Giáo án Lớp 3 Tuần 29, 30, 31

Giáo án Lớp 3 Tuần 29, 30, 31

 Toán

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được quy tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo 2 cạnh của nó.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng quy tắc tính diện tích HCN để tính diện tích của 1 số hình đơn giản theo đơn vị đo diện tích cm2.

- Vận dụng cách tính hình chữ nhật để tính được diện tích của một số hình tương tự.

3. Thái độ:

 - Yêu thích môn học, có thái độ tích cực trong học tập, .

II. ĐỐ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

- Hình minh hoạ trong phần bài học SGK.

- Phấn màu, bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

 

doc 67 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 06/06/2017 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 29, 30, 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn häc thø : 29
Ngày soạn: 26/03/2011.	 Tuần : 29	 
Ngày giảng: Thứ hai ngày 28 tháng 03 năm 2011. Tiết : 141
 Toán
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được quy tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo 2 cạnh của nó.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng quy tắc tính diện tích HCN để tính diện tích của 1 số hình đơn giản theo đơn vị đo diện tích cm2.
- Vận dụng cách tính hình chữ nhật để tính được diện tích của một số hình tương tự.
3. Thái độ:
	- Yêu thích môn học, có thái độ tích cực trong học tập, ...
II. ĐỐ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
- Hình minh hoạ trong phần bài học SGK.
- Phấn màu, bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.
2. Học sinh:
	- Đồ dùng học tập, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: (1’). 
- Cho học sinh hát chuyển tiết.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’).
- Kiểm tra bài luyện tập thêm ở nhà của học sinh.
- Ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra.
+ Hỏi học sinh: cm2 là gì ?
=> Xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm.
- Nhận xét, bổ sung và sửa sai.
- Lắng nghe, theo dõi.
3. Bài mới: (30’).
 a. Giới thiệu:
- Trong giờ học hôm nay các em sẽ biết cách tính diện tích của một hình chữ nhật.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- Gọi học sinh nhắc lại đầu bài.
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
 b. Nội dung bài.
. Xây dựng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.
- Giáo viên vẽ hình chữ nhật lên bảng. 
A
4cm
B
3cm
1cm2
D
4cm
C
+ Hình chữ nhật ABCD gồm bao nhiêu ô vuông ?
+Em làm thế nào để tìm được 12 ô vuông ?
+ Cách nào nhanh và thuận tiện nhất ?
+ Mỗi ô vuông có diện tích là bao nhiêu ?
+ Cạnh của mỗi ô vuông là bao nhiêu ?
+ Vậy chiều dài của hình chữ nhật ABCD là bao nhiêu ?
+ Chiều rộng của hình chữ nhật là bao nhiêu ?
+ Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ABCD ta làm như thế nào ?
+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào ?
- Nhấn mạnh lại nội dung.
‚. Thực hành luyện tập.
*Bài 1/152: Viết vào ô trống (theo mẫu).
- Nêu yêu cầu bài tập.
+ Bài tập cho chúng ta biết những gì ?
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập.
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào ?
- Nhận xét, sửa sai.
*Bài 2/152: Bài toán.
- Nêu yêu cầu bài tập, hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Tóm tắt
Chiều dài : 14cm.
Chiều rộng: 5cm.
Diện tích : ... cm2.
- Nhận xét, ghi điểm.
*Bài 3/152: Tính diện tích hình chữ nhật biết.
- Nêu yêu cầu, hướng dẫn học sinh làm bài.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập.
? Em có nhận xét gì về số đo chiều dài và chiều rộng phần b ?
? Vậy muốn có chiều dài và chiều rộng cùng đơn vị đo ta phải làm gì ?
- Nhận xét, ghi điểm.
. Quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.
- Quan sát, theo dõi.
=> Hình chữ nhật ABCD gồm 12 ô vuông.
=> Trả lời theo cách hiểu của mình (có thể đếm, có thể thực hiện phép tính nhân). 
=> Ta có thể 43, có thể thực hiện phép cộng 4 + 4 + 4 hoặc 3 + 3 + 3 + 3).
=> Mỗi ô vuông có diện tích là 1cm2.
=> Cạnh của mỗi ô vuông là 1cm.
=> Chiều dài hình chữ nhật ABCD là 4cm.
=> Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là 3cm.
=> Ta lấy: 4 3 = 12 (cm2 )
=> Đọc: CN - ĐT quy tắc.
‚. Thực hành luyện tập.
*Bài 1/152: Viết vào ô trống (theo mẫu).
- Nêu yêu cầu bài tập.
=> Bài tập cho biết chiều rộng, chiều dài hình chữ nhật.
=> Bài tập yêu cầu chúng ta tính diện tích và chu vi của hình.
- Lên bảng làm bài tập, lớp làm bài vào vở.
Chiều dài
5cm
Chiều rộng
3cm
Diện tích
5 3 = 15 (cm2)
Chu vi HCN
(5 + 3) 2 = 16 (cm)
=> Muốn tích chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng nhân với 2.
- Nhận xét, bổ sung và sửa sai.
*Bài 2/152: Bài toán.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Lên bảng làm bài tập, lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Diện tích của miếng bìa hình chữ nhật là:
14 5 = 70 (cm2).
 Đáp số: 70cm2.
- Nhận xét, sửa sai.
*Bài 3/152: Tính diện tích HCN biết.
- Nêu lại yêu cầu bài tập.
- Lên bảng làm bài tập.
a./ Diện tích hình chữ nhật là:
 5 3 = 15 (cm2).
=> Chiều dài và chiều rộng không cùng một đơn vị đo.
=> Ta phải đổi: 2dm = 20cm.
b./ Diện tích hình chữ nhật là:
 20 9 = 180 (cm2).
- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố, dặn dò: (2’).
+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào ?
=> Muốn tính DT HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).
- Về nhà làm thêm vở BT toán. Chuẩn bị bài sau.
**************************************************************************
Ngày soạn: 26/03/2011.	 Tuần : 29	 
Ngày giảng: Thứ hai ngày 28 tháng 03 năm 2011. Tiết : 85,86
Tập đọc – kể chuyện
BUỔI HỌC THỂ DỤC
I. MỤC TIÊU:
A. TẬP ĐỌC.
 1. Kiến thức:
- §äc ®óng c¸c tõ: §ª-rèt-xi, C«-rÐt-ti, Xt¸c-®i, Ga-r«-nª, Nen-li, r­ín ng­êi, khuñy tay.
- HiÓu nghÜa cña c¸c tõ ng÷ trong bµi: Gµ t©y, bß méng, chËt vËt, 
- HiÓu ®­îc néi dung: “Nªu g­¬ng quyÕt t©m v­ît khã cña mét häc sinh tËt nguyÒn”.
 2. Kỹ năng:
- Ng¾t nghØ h¬i ®»ng sau c¸c dÊu c©u, vµ gi÷a c¸c côm tõ.
- §äc tr«i ch¶y ®­îc toµn bµi.
- B­íc ®Çu biÕt ®äc bµi víi giäng ®äc cho phï hîp víi néi dung cña tõng ®o¹n truyÖn.
 3. Thái độ:
- ThÊy ®­îc sù quyÕt t©m vµ sù c¶m th«ng cho nçi bÊt h¹nh cña ng­êi kh¸c, ....
- Cã tinh thÇn phÊn ®Êu v­¬ng lªn trong häc tËp.
B. KỂ CHUYỆN.
 1. Kiến thức:
- KÓ l¹i ®­îc toµn bé c©u chuyÖn b»ng lêi cña mét nh©n vËt.
 2. Kỹ năng:
- KÓ tù nhiªn ®óng néi dung truyÖn, biÕt phèi hîp cö chØ, nÐt mÆt khi kÓ.
- BiÕt nghe vµ nhËn xÐt lêi kÓ cña c¸c b¹n.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh häa bµi TËp ®äc, c¸c ®o¹n truyÖn.
- B¶ng phô ghi s½n néi dung cÇn h­íng dÉn luyÖn ®äc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’).
- Cho häc sinh h¸t ®Çu giê.
 - KiÓm tra sÜ sè häc sinh.
2. KiÓm tra bµi cò: (3’).
- Gäi häc sinh ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái: “Tin thÓ thao”.
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
3. Bµi míi: (29’).
 a. Giíi thiÖu bµi:
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng.
- Gäi häc sinh nh¾c l¹i ®Çu bµi.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn.
Ho¹t ®éng cña häc sinh.
 b. LuyÖn ®äc:
- §äc mÉu toµn bµi.
- Gäi häc sinh ®äc l¹i bµi.
. LuyÖn ®äc tõng c©u:
? Bµi v¨n cã mÊy c©u ?
- Yªu cÇu häc sinh luyÖn ®äc c©u.
- Ghi tõ khã lªn b¶ng.
- Yªu cÇu häc sinh ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 2.
- NhËn xÐt, chØnh söa ph¸t ©m.
‚. LuyÖn ®äc tõng ®o¹n:
? Bµi chia lµm mÊy ®o¹n ?
- Gäi 3 häc sinh ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n.
*§o¹n 1: Gäi häc sinh ®äc vµ nªu c¸ch ng¾t giäng ?
*§o¹n 2: Gäi häc sinh ®äc vµ nªu c¸ch ng¾t giäng ?
*§o¹n 3: Gäi häc sinh ®äc vµ nªu c¸ch ®äc ?
- NhËn xÐt, bæ sung.
- Yªu cÇu ®äc chó gi¶i ®Ó hiÓu nghÜa c¸c tõ míi vµ ®Æt c©u víi tõ chËt vËt.
- Yªu cÇu häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n lÇn 2.
- NhËn xÐt, chØnh söa.
ƒ. LuyÖn ®äc theo nhãm.
- Chia nhãm vµ yªu cÇu häc sinh luyÖn ®äc theo nhãm.
- Gäi häc sinh ®äc bµi tr­íc líp.
- Gäi 3 häc sinh bÊt k× tiÕp nèi nhau ®äc bµi theo ®o¹n.
- Cho häc sinh ®äc c¸ nh©n toµn bµi.
 c. T×m hiÓu bµi.
- Gäi häc sinh kh¸ ®äc l¹i c¶ bµi.
+ Nªu yªu cÇu cña buæi tËp thÓ dôc ?
+ C¸c b¹n trong líp thùc hiÖn bµi tËp thÓ dôc nh­ thÕ nµo ?
+ V× sao Nen-Li ®­îc miÔn thÓ dôc ?
+ V× sao Nen-Li cè xin thÇy ®­îc cho tËp nh­ mäi ng­êi ?
? Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi lªn quyÕt t©m, cña Nen-li?
+ TÊm g­¬ng cña Nen-li vµ vËn ®éng viªn Am-xt¬-r«ng cã g× gièng nhau ?
+ Em h·y t×m mét tªn thÝch hîp cho c©u chuyÖn ?
- NhËn xÐt, bæ sung.
d. Luyªn ®äc l¹i bµi:
- Gi¸o viªn ®äc mÉu toµn bµi.
- H­íng dÉn häc sinh c¸ch ®äc ng¾t giäng vµ nhÊn giäng ë mét sè tõ.
- Chia líp thµnh nhãm 3, yªu cÇu luyÖn ®äc theo nhãm.
- Tæ chøc cho 2 ®Õn 3 nhãm thi ®äc bµi theo h×nh thøc tiÕp nèi.
- NhËn xÐt vµ ghi ®iÓm.
 B. KÓ chuyÖn.
. X¸c ®Þnh yªu cÇu.
- Gäi häc sinh nªu yªu cÇu tiÕt KÓ chuyÖn.
- NhÊn m¹nh l¹i yªu cÇu.
‚. H­íng dÉn kÓ chuyÖn:
+ Em hiÓu nh­ thÕ nµo lµ kÓ l¹i truyÖn b»ng lêi cña nh©n vËt ?
+ Em cã thÓ kÓ b»ng lêi cña nh©n vËt nµo ?
- Gäi 3 häc sinh kÓ tiÕp nèi 3 ®o¹n.
- Mçi lÇn häc sinh kÓ, gi¸o viªn nhËn xÐt ®Ó häc sinh rót kinh nghiÖm.
ƒ. KÓ theo nhãm:
- Chia líp thµnh c¸c nhãm 3.
- Yªu cÇu c¸c nhãm chän kÓ theo lêi cña mét trong 2 nh©n vËt.
- Yªu cÇu häc sinh nèi tiÕp nhau kÓ chuyÖn trong nhãm.
- NhËn xÐt, chØnh söa, bæ sung.
„. KÓ chuyÖn tr­íc líp:
- Gäi 3 häc sinh kÓ b»ng lêi cña 1 nh©n vËt tiÕp nèi kÓ c©u chuyÖn.
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
- Gäi 1 häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn.
- L¾ng nghe, theo dâi.
- §äc l¹i bµi.
. LuyÖn ®äc tõng c©u:
- §Õm sè c©u vµ tr¶ lêi.
- LuyÖn ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 1.
-Theo dâi, ®äc nhÈm.
- §äc nèi tiÕp c©u lÇn 2.
- NhËn xÐt, chØnh söa ph¸t ©m.
‚. LuyÖn ®äc tõng ®o¹n:
- Nªu tªn tõng ®o¹n.
- §äc nèi tiÕp ®o¹n.
- §äc ®o¹n 1 vµ nªu c¸ch ng¾t giäng.
- §äc ®o¹n 2 vµ nªu c¸ch ng¾t giäng.
- §äc ®o¹n 3 vµ nªu c¸ch ®äc.
- NhËn xÐt, bæ sung.
- §äc chñ gi¶i.
*§Æt c©u: T©m chËt vËt x¸ch ®­îc x« n­íc lªn g¸c ®Ó t­íi c©y c¶nh.
- §äc nèi tiÕp 3 ®o¹n lÇn 2.
- NhËn xÐt, chØnh söa ph¸t ©m.
ƒ. LuyÖn ®äc theo nhãm.
- Mçi nhãm 3 häc sinh lÇn l­ît ®äc bµi.
- §äc bµi, líp theo dâi vµ chØnh söa cho nhau.
- §äc nèi tiÕp ®äc bµi.
- C¶ líp ®äc thÇm theo.
- §äc bµi, líp theo dâi bµi trong SGK.
=> Ph¶i leo lªn mét c¸i cét th¼ng ®øng, sau ®ã ®øng trªn mét chiÕc xµ ngang.
=> §ª-rèt-xi vµ C«-rÐt-ti leo nh­ hai con khØ. Xt¸c-®i th× thë hång héc, mÆt ®á nh­ chó gµ t©y, ... 
=> V× Nen-li bÞ tËt nguyÒn tõ bÐ.
=> V× Nen-li kh«ng ng¹i khã, ng¹i khæ, cËu muèn lµm ®­îc nh÷ng viÖc mµ c¸c b¹n lµm.
=> CËu ph¶i leo mét c¸ch chËt vËt, mÆt cËu ®á nh­ löa, tr¸n ­ít ®Ém må h«i, thÇy gi¸o b¶o cËu xuèng nh­ng cËu vÉn tiÕp tôc leo, ...
=> Nen-li vµ Am-xt¬-r«ng ®· cè g¾ng hÕt søc trong luyÖn tËp ®Ó chiÕn th¾ng b¶n th©n m×nh vµ ®¹t kÕt qu¶ mong muèn. 
 - Hs th¶o luËn cÆp ®«i, nªu ý kiÕn.
VD: Nen-li tÊm g­¬ng s¸ng/ QuyÕt t©m cña Nen-li, ...
- NhËn xÐt, bæ sung cho b¹n.
- Theo dâi bµi ®äc mÉu.
- Mçi häc sinh ®äc 1 ®o¹n, c¸c b¹n kh¸c theo dâi vµ chØnh söa lçi cho nhau.
- C¸c nhãm ®äc bµi tr­íc líp, c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm ®äc hay nhÊt.
B. KÓ chuyÖn.
- §äc yªu cÇu, líp theo dâi.
=> Tøc lµ nhËp vµo vai cña mét nh©n vËt trong truyÖn ®Ó kÓ, khi kÓ x­ng lµ t«i hoÆc t«i, m×nh.
=> B»ng lêi cña thÇy gi¸o, cña §ª-rèt-xi, C«-rÐt-ti, Ga-r«-rª, Xt¸c-®i, Nen-li hoÆc mét b¹n trong líp.
- KÓ, c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt.
- TËp kÓ theo nhãm, c¸c häc sinh trong nhãm theo dâi vµ chØnh söa lçi ch ... Æt c©u víi tõ ng÷ míi võa hoµn chØnh.
II. §å dïng d¹y- häc: B¶ng líp viÕt bµi tËp .
III. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu:
I. Ổn ®Þnh tæ chøc: (1’).
- H¸t, kiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò: GV ®äc cho 2 HS viÕt b¶ng líp, líp viÕt b¶ng con: d¸ng h×nh, rõng xanh, th¬ thÈn, câi tiªn.
3. Bµi míi: GTB.
H§ cña thÇy
H§ cña trß
H§1: HD häc sinh nhí viÕt:
- T Yªu cÇu H ®äc thuéc bµi th¬ 
- Yªu cÇu 2HS ®äc thuéc lßng 4 khæ th¬ ®Çu bµi
+Mçi dßng th¬ cã mÊy ch÷?
 +Mçi khæ th¬ cã mÊy dßng th¬?
 +Chóng ta viÕt hoa nh÷ng ch÷ nµo?
- Yªu cÇu H viÕt c¸c ch÷ dÔ lÉn 
- Yªu cÇu H nhí- viÕt bµi vµo vë:
- Quan s¸t gióp H tr×nh bµy bµi ®Ñp.
- ChÊm, ch÷a bµi:
 H§2: HD häc sinh lµm bµi tËp:
Bµi tËp1: §iÒn vµo chç trèng:
a. rong, dong hoÆc giong.
b. rñ hoÆc rò.
- GV vµ HS nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi tËp2: Chän 2 tõ ng÷ míi hoµn chØnh ë BT1 ®Æt c©u víi mçi tõ ng÷ ®ã.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn nh÷ng em ®Æt c©u ®óng.
- 1HS ®äc thuéc bµi th¬, líp theo dâi SGK.
- 2HS ®äc thuéc lßng 4 khæ th¬ ®Çu bµi th¬. C¶ líp ®äc thÇm 4 khæ th¬ ®Çu.
+ Cø dßng 3 ch÷ th× l¹i dßng 5 ch÷ kÕ tiÕp.
+ Mçi khæ th¬ cã 4 dßng th¬.
+ Ch÷ ®Çu dßng th¬.
- H viÕt c¸c ch÷ dÔ lÉn
- ViÕt bµi vµo vë.
- 10 H nép bµi chÊm 
+ §äc yªu cÇu BT, lµm bµi c¸ nh©n.
- 1HS lªn lµm bµi, ®äc kÕt qu¶.
a. rong ruæi, thong dong
 rong ch¬i, trèng giong cê më.
 G¸nh hµng rong.
b. Cưêi rò rîi, rñ nhau ®i ch¬i
 Nãi chuyÖn rñ rØ, l¸ rñ ... hå.
+ Nªu yªu cÇu, lµm vµo vë.
- 2HS lªn lµm, HS kh¸c ®äc bµi cña m×nh.
+ B­ím lµ con vËt thÝch rong ch¬i.
+ Ngµy mai, chóng em rñ nhau ®i c«ng viªn.
4. Cñng cè, dÆn dß:
- Tæng kÕt néi dung bµi 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ cho tiÕt TLV tíi.
***********************************************************
TËp lµm v¨n 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Môc ®Ých – yªu cÇu:
1. RÌn kÜ n¨ng nãi: b­íc ®Çu biÕt trao ®æi ý kiÕn vÒ chñ ®Ò Em cÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i
 tr­êng? 
2. RÌn kÜ n¨ng viÕt: ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n ng¾n (kho¶ng 5 c©u), thuËt l¹i ý kiÕn cña c¸c b¹n trong nhãm vÒ nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng.
II. §å dïng d¹y- häc:
- T: Tranh, ¶nh ®Ñp vÒ c©y hoa, c¶nh quan thiªn nhiªn, tranh ¶nh vÒ m«i tr­êng bÞ « nhiÔm. B¶ng líp ghi c©u hái gîi ý ®Ó HS trao ®æi cuéc häp. Ghi 5 b­íc tæ chøc cuéc häp.
- H: VBT
III. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu:
I. Ổn ®Þnh tæ chøc: (1’).
- H¸t, kiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò: 3HS ®äc l¸ th­ göi b¹n n­íc ngoµi.
- T nhËn xÐt vµ ghi ®iÓm 
3. Bµi míi: GTB.
H§ cña thÇy
H§ cña trß
H§1: HD häc sinh lµm miÖng:
Bµi tËp1: - Yªu cÇu H nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV nh¾c HS n¾m v÷ng tr×nh tù 5 b­íc tæ chøc cuéc häp.
- HD cho HS nªu em cÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng? CÇn nªu ®Þa ®iÓm s¹ch, ®Ñp vµ ch­a s¹ch, ®Ñp, nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc cô thÓ...
- GV chia líp thµnh 4 nhãm.
- GV vµ HS nhËn xÐt, b×nh chän nhãm tæ chøc cuéc häp cã hiÖu qu¶ nhÊt.
H§2: HS viÕt bµi:
Bµi tËp2: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n thuËt l¹i ý kiÕn cña c¸c b¹n trong nhãm em vÒ nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng.
- GV nh¾c HS thuËt l¹i c¸c ý kiÕn trong cuéc häp ®· trao ®æi.
- T Yªu cÇu H lµm bµi vµo VBT theo dâi vµ gióp H yÕu . 
ChÊm bµi, nhËn xÐt.
+ HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- HS nh×n b¶ng ®äc 5 b­íc tæ chøc cuéc häp.
- H theo dâi 
- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn cuéc häp, HS kh¸c trao ®æi, ph¸t biÓu, 1HS ghi nhanh ý kiÕn cña c¸c b¹n.
- 2nhãm thi tæ chøc cuéc häp.
- §äc yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi tËp vµo vë.
- Vµi H ®äc l¹i ®o¹n v¨n tr­íc líp 
4. Cñng cè, dÆn dß:
- Tæng kÕt néi dung bµi , nhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ nhµ quan s¸t thªm vµ nãi chuyÖn víi ng­êi th©n vÒ nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng.
*****************************************************
To¸n 
Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè 
(TiÕp theo)
I. Môc tiªu: 
 *Gióp HS:
- BiÕt chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè víi tr­êng hîp chia cã d­ .
II. §å dïng d¹y- häc: 
 - Bảng phụ
III. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu:
I. Ổn ®Þnh tæ chøc: (1’).
- H¸t, kiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò: 2HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vë nh¸p.
 14756 : 7 20560 : 4
3. Bµi míi: GTB.
H§ cña thÇy
H§ cña trß
H§1: HD thùc hiÖn phÐp chia:
- GV viÕt : 12485 : 3 = ?
+VD nµy cã g× kh¸c so víi VD tiÕt 
tr­íc?
- GV viÕt theo hµng ngang:
 12485 : 3 = 4161 (d­ 2)
H§2: Thùc hµnh:
Bµi1: TÝnh.
- Gäi 3HS lªn lµm, líp nhËn xÐt. HS nªu l¹i c¸ch tÝnh. 
- GV cñng cè c¸ch tÝnh vµ l­u ý khi ®Ó sè d­.
Bµi 2: Gi¶i to¸n.
- Bµi to¸n nµy gièng d¹ng d¹ng to¸n nµo ®· lµm ?
- GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i c¸ch lµm.
Bµi 3: Sè?
- §Ó t×m th­¬ng vµ sè d­ ta lµm thÕ nµo? 
+ ChÊm bµi, nhËn xÐt.
- 1HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vë nh¸p.
 12485 3
 04 4161
 18
 05
 ( 2 )
- ...Cã sè d­
- HS nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh.
- §©y lµ bµi to¸n cã d­.
+ 3HS lªn lµm, líp nhËn xÐt. HS nªu l¹i c¸ch tÝnh.
14729 2 16538 3 25295 4
 07 7364 15 5512 12 6323
 12 03 09
 09 08 15
 (1) (2) (3) 
+ 1HS lªn lµm, HS kh¸c nªu kÕt qu¶, líp nhËn xÐt.
Bµi gi¶i
 Thùc hiÖn phÐp chia:
 10250 : 3 = 3416 (d­ 2).
May ®­îc nhiÒu nhÊt 3416 bé quÇn ¸o vµ cßn thõa 2m.
 §¸p sè : 3416 bé quÇn ¸o thõa 2m v¶i.
+ 1HS lªn lµm, HS kh¸c nªu kÕt qu¶, nhËn xÐt.
Sè bÞ chia
Sè chia
Th­¬ng
Sè d­
15725
3
5241
2
33272
4
8318
0
42737
6
7122
5
- Ta lµm phÐp chia.
4. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ «n l¹i phÐp chia.
 ****************************************************************************************
Ngày soạn: 13/04/2011	 
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 15 tháng 04 năm 2011
TËp viÕt
ÔN CHỮ HOA : v
I. Môc ®Ých, yªu cÇu : 
- ViÕt ®óng vµ t­¬ng ®èi nhanh ch÷ viÕt hoa V (1 dßng) L, B (1dßng).
- ViÕt ®óng tªn riªng V¨n Lang b»ng (1dßng) vµ c©u øng dông : Vç tay ... cÇn nhiÒu ng­êi (1 lÇn) b»ng cì ch÷ nhá.
II. §å dïng d¹y- häc :
GV : MÉu ch÷ viÕt hoa V.
	Tõ, c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp.
HS: Vë viÕt, bót, phÊn, b¶ng con.
III. C¸c H§ d¹y- häc:
I. Ổn ®Þnh tæ chøc: (1’).
- H¸t, kiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- GV kiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña HS.
- 2HS viÕt b¶ng líp, líp viÕt b¶ng con: U«ng BÝ.
3. D¹y bµi míi: GTB
H§ cña thÇy
H§ cña trß
H§1: HD viÕt ch÷ hoa:
a. Quan s¸t, nªu qui tr×nh:
- Cho HS quan s¸t mÉu ch÷ V.
- GV võa viÕt võa HD qui tr×nh viÕt ch÷.
b. ViÕt b¶ng:
- NhËn xÐt, söa sai cho HS.
H§2: HD viÕt tõ øng dông:
a. Giíi thiÖu tõ øng dông:
GV: V¨n Lang lµ tªn n­íc ViÖt Nam thêi c¸c vua Hïng, Thêi k× ®Çu tiªn cña n­íc VN.
b. Quan s¸t, nhËn xÐt :
H: Tõ gåm mÊy ch÷?
 ViÕt hoa nh÷ng ch÷ nµo?
 C¸c con ch÷ cã kho¶ng c¸ch b»ng bao nhiªu?
c. ViÕt b¶ng:
- GV nhËn xÐt, söa sai.
H§3: HD viÕt c©u øng dông:
a. Giíi thiÖu c©u øng dông:
- Gióp HS hiÓu néi dông c©u øng dông.
b. Quan s¸t, nhËn xÐt :
H: Khi viÕt ta viÕt hoa nh÷ng ch÷ nµo?
 C¸c con ch÷ cã ®é cao nh­ thÕ nµo?
- GV h­íng dÉn c¸ch viÕt: L­u ý cho HS viÕt liÒn m¹ch.
c. ViÕt b¶ng:
- GV nhËn xÐt.
H§4: HD viÕt bµi vµo vë:
- GV nªu yªu cÇu, HD c¸ch tr×nh bµy.
- Quan s¸t, gióp HS viÕt ®óng, ®Ñp.
+ ChÊm bµi, nhËn xÐt.
+ Nªu tõ: V¨n Lang.
V
HS nªu tõ øng dông.
Văn Lang
- Gåm 2 ch÷.
- V, L.
- C¸c ch÷ c¸ch nhau b»ng mét ch÷ o.
+ 2HS viÕt b¶ng, líp viÕt vµo b¶ng con: V¨n Lang.
+ Nªu: Vç tay ... ng­êi.
- Ch÷ ®Çu dßng th¬.
- Con ch÷ V, y, h, B, k, g cao 2,5 li; t cao 1,5 li; c¸c con ch÷ cßn l¹i cao 1 li.
+ 2HS viÕt, líp viÕt b¶ng con: Vç tay.
ViÕt bµi vµo vë.
4. Cñng cè, dÆn dß :
+ Nêu quy trình, cách viết chữ hoa V ?
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ viÕt bµi ë nhµ.
***********************************************************
Toán 
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu : Gióp HS
 - BiÕt chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè víi tr­êng hîp th­¬ng cã ch÷ sè 0.
 - Gi¶i to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
II. §å dïng d¹y- häc: 
 - Bảng phụ
III. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu:
I. Ổn ®Þnh tæ chøc: (1’).
- H¸t, kiÓm tra sÜ sè.
2. Bµi cò: Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn
 24561: 5 5678 : 4
3. Bµi míi: GTB
H§ cña thÇy
H§ cña trß
H§1: HD thùc hiÖn phÐp chia:
- GV nªu phÐp tÝnh: 28921 : 4 = ?
- Yªu cÇu H ®Æt tÝnh vµ tÝnh vµo giÊy nh¸p , 1H lªn b¶ng lµm 
- Gäi nhiÒu H nªu miÖng c¸ch tÝnh 
- GV cñng cè l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh.
- ViÕt theo hµng ngang:
 28921 : 4 = 7230 (1)
- GV nªu: ë lÇn chia cuèi cïng mµ sè bÞ chia bÐ h¬n sè chia th× viÕt tiÕp 0 ë th­¬ng; th­¬ng cã tËn cïng lµ 0.
H§2: Thùc hµnh:
- Gióp HS lµm bµi.
Bµi 1: TÝnh
- Gäi 3HS lªn lµm, HS nªu kÕt qu¶, nªu c¸ch tÝnh.
- GV cñng cè l¹i c¸ch tÝnh, nhÊn m¹nh b­íc chia cuèi cïng.
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh:
- GV cñng cè c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh.
Bµi 3: Gi¶i to¸n.
+Lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®­îc sè kg cña mçi lo¹i?
- T cñng cè vÒ gi¶i to¸n 
Bµi 4: TÝnh nhÈm
+ ChÊm bµi, nhËn xÐt.
- 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn, c¸c em kh¸c nhËn xÐt.
- H nghe 
- 1HS lªn lµm, líp lµm vë nh¸p.
 28921 4
 09 7230
 12 
 01
- Mét sè HS nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh.
- H nghe .
- §äc, lµm bµi tËp
+ 3HS lªn lµm, HS nªu kÕt qu¶, nªu c¸ch tÝnh.
12760 2 18752 3
 07 6380 07 6250
 16 15
 00 02
 0 2
 25704 5
 07 5140
 20
 04
 4
+ 3HS lªn lµm, HS kh¸c nªu kÕt qu¶, nªu c¸ch ®Æt tÝnh, c¸ch tÝnh.
15273 3 18842 4
 02 5091 28 4710
 27 04
 03 02
 0 2
 25704 5
 07 5140
 20
 04
 4
+ 1HS lªn lµm, HS kh¸c nªu kÕt qu¶, líp nhËn xÐt.
Bµi gi¶i
Sè kg thãc nÕp lµ:
27280 : 4 = 6820 (kg)
Sè kg thãc tÎ lµ:
27280 - 6820 = 20460 (kg)
§¸p sè : 6820 kg thãc nÕp
 20460 kg thãc tÎ .
- T×m sè kg thãc tÎ:
- T×m sè kg thãc nÕp. 
+ 1HS lªn lµm, líp nhËn xÐt.
10000: 3 = 5000 24000:4=6000
56000: 7 = 8000
- H nh¾c l¹i c¸ch chia 
- H nghe .
4. Cñng cè, dÆn dß:
- Tæng kÕt néi dung bµi 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ «n l¹i c¸ch lµm tÝnh chia.
 ******************************************************************************************
NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN MÔN
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Cửa Ông: Ngày 11 tháng 4 năm 2011.
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN P. hiệu trưởng nhà trường 
 Đặng Thu Hương Vũ Thị Ngọc

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 293031.doc