Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Hoàng Minh Nguyệt

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Hoàng Minh Nguyệt

Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt

2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao phải viết hoa những chữ đó ?

- Các chữ đầu câu, tên riêng.

 

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Hoàng Minh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ – LỚP 3 
TIẾT 25 : ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY 
PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ XÁ 
Giáo viên: Hoàng Minh Nguyệt 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả: ( Nghe viết) 
Tiết 25: Đêm trăng trên Hồ Tây 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
1. Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào ? 
- Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn ; gió đông nam hây hẩy; sóng vỗ rập rình ; hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt. 
2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao phải viết hoa những chữ đó ? 
- Các chữ đầu câu, tên riêng. 
 H ồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. T răng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. T huyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. M ột lát, thuyền vào gần một đám sen. B ấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. M ùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
Đêm trăng trên H ồ T ây 
Hồ Tây 
trong vắt 
lăn tăn 
- rập rình 
* Luyện viết : 
 H ồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. T răng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. T huyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. M ột lát, thuyền vào gần một đám sen. B ấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. M ùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt. 
 P han K ế B ính 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả : Đêm trăng trên Hồ Tây 
Bài 2 : Điền vào chỗ trống iu hay uyu : 
đường đi khúc kh . . . , gầy khẳng kh..., kh... tay . 
iu 
uỷu 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
uỷu 
Vieát lôøi giaûi caùc caâu ñoá sau: 
– Vöøa baèng haït ñoã, aên gioã caû laøng. 
 (Laø con gì ?) 
 Soâng khoâng ñeán, beán khoâng vaøo 
 Lô löûng giöõa trôøi laøm sao coù nöôùc 
 (Laø quaû gì ?) 
- Vöøa baèng caùi nong, 
 Caû laøng ñong chaúng heát 
 (Laø caùi gì ? ) 
con ruoài 
quaû döøa 
caùi gieáng nöôùc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_13_bai_dem_trang_tron_tren_h.ppt