Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 14: Nghe viết Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 14: Nghe viết Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022

Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu :

 - Nào, bác cháu ta lên đường!

 Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau.

 

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 14: Nghe viết Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
NÀM 
huýt sáo 
suýt ngã 
vẻ vang 
Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 
Chính tả: (Nghe- Viết ) 
KHỞI ĐỘNG 
Viết: 
 S á ng h ô m ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ô ng k é đ ã chờ sẵn ở đấy. Ô ng mỉm cười hiền hậu : 
 - N à o, b á c ch á u ta l ê n đường! 
 Ô ng k é chống gậy tr ú c, mặc á o N ù ng đ ã phai, bợt cả hai cửa tay. Tr ô ng ô ng như người H à Quảng đi c à o cỏ l ú a. Kim Đồng đeo t ú i nhanh nhẹn đi trước, ô ng k é lững thững đằng sau. 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 
1. Tìm các tên riêng trong bài chính tả? 
2. Nêu cách viết các tên riêng đó? 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 
* Hướng dẫn viết: 
- mỉm cười, chống gậy trúc, bợt, lững thững đằng sau. 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 
Viết bài 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 
 S á ng h ô m ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ô ng k é đ ã chờ sẵn ở đấy. Ô ng mỉm cười hiền hậu : 
 - N à o, b á c ch á u ta l ê n đường! 
 Ô ng k é chống gậy tr ú c, mặc á o N ù ng đ ã phai, bợt cả hai cửa tay. Tr ô ng ô ng như người H à Quảng đi c à o cỏ l ú a. Kim Đồng đeo t ú i nhanh nhẹn đi trước, ô ng k é lững thững đằng sau. 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 
Bài 2: Điền vào chỗ trống ay hay ây? 
 - cây s , ch giã gạo 
 - d học , ngủ d 
 - số b , đòn b 
ậy 
ày 
ạy 
ậy 
ảy 
ẩy 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 
Bài 3: Điền vào chỗ trống: 
b. i hay iê ? 
 Kiến xuống suối t nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d chết nó. Ch Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hm. 
ìm 
ìm 
iể 
im 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_14_nghe_viet_nguoi_lien_lac.ppt