Giáo án Lớp 3 - Tuần 12 (Chiều) - Nguyễn Thị Hương

Giáo án Lớp 3 - Tuần 12 (Chiều) - Nguyễn Thị Hương

Tiếng Việt

Luyện đọc

A. Mục tiêu

 Luyện kĩ năng đọc đúng, đọc hay bài Đất quý đất yêu và bài Vẽ quê hương. Học sinh yếu đọc thành thạo, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Học sinh khá giỏi thể hiện được giọng của nhân vật đọc bài thơ thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a. Luyện tập tìm từ chỉ sự vật trong bài thơ Vẽ quê hương.

B. Chuẩn bị

C. Hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

2. Luyện tập

 

doc 9 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 22/05/2017 Lượt xem 257Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 12 (Chiều) - Nguyễn Thị Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2010
TiÕng ViÖt 
Luyện đọc 
A. Mục tiêu
	Luyện kĩ năng đọc đúng, đọc hay bài Đất quý đất yêu và bài Vẽ quê hương. Học sinh yếu đọc thành thạo, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Học sinh khá giỏi thể hiện được giọng của nhân vật đọc bài thơ thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a. Luyện tập tìm từ chỉ sự vật trong bài thơ Vẽ quê hương.
B. Chuẩn bị
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Luyện tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hướng dẫn luyện đọc
Luyện phát âm: Ê-ti-ô-pi-a, đường sá, sông ngòi, chiêu đãi, ngạc nhiên, trồng trọt, sản vật
Thể hiện sự ngạc nhiên của khách, lòng mến khách của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a, thể hiện lời nói của viên quan: giọng đọc thấp, trầm và trang nghiêm.
Bài Vẽ quê hương: Hướng dẫn đọc nhấn vào các từ chỉ sự vật được tả trong bài: tre, lúa, sông máng, trời mây, mùa thu
Bài tập: Tìm các từ chỉ sự vật trong bài thơ Vẽ quê hương
Học sinh luyện đọc trong nhóm đôi, đọc to trước lớp
- Liên hệ quê hương em có những cảnh vật gì? Có cảnh vật gì đẹp?
Thảo luận trả lời
bút chì, làng xóm, tre, lúa, sông máng, dòng, trời mây, mùa thu, nhà, ngói, trường học, đồi, cây gạo, hoa, nắng, mặt trời, lá cờ, bức tranh, quê
3. Củng cố- Dặn dò
	Nội dung chính hai bài tập đọc, từ ngữ chỉ sự vật có trong bài Vẽ quê hương.
	Tình yêu quê hương đất nước của nhân dân 	Ê-ti-ô-pi-a, của em bé trong bài thơ Vẽ quê hương.
_______________________________________
to¸n 
Luyện tập
A. Mục tiêu
	Giúp học sinh củng cố các bảng nhân chia đã học, nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
	Áp dụng giải các dạng toán đã học, giải bài toán bằng hai phép tính.
	Học sinh ghi nhớ những bảng nhân, chia đã học.
B. Chuẩn bị
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Luyện tập
	Hướng dẫn học sinh yếu làm bài tập 1, 2, 3 trong Vở bài tập
	Một số bài tập luyện tập:
Bài 1. Tính nhẩm
7 × 2	7 × 3	5 × 7	5 × 8	3 × 4 	3 × 7	4 × 7
8 × 2	7 × 7	6 × 7	2 × 8	5 × 9	4 × 6	7 × 6
Bài 2. Tính nhẩm
24 : 4	24 : 6	36 : 6	25 : 5	18 : 2	42 : 6	42: 7
21 : 7	35 : 7	35 : 5	49: 7	56: 7	54: 6	18: 6
Bài 3. Đặt tính rồi tính
231 × 3	524 × 4	122 × 5	162 × 4
Bài 4. Lớp 3A có 12 bạn trai, số bạn gái nhiều hơn số bạn trai là 2 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?
Bài 5. Có 7 thùng dầu, mỗi thùng đựng 10 lít. Nếu lấy số dầu ở 7 thùng trên chia đều vào các thùng loại 5 lít thì được bao nhiêu thùng?
3. Củng cố- dặn dò
	Củng cố bảng nhân 6, 7, 8; bảng chia 6, 7
	Củng cố bài toán giải bằng hai phép tính.
Âm nhạc : Giáo viên chuyên soạn giảng
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Thùc hµnh To¸n
Luyện tập
A. Mục tiêu
	Củng cố bảng nhân đã học. Học sinh yếu thuộc các bảng nhân và có thể nhớ nhanh, áp dụng thực hiện tính tương đối nhanh. Học sinh trung bình giải bài toán bằng hai phép tính, biết đọc đề bài và lập kế hoạch giải toán. Một số bài toán khó dành cho học sinh giỏi.
B. Chuẩn bị
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
	Kiểm tra các nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
2. Luyện tập
	Tổ chức cho học sinh yếu hoàn thành bài tập 1, 2, 3 vở bài tập. 
Bài tập luyện tập:
Bài 1. Tính nhẩm
3 × 6	3 × 8	2 × 9	6 × 6	4 × 7	4 × 9	2 × 5
3 × 5	7 × 5	7 × 8	7 × 7	8 × 4	8 × 3	8 × 9
Bài 2. Tính nhẩm
12 : 6	12 : 3	12: 4	14 : 7	24 : 6	28 : 7	35: 7
40: 8	45: 5	42: 7	49: 7	21: 7	65: 7	63: 7
Bài 3. Mẹ đi chợ mua được 20 kg gạp tẻ, số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 4 kg. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu kg gạo?
Bài 4. Ba thùng dầu, mỗi thùng có 200 lít. Người ta đã bán được 340 lít dầu. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?
Bài 5. Trong vườn trồng 135 cây gồm xoài và nhãn. Số cây xoài trồng thành 7 hàng, số cây nhãn ít hơn số cây xoài 5 hàng, mỗi hàng có số cây bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?
3. Củng cố
	Bài toán giải bằng hai phép tính cần lưu ý tìm một thành phần chưa biết rồi mới tìm tổng.
	Nhắc học sinh yếu học thuộc lòng các bảng nhân, chia đã học
TIẾNG VIỆT 
Luyện viết
A. Mục tiêu
	 Giúp học sinh luyện viết bài 12 phần I, viết đúng kĩ thuật rèn viết đẹp.
	Biết viết đúng mẫu chữ viết hoa và áp dụng khi viết từ và câu ứng dụng.
	Rèn luyện thói quen viết cẩn thận, viết đẹp.
B. Chuẩn bị
	Vở luyện viết của học sinh
	Mẫu chữ theo Quyết định 31 ngày 22/6/2002 của Bộ
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
	 Kiểm tra bài viết trước của học sinh, nhận xét.
	Kiểm tra việc chuẩn bị vở viết của học sinh.
2. Dạy bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Hướng dẫn quan sát chữ mẫu trên bảng của giáo viên.
Viết mẫu và giải thích
Cho học sinh viết nháp các chữ viết hoa, các chữ ứng dụng và chữ đầu câu.
Tổ chức cho học sinh viết vào vở.
Quan sát, giúp đỡ học sinh yếu.
Lưu ý học sinh khi viết kiểu chữ nghiêng
 Nêu đặc điểm cấu tạo, điểm bắt đầu, điểm kết thúc, số nét và đặc điểm của mỗi nét.
Quan sát
Viết nháp trên bảng con
Viết vào vở.
3. Củng cố
	Chấm, nhận xét một số bài
	Nêu lại đặc điểm cần lưu ý của những chữ đã học.
4. Dặn dò
	 Dặn học sinh viết cẩn thận, viết đẹp thường xuyên.
SINH HOẠT NGOẠI KHÓA
Lễ đăng ký thi đua “Hoa điểm tôt dâng cô”
 I.MUÏC TIEÂU:
Hieåu ñöôïc coâng lao vaø tình caûm cuûa thaày coâ giaùo ñoái vôùi hoïc sinh.
Coù yù chí quyeát taâm thi ñua, tu döôõng hoïc taäp toát, tieáp thu söï daïy doã cuûa thaày coâ.
Hoïc sinh nhaän thaáy roõ öu khuyeát ñieåm cuûa mình vaø coù höôùng phaán ñaáu vöôn leân trong tuaàn tôùi.
-Sô keát hoaït ñoäng tuaàn 12, ñeà ra keá hoaïch tuaàn 13.
II.NOÄI DUNG SINH HOAÏT:
1.Tìm hieåu coâng ôn cuûa thaày coâ giaùo thoâng qua moät soá caâu hoûi:
+Thaày coâ giaùo hi voïng, mong ñôïi gì ôû chuùng ta?
+Ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn cuûa thaày coâ giaùo , HS caàn thöïc hieän nhöõng ñieàu gì?
Ñaêng kyù thi ñua tuaàn hoïc " Hoa ñieåm toát daâng thaày coâ":
-Lôùp tröôûng tuyeân boá lí do.
-Neâu muïc ñích, yeâu caàu, noäi dung thi ñua vaø caùch ñaùnh giaù thi ñua cuûa tuaàn " Haùi hoa ñieåm toát daâng thaày, coâ giaùo "
-Ñaïi dieän töøng toå laàn löôït ñoïc baûn ñaêng kí thi ñua cuûa toå. Thö kí lôùp ghi caùc chæ tieâu ñaêng kí thi ñua cuûa caùc toå vaøo bieân baûn.
* Noäi dung ñaêng kí theo 2 tieâu chí:
+Kæ luaät traät töï trong giôø hoïc.
+Soá ñieåm toát ñaït ñöôïc cuûa caû toå.
Ban thi ñua ñeà ra tieâu chuaån ñaùnh giaù thi ñua giöõa caùc toå:
+ Moãi ñieåm 9-10 ñöôïc tính 2 boâng hoa.
+ Moãi ñieåm 7-8 ñöôïc tính 1 boâng hoa.
+Ñieåm 5-6 khoâng tính.
+Ñieåm döôùi trung bình bò tröø 1 boâng hoa.
+ Baïn naøo bò thaày coâ nhaéc trong giôø hoïc seõ bò tröø 1 boâng hoa.
- Keát thuùc tuaàn thi ñua seõ caên cöù vaøo soá boâng hoa ñaït ñöôïc cuûa caùc toå ñeå xeáp loaïi thi ñua.	 
2/ Nhaän xeùt tuaàn 12:
 a/Öu ñieåm:
-Nhìn chung hoïc sinh ngoan ngoaõn, leã pheùp.
-Caùc em ñi hoïc ñuùng giôø, xeáp haøng ra vaøo lôùp nghieâm tuùc.
-Hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp .
-Nhieàu em ñaõ giaønh ñöôïc nhieàu hoa ñieåm möôøi; ................
 b/Toàn taïi: 
-Moät soá em coøn queân ñoà duøng hoïc taäp: ..........
-Moät soá em löôøi hoïc, tieáp thu baøi chaäm: ..........
3/Keá hoaïch tuaàn 13:
-Thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy, ngoan ngoaõn leã pheùp, kính troïng thaày coâ giaùo.
-Thöïc hieän chöông trình hoïc tuaàn 13.
-Tieáp tuïc oån ñònh neà neáp hoïc taäp, ñi hoïc ñuùng giôø, xeáp haøng ra vaøo lôùp nghieâm tuùc.
-Taêng cöôøng hoïc nhoùm trong lôùp.
-Tieáp tuïc duy trì só soá, tham gia caùc hoaït ñoäng do Ñoäi vaø nhaø tröôøng phaùt ñoäng.
-Thöïc hieän toát an toaøn giao thoâng, an ninh hoïc ñöôøng.
Thứ n¨m ngày 11 tháng 11 năm 2010
TIẾNG VIỆT 
Luyện tập
A. Mục tiêu
	Giúp học sinh luyện kĩ năng làm bài văn kể về quê hương.
	Biết kể về quê hương mình có những điểm đặc sắc và thể hiện được lòng yêu quê hương mình.
	Biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể.
B. Chuẩn bị
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Dạy bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nêu yêu cầu giờ học: kể về quê hương của mình
Gợi ý:
- Nêu tên địa danh hành chính quê em
- Nêu một số cảnh vật và chọn một cảnh vật mà em thích nhất hoặc gắn bó với em.
- Nêu đặc điểm chính của cảnh vật đó. Em đã làm gì ở nơi đó, giữ gìn, bảo vệ nơi đó ra sao
- Nêu tình cảm của em với quê hương (em dự định sẽ làm gì cho quê hương)
Học sinh xác định yêu cầu đề bài, xác định kể cho ai nghe, kể về cái gì, kể như thế nào.
Nhăc lại bài văn kể về quê hương đã được học.
Làm bài nhưng với mức độ cao hơn, thể hiện rõ đặc điểm của cảnh vật mà em yêu mến và tình cảm của em đối với quê hương.
Học sinh làm bài.
	Chấm, nhận xét một số bài của học sinh.
3. Củng cố
	Nhắc lại cách kể về quê hương hoặc một cảnh vật nào đó.
TOÁN 
Luyện tập
A. Mục tiêu
	Luyện kĩ năng giải bài toán dạng so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, củng cố bảng nhân, chia đã học.
	Học sinh giỏi luyện tập bài toán giải bằng nhiều phép tính, quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính và bài toán suy luận đơn giản.
B. Chuẩn bị
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Luyện tập
	Hướng dẫn học sinh yếu và trung bình làm trong vở bài tập và một số bài tập luyện tập sau
Bài 1. Tính nhẩm	
	3 × 4	5 × 7	3 × 9	6 × 7	5 × 6	2 × 9
	42: 6	24 : 4	18: 3	63 : 7	48: 6	54 : 6
	7 × 2	7 × 1	7 × 9	7 × 8	7 × 4	7 × 5
	7 × 7	7 × 6	7 × 10	7 × 0	8 × 8	8 × 9	
	8 × 1	8 × 2	8 × 5	8 × 4	8 × 6	8 × 3	
	8 × 7	8 × 0	8 × 10	56: 7	21: 7	42: 7
Bài 2. Trong vườn có 12 cây vải và 4 cây bưởi. Hỏi số cây vải gấp mấy lần số cây bưởi?
Bài 3. Tổ bạn Hồng có 6 bạn trai, 2 bạn gái, Hỏi số bạn trai gấp mấy lần số bạn gái?
Bài 4. Đội một đào được 12 mét mương, đội 2 đào được gấp đôi đội một. Hỏi cả hai đội đào được bao nhiêu mét mương?
Bài 5. Hùng và Tiến chơi trò chơi như sau: Hùng chuyển cho Tiến 3 que diêm, Tiến chuyển lại cho Hùng gấp đôi số diêm đó. Sau hai lượt chơi thì số que diêm của hai bạn bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu que diêm?
Bài 6. Tìm hai số có tích là 40. Biết rằng nếu tăng thừa số thứ hai lên 3 đơn vị thì tích mới bằng 64.
3. Củng cố
	Nhắc lại bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài toán tìm thành phần phép tính.
M Ỹ THU ẬT
Giáo viên chuyên so ạn giảng
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
TIẾNG VIỆT 
Luyện viết
A. Mục tiêu
	Giúp học sinh năm được cấu tạo, cách viết chữ Gh, R; từ ứng dụng Ghềnh Ráng, câu ứng dụng "Ai về đến huyện Đông Anh. Ghé thăm phong cảnh Loa Thành Thục Vương. 
	Thực hành viết đúng kĩ thuật, đảm bảo nét chữ đều, khoảng cách chữ và quy tắc viết hoa.
	Viết cẩn thận, ngồi viết đúng tư thế và rèn viết đẹp
B. Chuẩn bị
	Vở Tập viết, chữ mẫu viết sẵn trên bảng.
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Dạy bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hướng dẫn tập viết
Giới thiệu chữ mẫu G, Gh, R
Hỏi đáp cấu tạo chữ và cách viết
Viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
Cho học sinh tập viết trên bảng con
Hướng dẫn viết bài
Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu
Chấm, nhận xét một số bài viết của học sinh.
Học sinh nêu độ cao, chiều rộng các con chữ, cách viết, thứ tự các nét
Tập viết các chữ viết hoa
Tập viết các danh từ chỉ tên riêng: Ghềnh Ráng, Loa Thành Thục Vương.
Giải thích vì sao cần phải viết hoa những tên đó.
Viết bài.
3. Củng cố- dặn dò
	Chấm, nhận xét một số bài. Khen thưởng học sinh viết có tiến bộ.
	Nhắc lại cách viết G, R, Gh và quy tắc viết hoa địa danh.
TOÁN («n)
Luyện tập
A. Mục tiêu
	Giúp học sinh củng cố bảng nhân, chia 8 và áp dụng giải bài toán với các dạng toán đã học. Học sinh giỏi luyện giải bài toán bằng hai phép tính dạng phức tạp đòi hỏi phải tư duy.	
B. Chuẩn bị
C. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Luyện tập
	Hướng dẫn học sinh yếu và trung bình làm trong vở bài tập. Một số bài tập sau:
Bài 1. Tính nhẩm
8 × 1	8 × 9	8 × 2	8 × 8	8 × 3	
8 × 7	8 × 6	8 × 4	8 × 5	8 × 10	8 × 0	
8 : 8	0 : 8	24: 8	32 : 8	16: 8	40: 8
56: 8	48: 8	80: 8	72: 8	64: 8
Bài 2. Tìm x
	x × 7 = 56	x: 7 = 5	x: 8= 4	x × 8 = 24
Bài 3. Một sợi dây dài 48 mét, người ta cắt ra một đoạn bằng 1/8 sợi dây đó. Hỏi người ta đã cắt ra bao nhiêu mét dây?
Bài 4. Bà Tư đi bán hồng và lê. Bà bán được 21 quả hồng, số quả lê bán được gấp 8 lần số hồng. Hỏi bà Tư bán được tất cả bao nhiêu quả?
Bài 5. Ở một trại chăn nuôi có số gà gấp 4 lần số heo. An đến thăm trại và đếm được 484 chân gà. Hỏi có bao nhiêu chân heo?
3. Củng cố- dặn dò
	Đọc lại bảng nhân, chia 8
	Bài toán số lớn gấp số bé bao nhiêu lần và bài toán giải bằng hai phép tính.
SINH HOẠT LỚP
KIỂM ĐIỂM TUẦN 12 -PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 13
I. NỘI DUNG:
- Củng cố nề nếp lớp sau các tháng hè, sau một tuần học tập.
- Nhận xét về tình hình, tinh thần thái độ lao động của HS trong hai tuần qua; tìm hiểu năng lực học của HS để bố trí chỗ ngồi phù hợp; Chia nhóm học tập và phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”; 
II. CHUẨN BỊ:
	Sổ ghi chép phải có:
	-Danh sách HS (để theo dõi về việc chuyên cần, chuẩn bị đồ dùng học tập, vai trò của cán bộ lớp, thái độ học tập,
	*Học sinh 
Thực hiện theo các YC trên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1/ §¹o ®øc:
- NhËn xÐt líp: Líp thùc hiÖn tèt néi quy,nÒ nÕp cña nhµ tr­êng 
, c¸ nh©n :thùc hiÖn ®Çy ®ñ cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao: 
- XÕp lo¹i tæ: Tæ 1: Tæ 2 : Tæ3:
2/ NÒ nÕp:
- Häc sinh ®· thùc hiÖn ®óng néi quy cña tr­êng vµ cña líp 
- XÕp lo¹i tæ: Tæ 1: Tæ 2 : Tæ3:
 C¸ nh©n ch­a thùc hiÖn tèt 
3/ Häc tËp 
- NhËn xÐt : §å dïng häc tËp : §Çy ®ñ vµ s¹ch sÏ 
 Gi÷ g×n s¸ch vë :s¹ch sÏ : 
gióp ®ì ®«i b¹n,
- Tuyªn d­¬ng, ®éng viªn c¸ nh©n: 
4/ KÕ ho¹ch tuÇn tíi 
- Ph¸t huy mÆt ®­îc, kh¾c phôc c¸c mÆt tån t¹i.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN TUAN 12(2).doc