Giáo án Lớp 3 Tuần 31 - Hai buổi

Giáo án Lớp 3 Tuần 31 - Hai buổi

SÁNG Chào cờ

 Tiết : 31

I. Mục tiêu

Tổng kết cơng tác thi đua giữa các lớp. Đề ra mục tiêu hoạt động trong tuần 31.

II. Hoạt động chính

1. Nội dung:

- Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức.

- Chào cờ theo nghi thức Đội.

- Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuần, tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuần.

- Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến.

2. Hình thức:

- Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuần qua và phổ biến công tác mới.

 

doc 25 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 31 - Hai buổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31. Thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2011.
SÁNG Chào cờ 
 	 Tiết : 31
Mục tiêu
Tổng kết cơng tác thi đua giữa các lớp. Đề ra mục tiêu hoạt động trong tuần 31.
Hoạt động chính 
1. Nội dung:
- Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức.
- Chào cờ theo nghi thức Đội.
- Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuần, tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuần.
- Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến. 
2. Hình thức:
- Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuần qua và phổ biến công tác mới.
III) CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
Phương tiện: 
- Âm thanh, trống Đội, cờ chi - liên đội, đội nghi lễ.
- Sổ theo dõi thi đua, kết quả xếp loại thi đua tuần (tháng).
- Nhận xét của TPT, BGH về hoạt động tuần qua.
- Kế hoạch công tác tuần (tháng) của Liên đội và nhà trường tuần tới. 
- Bàn ghế cho giáo viên ngồi dự chào cờ, ghế ngồi của học sinh...
2. Tổ chức:
- Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể HS, GVCN, TPT, BGH tham gia.
IV) TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
LĐT
1. Khởi động:
- Tập hợp đội hình, ổn định tổ chức.
- Mời thầy cô giáo ra lễ đài dự tiết chào cờ.
- Giới thiệu nội dung tiết chào cờ:
+ Giới thiệu đại biểu: Gồm có các thầy cô trong BGH, TPT, GVCN và toàn thể các bạn HS tham dự.
+ Nội dung tiết chào cờ hôm nay gồm có:
* Chào cờ theo nghi thức Đội.
* Thông qua kết quả thi đua tuần qua.
* Nhận xét, đánh giá HĐ tuần qua của LĐ và nhà trường.
* Nghe phổ biến công tác mới của LĐ và nhà trường.
TPT
Sao đỏ
TPT
BGH
2. Các hoạt động:
a. HĐ1: Tiến hành nghi lễ chào cờ: 
(Tiến hành theo Nghi thức Đội)
b. HĐ2: Thông qua kết quả thi đua tuần qua.
( Có Sổ theo dõi thi đua của Liên đội )
c. HĐ3: Liên đội và nhà trường nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua và phổ biến công tác tuần đến.
- Liên đội nhận xét, đánh giá, tuyên dương, phê bình.
-Thay mặt BGH nhà trường nhận xét chung và phổ biến công tác tuần tới:
+ Tình hình hoạt động tuần qua:
+ Công tác tuần đến:
Triển khai một số hoạt động lớn tuần tới cho các lớp 
+ Tiếp tục ổn định tình hình thực hiện nội quy nhà trường, nội quy của lớp để giữ vững nền nếp chung.
V) KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG	(5’)
- TPT ( hiệu phó) nhận xét ý thức tham gia tiết chào cờ của các lớp:
+Tuyên dương các lớp tham gia tốt: .......................................................
+ Phê bình các lớp thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong tiết chào cờ:.........................
SÁNG:	Tập đọc - Kể chuyện:
BÁC SĨ Y-ÉC-XANH
I.Mục tiêu:
-Biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện với lời các nhân vật khác.
- Hiểu ND: Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y- éc- xanh: Sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại. Sự gắn bó của Y- éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.(Trả lời được các CH 1,2,3,4 trong SGK)
 -Đọc lưu loát toàn bài, biết dựa vào tranh minh hoạ kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật (bà khách).
KC: Bước đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách,dựa theo tranh minh họa .
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: Ảnh bác sĩ Y- éc- xanh, tranh minh hoạ SGK.	
 - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
+ Gọi HS đọc thuộc lòng bài “Một mái nhà chung”. Trả lời câu hỏi về nội dung bài
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: 
 b.Hướng dẫn luỵên đọc:
* Đọc mẫu
* Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Đọc từng câu
- Theo dõi, sửa sai cho HS
- Đọc từng đoạn trước lớp
- Hướng dẫn đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng
- Giúp HS hiểu các từ chú giải cuối bài
- Đọc bài trong nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét, biểu dương nhóm đọc tốt
- Cho HS đọc đồng thanh cả bài
 c. Tìm hiểu bài:
+ Câu 1: Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y - éc - xanh? 
+ Câu 2: Y - éc – xanh có gì khác so với tưởng tượng của bà? 
+ Câu 3: Vì sao bà khách nghĩ ông quên nước Pháp? 
+ Câu 4: Câu nói nào nói lên lòng yêu nức của Y- éc - xanh? 
- Câu 5:Theo em vì sao bác sĩ Y - éc – xanh lại ở lại Nha Trang? 
- Câu chuyện nói lên điều gì?
*Ý chính: Bài nói lên lẽ sống cao đẹp của Y- éc- xanh. Sự gắn bó của Y - éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.
 d. Luyện đọc lại:
- Cho HS đọc phân vai:(Người dẫn chuyện, bà khách, Y - éc - xanh).
KỂ CHUYỆN
1.Nªu nhiÖm vô: Dùa vµo tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®óng néi dung c©u chuyÖn theo lêi cña bµ kh¸ch
2. H­íng dÉn kÓ chuyÖn:
- Yªu cÇu HS nªu néi dung tõng bøc tranh
- KÓ chuyÖn theo nhãm ®«i
- Gäi HS kÓ tõng ®o¹n, c¶ c©u chuyÖn tr­íc líp
- NhËn xÐt, biÓu d­¬ng b¹n kÎ tèt
4.Cñng cè - DÆn dß:
- HÖ thèng toµn bµi, nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn.
- 2 em ®äc bµi
- NhËn xÐt
- L¾ng nghe
- Theo dâi trong SGK
- Nèi tiÕp ®äc c©u tr­íc líp
- 4 em nèi tiÕp ®äc 4 ®o¹n tr­íc líp
- Nªu c¸ch ®äc ng¾t, nghØ, nhÊn giäng
- 4 em nèi tiÕp ®äc 4 ®o¹n
- §äc bµi theo nhãm 3
- 2 nhãm thi ®äc
- NhËn xÐt
- §äc ®ång thanh c¶ bµi
- §äc thÇm ®o¹n 1
+ V× bµ ng­ìng mé, tß mß muèn biÕt v× sao b¸c sÜ Y- Ðc- xanh chän cuéc sèng n¬i gãc biÓn ch©n trêi ®Ó nghiªn cøu bÖnh nhiÖt ®íi.
- 1 em ®äc, líp thÇm ®o¹n 2
+ Bµ t­ëng t­îng Y- Ðc- xanh lµ ng­êi ¨n mÆc sang träng, d¸ng ®iÖu quÝ ph¸i nh­ng trong thùc tÕ «ng mÆc bé quÇn ¸o ka ki cò, kh«ng lµ ñi tr«ng nh­ ng­êi kh¸ch ngåi tµu h¹ng ba, chØ cã ®«i m¾t bÝ Èn cña «ng lµ bµ ®Ó ý.
- §äc thÇm ®o¹n 3
+ V× bµ thÊy Y- Ðc- xanh kh«ng cã ý ®Þnh trë vÒ Ph¸p.
- §äc thÇm ®o¹n 4
+ T«i lµ ng­êi Ph¸p, m·i m·i lµ c«ng d©n Ph¸p. Ng­êi ta kh«ng thÓ nµo sèng mµ kh«ng cã tæ quèc.
+ V× «ng muèn ë l¹i thùc hiÖn lÏ sèng cña m×nh: sèng ®Ó yªu th­¬ng , gióp ®ì ®ång lo¹i.
- Nªu ý chÝnh
- 2 em ®äc l¹i ý chÝnh
- §äc ph©n vai theo nhãm 3
- Thi ®äc tr­íc líp
- NhËn xÐt
- L¾ng nghe
- Nªu néi dung tõng bøc tranh
- KÓ chuyÖn theo nhãm ®«i
- Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp
- NhËn xÐt
- L¾ng nghe
- Thùc hiÖn ë nhµ.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
Toán:
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I.Mục tiêu:
 - Biết cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( Có hai lần nhớ không liền nhau.)
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: Kẻ sẵn bảng như bài tập số 2	
 - HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ: 
+ Gọi HS lên bảng làm bài tập
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói)
b. Hướng dẫn thực hiện phép nhân: 14273 x 3 = ?
x
 14273 . 3 nhân 3 bằng 9, viết 9
 3 . 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2
 42819 . 3 nhân 2 bằng 6 thêm 2 bằng 8,
 viết 8
 . 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1
 . 3 nhân1 bằng 3, thêm 1 bằng 4,
 viết 4 
Vậy: 14273 x 3 = 42819
 c.Thực hành:
Bài 1: Tính
- Cho HS nêu yêu cầu và làm bài ra bảng con
Bài 2: Số?
- Yêu cầu HS nêu cách làm bài
- Cho HS làm bài vào SGK
Bài 3: Tóm tắt:
27150 kg
?kg
 LÇn ®Çu: | | 
 LÇn sau: | | | 
4.Cñng cè - DÆn dß:
- HÖ thèng toµn bµi, nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi.
- H¸t
- 2 em lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm ra nh¸p
§Æt tÝnh råi tÝnh: 
 72436 + 9508 = 81944
 57370 - 6821 = 50549
- L¾ng nghe
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh
- NhËn xÐt
- §äc phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶
- Nªu yªu cÇu bµi tËp
- Lµm bµi ra b¶ng con
x
21526
x
40729
 x
17092
 3
 2
 4
64578
81458
68368
- §äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp 2
- Nªu c¸ch lµm bµi
- Lµm bµi vµo SGK
- LÇn l­ît lªn b¶ng lµm bµi
Thõa sè
19091
13070
10709
Thõa sè
 5
 6
 7
TÝch
95455
78420
74963
- §äc bµi to¸n
- Nªu yªu cÇu vµ tãm t¾t bµi to¸n
- Lµm bµi vµo vë
- 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi
Bµi gi¶i:
Sè kg thãc chuyÓn lÇn sau lµ:
27150 x 2 = 54300 ( kg)
C¶ hai lÇn chuyÓn ®­îc sè thãc lµ:
27150 + 54300 = 81450 ( kg)
 §¸p sè: 81450 kg.
- L¾ng nghe
- Thùc hiÖn ë nhµ.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
CHIỀU:	 Tập đọc - Kể chuyện:
BÁC SĨ Y-ÉC-XANH
I.Mục tiêu:
-Biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện với lời các nhân vật khác.
- Hiểu ND: Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y- éc- xanh: Sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại. Sự gắn bó của Y- éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.(Trả lời được các CH 1,2,3,4 trong SGK)
 -Đọc lưu loát toàn bài, biết dựa vào tranh minh hoạ kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật (bà khách).
KC: Bước đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách,dựa theo tranh minh họa .
Đồ dùng dạy- học:
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: 
 b.Hướng dẫn luỵên đọc:
* Đọc mẫu
* Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Đọc từng câu
- Đọc bài trong nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Cho HS đọc đồng thanh cả bài
 c. Tìm hiểu bài:
 d. Luyện đọc lại:
- Cho HS đọc phân vai:(Người dẫn chuyện, bà khách, Y - éc - xanh).
KỂ CHUYỆN
1.Nªu nhiÖm vô: Dùa vµo tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®óng néi dung c©u chuyÖn theo lêi cña bµ kh¸ch
2. H­íng dÉn kÓ chuyÖn:
- Yªu cÇu HS nªu néi dung tõng bøc tranh
- KÓ chuyÖn theo nhãm ®«i
- Gäi HS kÓ tõng ®o¹n, c¶ c©u chuyÖn tr­íc líp
- NhËn xÐt, biÓu d­¬ng b¹n kÎ tèt
4.Cñng cè - DÆn dß:
- HÖ thèng toµn bµi, nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn.
- L¾ng nghe
- Theo dâi trong SGK
- Nèi tiÕp ®äc c©u tr­íc líp
- 4 em nèi tiÕp ®äc 4 ®o¹n tr­íc líp
- 4 em nèi tiÕp ®äc 4 ®o¹n
- §äc bµi theo nhãm 3
- 2 nhãm thi ®äc
- NhËn xÐt
- §äc ®ång thanh c¶ bµi
- §äc ph©n vai theo nhãm 3
- Thi ®äc tr­íc líp
- ... .............................................................................................................................................................................
_______________________________________________
Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
SÁNG:	Tập làm văn:
THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức: Biết cùng các bạn thảo luận về vấn đề cần làm gì để bảo vệ môi trường. Viết được một đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường.
 2.Kĩ năng: Bày tỏ được ý kiến của mình về việc bảo vệ môi trường.
 3.Thái độ: Có ý thức tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: Tranh , ảnh về thiên nhiên, tranh, ảnh về môi trường bị ô nhiễm.	
 - HS : Sưu tầm tranh, ảnh về môi trường.
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Tổ chức: 
2.Kiểm tra bài cũ: 
+ Gọi HS đọc bài văn viết thư cho một bạn nước ngoài đã làm ở tiết trước
- Nhận xét, cho điểm
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói)
 b.Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tổ chức cuộc họp nhóm, trao đổi ý kiến về câu hỏi : 
+ Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?
+ Những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường là gì?
- Yêu cầu HS nhắc lại các bước tổ chức cuộc họp
- Cho HS tổ chức cuộc họp theo tổ, thảo luận các câu hỏi trên
- Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp
- Nhận xét 
 Kết luận: Chúng ta cần vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, trường lớp, đường phố, làng xóm
Những việc thiết thực cần làm là: Không vứt rác bừa bãi, không xả nước bẩn xuống ao, hồ, chăm quét dọn nhà cửa, trường lớp, chăm sóc bảo vệ cây cối, không phá tổ chim, ...
- Cho HS quan sát một số bức tranh , ảnh về môi trường trong lành, một số bức tranh, ảnh về môi trường bị ô nhiễm
Bài 2: Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm và những việc làm để bảo vệ môi trường.
- Yêu cầu viết bài vào vở
- Quan sát, giúp đỡ những em yếu
- Mời một số em trình bày trước lớp
- Nhận xét, biểu dương những bạn có bài viết tốt
4.Củng cố - Dặn dò:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học
- Nhắc HS về nhà học bài.
- Hát
- 2 em đọc bài văn
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Nêu yêu cầu bài tập và các câu hỏi thảo luận
- Nhắc lại 5 bước tổ chức cuộc họp
- Tổ chức cuộc họp theo tổ
- Đại diện các nhóm trình bày
- Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe
- Quan sát tranh về môi trường trong lành và một số tranh về môi trường bị ô nhiễm
- Nêu nhận xét
- 1 em đọc yêu cầu bài tập 2
- Viết bài vào vở
- Trình bày trước lớp
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức: Biết cách thực hiện phép chia trường hợp có số 0 ở thương.
 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện phép chia và giải toán.
 3.Thái độ: Có hứng thú, tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: Bảng phụ, phấn màu.	
 - HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 
2.Kiểm tra bài cũ: 
+ Gọi HS lên bảng đặt tính rồi tính.
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói)
 b.Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tính (theo mẫu)
- Hướng dẫn HS thực hiện phép chia 
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Cho HS nêu yêu cầu và làm bảng con
Bài 3: 
- Cho HS đọc bài toán , nêu yêu cầu và tóm tắt bài toán
27280 kg
?kg thóc tẻ
 | | | | |
?kg thóc nếp
Bài 4: Tính nhẩm
- Hướng dẫn HS cách nhẩm
 12000 : 6 = ?
 Nhẩm: 12 nghìn : 6 = 2 nghìn
 Vậy : 12000 : 6 = 2000
- Yêu cầu HS tự nhẩm và điền số vào SGK
4.Củng cố - Dặn dò:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học
- Nhắc HS về nhà làm bài trong VBT
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp
- 2 em lên bảng làm bài, cả lớp làm ra nháp
- Nhận xét
Phép chia:
 14725 : 5 = 2945 89679 : 6 = 14946
- Lắng nghe
- Nêu cách tính
- Làm bài vào SGK
- 2 em lên bảng làm bài
28921 4 12760 2 36083 4
 09 7230 07 6380 00 9020
 12 16 08
 01 00 03
 1 0 3 
28921 :4 = 7230(dư1) 36083 : 4 = 9020(dư 3) 
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài ra bảng con
15273 3 18842 4 25704 4 
 02 5091 28 4710 17 6426
 27 04 10
 03 02 24
 0 2 0
- 1 em đọc bài toán
- Nêu yêu cầu và tóm tắt bài toán
- Làm bài vào vở
- 1 em lên bảng chữa bài
- Nhận xét
Bài giải:
Số thóc nếp trong kho là:
27280 : 4 = 6820(kg)
Số thóc tẻ trong kho là:
27280 - 6820 = 20460(kg)
 Đáp số: Thóc nếp: 6820 kg
 Thóc tẻ : 20460 kg
- Nêu yêu cầu bài tập
- Nêu cách nhẩm
- Làm bài vào SGK
- Nêu miệng kết quả
Kết quả: 15000 : 3 = 5000 
 24000 : 4 = 6000
 56000 : 7 = 8000
- Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
CHIỀU:	Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức: Biết cách thực hiện phép chia trường hợp có số 0 ở thương.
 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện phép chia và giải toán.
 3.Thái độ: Có hứng thú, tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: Bảng phụ, phấn màu.	
 - HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 
2.Kiểm tra bài cũ: 
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói)
 b.Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tính (theo mẫu)
- Hướng dẫn HS thực hiện phép chia 
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Cho HS nêu yêu cầu và làm bảng con
Bài 3: 
- Cho HS đọc bài toán , nêu yêu cầu và tóm tắt bài toán
27280 kg
?kg thóc tẻ
 | | | | |
?kg thóc nếp
Bài 4: Tính nhẩm
- Hướng dẫn HS cách nhẩm
 12000 : 6 = ?
 Nhẩm: 12 nghìn : 6 = 2 nghìn
 Vậy : 12000 : 6 = 2000
- Yêu cầu HS tự nhẩm và điền số vào SGK
4.Củng cố - Dặn dò:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học
- Nhắc HS về nhà làm bài trong VBT
- Lắng nghe
- Nêu cách tính
- Làm bài vào SGK
- 2 em lên bảng làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài ra bảng con
- 1 em đọc bài toán
- Nêu yêu cầu và tóm tắt bài toán
- Làm bài vào vở
- 1 em lên bảng chữa bài
- Nhận xét
- Nêu yêu cầu bài tập
- Nêu cách nhẩm
- Làm bài vào SGK
- Nêu miệng kết quả
- Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
Tập làm văn:
THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức: Biết cùng các bạn thảo luận về vấn đề cần làm gì để bảo vệ môi trường. Viết được một đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường.
 2.Kĩ năng: Bày tỏ được ý kiến của mình về việc bảo vệ môi trường.
 3.Thái độ: Có ý thức tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: Tranh , ảnh về thiên nhiên, tranh, ảnh về môi trường bị ô nhiễm.	
 - HS : Sưu tầm tranh, ảnh về môi trường.
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Tổ chức: 
2.Kiểm tra bài cũ: 
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói)
 b.Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tổ chức cuộc họp nhóm, trao đổi ý kiến về câu hỏi : 
+ Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?
+ Những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường là gì?
- Yêu cầu HS nhắc lại các bước tổ chức cuộc họp
- Cho HS tổ chức cuộc họp theo tổ, thảo luận các câu hỏi trên
- Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp
- Nhận xét 
Bài 2: Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm và những việc làm để bảo vệ môi trường.
- Yêu cầu viết bài vào vở
- Quan sát, giúp đỡ những em yếu
- Mời một số em trình bày trước lớp
- Nhận xét, biểu dương những bạn có bài viết tốt
4.Củng cố - Dặn dò:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học
- Nhắc HS về nhà học bài.
- Lắng nghe
- Nêu yêu cầu bài tập và các câu hỏi thảo luận
- Tổ chức cuộc họp theo tổ
- Đại diện các nhóm trình bày
- Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe
- Quan sát tranh về môi trường trong lành và một số tranh về môi trường bị ô nhiễm
- Nêu nhận xét
- 1 em đọc yêu cầu bài tập 2
- Viết bài vào vở
- Trình bày trước lớp
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
SINH HOẠT LỚP
TIẾT 31:
I/ Yờu cầu: Tổng kết cụng tỏc trong tuần, phương hướng sinh hoạt tuần 32.
II/ Lờn lớp: Nội dung sinh hoạt
1/ Tổng kết công tác trong tuần 31
Lớp trưởng của lớp nêu ưu khuyết điểm của lớp mình 
Lớp phó học tập nhận xét về mặt học tập của các bạn trong tuần qua 
Lớp phó lao động nhận xét khâu vệ sinh lớp, trường 
VTM nhận xét sinh hoạt đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp
Lớp trưởng nhận xét cụ thể từng mặt của từng tổ 
GVCN tuyên dương những cá nhân xuất sắc cũng như tập thể lớp, khắc phục những tồn tại 
2/ Phương hướng hoạt động tuần 32.
Tác phong, đạo đức tốt 
Đi học phải chuyên cần,chuẩn bị sách vở đầy đủ 
Học tốt 
Vệ sinh lớp sạch sẽ bảo vệ môi trường 
Xếp hàng ra vào lớp ngay ngắn 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 3 2buoi CKTKN TUAN 31 DEP.doc