Kế hoạch bài dạy Tuần 10 Lớp 3 - Phan Hoàng Khanh

Kế hoạch bài dạy Tuần 10 Lớp 3 - Phan Hoàng Khanh

Tiết 1 & 2

Môn: Tập đọc (KC)

Tiết (CT): 15

 Bài: Ôn tập giữa hoc kì I (Tiết 1 +2)

I. Mục tiêu

1, Tập đọc:

 - Tổ chức cho học sinh luyện đọc và tìm hiểu nội dung 2 bài tập đọc:

 Bài 1: Đơn xin vào Đội

 Bài 2: Khi mẹ vắng nhà

2, Ôn luyện về phép so sánh

 - Tìm đúng những từ chỉ sự vật được so sánh trên ngữ liệu cho trước

 - Chọn đúng các từ thích hợp để tạo thành phép so sánh trong câu

II. Đồ dùng dạy học:

GV: Bảng phụ nội dung bài tập

HS: SGK Vở bài tập TV

 

doc 24 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 22/05/2017 Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tuần 10 Lớp 3 - Phan Hoàng Khanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự hai ngaứy 02 thaựng 11 naờm 2009
Tieỏt 1 & 2
Moõn: Taọp ủoùc (KC)
Tieỏt (CT): 15
	 	Baứi: Ôn tập giữa hoc kì I (Tiết 1 +2)
I. Mục tiêu
1, Tập đọc:
	- Tổ chức cho học sinh luyện đọc và tìm hiểu nội dung 2 bài tập đọc:
	Bài 1: Đơn xin vào Đội 
	Bài 2: Khi mẹ vắng nhà
2, Ôn luyện về phép so sánh
	- Tìm đúng những từ chỉ sự vật được so sánh trên ngữ liệu cho trước
	- Chọn đúng các từ thích hợp để tạo thành phép so sánh trong câu
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Bảng phụ nội dung bài tập
HS: SGK Vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
ổn định tổ chức
Bài mới
a, Giới thiệu bài:
b, Giảng Bài
Lắng nghe
 Tiết 1
Luyện đọc các bài tập đọc
Bài 1: Đơn xin vào Đội 
- GV đọc mẫu
- HD chia đoạn
- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn 2 lượt
- HD tìm hiểu bài 
Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài 
Yêu cầu cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi nội dung bài
Gọi 1 HS đọc lại toàn bài 
Bài 2: Khi mẹ vắng nhà (Tiến hành tương tự) Bài 2: (Tiết 1) 
Gọi HS đọc y/c 
Gọi HS đọc câu mẫu
Gợi ý HD HS tìm hình ảnh so sánh và từ được dùng để so sánh
Y/C HS tự làm bài
- Theo dõi GV đọc
- Nêu theo gợi ý
- Đọc nối tiếp đoạn
- 1 HS đọc cả lớp theo dõi
Đọc bài và trả lời câu hỏi
2 HS đọc
1 HS đọc
TL theo gợi ý của GV
HS làm bài
1 HS lên bảng làm
Tiết 2:
Ôn luyện về phép so sánh
Bài: 3 (Tiết 1) (Tiến hành tương tự bài 2)
Bài 2: (Tiết 2)
Ôn luyện cách đặt ccau hỏi cho bộ phận câu AI, là gì?
- Gọi HS nêu y/c
+ Các con đã đc học những mẫu câu nào?
+ Bộ phận in đậm trong câu TL cho câu hỏi nào?
+ Vởy ta đặt câu hỏi cho bộ phận này ntn?
- Y/c HS tự làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 3: (Tiết 2)
- Gọi HS nêu y/c
- Gọi HS nhắc lại tên các chuyện đã học trong tiết tập đọc và đc nghe trong tiết tập làm văn
- GV mở bảng phụ gọi HS đọc lại
Gọi HS lên thi kể
- Sau mỗi HS kể GV nhận xét => Điểm
3. Củng cố bài
Củng cố nội dung bài
Nhận xét đánh giá giờ học
- HS nêu y/c bài tập
+ Mộu câu Ai là gì? Ai làm gì? 
+ Câu hỏi Ai.
+ Ai là hhọi viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường?
- HS làm bài
- 2 – 3 HS đọc lời giải
- HS đọc y/c
- HS kể
- HS đọc tên truyện
- HS thi kể
Theo dõi và trả lời
________________________________________________
Tieỏt 3
Moõn: Toaựn
Tieỏt (CT): 341
Baứi: GOÙC VUOÂNG. GOÙC KHOÂNG VUOÂNG
A. MUẽC TIEÂU.
Giuựp hoùc sinh:
Bửụực ủaàu laứm quen vụựi khaựi nieọm veà goực, goực vuoõng, goực khoõng vuoõng
B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC.
Thửụực e-ke, baỷng phuù, vụỷ baứi taọp.
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU.
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1.Kieồm tra baứi cuừ:
+ Goùi hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi 1,2,3/48
+ Nhaọn xeựt, chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
2. Baứi mụựi:
a. Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu veà goực
Muùc tieõu: Nhử muùc tieõu 1 cuỷa baứi hoùc.
Caựch tieỏn haứnh:
+ Yeõu caàu hoùc sinh quan saựt ủoàng hoà thửự nhaỏt trong sgk
+ Hai kim ủoàng hoà treõn coự chung 1 ủieồm goỏc, ta noựi hai kim ủoàng hoà taùo thaứnh 1 goực
+ Y/c hoùc sinh quan saựt tieỏp ủoàng hoà thửự hai, thửự ba vaứ noựi: hai kim ủoàng hoà coự chung 1 ủieồm goỏc, vaọy 2 kim ủoàng hoà naứy cuừng taùo thaứnh 1 goực
+ Veừ leõn baỷng caực hỡnh veừ veà goực gaàn nhử caực goực taùo bụỷi hai kim trong moói ủoàng hoà
b. Hoat ủoọng 2: Giụựi thieọu goực vuoõng vaứ goực khoõng vuoõng
Muùc tieõu: Nhử nuùc tieõu cuỷa baứi hoùc.
Caựch tieỏn haứnh:
+ Veừ leõn baỷng goực vuoõng AOB nhử phaàn baứi hoùc vaứ giụựi thieọu: ẹaõy laứ goực vuoõng 
+ Sau ủoự Giaựo vieõn vửứa chổ vaứo hỡnh vửứa giụựi thieọu teõn ủổnh caùnh cuỷa goực vuoõng
+ Veừ 2 goực MPN; CED leõn baỷng vaứ giụựi thieọu goực MPN vaứ goực CED laứ goực khoõng vuoõng
+ Y/c hoùc sinh neõu teõn ủổnh, caực caùnh cuỷa tửứng goực
c. Hoaùt ủoọng 3: Giụựi thieọu eõke
Muùc tieõu: Nhử muùc tieõu baứi hoùc.
Caựch tieỏn haứnh:
+ Cho hoùc sinh caỷ lụựp quan saựt eõõke loaùi to vaứ giụựi thieọu: ẹaõy laứ caựi eõke duứng ủeồ kieồm tra 1 goực vuoõng hay khoõng vuoõng vaứ ủeồ veừ goực vuoõng
+ Giaựo vieõn chổ goực vuoõng trong eõke vaứ chổ cho hoùc sinh thaỏy
d.Hoaùt ủoọng 4: Thửùc haứnh
Muùc tieõu: Nhử muùc tieõu baứi hoùc.
Caựch tieỏn haứnh:
* Baứi 1
+ Goùi 1 hoùc sinh neõu y/c cuỷa baứi
+ Hửụựng daón hs duứng eõkeõ ủeồ kieồm tra caực goực hỡnh chửừ nhaọt. Giaựo vieõn laứm maóu 1 goực
+ Hửụựng daón hs duứng eõkeõ veừ goực vuoõng coự ủổnh coự caùnh nhử y/c phaàn b
* Baứi 2
+ Y/c hoùc sinh ủoùc ủeà baứi
+ Hửụựng daón hoùc sinh duứng eõkeõ ủeồ kieồm tra xem goực naứo laứ goực vuoõng
* Baứi 3
+ Tửự giaực MNPQ coự caực goực naứo?
+ Hửụựng daón hoùc sinh duứng eõkeõ ủeồ kieồm tra caực goực vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
* Baứi 4
+ Hỡnh beõn coự bao nhieõu goực
+ Y/c hoùc sinh leõn baỷng chổ soỏ goực vuoõng coự trong hỡnh
3.Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ,daởn doứ
+ Coõ vửứa daùy baứi gỡ?
+ Veà nhaứ laứm baứi 1,2,3/49
+ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
+ 3 hoùc sinh.
+ Hoùc sinh quan saựt
+ Hoùc sinh quan saựt
+ Goực ủổnh D; caùnh DC vaứ DE
+ Goực ủổnh P ,caùnh NP vaứ MP
+ Hoùc sinh quan saựt
+ Thửùc haứnh duứng eõke ủeồ kieồm tra 
+ Goực vuoõng ủổnh A, hai caùnh laứ AE vaứ AD
+ Hoùc sinh neõu teõn ủổnh vaứ caực goực khoõng vuoõng
+ Goực ủổnh M, ủổnh N, ủổnh P, ủổnh Q
+ Goực vuoõng laứ goực ủổnh M, ủổnh Q
+ Coự 6 goực 
+ 1 hoùc sinh leõn baỷng, hoùc sinh caỷ lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt
________________________________________________________
	Tieỏt 4
Moõn: ẹaùo ủửực
Tieỏt (CT): 09
Baứi 5: CHIA SEế VUI BUOÀN CUỉNG BAẽN 
(Tieỏt 1)
I. MUẽC TIEÂU
1. Kieỏn thửực
 Giuựp HS hieồu: 
- Baùn laứ ngửụứi thaõn thieỏt cuứng hoùc, cuứng chụi, cuứng lao ủoọng vụựi caực em neõn caực em caàn chuực mửứng khi baùn coự chuyeọn vui, an uỷi, ủoọng vieõn, giuựp ủụừ khi baùn coự chuyeọn buoàn hoaởc gaởp khoự khaờn. 
- Chia seừ vui buoàn cuứng baùn giuựp cho tỡnh baùn theõm gaộn boự, thaõn thieỏt. 
2. Thaựi ủoọ
- Quyự troùng nhửừng ai bieỏt chia seừ vui buoàn cuứng baùn vaứ pheõ phaựn nhửừng ai thụứ ụ, khoõng quan taõm tụựi baùn beứ. 
3. Chuaồn bũ
- Thửùc hieọn nhửừng haứnh vi, cửỷ chổ chia seừ vui buoàn vụựi baùn trong caực tỡnh huoỏng cuù theồ. 
II. CHUAÅN Bề
- Noọi dung caực tỡnh huoỏng - Hoaùt ủoọng, Hoaùt ủoọng 1 - Tieỏt . 
- Noọi dung caõu chuyeọn ”Nieàm vui trong naộng thu vaứng - Nguyeón thũ Duyeõn - Lụựp 11 Vaờn PTTH naờng khieỏu Haứ Túnh”. 
- Phieỏu thaỷo luaọn nhoựm - Hoaùt ủoọng1 . 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC CHUÛ YEÁU
1. Kieồm tra baứi cuừ (5’)
- GV goùi 2 HS laứm baứi taọp 1, 2 / 85 (VBT) 
- GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 
2. Baứi mụựi 
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng1: Xửỷ lớ tỡnh huoỏng 
- Chia lụựp thaứnh nhoựm nhoỷ vaứ yeõu caàu caực nhoựm tieỏn haứnh thaỷo luaọn theo noọi dung.
- ẹửa ra caựch giaỷi quyeỏt vaứ lụứi giaỷi thớch hụùp lớ.
Tỡnh huoỏng: Lụựp Nam mụựi nhaọn theõm 1 HS mụựi. Baùn bũ dũ taọt ụỷ chaõn, raỏt khoự khaờn trong caực hoaùt ủoọng cuỷa lụựp. Caực baùn vaứ Nam phaỷi laứm gỡ vụựi ngửụứi baùn mụựi?
- Nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi cuỷa HS vaứ ủửa ra 
* Keỏt luaọn:
 Duứ baùn mụựi ủeỏn,laùi bũ dũ taọt nhửng khoõng vỡ theỏ maứ ta boỷ rụi baùn. Baùn seừ trụỷ thaứnh ngửụứi baùn thaõn thieỏt, cuứng hoùc, cuứng chụi, cuứng lao ủoọng vụựi chuựng ta. Khi bũ taọt, baùn ủaừ chũu nhieàu thieọt thoứi neõn ta caàn an uỷi, quan taõm, giuựp ủụừ baùn.
Hoaùt ủoọng 2: Thaỷo luaọn caởp ủoõi 
- Chia lụựp laứm 2 daừy. Tửứng ủoõi trong daừy thaỷo luaọn veà 1 noọi dung.
+ Daừy 1: Thaỷo luaọn veà noọi dung: Haừy tửụỷng tửụùng em ủửụùc bieỏt tin mỡnh thi HS gioỷi ủửụùc giaỷi nhaỏt, baùn beứ trong lụựp chuực mửứng em. Khi aỏy caỷm giaực nhử theỏ naứo?
+ Daừy 2: Thaỷo luaọn veà noọi dung: Haừy hỡnh dung meù em bũ oỏm, phaỷi vaứo vieọn. Caực baùn vaứo thaờm meù va
ứ ủoọng vieõn em. Em caỷm thaỏy theỏ naứo?
- Nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi cuỷa HS.
* Keỏt luaọn: Baùn beứ laứ ngửoứi thaõn thieỏt, gaàn guừi beõn ta. Neõn khi baùn coự chuyeọn vui hay buoàn ta neõn an uỷi, ủoọng vieõn hoaởc chia seừ 
 nieàm vui vụựi baùn.
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu truyeọn “Nieàm vui trong naộng thu vaứng” 
- GV keồ laùi caõu chuyeọn.
- Yeõu caàu thaỷo luaọn caỷ lụựp theo 2 caõu hoỷi sau:
1. Em coự nhaọn xeựt gỡ veà vieọc laứm cuỷa Hieàn vaứ caực baùn trong lụựp ? Vỡ sao?
2. Theo em, khi nhaọn ủửụùc saựch, Lieõn seừ coự caỷm giaực nhử theỏ naứo?
- Nhaọn xeựt traỷ lụứi cuỷa HS.
Keỏt luaọn: ẹửa ra ủaựp aựn ủuựng.
- Tieỏn haứnh thaỷo luaọn nhoựm.
- ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn.
Chaỳng haùn:
 + ẹeà nghũ coõ chuyeồn lụựp cho baùn ủeồ khoõng aỷnh hửụỷng ủeỏn coõng vieọc chung cuỷa lụựp.
 + Noựi vụựi coõ veà khoự khaờn cuỷa baùn, tỡnh hỡnh cuỷa lụựp vaứ xin yự kieỏn coõ.
 + Phaõn coõng nhau giuựp ủụừ baùn.
 + Keỏt hụùp cuứng coõ ủeồ ủửa ra nhửừng vieọc laứm cuù theồ nhaốm giuựp ủụừ baùn.
- Caực nhoựm nhaọn xeựt, boồ sung caõu traỷ lụứi cuỷa nhau.
- Laộng nghe, ghi nhụự.
- Thaỷo luaọn theo yeõu caàu.
Caõu traỷ lụứi ủuựng: Caỷm thaỏy vui sửụựng, haùnh phuực vỡ moọt phaàn laứ ủửụùc giaỷi, moọt phaàn laứ lụứi chuực mửứng cuỷa caực baùn.
- Raỏt xuực ủoọng. Luực em gaởp khoự khaờn, caàn ngửụứi giuựp ủụừ nhaỏt thỡ ủaừ coự caực
 baùn ụỷ beõn, phaàn naứo an uỷi, ủoọng vieõn em.
- HS nhaọn xeựt, boồ sung caõu traỷ lụứi cuỷa nhau .
- 1 ủeỏn 2 HS nhaộc laùi keỏt luaọn.HS dửụựi lụựp laộng nghe, ghi nhụự.
- Moọt HS ủoùc laùi truyeọn.
- Tieỏn haứnh thaỷo luaọn.
- 3 ủeỏn 4 HS traỷ lụứi:
- Nhaọn xeựt, boồ sung caõu traỷ lụứi cuỷa baùn.
Thửự ba ngaứy 27 thaựng 10 naờm 2009
Tieỏt 1
Moõn: Chớnh taỷ
Tieỏt (CT): 15
Bài: Ôn tập giữa học kì i (Tiết 3)
I. Mục tiêu
1, Tập đọc
- Tổ chức cho HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung 2 bài tập đọc:
Bài 1:Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Bài 2: Mẹ vứng nhà ngày bão
2, Làm bài tập trong tiết ôn tập 3
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Giấy to 
 Phô tô mẫu đơn
- HS: SGK, VBT TV
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1, Kiểm tra bài cũ
2, Bài mới:
a, Giới thiệu bài
b, Giảng bài:
* Hoạt động 1: Luyện đọc các bài tập đọc
Bài 1: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
- GV đọc mẫu
- HD chia đoạn
- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn 2 lượt
- HD tìm hiểu bài 
Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài 
Yêu cầu cả lớp đọc ... oán
Tieỏt (CT): 43
Bài: ẹEÀ-CA-MEÙT. HEC-TOÂ-MEÙT
A. MUẽC TIEÂU.
Giuựp hoùc sinh:
- Naộm ủửụùc teõn goùi, kớ hieọu cuỷa dam vaứ hm.
- Naộm ủửụùc quan heọ giửừa dam vaứ hm.
- Bieỏt ủoồi tửứ dam, hm ra meựt
B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC.
- Baỷng phuù, vụỷ baứi taọp.
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU.
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1. Kieồm tra baứi cuừ:
+ Goùi hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi
+ Nhaọn xeựt, chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
2 .Baứi mụựi:
a. Hoaùt ủoọng 1: OÂn laùi caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi ủaừ hoùc
Muùc tieõu: Nhử muùc tieõu cuỷa baứi hoùc.
Caựch tieỏn haứnh:
+ Caực em ủaừ ủửụùc hoùc caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi naứo?
b. Hoaùt ủoọng 2: Giụựi thieọu ủeà-ca-meựt vaứ heựt-toõ-meựt
Muùc tieõu: Nhử muùc tieõu baứi hoùc.
Caựch tieỏn haứnh:
+ ẹeà-ca-meựt laứ 1 ủụn vũ ủo ủoọ daứi. ẹeà-ca-meựt kớ hieọu dam
+ ẹoọ daứi cuỷa 1 dam baống ủoọ daứi cuỷa 10 m
+ Heực-toõ-meựt cuừng laứ 1 ủụn vũ ủo ủoọ daứi.
Heựt-toõ-meựt kớ hieọu laứ hm
+ ẹoọ daứi cuỷa 1 hm baống ủoọ daứi cuỷa 100 m vaứ baống ủoọ daứi cuỷa 10 dam
c. Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn taọp-thửùc haứnh
Muùc tieõu: Nhử muùc tieõu baứi hoùc.
Caựch tieỏn haứnh:
* Baứi 1
+ Vieỏt leõn baỷng 1hm =m
+ Hoỷi: 1hm baống bao nhieõu meựt?
+ Vaọy ủieàn soỏ100 vaứo choó chaỏm
+ Y/c hoùc sinh tửù laứm tieỏp baứi
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
* Baứi 2
+ Vieỏt leõn baỷng 4 dam =m
+ Y/c hoùc sinh suy nghú ủeồ tỡm soỏ thớch hụùp ủieàn vaứo choó chaỏm vaứ giaỷi thớch taùi sao mỡnh laùi ủieàn soỏ ủoự
+ Giaựo vieõn hửụựng daón 1 pheựp tớnh
+ 1 dam baống bao nhieu meựt?
+ 4 dam gaỏp maỏy laàn so vụựi 1 dam
+Vaọy muoỏn bieỏt 4 dam daứi baống bao nhieõu meựt laỏy 10 x 4 = 40 m
+ Y/c hoùc sinh laứm caực noọi dung coứn laùi cuỷa coọt thửự nhaỏt
+ Vieỏt leõn baỷng 8 hm =m
+ Hoỷi: 1 hm baống bao nhieõu meựt?
+ 8 hm gaỏp maỏy laàn so vụựi1 hm
+ Vaọy ủeồ tỡm 8 hm baống bao nhieõu meựt ta laỏy 100 m x 8 = 800 m. Ta ủieàn 100 vaứo choó chaỏm.
+ Y/c hoùc sinh ủoùc maóu,sau ủoự tửù laứm baứi
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
3. Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ,daởn doứ
+ Coõ vửứa daùy baứi gỡ?
+ 1 dam baống bao nhieõu meựt?
+ 1 hm = ? m
+ Veà nhaứ laứm baứi
+ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
+ 3 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi taọp.
+ mm, cm, dm, m, km
+ ẹoùc: ủeà-ca-meựt
+ ẹoùc: 1 ủeà-ca-meựt baống 10 meựt
+ ẹoùc: heực-toõ-meựt
+ ẹoùc: 1 heực-toõ-meựt baống 100m, 1heực-toõ-meựt baống 10 ủeà-ca-meựt
+ 1hm baống 100m
Hoùc sinh caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ, 2 hoùc sinh leõn baỷng
+ 1dam baống 10m
+ 4 dam gaỏp 4 laàn 1 dam
+ 1 hm baống 100m
+ Gaỏp 8 laàn
+ Hoùc sinh caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, 2 hoùc sinh leõn baỷng
+ 2 hoùc sinh ngoài caùnh nhau ủoồi cheựo vụỷ ủeồ kieồm tra baứi cuỷa nhau.
______________________________________________
Thửự naờm ngaứy 29 thaựng 10 naờm 2009
Tieỏt 1
Moõn: Taọp ủoùc
Tieỏt (CT): 18
Baứi: ôn tập giữa học kì i (Tiết 6)
i. mục tiiêu
1, Ôn tập đọc
- Tổ chức cho HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài tập đọc: Những chiếc chuông reo
2, Làm bài tập trong tiết ôn tập 6
II. Đồ Dùng dạy – học 
- GV: Chép sẵn bài tập trên bảng
- HS: SGK, VBT TV
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1, Kiểm tra bài cũ.
2, Bài mới.
a, Giới thiệu bài
b, Giảng bài
* Hoạt động 1: Ôn bài tập đọc: Những chiếc chuông reo
- GV đọc mẫu
- HD chia đoạn
- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn 2 lượt
- HD tìm hiểu bài 
Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài 
Yêu cầu cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi nội dung bài
Gọi 1 HS đọc lại toàn bài 
* Hoạt động 2: HD làm bài tập Tiết 6/ 71
Bài 2.
- Gọi HS đọc y/c bài tập
- Gợi ý HD HS làm bài và làm mẫu 
- Y/C HS làm bài
- Gọi HS lên bảng làm bài
- Nhận xét chữa bài
Bài 3. (Tiến hành tơng tự)
3, Củng cố – Dậưn dò
- Củng cố nội dung bài
- Y/C HS về nhà làm bài trong VBT
- Nhận xét giờ học
- Theo dõi GV đọc
- Nêu theo gợi ý
- Đọc nối tiếp đoạn
- 1 HS đọc cả lớp theo dõi
Đọc bài và trả lời câu hỏi
- HS đọc y/c bài tập
- Nêu cách làm theo gợi ý
- Làm bài
- HS lên bảng làm bài
- Nhận xét
Tieỏt 2
Moõn: Toaựn
Tieỏt (CT): 44
Baứi: BAÛNG ẹễN Về ẹO ẹOÄ DAỉI 
A. MUẽC TIEÂU.
Giuựp hoùc sinh:
- Naộm ủửụùc baỷng ủụn vũ ủo ủoọ daứi, bửụực ủaàu thuoọc baỷng ủụn vũ ủo ủoọ daứi theo thửự tửù tửứ nhoỷ ủeỏn lụựn, tửứ lụựn ủeỏn nhoỷ.
- Cuỷng coỏ moỏi quan heọ giửừa caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi thoõng duùng.
- Bieỏt laứm caực pheựp tớnh vụựi caực soỏ ủo ủoọ daứi
B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC.
- Moọt baỷng coự keỷ saỹn caực doứng caực coọt nhử ụỷ khung baứi hoùc nhửng chửa vieỏt chửừ vaứ soỏ
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU.
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1. Kieồm tra baứi cuừ:
+ Goùi hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi
+ Nhaọn xeựt, chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
2.Baứi mụựi:
a. Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baỷng ủụn vũ ủo ủoọ daứi
+ Veừ baỷng ủo ủoọ daứi nhử phaàn hoùc cuỷa sgk leõn baỷng
+ Y/c hoùc sinh neõu teõn caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi ủaừ hoùc
+ Trong caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi thỡ meựt ủửụùc coi laứ ủụn vũ ủo cụ baỷn. Vieỏt meựt vaứo baỷng ủụn vũ ủo ủoọ daứi
+ Lụựn hụn meựt laứ nhửừng ủụn vũ naứo?
+ Ta seừ vieỏt caực ủụn vũ naứy veà phớa beõn traựi cuỷa coọt meựt
+ Trong caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi lụựn hụn meựt, ủụn vũ naứo gaỏp 10 laàn meựt
+ Vieỏt dam vaứo coọt ngay caùnh beõn traựi cuỷa coọt m vaứ vieỏt 1dam = 10 m xuoỏng doứng dửụựi 
+ ẹụn vũ naứo gaỏp 100 laàn meựt?
+ Vieỏt hm vaứo baỷng
+ 1 hm baống bao nhieõu dam?
+ Vieỏt vaứo baỷng 1 hm = 1 dam = 100 m
+ Tieỏn haứnh tửụng tửù vụựi caực phaàn coứn laùi ủeồ hoaứn thaứnh baỷng ủụn vũ ủo ủoọ daứi
+ Y/c hoùc sinh ủoùc caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi tửứ beự ủeỏn lụựn, tửứ lụựn ủeỏn beự
c. Hoaùt ủoọng 4: Luyeọn taọp-thửùc haứnh 
* Baứi 1
+ 1 hoùc sinh neõu y/c cuỷa baứi
+ Y/c hoùc sinh tửù laứm baứi
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
* Baứi 2
+ 1 hoùc sinh neõu y/c cuỷa baứi
+ Hoùc sinh tửù laứm baứi
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh. 
+ Cho 2 hoùc sinh ủoồi cheựo vụỷ ủeồ kieồm tra baứi cuỷa nhau, sau ủoự giaựo vieõn chaỏm ủieồm
* Baứi 3
+ Giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng 32 dam x 3 = 
+ Muoỏn tớnh 32 dam nhaõn 3 ta laứm nhử theỏ naứo?
+ Hửụựng daón tửụng tửù vụựi pheựp tớnh 
 96 cm : 3 = 32 cm
+ Y/c hoùc sinh tửù laứm tieỏp baứi 
+ Goùi hoùc sinh nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn 
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
3.Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ, daởn doứ:
+ Coõ vửứa daùy baứi gỡ 
+ Cho 1 soỏ hs ủoùc thuoọc baỷng ủụn vũ ủo ủoọ daứi 
+ Veà nhaứ laứm baứi
+ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
+ 3 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi taọp.
+ hoùc sinh traỷ lụứi, coự theồ traỷ lụứi khoõng theo thửự tửù
+ 3 ủụn vũ lụựn hụn meựt
- Dam
- Hm
- 10 dam
+ Hoùc sinh caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, 2 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi
+ 2 hoùc sinh ngoài caùnh nhau ủoồi cheựo vụỷ ủeồ kieồm tra baứi cuỷa nhau
+ Hoùc sinh caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, 3 hoùc sinh leõn baỷng 
+ Laỏy 32 nhaõn 3 ủửụùc 96, vieỏt 96 sau ủoự vieỏt kớ hieọu ủụn vũ laứ dam vaứo sau keỏt quaỷ
+ Hoùc sinh caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, 2 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi
__________________________________
Thửự saựu ngaứy 30 thaựng 10 naờm 2009
Tieỏt 16
Moõn: Tiếng Việt
Baứi: Kiểm tra đọc 
Tieỏt 2
Moõn: Toaựn
Tieỏt (CT): 45
Baứi: LUYEÄN TAÄP
A. MUẽC TIEÂU.
Giuựp hoùc sinh:
- Laứm quen vụựi vieọc ủoùc, vieỏt soỏ ủo ủoù daứi coự 2 teõn ủụn vũ ủo
- Laứm quen vụựi vieọc ủoồi soỏ ủo ủoọ daứi coự 2 teõn ủụn vũ ủo thaứnh soỏ ủo ủoọ daứi coự 1 teõn ủụn vũ ủo (nhoỷ hụn ủụn vũ coứn laùi)
- Cuỷng coỏ pheựp coọng, pheựp trửứ caực soỏ ủo ủoọ daứi.
- Cuỷng coỏ caựch so saựnh caực ủoọ daứi dửùa vaứo soỏ ủo cuỷa chuựng
B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC.
- Thửụực meựt
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU.
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1.Kieồm tra baứi cuừ:
+ Hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi
+ Nhaọn xeựt, chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
2. Baứi mụựi:
a-Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu veà soỏ ủo coự 2 ủụn vũ ủo 
* Baứi 1:
+ Veừ leõn baỷng ủoaùn thaỳng AB daứi 1 m 9 cm vaứ y/c hoùc sinh ủo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng naứy baống thửụực m
+ ẹoaùn thaỳng AB daứi 1 m vaứ 9 cm ta coự theồ vieỏt taột 1 m vaứ 9 cm laứ 1 m 9 cm vaứ ủoùc laứ 1 meựt 9 xaờng-ti-meựt
+ Vieỏt leõn baỷng 3m2dm=dm vaứ y/c hs ủoùc
+ Muoỏn ủoồi 3 m 2 dm thaứnh dm ta thửùc hieọn nhử sau:
+ 3 m baống bao nhieõu dm?
+ Vaọy 3 m 2 dm baống 30 dm coọng 2 dm baống 32 dm
+ Vaọy khi muoỏn ủoồi soỏ ủo coự 2 ủụn vũ thaứnh soỏ ủo coự 1 ủụn vũ naứo ủoự ta ủoồi tửứng thaứnh phaàn cuỷa soỏ ủo coự 2 ủụn vũ ra ủụn vũ caàn ủoồi, sau ủoự coọng caực thaứnh phaàn ủaừ ủửùục ủoồi vụựi nhau
+ Y/c hoùc sinh tieỏp tuùc laứm caực phaàn coứn laùi cuỷa baứi 
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
b- Coọng-trửứ-nhaõn-chia caực soỏ ủo ủoọ daứi 
* Baứi 2:
+ 1 hoùc sinh neõu y/c cuỷa baứi 
+ Y/c hoùc sinh tửù laứm vaứo vụỷ 
+ Hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi vaứ neõu caựch thửùc hieọn pheựp tớnh vụựi caực ủụn vũ
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
c- So saựnh caực soỏ ủo ủoọ daứi 
* Baứi 3:
+ Goùi 1 hoùc sinh neõu y/c cuỷa baứi
+ Vieỏt leõn baỷng 6 m 3 cm7m
+ Yeõu caàu hoùc sinh suy nghú vaứ cho keỏt quaỷ so saựnh 
+ Y/c hoùc sinh tửù laứm tieỏp baứi
+ Goùi hoùc sinh nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn 
+ Chửừa baứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
3.Hoaùt ủoọng 2: Cuỷng coỏ, daởn doứ:
+ Coõ vửứa daùy baứi gỡ?
+ Veà nhaứ laứm baứi
+ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
+ ẹoaùn thaỳng AB daứi 1m vaứ 9cm
+ ẹoùc: 1 meựt 9 xaờng-ti-meựt
+ ẹoùc: 3meựt 2 ủeà-xi-meựt baốngủeà-xi-meựt
+ 3 m = 30 dm
+ Hoùc sinh laứm vaứo vụỷ, 2 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi
+ Hoùc sinh laứm vaứo vụỷ, 2 hoùc sinh leõn baỷng 
+ Khi thửùc hieọn caực pheựp tớnh vụựi caực ủụn vũ ủo ta cuừng thửùc hieọn bỡnh thửụứng nhử vụựi caực soỏ tửù nhieõn, sau ủoự ghi teõn ủụn vũ vaứo keỏt quaỷ
+ 6 m 3 cm < 7m vỡ 6 m 3 cm = 603 cm
 7 m = 700 cm
maứ 603cm < 700cm
+ Hoùc sinh caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, 2 hoùc sinh leõn baỷng
Tieỏt 03
Moõn: Taọp laứm vaờn
Tieỏt (CT): 09
Baứi: Nghe kể : Kiểm tra viết
 Long ẹieàn Tieỏn A, ngaứy 26 thaựng 10 naờm 2009
	YÙ kieỏn pheõ duyeọt	 Ngửụứi soaùn
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------	Phan Hoaứng Khanh

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 10.doc