
+ Chæ vaø noùi teân caùc con caù coù trong hình .Baïn coù nhaän xeùt gì veà ñoä lôùn cuûa chuùng?(K)
+ Beân ngoaøi caù loïai caù naøy coù gì baûo veä? (TB)
+ Beân trong cô theå chuùng coù xöông soáng khoâng ?(TB)
+ Caù soáng ôû ñaâu ? Chuùng thôû baêøng gì vaø di chuyeån baèng gì ?(G)
- Böùôc 2 : Laøm vieäc caû lôùp :
+ Keát luaän : 
Hoïat ñoäng 2 :Thaûo luaän caû lôùp 
- Giaùo vieân ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh thaûo luaän 
+ Keå teân moät soá loøai caù soáng ôû nöùôc maën , nöùôc ngoït (TB)
+ Neâu ích lôïi cuûa caù (K)
+ Giôùi thieäu veà hoïat ñoäng nuoâi ñaùnh baét vaø cheá bieán caù maø em bieát .(G)
+Keát luaän : 
4- Cuûng coá daën doø :
- Neâu teân moät soá caù nöùôc maën, nöùôc ngoït maø em bieát ?
- Neâu ích lôïi cuûa caù 
- GDBVMT: Caù laø loaøi ñoäng vaät mang ñeán raát nhieàu lôïi ích cho con ngöôøi , chuùng ta phaûi baûo veä nguoàn nöôùc , khoâng ñaùnh baét caù böøa baõi ñeå duy trì caùc loaøi caù 
-Quan saùt hình trong SGK
- Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn quan saùt vaø nhaän xeùt, thaûo luaän theo caùc caâu hoûi gôïi yù 
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy , moãi nhoùm giôùi thieäu veà 1 con vaät .Nhaän xeùt 
- Thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau 
-Hoïc sinh traû lôøi 
- Nhaän xeùt 
SINH HOẠT LỚP TUẦN 26
I. Đánh giá hoạt động tuần 26
- Duy trì toát moïi neà neáp
 - Đi học đều và đúng giờ
 - Tích cực các hoạt động học tập trên lớp.
 - Vệ sinh trường lớp sạch sẽ
+ Tồn tại:
 - Chưa chủ động trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
 - Nói chuyện riêng trong giờ học
 Nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt : 
II.Kế hoạch tuần 27
- Thöïc hieän học chương trình tuần 27
- Thöïc hieän toát noäi qui cuûa lôùp cuûa tröôøng .
- Đi học đều, đúng giờ 
- Duy trì tốt sinh hoạt đầu giờ, giữa giờ
-Thi ñua hoïc tập toát, phát biểu xây dựng bài sôi nỗi
- Thi ñua noùi lôøi hay laøm vieäc toát, 
- Phaân coâng vệ sinh tröïc nhaät .

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 26KNSATGT.doc