Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 2, Bài: Cô giáo tí hon

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 2, Bài: Cô giáo tí hon

b) Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

*gắn/gắng

- gắn: gắn bó, hàn gắn,

- gắng: cố gắng, gắng lên,

*nặn/nặng

-nặn: nặn tượng, nhào nặn,

-nặng: nặng nề, nặng cân,

*khăn/khăng

- khăn: khăn tay, khó khăn ,.

- khăng: khăng khăng, khăng khít ,

 

ppt 22 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 111Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 2, Bài: Cô giáo tí hon", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
 LỚP 3 
Chính tả Cô giáo tí hon 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 
 Theo Nguyễn Thi 
Chính tả Cô giáo tí hon 
Có bao nhiêu câu trong đoạn chính tả? 
5 câu 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 
Chính tả Cô giáo tí hon 
 Theo Nguyễn Thi 
* Tìm tên riêng có trong bài và cách viết tên riêng? 
 Tên riêng trong bài là Bé, tên riêng được viết hoa. 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo . 
 Theo Nguyễn Thi 
Chính tả Cô giáo tí hon 
* Chữ đầu câu viết như thế nào? 
 Viết hoa chữ cái đầu. 
Chính tả Cô giáo tí hon 
Hướng dẫn viết từ khó: 
tr eo n ón 
nh ịp nh ịp 
tr âm b ầu 
r íu r ít 
 Bé treo nón , mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo . 
 Theo Nguyễn Thi 
Chính tả Cô giáo tí hon 
Viết lại từ khó 
bảng con 
giấy nháp 
Những điều cần chuẩn bị khi viết chính tả : 
Chính tả Cô giáo tí hon 
Chính tả Cô giáo tí hon 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. 
 Mấy đứa em chống hai 
 tay ngồi nhìn chị. 
 Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. 
 Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 
Theo Nguyễn Thi 
viết chính tả 
Kiểm tra lại lỗi chính tả 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 
 Theo Nguyễn Thi 
Chính tả Cô giáo tí hon 
Luyện tập 
Bài tập chính tả 
a) Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: 
* xét/sét 
- xét: x ét xử, xem x ét, x ét hỏi,  
- sét: sấm s ét, đất s ét,  
*xào/sào 
- xào: x ào rau, x ào xáo,  
- sào: cây s ào, s ào đất,  
*xinh/sinh 
- sinh: s inh sống, s inh hoạt,  
- xinh: x inh đẹp, x inh tươi, ... 
b) Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: 
*gắn/gắng 
- gắn: g ắn bó, hàn g ắn , 
 - gắng: cố g ắng , g ắng lên, 
*nặn/nặng 
-nặn: n ặn tượng, nhào n ặn , 
-nặng: n ặng nề, n ặng cân, 
*khăn/khăng 
- khăng: kh ăng kh ăng ,kh ăng khít , 
- khăn: kh ăn tay, khó kh ăn , ... 
Nhìn hình bắt chữ 
đất sét 
rau xào 
 con trăn 
ánh nắng 
Dặn dò 
 Xem và tập viết lại từ khó. 
Chuẩn bị bài chính tả “ chiếc áo len”. 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_viet_lop_3_tuan_2_bai_co_giao_ti_hon.ppt