Giáo án Lớp 3 Tuần 28 - Hai buổi

Giáo án Lớp 3 Tuần 28 - Hai buổi

TOÁN

SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

I. Mơc tiªu:

- Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000.

- Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong một nhóm các số có 5 chữ số.

- Củng cố thứ tự trong nhóm các số có 5 chữ số.

II. § dng d¹y hc:- Bảng phụ viết nội dung BT 1-2

III. C¸c ho¹t ®ng d¹y hc

 

doc 26 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 28 - Hai buổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28 Thöù hai ngaøy 14 thaùng 3 naêm 2011 
Chµo cê
------------------------------------------
Mü thuËt
VÏ trang trÝ : VÏ mµu vµo h×nh cho s½n
(Gi¸o viªn chuyªn d¹y)
-----------------------------------------------
TOAÙN
SO SAÙNH CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 100 000
I. Môc tiªu: 
- Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000.
- Tìm soá lôùn nhaát, nhoû nhaát trong moät nhoùm caùc soá coù 5 chöõ soá.
- Cuûng coá thöù töï trong nhoùm caùc soá coù 5 chöõ soá.
II. §å dïng d¹y häc:- Baûng phuï vieát noäi dung BT 1-2
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t ®éng cña trß
* Ho¹t ®éng 1: Giôùi thieäu baøi:
* Ho¹t ®éng 2. Höôùng daãn so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000
+ So saùnh hai soá coù caùc chöõ soá khaùc nhau.
+ So saùnh haøng chuïc nghìn vôùi nhau nhö theá naøo?
+Neáu hai soá coù haøng chuïc nghìn baèng nhau thì ta so saùnh tieáp nhö theá naøo?
+Neáu hai soá coù haøng nghìn baèng nhau thì ta so saùnh tieáp nhö theá naøo?
+Neáu hai soá coù haøng traêm baèng nhau thì ta so saùnh tieáp nhö theá naøo?
+ Neáu hai soá coù haøng chuïc nghìn, haøng nghìn, haøng traêm, haøng chuïc vaø haøng ñôn vò baèng nhau thì sao?
- Yeâu caàu Hs so saùnh 76200 76199 vaø giaûi thích keát quaû so saùnh?
* Ho¹t ®éng 3 : Luyeän taäp thöïc haønh
Baøi 1: (SGK)- Yeâu caàu HS töï laøm.
- Yeâu caàu HS giaûi thích veà moät soá daáu ñieàn ñöôïc
Baøi 2:- Yeâu caàu HS töï laøm vaø giaûi thích veà caùch ñieàn cuûa caùc daáu.
Baøi 3: - cho HS laøm theo nhoùm
- yc hs giaûi thích
Baøi 4:- - Yeâu caàu HS töï laøm baøi ë nhµ.
* Ho¹t ®éng 4 : Cuûng coá, daën doø
- Veà nhaø luyeän taäp theâm veà so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000.
- Nhaân xeùt tieát hoïc.
- HS l¾ng nghe.
- HS ñieàn daáu, lôùp laøm vaøo nhaùp.
99999 < 100.000
- Vì 99999 keùm 100.000 moät ñôn vò.
- 76200 > 76199
- HS neâu yù kieán.
-1HS neâu, HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
- HS suy nghó, traû lôøi.
- 2HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm SGK.
4589 35275
-2HS neâu.
- 1HS ñoïc yeâu caàu, lôùp theo doõi SGK.
- HS nhaân phieáu, thaûo luaän laøm vaøo phieáu vaø daùn keát quaû leân baûng.
-----------------------------------------------
TËp ®äc - KÓ chuyÖn
Cuéc ch¹y ®ua trong rõng
I. Môc tiªu
* TËp ®äc
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :
	- Chó ý c¸c tõ ng÷ : söa so¹n, bêm dµi, ch¶i chuèt, ngóng nguÈy, ....
	- BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi ®èi tho¹i gi÷a Ngùa Cha vµ Ngùa Con
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc - hiÓu :
	- HiÓu ND c©u chuyÖn : Lµm viÖc g× còng ph¶i cÈn thËn, chu ®¸o. NÕu chñ quan ....
* KÓ chuyÖn
	- RÌn kÜ n¨ng nãi : Dùa vµo ®iÓm tùa lµ c¸c tranh minh ho¹ tõng ®o¹n c©u chuyÖn, HS kÓ l¹i ®­îc toµn bé c©u chuyÖn b»ng lêi cña Ngùa Con, biÕt phèi hîp lêi kÓ....
	- RÌn kÜ n¨ng nghe.
 *Gi¸o dôc hs kh«ng nªn chñ quan
II. §å dïng
	GV: Tranh minh ho¹ c©u chuyÖn
	HS: SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn ®äc
a. GV ®äc toµn bµi
b. HD HS luyÖn ®äc, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
* §äc tõng c©u
- GV kÕt hîp söa ph¸t ©m cho HS
* §äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
- GV HD HS nghØ h¬i ®óng 1 sè ®o¹n v¨n
- T×m hiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm
* §äc ®ång thanh toµn bµi
*Ho¹t ®éng 3 : HD HS t×m hiÓu bµi
- Ngùa Con chuÈn bÞ tham dù héi thi nh­ thÕ nµo ?
- Ngùa Cha khuyªn nhñ con ®iÒu g× ?
- Nghe cha nãi Ngùa Con ph¶n øng nh­ thÕ nµo ?
- V× sao Ngùa Con kh«ng ®¹t kÕt qu¶ trong héi thi ?
- Ngùa Con rót ra bµi häc g× ?
*Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn ®äc l¹i
- GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n.
- HD HS ®äc ®óng
- HS nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi
- HS ®äc 4 ®o¹n tr­íc líp.
- HS ®äc theo nhãm ®«i.
- C¶ líp ®äc ®ång thanh
- Chó söa so¹n cuéc ®ua kh«ng biÕt ch¸n. Chó m¶i mª soi bãng m×nh d­íi dßng suèi..
- Ngùa Cha thÊy con chØ m¶i ng¾m vuèt, khuyªn con: Ph¶i ®Õn b¸c thî rÌn xem l¹i bé mãng. Nã cÇn thiÕt h¬n cho bé ®å ®Ñp.
- Ngùa Con ngóng nguÈy, ®Çy tù tin ®¸p : Cha yªn t©m ®i, mãng cña con ch¾c l¾m. Con nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng.
- Ngùa con chuÈn bÞ cuéc thi kh«ng chu ®¸o ....
- §õng bao giê chñ quan, dï lµ viÖc nhá.
+ 1, 2 nhãm HS tù ph©n vai ®äc l¹i chuyÖn
KÓ chuyÖn
1. GV nªu nhiÖm vô
- Dùa vµo 4 tranh minh ho¹ 4 ®o¹n c©u chuyÖn, kÓ l¹i toµn chuyÖn b»ng lêi cña Ngùa Con.
2. HD HS kÓ chuyÖn theo lêi Ngùa Con
- GV HD HS QS kÜ tõng tranh
- HS nghe.
- HS nãi néi dung tõng tranh.
- 4 HS tiÕp nèi nhau kÓ l¹i tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn theo lêi Ngùa Con.
- 1 HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
--------------------------------------------------------
TiÕng anh 
(Gi¸o viªn chuyªn so¹n gi¶ng)
............................................................................
To¸n*
¤n so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100 000
I. Môc tiªu
- Cñng cè vÒ so s¸nh c¸c sè cã 5 ch÷ sè, thø tù c¸c sè. 
- RÌn KN so s¸nh sè vµ tÝnh to¸n cho HS
- GD HS ch¨m häc.
II. §å dïng
GV: B¶ng phô- PhiÕu HT
HS: SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1/ LuyÖn tËp:
*Bµi 1: §iÒn dÊu > ; < ; = vµo chç trèng.
- Muèn ®iÒn dÊu ®óng ta lµm ntn?
- Gäi 3 HS lµm trªn b¶ng
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
*Bµi 2: Khoanh trßn vµo sè lín nhÊt
- Lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®­îc sè lín nhÊt?
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng
- Giao phiÕu HT
a) 67598; 67958; 76589; 76895.
b) 43207; 43720; 32470; 37402.
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
*Bµi 3: 
a)XÕp c¸c sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ.
74152; 47215; 64521; 45512.
b)XÕp c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
87561; 87516; 76851; 78615.
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng
- ChÊm bµi, nhËn xÐt
3/Cñng cè:
- Nªu c¸ch so s¸nh sè cã n¨m ch÷ sè?
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- §äc ®Ò
- So s¸nh c¸c sè víi nhau
- Líp lµm nh¸p
54321 > 54213
57987 > 57978
89647 < 89756
64215 < 65421
24789 < 42978
78901 < 100.000
- HS kh¸c nhËn xÐt.
- So s¸nh c¸c sè víi nhau
- Líp lµm phiÕu HT
- HS nhËn xÐt
a) Khoanh trßn vµo sè: 76895
b) Khoanh trßn vµo sè: 43720
- Lµm vë
a)XÕp c¸c sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ.
74152; 64521; 47215; 45512.
b)XÕp c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
78615; 76851; 87516; 87561
- Ta ®Õm sè c¸c ch÷ sè, sè nµo nhiÒu ch÷ sè h¬n th× lín h¬n. NÕu 2 sè cã sè ch÷ sè b»ng nhau th×:
- Ta SS tõ hµng ngh×n. Sè nµo cã hµng ngh×n lín h¬n th× lín h¬n.- NÕu hai sè cã hµng ngh×n b»ng nhau th× ta SS ®Õn hµng tr¨m. Sè nµo cã hµng tr¨m lín h¬n th× lín h¬n.- NÕu hai sè cã hµng tr¨m b»ng nhau th× ta SS ®Õn hµng chôc. Sè nµo cã hµng chôc lín h¬n th× lín h¬n.- NÕu hai sè cã hµng chôc b»ng nhau th× ta SS ®Õn hµng ®¬n vÞ. Sè nµo cã hµng ®¬n vÞ lín h¬n th× lín h¬n.- NÕu hai sè cã hµng ngh×n , hµng tr¨m, hµng chôc, hµng ®¬n vÞ b»ng nhau th× hai sè ®ã b»ng nhau.
---------------------------------------------------------
TiÕng viÖt*
¤n bµi tËp ®äc 
I. Môc tiªu
- Cñng cè kÜ n¨ng ®äc tr¬n vµ ®äc hiÓu bµi : Cuéc ch¹y ®ua trong rõng
- §äc kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái
- Yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng 
 GV : SGK
	 HS : SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 Ho¹t ®éng 1: §äc tiÕng
- GV ®äc mÉu, HD giäng ®äc
- §äc c©u
- §äc ®o¹n
- §äc c¶ bµi
 Ho¹t ®éng 2 : §äc hiÓu
- GV hái HS c©u hái trong SGK
- Ngùa Con chuÈn bÞ tham dù héi thi nh­ thÕ nµo ?
- Ngùa Cha khuyªn nhñ con ®iÒu g× ?
- Nghe cha nãi Ngùa Con ph¶n øng nh­ thÕ nµo ?
- V× sao Ngùa Con kh«ng ®¹t kÕt qu¶ trong héi thi ?
- Ngùa Con rót ra bµi häc g× ?
Ho¹t ®éng 3 : §äc ph©n vai
- HS theo dâi
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u, kÕt hîp luyÖn ®äc tõ khã
+ §äc nèi tiÕp 4 ®o¹n
- KÕt hîp luyÖn ®äc c©u khã
- §äc ®o¹n theo nhãm
- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
- B×nh chän nhãm ®äc hay
+ 4 HS nèi nhau ®äc c¶ bµi
- 1 HS ®äc c¶ bµi
- Chó söa so¹n cuéc ®ua kh«ng biÕt ch¸n. Chó m¶i mª soi bãng m×nh d­íi dßng suèi..
- Ngùa Cha thÊy con chØ m¶i ng¾m vuèt, khuyªn con : Ph¶i ®Õn b¸c thî rÌn xem l¹i bé mãng. Nã cÇn thiÕt h¬n cho bé ®å ®Ñp.
- Ngùa Con ngóng nguÈy, ®Çy tù tin ®¸p : Cha yªn t©m ®i, mãng cña con ch¾c l¾m. Con nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng.
- Ngùa con chuÈn bÞ cuéc thi kh«ng chu ®¸o ....
- §õng bao giê chñ quan, dï lµ viÖc nhá
+ HS tù ph©n vai ®äc bµi
2 nhãm HS tù ph©n vai ®äc l¹i chuyÖn
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt giê häc, khen tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc tèt
	- VÒ nhµ luyÖn ®äc tiÕp
........................................................................................
Thöù ba ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2011 
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. Môc tiªu
- Cuûng coá veà so saùnh caùc soá coù 5 chöõ soá
- Cuûng coá veà thöù töï caùc soá coù 5 chöõ soá.
- Cuûng coá veà caùc pheùp tính vôùi soá coù 4 chöõ soá.
II. §å dïng d¹y häc:- Baûng vieát noäi dung BT1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t ®éng cña trß
* Ho¹t ®éng 1 : Giôùi thieäu baøi : 
* Ho¹t ®éng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp.
*Baøi 1: - Yeâu caàu 3 HS leân baûng laøm 
+ Trong daõy soá naøy, soá naøo ñöùng lieàn sau soá 99600 ?
- 99600 coäng theâm maáy ñeå baèng 99601 ?
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Caùc soá trong daõy soá thöù hai laø nhöõng soá nhö theá naøo ?
- GV nhaän xeùt cho ñieåm.
*Baøi 2:  , = ?
- Yeâu caàu HS töï laøm phaàn a)
- Yeâu caàu HS giaûi thích caùch ñieàn daáu so saùnh cuûa moät soá tröôøng hôïp trong baøi.
- Yeâu caàu HS laøm phaàn töông töï
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
*Baøi 3: Tính nhaåm
‘Thi tieáp söùc’
- Neâu caùch chôi, luaät chôi.
- Nhaänh xeùt, tuyeân döông ñoäi thaéng.
Baøi 4 :
-Yeâu caàu HS suy nghó vaø neâu soá tìm ñöôïc.
+ Vì sao soá 99999 laø soá coù 5 chöõ soá lôùn nhaát ?
Baøi 5 :
- Ñaët tính roài yeâu caàu HS töï laøm baøi.
* Ho¹t ®éng 3 : Cuûng coá, daën doø.
- VN laøm baøi taäp theâm vaø chuaån bò baøi sau.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS laéng nghe
- Lôùp laøm vaøo SGK.
- Soá 99601
- 99600 + 1 = 99601
- Laø nhöõng soá troøn traêm
- Moät HS laøm, lôùp laøm vaøo SGK.
a) 8357 > 8257
 63478 > 36488
- 1HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp.
- HS chia laøm hai nhoùm, moãi nhoùm cöû hai em leân tieáp söùc laøm baøi, caû lôùp laøm vaøo SGK.
- 4HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm vôû.
a) b) 
 1410 8326 8460 :6 =
 + 2473 + 4916 1326 x 3 = 
 5727 13242
----------------------------------------------------
ThÓ dôc
 ¤n bµi thÓ dôc víi hoa hoÆc cê.
Trß ch¬i : Hoµng Anh - Hoµng YÕn
( Gi¸o viªn chuyªn so¹n gi¶n ... , daën doø
- Veà tieáp tuïc suy nghó, hoaøn chænh lôøi keå veà moät traän thi ñaáu theå thao ñeå coù moät baøi vieát hay trong tieát TLV tuaàn tôùi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS thöïc hieän.
- 1HS ñoïc yeâu caàu, caû lôùp theo doõi SGK.
-Laø boùng baøn/ caàu loâng/ boùng ñaù/ ñaù caàu/ chaïy ngaén/ baén suùng.
- Em ñaõ xem traän ñaáu cuøng vôùi boá/ anh trai .
- ... Ñöôïc toå chöùc taïi saân vaän ñoäng thaønh phoá vaøo thöù 7 tuaàn tröôùc.
- Sau khi troïng taøi ra hieäu baét ñaàu, traân ñaáu trôû neân gay caán ngay. Caàu thuû mang aùo xanh lôùp 5C lieân tuïc phaùt nhöõng quaû boùng xoaùy, bay raát nhanh. 
- Cuoái cuøng chieán thaéng ñaõ thuoäc veà ñoäi boùng tröôøng Ña Nhieäm..
- Laøm vieäc theo caëp.
- 4, 5 HS thöïc hieän.
- 1HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, lôùp theo doõi SGK.
- 3, 5 HS ñoïc, lôùp theo doõi
- HS vieát baøi.
- 1 soá HS caàm vôû ñoïc baøi vieát.
------------------------------------------------------
TOAÙN 
ÑÔN VÒ ÑO DIEÄN TÍCH XAÊNG- TI- MEÙT VUOÂNG
 I. Môc tiªu:
- Bieát xaêng- ti- mÐt vuoâng laø dieän tích hình vuoâng coù caïnh daøi 1 cm.
- Bieát ñoïc, vieát soá ño dieän tích theo xaêng- ti- meùt vuoâng.
 II. §å dïng d¹y häc : Hình vuoâng caïnh 1cm (baèng bìa, nhöïa) cho töøng HS.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1) Luyeän taäp thöïc haønh
*Baøi 1:
- BT yeâu caàu caùc em ñoïc vaø vieát caùc soá ño dieän tích theo xaêng-ti-meùt-vuoâng. Khi vieát kí hieäu (cm2) caùc em chuù yù vieát soá 2 ôû phía treân ben phaûi cuûa cm.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Yeâu caàu HS ñoïc laïi caùc soá ño vöøa vieát.
*Baøi 2: Yeâu caàu HS quan saùt hình A ?
- Hình A goàm maáy oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù dieän tích laø bao nhieâu ?
- Yeâu caàu HS töï laøm phaàn B.
- So saùnh dieän tích hình A vaø dieän tích hình B ?
*Baøi 3:
- BT yeâu caàu laøm gì ?
- GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 4:- Yeâu caàu HS töï laøm baøi :
- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.
d) Cuûng coá, daën doø.
- Veà luyeän theâm veà daïng toaùn vöøa hoïc.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS laøm vaøo SGK
Ñoïc
Vieát
Naêm xaêng-ti-meùt-vuoâng.
Moät traêm hai möôi xaêng-ti-meùt-vuoâng.
Moät nghìn naêm traêm xaêng-ti-meùt-vuoâng.
Möôøi nghìn xaêng-ti-meùt-vuoâng.
5cm2
120 cm2
1.500 cm2
10.000 cm2
- HS quan saùt SGK.
- Goàm 6 oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù dieän tích laø 1cm2
- Hình B goàm 6 oâ vuoâng 1cm2. Vaäy dieän tích cuûa hình B laø 6 cm2.
- Dieän tích hai hình naøy baèng nhau.
- Thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi soá ño laø dieän tích
- 1HS leân baûng laøm baøi
- 1HS leân baûng lôùp laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû
...............................................................
TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI 
THUÙ (Tieáp theo)
I. Muc tiªu: 
- Chæ vaø neâu teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå thuù röøng.
- Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa thuù röøng.
- Coù yù thöùc baûo veä caùc loaøi thuù.
II. ChuÈn bÞ:- Tranh aûnh nhö SGK vaø tranh aûnh söu taàm
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Giôùi thieäu baøi : ghi teân baøi.
* Ho¹t ®éng 1 : Goïi teân caùc boä phaän beân ngoaøi 
- Yeâu caàu HS quan saùt tranh aûnh mình ñaõ söu taäp ñöôïc ñeå bieát con vaät trong tranh (aûnh) laø con vaät gì ? Laø thuù nuoâi hay laø thuù röøng.
- HS laøm vieäc theo nhoùm : Keå teân caùc loaïi thuù röøng, chæ vaø goïi caùc boä phaän treân cô theå cuûa moät soá con vaät soá, neâu ñieåm gioáng nhau vaø khacù nhau giöõa caùc loaøi thuù röøng.
- Yeâu caàu ñaïi dieän 1 nhoùm leân baûng chæ vaøo hình, noùi teân con vaät vaø caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa thuù röøng.
- Yeâu caàu caùc nhoùm neâu ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa caùc thuù röøng.
+Keát luaän: 
 *Ho¹t ®éng 2: Ích lôïi cuûa thuù röøng
- Phaùt phieáu BT cho caùc nhoùm. Haõy noái caùc saûn phaåm cuûa thuù röøng vôùi lôïi ích töông öùng.
- Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy keát quaû 
+ GV keát luaän : 
- Em haõy neâu ích lôïi cuûa thuù röøng
Keát luaän
 * Ho¹t ®éng 3 : Baûo veä thuù röøng
- Cho HS quan saùt tranh moät soá ñoäng vaät quyù hieám : hoå, baùo, giaùc, voi, höôu cao coå...vaø giôùi thieäu ñaây laø nhöõng loaøi ñoäng vaät quyù hieám, 
 Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå caùc loaøi thuù khoâng bò maát ñi ?
- Keå caùc bieän phaùp baûo veä thuù röøng ?
- Ñòa phöông em ñaõ laøm gì ñeå baûo veä thuù quyù hieám ?
Keát luaän : 
2. Cñng cè - dÆn dß:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS quan saùt tranh, xaùc ñònh teân vaø phaân loaïi caùc thuù.
nhoùm thaûo luaän, keå teân caùc loaøi thuù, goïi teân caùc boä phaän beân ngoaøi, neâu ñieåm gioáng vaø khaùc nhau.
- Ñaïi dieän nhoùm thöïc hieän, lôùp theo doõi.
- Ñaïi dieän baùo caùo, caùc nhoùm khaùc boå sung.
- Thuù nuoâi ñöôïc con ngöôøi nuoâi, thuù röøng soáng töï do trong röøng, töï kieám soáng.
- HS nhaän phieáu vaø thaûo luaän theo nhoùm ñeå hoaøn thaønh baøi taäp
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå xung.
- 2HS laàn löôït neâu.
- HS laéng nghe
 HS thöïc hieän theo yeâu caàu.
- Baûo veä khoâng saên baén thuù röøng böøa baõi, khoâng chaët phaù röøng.
- Caám saên baén traùi pheùp, nuoâi döôõng caùc loaøi thuù quyù hieám.
-HS neâu
-----------------------------------------------------
THUÛ COÂNG 
LAØM ÑOÀNG HOÀ ÑEÅ BAØN (tieát 1)
I. Môc tiªu
- HS bieát laøm ñoàng hoà ñeå baøn baèng giaáy thuû coâng.
- HS laøm ñöôïc ñoàng hoà ñeå baøn ñuùng qui trình kó thuaät.
- HS yeâu thích saûn phaåm mình laøm ñöôïc.
II. ChuÈn bÞ:- Maãu ñoàng hoà ñeå baøn baèng giaáy thuû coâng.
 - Ñoàng hoà ñeå baøn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Ho¹t ®éng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
YC hs traû lôøi 1 soá caâu hoûi sau khi quan saùt ñoàng hoà ?
- Trong thöïc teá caùc em thaáy ñoàng hoà coù hình daïng, maøu saéc naøo ?
 * Ho¹t ®éng 2: Höôùng daãn maãu
 - Höôùng daãn caùc böôùc.
+ Böôùc 1 : Caét giaáy
+ Böôùc 2 : Laøm caùc boä phaän cuûa ñoàng hoà (Khung, maët, ñeá vaø chaân ñôõ ñoàng hoà).
- Laøm khung ñoàng hoà.
- Laøm maët ñoàng hoà.
- Laøm ñeá ñoàng hoà
+ Böôùc 3: Laøm ñoàng hoà hoaøn chænh
- Yeâu caàu 2HS neâu laïi
 * Ho¹t ®éng 3 : Hoaït ñoäng thöïc haønh
- HS thöïc haønh laøm theo töøng böôùc.
- GV theo doõi, höôùng daãn, naéhc nhôû.
Daën doø:
Giôø hoïc sau mang giaáy maøu, keùo, hoà daùn, buùt chì ñeå thöïc haønh laøm ñoàng hoà ñeå baøn.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS quan saùt.
- Caùi ñoàng hoà ñeå baøn.
- HS traû lôøi
- HS quan saùt tranh quy trình.
- Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi
------------------------------------------------------------------
TOAÙN*
ÑÔN VÒ ÑO DIEÄN TÍCH XAÊNG- TI- MEÙT VUOÂNG
 I. Môc tiªu
- Bieát xaêng- ti- meùt vuoâng laø dieän tích hình vuoâng coù caïnh daøi 1 cm.
- Bieát ñoïc, vieát soá ño dieän tích theo xaêng- ti- meùt vuoâng.
 II. §å dïng d¹y häc :- Hình vuoâng caïnh 1cm (baèng bìa, nhöïa) cho töøng HS.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1) Luyeän taäp thöïc haønh
*Baøi 1.
§iÒn sè hoÆc tõ thÝch hîp vµo chç chÊm:
Baøi 2: Yeâu caàu HS quan saùt hình A ?
- Hình A goàm maáy oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù dieän tích laø bao nhieâu ?
- Yeâu caàu HS töï laøm phaàn B.
- So saùnh dieän tích hình A vaø dieän tích hình B ?
a- X¨ng ti mÐt vu«ng lµ diÖn tÝch cña h×nh....
cã c¹nh dµi: ....... 1 x¨ng ti mÐt vu«ng viÕt t¾t lµ 1 cm2
b- M­êi ba x¨ng ti mÐt vu«ng viÕt t¾t lµ 13 cm2.
Hai tr¨m m­êi l¨m x¨ng ti mÐt vu«ng viÕt t¾t lµ: 215 cm2.
c- 105 cm2 ®äc lµ '' mét tr¨m linh n¨m x¨ng ti mÐt vu«ng''.
1013 cm2 ®äc lµ '' Mét ngh×n kh«ng tr¨m m­êi ba x¨ng ti mÐt vu«ng''.
a- 4 cm2 , 6 cm2, 6 cm2 
b- DiÖn tÝch h×nh vu«ng bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt.
- DiÖn tÝch h×nh L lín h¬n diÖn tÝch h×nh vu«ng.
- DiÖn tÝch h×nh ch÷ L b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ng.
IV- Cñng cè dÆn dß.
	- Bµi 3, bµi 4 hs vÒ nhµ lµm.
-----------------------------------------------------------
tiÕng viÖt *
 KEÅ LAÏI MOÄT TRAÄN THI ÑAÁU THEÅ THAO
VIEÁT LAÏI MOÄT TIN THEÅ THAO
 I. Môc ®Ých - Yªu cÇu
 - Reøn kó naêng noùi: Keå ñöôïc moät soá neùt chính cuûa moät traän thi ñaáu theå thao ñaõ ñöôïc xem, ñöôïc nghe töôøng thuaät...(theo caùc caâu hoûi gôïi yù), giuùp ngöôøi nghe
 hình dung ñöôïc traän ñaáu.
- Reøn kó naêng vieát: Vieát laïi ñöôïc moät tin theå thao môùi ñoïc ñöôïc( hoaëc nghe ñöôïc, xem ñöôïc trong caùc buoåi phaùt thanh truyeàn hình). Vieát goïn, roõ, ñuû thoâng tin.
 II. §å dïng d¹y häc :- Baûng lôùp vieát caùc gôïi yù keå veà moät traän thi ñaáu theå thao.
- Tranh aûnh moät soá traän thi ñaáu theå thao, moät vaøi tôø baùo coù tin theå thao.
- Maùy Caùt-xeùt vaø baêng coù baûn tin theå thao.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Giôùi thieäu baøi :
*Baøi 1 :1HS ñoïc yc
Nhaéc HS :
- Traän ñaáu ñoù laø moân theå thao naøo ?
+ Em ñaõ tham gia hay chæ xem thi ñaáu ? Em cuøng xem vôùi nhöõng ai ?
+ Traän thi ñaáu ñöôïc toå chöùc ôû ñaâu? khi naøo? giöõa ñoäi naøo vôùi ñoäi naøo?
+ Dieãn bieán cuûa cuoäc thi ñaáu nhö theá naøo? Caùc coå ñoäng vieân coå vuõ ra sao ?
+ Keát quaû cuoäc thi ra sao ?
Baøi 2: - Goïi moät soá HS ñoïc caùc tin theå thao söu taàm ñöôïc tröôùc lôùp.
- Khi vieát caùc tin theå thao, caùc em phaûi ñaûm baûo tính trung thöïc cuûa tin, nghóa laø vieát ñuùng söï thaät, neân vieát ngaén goïn, ñuû yù. 
- Goïi 3, 5 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp, yeâu caàu HS caû lôùp theo doõi.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Cuûng coá, daën doø
- 1HS ñoïc yeâu caàu, caû lôùp theo doõi SGK.
-Laø boùng baøn/ caàu loâng/ boùng ñaù/ ñaù caàu/ chaïy ngaén/ baén suùng.
- 1HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, lôùp theo doõi SGK.
- 3, 5 HS ñoïc, lôùp theo doõi
- HS vieát baøi.
- 1 soá HS caàm vôû ñoïc baøi vieát.
----------------------------------------------
Sinh ho¹t líp tuÇn 28
I- Môc tiªu: 
- Häc sinh n¾m ®­îc ­u nh­îc ®iÓm trong tuÇn, ph­¬ng h­íng tuÇn tíi.
II- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong tuÇn:
§¹o ®øc: Nh×n chung c¸c em ®Òu ngoan,nh­ng cßn mÊy em hay nãi chuyÖn trong líp
Häc t©p: Nh×n chung c¸c em ®Òu ngoan ch¨m chØ häc bµi, lµm bµi. Bªn c¹nh vÉn cßn mét sè em kh«ng lµm bµi tËp.
TDVS: Tham gia nhanh nhÑn; nhiÖt t×nh.
III- Ph­¬ng h­íng tuÇn sau:
Duy tr× sè l­îng, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc, tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 28 lop 3 2buoi CKTKN.doc