Giáo án Lớp 3 Tuần 9 - Nguyễn Thị Hương - TH TT Cao Thượng

Giáo án Lớp 3 Tuần 9 - Nguyễn Thị Hương - TH TT Cao Thượng

 Toán

GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG

I/ Mục tiêu: Giúp HS

- Bước dầu làm quen với khái niệm về góc vuông và góc không vuông.

- Biết dùng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông trong trường hợp đơn giản.

 -GD HS say mê học toán.

II/ Đồ dùng dạy học :

 - GV: SGK : Ê ke-thước góc.

 - HS: SGK , VT

III/ Hoạt động dạy học:

 

doc 17 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 9 - Nguyễn Thị Hương - TH TT Cao Thượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 9 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2010 
 Toaùn 
GOÙC VUOÂNG, GOÙC KHOÂNG VUOÂNG
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS
- Böôùc daàu laøm quen vôùi khaùi nieäm veà goùc vuoâng vaø goùc khoâng vuoâng.
- Bieát duøng eâ ke ñeå nhaän bieát goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng trong tröôøng hôïp ñôn giaûn.
 -GD HS say meâ hoïc toaùn.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
 - GV: SGK : EÂ ke-thöôùc goùc. 
 - HS: SGK , VT
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: 
2/ KTBC: Luyeän taäp.
-KT vieäc söûa baøi taäp.
-Trong pheùp chia heát, muoán tìm soá chia ta phaûi laøm sao?
-Nhaän xeùt.
3/ Baøi môùi: 
GT baøi: Ghi töïa
a/ GT cho HS xem hình aûnh cuûa 2 kim ñoàng hoà taïo thaønh 1 goùc vuoâng.
‰ 
-GV ñöa ra hình veõ goùc.
b/ GT goùc vuoâng vaø goùc khoâng vuoâng.
 O B A 
GV veõ 1 goùc vuoâng:AOB. 
Vaø GT ñaây laø goùc vuoâng, sau ñoù GT teân ñænh, caïnh cuûa goùc vuoâng.
Ta coù goùc vuoâng: AOB
+Ñænh O
+Caïnh OA, OB 
c/ GT eâke.
GV cho HS xem xeùt eâke vaø GT ñaây laø eâke.
Duøng ñeå nhaän bieát hoaëc KT goùc vuoâng, hoaëc goùc khoâng vuoâng.
Thöïc haønh baøi taäp: 
Baøi 1: Duøng eâke veõ goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng.
Baøi 2: Neâu teân ñænh vaø caïnh cuûa moãi goùc sau:
Baøi 3: Trong hình töù giaùc MNPQ goùc naøo laø goùc vuoâng, goùc naøo laø goùc khoâng vuoâng.
Nhaän xeùt ghi ñieåm. 
4/ Cuûng coá, daën doø: 
-Cho 1 soá hình ñeå HS KT goùc vuoâng vaø goùc khoâng vuoâng.
-Veà nhaø laøm BT 4 trang 42.
Ñ d hoïc taäp , SGK
HS leân baûng söûa baøi 4.
Khoanh troøn vaøo chöõ B.
Ñoàng hoà ghi 1 giôø 25’
..... ta laáy soá bò chia, chia cho thöông.
HS quan saùt ñeå coù bieåu töôïng veà goùc goàm coù 2 caïnh xuaát phaùt töø 1 ñieåm.
-HS neâu hai taùc duïng cuûa eâke. 
+ Duøng eâke ñeå KT goùc vuoâng HS duøng eâke ñeå KT tröïc tieáp 4 goùc cuûa hình chöõ nhaät, laø coù goùc vuoâng hay khoâng?
+Duøng eâke ñeå veõ goùc vuoâng, coù ñænh O, coù caïnh OA vaø OB.
-Ñaëc tính goùc vuoâng cuûa eâke truøng vôùi ñænh O, veõ caïnh OA vaø caïnh OB theo caïnh cuûa eâke, ta ñöôïc goùc vuoâng ñænh O, caïnh OA vaø OB.
- Cho HS töï veõ goùc vuoâng ñænh M, caïnh MC vaø MD vaøo vôû.
- Caû lôùp quan saùt, sau ñoù HS neâu teân ñænh vaø caïnh cuûa moãi goùc chaúng haïn: --Goùc vuoâng ñænh A, caïnh AD. AE
-Goùc vuoâng ñænh B, caïnh BG vaø BH.
-Goùc vuoâng trong hình coù ñænh M, ñænh Q, caùc goùc khoâng vuoâng trong hình coù ñænh N, P.
Taäp ñoïc
OÂN TAÄP tieát 1
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: 
Chuû yeáu kieåm tra kó naêng ñoïc thaønh tieáng: HS ñoïc thoâng qua caùc baøi taäp ñoïc. ñaõ hoïc trong 8 tuaàn ñaàu, bieát ngöøng nghæ sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø.
Keát hôïp kieåm tra kó naêng ñoïc - hieåu veà noäi dung baøi ñoïc. 
Tìm ñuùng nhöõng söï vaät ñöôïc so saùnh vôùi nhau trong caùc caâu ñaõ cho.
Choïn ñuùng caùc töø ngöõ thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng ñeå taïo pheùp so saùnh. 
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
 Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc ( khoâng coù yeâu caàu baøi HT).
 Töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 8 saùch Tieáng Vieät 3, taäp moät.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: 
2/ KTBC: 
3/Baøi môùi: 
a/ Giôùi thieäu: 
b/ Kieåm tra taäp ñoïc: 
-Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc ( sau khi boác thaêm, ñöôïc xem laïi baøi khoaûng 2 phuùt ) 
-HS ñoïc 1 ñoaïn theo chæ ñònh trong phieáu.
-GV ñaët 1 caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc –nhaän xeùt – ghi ñieåm. 
c/ Baøi taäp 2: 
-GV môû baûng phuï ñaõ vieát 3 caâu vaên, môøi 1 HS phaân tích caâu 1 laøm maãu: 
-Tìm hình aûnh so saùnh (noùi mieäng): 
+GV gaïch döôùi teân 2 söï vaät ñöôïc so saùnh vôùi nhau: Hoà - chieác göông.
-Lôøi giaûi ñuùng 
+Hoà nöôùc nhö moät chieác göông baàu duïc lôùn khoång loà.
+Caàu Theâ Huùc cong cong nhö con toâm.
+Con ruøa ñaàu to nhö traùi böôûi.
d/ Baøi taäp 3: 
Choïn caùc töø ngöõ trong ngoaëc ñôn thích hôïp vôùi moãi choã troáng ñeå taïo thaønh hình aûnh so saùnh.
(moät caùnh dieàu, nhöõng haït ngoïc,
4.Cuûng coá – daën doø: 
GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
Nhaéc HS ñoïc laïi caùc truyeän ñaõ hoïc 
-HS laéng nghe.
-Moät HS ñoïc yeâu caáu cuûa baøi taäp
-HS phaân tích caâu 1 laøm maãu 
-Hoà nhö moät chieác göông baàu duïc khoång loà.
Giaûi vaøo nhaùp 
4 HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán , caû lôùp nhaän xeùt.
-1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. Caû lôùp theo doõi SGK.
-Giaûi vaøo vôû. 
-2HS leân baûng thi vieát. Sau ñoù töøng em ñoïc laïi baøi laøm.
, nhôù laïi caùc caâu chuyeän ñöôïc nghe trong caùc tieát TLV, choïn keå laïi 1 caâu
Taäp ñoïc –keå chuyeän
OÂN TAÄP Tieát 2
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: 
 Tieáp tuïc kieåm tra laáy ñieåm taäp ñoïc. 
 OÂn caùch ñaët caâu hoûi cho töøng boä phaän caâu trong kieåu caâu Ai laø gì? 
 Nhôù vaø keå laïi löu loaùt, troâi chaûy, ñuùng dieãn bieán moät caâu chuyeän ñaõ hoïc trong 8 tuaàn.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
Phieáu ghi teân töøng baøi taäp ñoïc .
Baûng phuï. 
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ Giôùi thieäu: Cuûng coá kieán thöùc ôû moân Tieáng Vieät. 
2/ Kieåm tra taäp ñoïc: (1/ 4 soá HS) thöïc hieän nhö ôû tieát 1.
3.Baøi taäp:
Baøi taäp 2: Ñaët caâu hoûi cho caùc boä phaän caâu ñöôïc in ñaäm.
- GV nhaéc HS: Ñeå laøm ñuùng baøi taäp, caùc em phaûi xem caùc caâu vaên ñöôïc caáu taïo theo maãu caâu naøo. Trong 8 tuaàn vöøa qua caùc em ñaõ hoïc nhöõng maãu caâu naøo? 
-GV nhaän xeùt, vieát leân baûng caâu hoûi ñuùng.
 Baøi taäp 3: Keåû laïi moät caâu chuyeän ñaõ hoïc trong 8 tuaàn ñaàu.
4/ Cuûng coá, daën doø: GV khen ngôïi, bieåu döông nhöõng HS keå chuyeän haáp daãn, nhaéc nhöõng HS chöa KT ñoïc hoaëc KT chöa ñaït Y/C veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc.
- 1-2 em ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
-Ai laø gì? Ai laøm gì? 
-HS giaûi vaøo vôû.
-Nhieàu HS tieáp noái nhau neâu caâu hoûi mình ñaët ñöôïc.
-2 HS ñoïc laïi 
a/ Ai laø hoäi vieân cuûa caâu laïc boä thieáu nhi phöôøng?
b/ Caâu laïc boä thieáu nhi laø gì? 
-1 em ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-HS neâu teân truyeän ñaõ hoïc. tieát taäp ñoïc: Caäu beù thoâng minh; Ai coù loãi?; Chieác aùo len; . . .Caùc em nhoû vaø cuï giaø. 
-Truyeän trong tieát TLV: Daïi gì maø ñoåi,
-HS töï choïn noäi dung ñeå keå 1 ñoaïn.
-HS thi ñua keå. 
-Caû lôùp nhaän xeùt.
Thöùù ba ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2010
Toaùn
THÖÏC HAØNH, NHAÄN BIEÁT VAØ
VEÕ GOÙC VUOÂNG BAÈNG EÂ KE.
I/ Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh 
Kieán thöùc:Bieát caùch duøng eâke ñeå kieåm tra, nhaän bieát goùc vuoâng goùc khoâng vuoâng.
Kó naêng:Bieát caùch duøng goùc eâke ñeå veõ goùc vuoâng.
Thaùi ñoä: Hoïc taäp caàn nghieâm tuùc.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
- GV SGK : EÂ ke
- HS: SGK
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: Chuaån bò tieát hoïc
2/ KTBC: Goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng.
Nhaän xeùt 
3/ Baøi môùi: 
GT baøi: Ghi töïa
Baøi taäp ôû lôùp.
Baøi 1: GV coù theå höôùng daãn veõ goùc vuoâng ñænh O.
 N
 O M
Baøi 2: Duøng eâke kieåm tra trong moãi hình sau coù maáy goùc vuoâng. 
Baøi 3: 
-Hai mieáng bìa naøo coù theå gheùp laïi ñöôïc 1 goùc vuoâng nhö hình A, hoaëc hình B. (sgk)
- GV cho HS thöïc haønh gheùp caùc mieáng bìa ñaõ caét saün ñeå ñöôïc goùc vuoâng .
4.Cuûng coá – Daën doø: 
-Troø chôi: Gaáp maûnh giaáy ñeå ñöôïc goùc vuoâng.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
-Veà nhaø taäp nhaän bieát veõ goùc vuoâng vaø chuaån bò baøi Ñeà ca meùt, Heùc toâ meùt.
SGK, VT.
-HS leân baûng söûa baøi 4.
-Soá goùc vuoâng trong hình laø D4.
-HS töï veõ goùc vuoâng ñænh A, ñænh B chaúng haïn.
-Ñaët eâke sao cho ñænh goùc vuoâng cuûa eâke truøng vôùi ñieåm vaø 1 caïnh eâke truøng vôùi caïnh cho tröôùc.
-Ñoïc theo caïnh cuûa eâke veõ tia ON.
Ta ñöôïc goùc vuoâng ñænh O, caïnh OM vaø ON.
-Yeâu caàu HS quan saùt coù theå duøng eâke ñeå kieåm tra goùc naøo laø goùc vuoâng, goùc naøo laø goùc khoâng vuoâng roài ñeám soá goùc vuoâng coù trong moãi hình beân traùi coù 4 goùc vuoâng; hình beân phaûi coù 2 goùc vuoâng.
-HS quan saùt hình veõ SGK töôûng töôïng roài chæ ra 2 mieáng bìa coù ñaùnh soá 1 vaø 4 hoaëc 2 vaø 3 coù theå gheùp laïi ñeå ñöôïc goùc vuoâng 
-2 daõy thi ñua.
HS thöïc hieän.
Thöù tö ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2010
Toaùn
ÑEÀ - CA - MEÙT. HEÙC - TOÂ - MEÙT
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS
- Naém ñöôïc teân goïi, kí hieäu quan heä cuûa ñeà-ca-meùt vaø heùc - toâ-meùt.
- Bieát ñoåi töø ñeà-ca-meùt, heùc-toâ-meùt ra meùt.
-Giaùo duïc tính heä thoáng, chính xaùc cuûa moân toaùn.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
GV: SGK. Baûng phuï HS : SGK, Baûng con.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: Kieåm tra Ñ D HOÏC TAÄP 
2/ KTBC: 
-GV kieåm tra laïi baøi taäp 2.
-Nhaän xeùt.
3/ Baøi môùi: 
GT baøi: Baøi hoïc hoâm nay noùi veà moái quan heä giöõa ñeà-ca-meùt vaø heùc –toâ-meùt.
 - Ghi töïa
-Töø ñoù GV giôùi thieäu cho HS bieát ñôn vò ño ñoä daøi ñeà-ca-meùt, heùc –toâ-meùt.
Ñeà-ca-meùt vieát taét laø dam, 1dam = 10m
Heùc-toâ-meùt vieát taét laø hm, 1hm = 100m
 1hm= 10dam
Thöïc haønh: 
Baøi taäp 1:Ñieàn soá:
-GV HD laøm coät thöù nhaát, phaàn coøn laïi HS töï laøm.
-GV Nhaän xeùt.
Baøi taäp 2:Tính (theo maãu): 
-Cho HS neâu YC baøi taäp.
-YC HS töï laøm.
-Söûa baøi.
-Nhaän xeùt ghi ñieåm cho HS.
4/Cuûng coá, daën doø: 
-Thu vôû chaám ñieåm.
-Hoïc thuoäc ñôn vò ñeà-ca-meùt, heùc-toâ-meùt. -Laøm baøi taäp 2 trang 42.
SGK, Baûng con.....
- HS nhaän bieát goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng.
-HS nhaéc laïi.
-HS neâu laïi caùc ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ hoïc, meùt, ki-loâ-meùt, meùt, ñeà-xi-meùt, xaêng-ti-meùt, mi-li-meùt.
 -HS ñoïc laïi
-HS laøm baûng con, söûa baøi, nhaän xeùt.
1m = 10dm
1m = 100 cm
1 cm= 10 mm
1m = 1000 mm
-HS laøm vaøo vôû
-2HS leân baûng söûa baøi
-Nhaän xeùt.
1HS neâu YC SGK.
25 dam + 50 dam = 75 dam
8 hm + 12 hm = 20 hm
36 hm + 18 hm = 54 hm
45 dam – 16 dam = 29 dam
67 hm - 25hm = 42 hm
72 hm - 48 hm = 24 hm
Chính taû
OÂN TAÄP Tieát 8
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: 
- Thöïc hieân ñieàu ñaõ hoïc vaän duïng vaøo thöïc teá, ñaûm baûo thaùi ñoä nghieâm tuùc, ñaûm baûo thôøi gian
-Vaän duïng kieán thöùc laøm toát nhöõng ñieàu ñaõ bieát.
-Giaùo duïc: Thöïc hieän hai khoâng trong giaù ... am hoïc toaùn.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
 GV: 1 baûng coù keû saün caùc doøng caùc coät nhö ôû trong khung baøi hoïc nhöng chöa vieát chöõ vaø soá.
 HS :SGK, baûng con.
III /Hoaït ñoäng –daïy hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: Kieåm tra tö theá chuaån bò cuûa HS
2/ KTBC: 
Ñeà-ca-meùt, Heùc-toâ-meùt.
Nhaän xeùt ghi ñieåm.
3/ Baøi môùi: 
GT baøi
GT Baûng ñôn vò ño chieàu daøi:.
-GV vieát ra baûng
GV giôùi thieäu theâm 1km = 10 hm
Thöïc haønh: 
Baøi 1: Ñieàn soá:
-YC HS töï laøm sau ñoù neâu keát quaû caû lôùp cuøng nhaän xeùt vaø ghi vaøo vôû.
Baøi 2: Soá?
-HD töông töï baøi taäp 1.
-Nhaän xeùt ghi ñieåm.
Baøi 3:Tính (theo maãu):
-Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vaøo vôû BT.
-Thu baøi chaám ñieåm.
4/ Cuûng coá, daën doø: 
-Troø chôi ñieàn soá thích hôïp: GV cho vaøi BT töông töï BT 1, 2 ñeå HS chôi.
 SGK,BC
- 1 HS söûa BT2. 
7dam = 70m 7hm = 700m
	9 dam = 90m 9hm = 900m
	6 dam = 60m 5hm = 500m
	1dam =? m 1km =? m
-Caû lôùp cuøng thaønh laäp baûng ñôn vò ño ñoä daøi.
-Cho HS neâu ñôn vò ño cô baûn laø meùt..
-HS nhìn baûng vaø laàn löôït neâu leân quan heä giöõa hai ñôn vò lieàn nhau nhö: 
	1m = 10 dm; 1dm = 10 cm.
	1 cm= 10mm
	1 hm = 10 dam; 1dam = 10 m.
HS nhaän xeùt: 2 ñôn vò ño ñoä daøi lieân tieáp gaáp hoaëc keùm nhau 10 laàn.
	1km = 1000m
	1m = 1000mm
-Caû lôùp ñoïc laïi nhieàu laàn ñeå ghi nhôù oû baûng ñôn vò ño ñoä daøi.
HS laøm vaøo vôû nhaùp + söûa baøi.
HS laøm vaøo vôû.	
-Goïi HS neâu YC BT.
-HS ñoïc laïi baûng ñôn vò ño ñoä daøi
Taäp laøm vaên
OÂN TAÄP Tieát 7
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: 
-Hoïc sinh kieåm tra ñoïc caùc baøi taäp ñoïc töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 8.
-Kieåàm tra noäi dung kieán thöùc qua caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc.BTLTVC
-Giaùo duïc:Hoïc sinh laøm baøi nghieâm tuùc.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
GV: Ñeà kieåm tra.
 HS: Giaáy buùt.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh: Kieåm tra söï chuaån bò.
2.KTBC: kieåm tratieát 6
3.Baøi kieåm tra:
-GV ghi ñeà leân baûng 
-GV HD HS naém vöõng: yeâu caàu cuûa baøi, caùch laøm baøi. 
-GV nhaéc HS khoâng ñöôïc chuû quan vì ñoïc khoâng kó vaên baûn thì raát deã giaûi sai.
-Vaên baûn coù ñoä daøi khoaûng 200 chöõ phuø hôïp vôùi chuû ñieåmvaø trìnhg ñoä lôùp 4
-Phaàn baøi taäp khoâng quaù 8 caâu( ra ñeà kieåu traéc nghieämlöïa choïn)($ caâu Kieán thöùc söï hieåu baøi, 4 caâu kieåm tra veà töøvaø caâu).
-Thôøi gian laøm baøi khoaûng 30phuùt.
-GV nhaéc HS: Luùc ñaàu laøm ñaùnh daáu cheùo vaøo oâ troáng baèng buùt chì. Laøm xong baøi kieåm tra keát quaû laïi baèng caùch ñoïc kó baøi vaên, thô raø soaùt lôøi giaûi, cuoái cuøng ñaùnh daáu chính thöùc baèng buùt möïc.
4/ Cuûng coá – Daën doø:
-Nhaän xeùt giôø kieåm tra.
 Thu baøi ..
SGK, Giaáy buùt
HS theo doõi.
-HS ñoïc thaät kó baøi vaên, thô.
-HS khoanh troøn yù ñuùng ( hoaëc ñaùnh daáu cheùo vaøo oâ troáng ) trong giaáy kieåm tra ñeå traû lôøi caâu hoûi. 
-HS tieán haønh traû lôøi caùc caâu hoûi traéc nghieäm trong baøi luyeän taäp tieát7(SGK).
+Lôøi giaûi ñuùng 
	Caâu 1:b
	Caâu 2:c
	Caâu 3:c 
	Caâu 4: b
	Caâu 5:b
 Caâu 6:a
 Caâu 7: c 
 Caâu 8: c
Thöù saùu ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2010
Toaùn 
LUYEÄN TAÄP
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: 
-Laøm quen vôùi vieäc ñoïc, vieát soá ño ñoä daøi, coù hai teân ñôn vò ño.
-Cuûng coá caùc pheùp coäng, tröø, nhaân, chia caùc soá ño ñoä daøi.Cuûng coá kó naêng so saùnh caùc soá ño ñoä daøi.
-Giaùo duïc HS yeâu moân hoïc.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
 GV: SGK, baûng phuï
 HS: SGK, VBT.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 I/OÅn ñònh :Kieûm tra söï chuaån bò
 2/ KTBC: Baûng ñôn vò ño ñoä daøi .
 -Goïi 1, 2 HS leân baûng laøm baøi.
 -Nhaän xeùt ghi ñieåm.
- Cho HS ñoïc baûng ñôn vò ño ñoä daøi theo thöø töï töø nhoû ñeán lôùn, töø lôùn ñeán nhoû.
Nhaän xeùt 
 3/ Baøi môùi.
 a.Giôùi thieäu: Cuûng coá kieán thöùc luyeän taäp veà ñôn vò ño ñoä daøi.
 b. GT veà soá ño coù hai ñôn vò ño:
- Veõ leân baûng ñoaïn thaúng AB daøi 1m9cm.
 -Ñoaïn thaúng AB daøi 1m vaø 9cm laø 1m9cm vaø ñoïc laø 1 meùt 9 xaêng - ti - meùt.
-Muoán ñoåi 3m2dm thaønh dm ta thöïc hieän nhö sau:
 + 3m baèng bao nhieâu dm?
 + Vaäy 3m2dm baèng 30 coäng 2dm baèng 32 dm.
 Baøi 1: 
 -HS ñoïc y/cbaøi
 -Nhaän xeùt ghi ñieåm.
 Baøi 2/ Tính:
 HD HS laøm baøi..
 -Nhaän xeùt ghi ñieåm
 Baøi 3 : GV HD HS laøm baøi,
 -GV HD HS söûa baøi.
 4/ Cuûng coá –Daën doø: YC HS veà nhaø luyeän taäp 
SGK, VT, baûng con.
-1 HS leân baûng laøm BT.
25m x2 = 50m 36hm: 3 =12hm 15km x 4 = 60 km 70 km :5 =11km
34cm x 6 = 204 cm 55dm : 5 =11dm
- 4 HS ñoïc.
-HS nhaéc laïi 
-Ñoaïn thaúng AB daøi 1m vaø 9cm.
-Ñoïc: 1 meùt 9 xaêng - ti - meùt.
-Ñoïc 3 meùt 2 ñeà -xi- meùt baèng 32 ñeà xi-meùt.
+3m baèng 30 dm.
+ 30dm + 2dm = 32 dm
-Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi.	
-Nhaän xeùt, söûa baøi.
1 HS neâu YC BT.
-Goïi 2 HS leân baûng laøm BT:
-HS söûabaøi vaøo vôû.
Taäp vieát
OÂN TAÄP tieát 6
I/ Muïc tieâu: 
-Kieåm tra laáy ñieåm HTL caùc baøi thô, baøi vaên coù yeâu caàu HTL töø tuaàn 1- 8.
-Luyeän taäp cuûng coá voán töø: Löïa choïn töø thích hôïp boå sung yù nghóa cho caùc töø chæ söï vaät - Ñaët caâu theo maãu Ai laøm gì?
-Giaùo duïc :Ham thích boä moân.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : 
GV:Phieáu ghi teân baøi thô, vaên vaø möùc ñoä yeâu caàu HTL ( Hai baøn tay; Khi meï vaéng nhaø; Quaït cho baø nguû; Muøa thu cuûa em; Ngaøy khai tröôøng; Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc; Baän; Tieáng ru).
 HS: Baûng phuï cheùp ñoaïn vaên Baøi taäp2.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: Neâu yeâu caàu tieát hoïc
2/ KTBC: 
3/ Baøi môùi: 
a/ GT. Cuûng coá laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
 - Ghi töïa 
b/ Kieåm tra: ¼ soá HS trong lôùp.
Nhaän xeùt ghi ñieåm 
c/ Baøi taäp 2: 
-Choïn töø thích hôïp trong ngoaëc ñôn ñeå boå sung yù nghóa cho caùc töø in ñaäm.
-GV ñính baûng ñoaïn vaên .
-Moãi boâng hoa coû may nhö moät caùi thaùp xinh xaén nhieàu taàng.
-Khoù coù theå töôûng töôïng baøn tay tinh xaûo naøo coù theå hoaøn thaønh haøng loaït coâng trình ñeïp ñeõ tinh teá ñeán vaäy.
Baøi taäp 3: 
-Ñaët 3 caâu theo maãu Ai laøm gì?
Nhaän xeùt
4/ Cuûng coá, daën doø; 
-Nhaéc HS chöa coù ñieåm HTL veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc.
-Yeâu caàu HS veà nhaø taäp laøm nhaùp phaàn luyeän 
Chaáp haønh toát.
-HS nhaéc laïi
-Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi, sau khi boác thaêm, xem laïi trong baøi vöøa choïn 1 ,2 phuùt.
-HS ñoïc baøi theo yeâu caàu.
-HS ñoïc, trao ñoåi nhoùm ñoái, laøm vaøo vôû.
- 3 HS leân baûng giaûi.
-Ñoïc laïi ñoaïn vaên hoaøn chænh.
-Choïn töø xinh xaén vì hoa coû may giaûn dò khoâng loäng laãy.
-Choïn töø tinh xaûo vì tinh xaûo laø kheùo leùo, coøn tinh khoân laø khoân ngoan.
-Hoa coû may maûnh, xinh xaén neân laø moät coâng trình ñeïp ñeõ, to lôùn.
-HS ñoïc yeâu caàu. 
-HS suy nghó ghi nhaùp. 
-Ñoïc keát quaû: -Ví duï: 
+Chuùng em ñang lao ñoäng.
+Meï daãn toâi ñeán tröôøng.
+Nam ñang hoïc baøi.
HS chuù yù, laéng nghe. 
Sinh hoaït lôùp
KIEÅM ÑIEÅM NEÀ NEÁP TUAÀN 9
I/ Noäi dung: 
Nhaän xeùt veà hoaït ñoäng trong tuaàn: veà hoïc taäp, veä sinh caù nhaân, tröc nhaät lôùp.
II/ Tình hình hoaït ñoäng tuaàn qua: 15ph
Caùc toå baùo caùo tình hình cuûa toå mình trong tuaàn qua: 
Toå1,2,3 
GV nhaän xeùt chung 
Tuyeân döông 1 soá em coù nhieàu tieán boä trong hoïc taäp:.
CHÍNH TAÛ
OÂN TAÄP Tieát 3
I/ Muïc tieâu: Yeâu caàu.
Kó naêng:Tieáp tuïc KT laáy ñieåm taäp ñoïc.
Kieán thöùc:Luyeän taäp ñaëc caâu theo ñuùng maãu ai laø gì?
Giaùo duïc:Hoaøn thaønh ñôn xin tham gia sinh hoaït caâu laïc boä thieáu nhi phöôøng theo maãu.
II/Ñoà duøng: GV: SGK Phieáu ghi teân töøng baøi taäp ñoïc
 HS : SGK VBT.
III/ Caùc hoaït ñoäng treân lôùp: 
1/OÅn ñònh: 
2/ KTBC: Kieán thöùc söï chuaån bò oân taâp. Caùc baøi ñaõ hoïc
3/ Baøi môùi: 
a/ GT Tieáp tuïc oân laïi kieán thöùc ñaõ hoïc
ghi töïa. 
b/ KT taäp ñoïc ¼ soá HS. Nhaän xeùt ghi ñieåm.
c/ Baøi taäp 2: Ñaët 3 caâu theo maãu Ai laø gì? 
-GV HD HS caùch laøm.
Baøi taäp 3: Em haõy hoaøn thaønh ñôn tham gia sinh hoaït caâu laïc boä thieáu nhi phöôøng (xaõ, quaän, huyeän) theo maãu.
-Nhaän xeùt veà noäi dung ñieàn vaø hình thöùc trình baøy ñôn.
4/ Cuûng coá - Daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh ghi nhôù maåu ñôn ñeå bieát vieát moät laù ñôn ñuùng thuû tuïc khi caàn thieát. Nhaéc nhöõng hoïc sinh chöa kieåm tra taäp ñoïc veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc.
SGK, VBT
HS Chuù yù.
-HS nhaéc laïi
-HS leân ñoïc baøi vaø TLCH.
-Hoïc sinh yeâu caàu.
-Hoïc sinh laøm vaøo nhaùp.
-Ñoïc keát quaû laøm ñöôïc. 
+Boá em laø coâng nhaân nhaø maùy ñieän. +Chuùng em laø nhöõng hoïc troø ngoan.
-Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Laøm vaøo phieáu hoïc taäp.
- 4 em ñoïc laù ñôn cuûa mình tröôùc lôùp.
HS ghi nhôù.
TAÄP ÑOÏC
OÂN TAÄP tieát 4
I/ Muïc tieâu: 
Tieáp tuïc KT laáy ñieåm taäp ñoïc.
OÂn caùch ñaët caâu hoûi caùc boä phaän caâu ai laøm gì?
Nghe vieát chính xaùc ñoaïn vaên Gioù heo may.
II/ Ñoà duøng; GV: SGK: Phieáu hoïc taäp.
 HS: SGK, VBT.
III/ Caùc hoaït ñoäng treân lôùp: 
1/ OÅn ñònh: Neâu muïc tieâu baøi daïy
2/ KTBC: 
3/ Baøi môùi: 
Tieáp tuïc cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc.
Ghi töïa.
b/ KT taäp ñoïc ( soá HS coøn laïi ).
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
c/ Baøi taâp 2: Neâu YC.
-Ñaët caâu hoûi cho boä phaän caâu ñöôïc in ñaäm döôùi ñaây.
 - Trong caâu laïc boä chuùng em chôi caàu loâng, ñaùnh côø, hoïc haùt vaø muùa.
 - Em thöôøng ñeán caùc caâu laïc boä vaøo nhöõng ngaøy nghæ. 
-Nhaän xeùt 
d/ Baøi taäp 3: 
Nghe vieát 
-GV ñoïc moät ñoaïn vaên.
-Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
4/ Cuûng coá, daën doø: 
-GV yeâu caàu caû lôùp veà nhaø ñoïc baøi nhöõng baøi HTL trong SGK Tieáng Vieät 3 taäp1 (8 tuaàn ñaàu, ñeå chuaån bò cho tieát KT tôùi.
AùyH chuaån bò.
-HS nhaéc laïi
-HS ñoïc laïi vaø TLCH.
-1 HS neâu YC BT.
-HS laøm vôû traéng .
-HS ñoïc caâu hoûi mình ñaët tröôùc.
a/ ÔÛ caâu laïc boä em laøm gì?
b/ Ai thöôøng ñeán caâu laïc boä vaøo caùc ngaøy nghæ?
-Caû lôùp theo doõi SGK.
-HS töï vieát ra nhaùp nhöõng töø ngöõ hay sai -(nhìn saùch )
-Gaáp saùch 
-HS vieát vaøo vôû.
-Söûa loãi.
HS laéng nghevaø thöïc hieän.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 09 -2010.doc