Giáo án Lớp 3 Buổi sáng - Tuần 36

Giáo án Lớp 3 Buổi sáng - Tuần 36

Tập đọc: (2 tiết)

ÔN TẬP CÁC BÀI TẬP ĐỌC ĐÃ HỌC TRONG HỌC KỲ II

I/ BÀI KIỂM TRA ĐỌC:

1/ Đọc thành tiếng: 6 điểm

a/ Nội dung kiểm tra:

Hoïc sinh boác thaêm ñoïc moät ñoaïn cuûa moät trong caùc baøi taäp ñoïc sau:

1. Baøi 1: Cuoäc chaïy ñua trong röøng – Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 80.

2. Baøi 2 : Buoåi hoïc theå duïc – Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 89.

3. Baøi:Baùc só Y-eùc- xanh – Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 106.

4. Baøi 4: Con coø – Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 111.

5. Baøi 5: Baøi: Coùc kieän trôøi – Saùch T. Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 122.

- Nội dung kiểm tra: Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 80 chữ thuộc chủ đề đã học ở học kỳ II, giáo viên ghi tựa bài, đoạn, số trang trong sách giáo khoa vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng đoạn văn đó, sau đó học sinh trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc do giáo viên nêu.

 

doc 30 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1085Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Buổi sáng - Tuần 36", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2010
Hoạt động tập thể: TOÀN TRƯỜNG CHÀO CỜ
Tập đọc: (2 tiết)
ÔN TẬP CÁC BÀI TẬP ĐỌC ĐÃ HỌC TRONG HỌC KỲ II
I/ BÀI KIỂM TRA ĐỌC:
1/ Đọc thành tiếng: 6 điểm
a/ Nội dung kiểm tra:
Hoïc sinh boác thaêm ñoïc moät ñoaïn cuûa moät trong caùc baøi taäp ñoïc sau:
1. Baøi 1: Cuoäc chaïy ñua trong röøng	– Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 80.
2. Baøi 2 : Buoåi hoïc theå duïc 	– Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 89.
3. Baøi:Baùc só Y-eùc- xanh 	– Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 106.
4. Baøi 4: Con coø 	– Saùch T.Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 111.
5. Baøi 5: Baøi: Coùc kieän trôøi 	– Saùch T. Vieät lôùp 3, taäp 2, trang 122.	
- Nội dung kiểm tra: Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 80 chữ thuộc chủ đề đã học ở học kỳ II, giáo viên ghi tựa bài, đoạn, số trang trong sách giáo khoa vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng đoạn văn đó, sau đó học sinh trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc do giáo viên nêu.
- Đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1,5 điểm
Đọc sai từ 2 – 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai quá 5 tiếng: 0 điểm
+ Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dâu câu, các cụm từ rõ nghĩa ( có thể mắc lỗi về ngắt, nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1,5 điểm
Ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: 0,5 điểm; ngắt, nghỉ hơi không đúng ở 5 chỗ trở lên: 0 điểm
+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 1 điểm
Đọc trên 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm
+ Giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm; không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm
+ Trả lời câu hỏi do giáo viên nêu: 1 điểm
Trả lời chưa đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm
2/ Đọc thầm và làm bài tập: 4 điểm
a/ Đề bài: “ Cuộc chạy đua trong rừng” ( Trang 80, Tiếng Việt 3, Tập 2)
Đọc thầm bài “Cuộc chạy đua trong rừng” sau đó em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
1. Để tham dự cuộc thi chạy, Ngựa Con đã chuẩn bị bằng cách:
	a. Luyện tập không mệt mỏi.
	b. Trau chuốt hình thức bên ngoài. 
	c. Đóng lại bộ móng.
2. Ngựa Cha đã khuyên nhủ Ngựa Con:
a. Thay bộ đồ khác cho đẹp hơn.
b. Chải lại cái bờm cho ra dáng một nhà vô địch.
	c. Xem lại bộ móng để tham dự cuộc thi.
3. Ngựa Con không đạt kết quả trong buổi hội thi vì:
a. Nhường chiến thắng cho các con vật khác.
b. Luyện tập quá sức gây mệt mỏi.
c. Chủ quan, chuẩn bị không chu đáo.
4. Ngựa Con rút ra được bài học:
a. Không được chủ quan dù là việc nhỏ nhất
b. Luyện tập nhiều hơn nữa để chiến thắng.
c. Có mẹo để chạy không mất sức.
5. Trong câu: “Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất.”, bộ phận trả lời cho câu hỏi: “Để làm gì” là:
	a. Ngày mai.
b. Mở hội thi chạy.
c. Chọn con vật nhanh nhất.
	6. Dấu phẩy được dùng đúng nhất trong các câu sau là:
a. Vì chủ quan, Ngựa Con đã thua cuộc. 
	b. Vì chủ quan Ngựa Con, đã thua cuộc. 
c. Vì, chủ quan, Ngựa Con đã thua cuộc.
b/ Hướng dẫn đánh giá, cho điểm:
- Giáo viên ghi lần lượt từng câu hỏi và phương án trả lời để học sinh chọn và ghi vào giấy bài làm.
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
b
c
c
a
c
a
Điểm
 0.5
0.5
0.5
0.5
 1.0
 1.0
	II/ BÀI KIỂM TRA VIẾT:
	1/ Viết chính tả: 5 điểm
a-Viết chính tả: ( Nghe - viết) bài “ Buổi học thể dục” ( SGK TV3, tập 2, trang 89) trong thời gian 15 phút. Viết đầu bài và đoạn “ Thầy giáo nói  đến hết”
Đánh giá, cho điểm:
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm
- Mỗi lỗi chính tả sai về phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định trừ 0,5 điểm.
* Lưu ý: Nếu chữ viết hoa không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày không sạch đẹp,  trừ 1 điểm toàn bài.
	2/ Tập làm văn: 5 điểm
	a/ Đề bài: Vieát moät böùc thö ( khoaûng 7 ñeán 10 caâu ) cho ngöôøi thaân hoaëc baïn em theo gôïi yù:
Vieát thö cho ai ? lí do vieát thö ?
Hoûi thaêm, thoâng baùo nhöõng gì ?
Lôøi chuùc, lôøi höùa theá naøo ?
b/ Hướng dẫn đánh giá, cho điểm:
Viết được 7 đến 10 câu theo gợi ý của đề bài
Viết đúng ngữ pháp, dung từ đúng, không mắc lỗi chính tả
Chữ viết rõ rang, trình bày bài viết sạch, đẹp
Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho thêm các mức điểm: 4,5 – 4; 3,5 – 3; 2,5 – 2; 1,5 – 1 – 0,5.
Toán:
ÔN TẬP TOÁN LỚP 3
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)
Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc kÕt qu¶ ®óng:
C©u 1: (1 ®iÓm) Sè lín nhÊt trong c¸c sè 62450, 62405, 62540, 62504 lµ: 
A. 62450 B. 62405 C. 62540 D. 62504 
C©u 2: (1 ®iÓm) DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 9cm, chiÒu réng 6cm lµ:
A. 30cm2 B. 54cm2 C. 27cm2
C©u 3: (1 ®iÓm) Th­¬ng cña phÐp chia 4035 : 8 lµ: 
 A. 54 B. 504 d­ 3 C. 504
PhÇn II: Tù luËn (7 ®iÓm)
C©u 1: (0,5 ®iÓm) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 42963, 44158, 43669, 44202
C©u 2: (1 ®iÓm) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng
Sè liÒn tr­íc
Sè ®· cho
Sè liÒn sau
58462
87605
50499
63910
95000
C©u 3: (1 ®iÓm)§Æt tÝnh råi tÝnh:
95648 + 4352
72644 - 25586
15026 x 4
30175 : 7
C©u 4: (1,5 ®iÓm) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 
 17 439 - 32 628 : 4 .. (20 729 + 10 605) x 2 .......................
.... C©u 5: (2 ®iÓm) C¸c thïng s¬n chøa sè lÝt s¬n nh­ nhau. Muèn cã 30l s¬n ph¶i mua 10 thïng. Hái cÇn 24l s¬n th× ph¶i mua mÊy thïng?
 Bµi gi¶i: 
C©u 6: (1 ®iÓm) Mçi häc sinh giái ®­îc th­ëng mét sè vë nh­ nhau. Líp 3A cã 5 häc sinh giái ®­îc th­ëng 30 quyÓn vë. Líp 3B Ýt h¬n líp 3A lµ 2 häc sinh giái. Hái líp 3B ®­îc th­ëng bao nhiªu quyÓn vë?
 Bµi gi¶i
phßng gd - ®t ĐÔ LƯƠNG
tr­êng tiÓu häc NAM SƠN
bµi kiÓm tra chÊt l­îng cuèi kú 2 – n¨m häc 2009 – 2010 M«n §¹o ®øc líp 3 (Thêi gian lµm bµi 30 phót)
 - Hä vµ tªn: ...................................................................................... - Líp 3....
 C©u 1: Nèi hµnh vi víi « ch÷ t­¬ng øng cho phï hîp.
- Em sÏ bá mò nãn, dõng l¹i nh­êng ®­êng cho ®¸m tang ®i qua.
- T«n träng ®¸m tang lµ thÓ hiÖn nÕp sèng v¨n hãa.
Nªn
- Em bÞt mÆt, ®éi mò ®i qua thËt nhanh mçi khi thÊy ®¸m tang ®i qua v× sî kh«ng khÝ ¶m ®¹m.
- ChØ cÇn t«n träng ®¸m tang mµ m×nh quen biÕt
- T«n träng ®¸m tang lµ chia sÎ nçi buån víi gia ®×nh hä.
- Nhµ hµng xãm cã tang em sÏ vÆn nhá ®µi hoÆc t¾t ®µi ®i.
- Kh«ng nãi to, c­êi ®ïa chØ trá trong ®oµn ®­a tang.
- Hái xin phÐp tr­íc khi bËt ®µi, xem ti vi.
Không nên
- Xem th­ cña ng­êi kh¸c khi ng­êi ®ã kh«ng cã mÆt ë ®ã.
- Sö dông ®å ®¹c cña ng­êi kh¸c khi cÇn thiÕt
- NhËn gióp ®å ®¹c cña ng­êi kh¸c khi cÇn thiÕt
- Hái sau, sö dông tr­íc.
- §å ®¹c cña ng­êi kh¸c kh«ng cÇn quan t©m, gi÷ g×n.
- Bè mÑ, anh chÞ,... xem th­ cña em.
C©u 2: (2 ®iÓm) - §iÒn vµo « ch÷ § tr­íc nh÷ng viÖc lµm ®óng, ch÷ S tr­íc nh÷ng viÖc lµm sai.
Khi gÆp ®¸m tang em hoÆc b¹n em
 a) Ch¹y theo xem, chØ trá d) Ng¶ mò nãn
 b) Nh­êng ®­êng e) Bãp cßi xe xin ®­êng
 c) C­êi ®ïa g) Luån l¸ch v­ît lªn tr­íc
C©u 3: §iÒn ch÷ § vµo tr­íc hµnh ®éng em cho lµ ®óng, ch÷ S tr­íc « hµnh ®éng em cho lµ sai:
	Tß mß ®i theo, trªu chäc b¹n nhá ng­êi n­íc ngoµi.	
ñng hé quÇn ¸o, s¸ch vë gióp c¸c b¹n nhá nghÌo ë Cuba
Kh«ng tiÕp xóc víi trÎ em n­íc ngoµi.
Giíi thiÖu vÒ ®Êt n­íc víi c¸c b¹n nhá n­íc ngoµi ®Õn th¨m ViÖt Nam.
C¸c b¹n nhá ë n­íc ngoµi ë rÊt xa, kh«ng thÓ ñng hé c¸c b¹n.
Gióp ®ì c¸c b¹n nhá n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam, gióp chØ ®­êng, nãi chuyÖn	Nöôùc saïch khoâng bao giôø caïn.
Nöôùc gieáng khôi, gieáng khoan khoâng phaûi traû tieàn neân khoâng caàn tieát kieäm.	
Nguoàn nöôùc caàn ñöôïc giöõ gìn vaø baûo veä cho cuoäc soáng hoâm nay vaø mai sau
Nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy, beänh vieän caàn ñöôïc xöû lí
	 Gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc laø phaù hoaïi moâi tröôøng
	 Söû duïng nöôùc oâ nhieãm seõ coù haïi cho söùc khoeû.
C©u 4: §iÒn ch÷ § vµo tr­íc ý kiÕn em cho lµ ®óng, ch÷ K tr­íc ý kiÕn em kh«ng ®ång ý:
CÇn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi v× :
	Hä lµ ng­êi l¹ tõ xa ®Õn
	Hä lµ ng­êi giµu cã.
	§ã lµ nh÷ng ng­êi muèn ®Õn t×m hiÓu giao l­u víi ®Êt n­íc ta.	
	§iÒu ®ã thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, lßng mÕn kh¸ch cña chóng ta.
Hä lÞch sù h¬n, cã nhiÒu vËt lµ quý hiÕm.
C©u 5: Theo em v× sao ph¶i tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån n­íc?
	N­íc lµ nguån tµi nguyªn quý. Nguån n­íc chØ cã h¹n.
	N­íc lµ tµi nguyªn quý. Nguån n­íc lµ v« tËn. 	
C©u 6: Nèi hµnh vi ë cét A øng víi c¸c néi dung ë cét B sao cho thÝch hîp.
A
B
Tiết kiệm nước
- T¾m röa cho tr©u bß, chã, lîn ë c¹nh giÕng n­íc ¨n, bÓ n­íc ¨n.
 - §æ r¸c ë bê ao, bê hå.
Ô nhiễm nước
- N­íc th¶i ë nhµ m¸y vµ bÖnh viÖn cÇn ph¶i ®­îc xö lÝ.
- Vøt x¸c chuét chÕt, con vËt chÕt xuèng ao.
Bảo vệ nguồn nước
- Vøt vá chai ®ùng thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµo thïng r¸c. Cho r¸c vµo ®óng n¬i quy ®Þnh.
- §Ó vßi n­íc ch¶y trµn trÒ sau khi ®· sö dông xong.
Lãng phí nước
- Dïng n­íc xong khãa ngay vßi l¹i.
- TËn dông n­íc sinh ho¹t ®Ó s¶n xuÊt, t­íi c©y.
C©u 7: ViÕt ch÷ T vµo « tr­íc ý kiÕn em t¸n thµnh, viÕt ch÷ K tr­íc ý kiÕn em kh«ng t¸n thµnh.
	CÇn ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c¸c con v¹t cña gia ®×nh m×nh.
ChØ cÇn ch¨m sãc nh÷ng lo¹i c©y do con ng­êi trång.
	CÇn b¶o vÖ tÊt c¶ c¸c lo¹i c©y trång, vËt nu«i.
	ThØnh tho¶ng t­íi n­íc cho c©y còng ®­îc.
	CÇn ch¨m sãc, c©y trång, vËt nu«i th­êng xuyªn vµ liªn tôc.
C©u 8: Theo em v× sao cÇn ph¶i ch¨m sãc c©y trång vËt nu«i th­êng xuyªn vµ liªn tôc?
	Ch¨m sãc sÏ gióp c©y, con vËt lín nhanh, tr¸nh ®­îc bÖnh tËt.
 	VËt nu«i, c©y trång cã vai trß quan träng ®èi víi cuéc sèng cña con ng­êi.
	C©y, con vËt dÔ m¾c bÖnh, chËm lín.
C©u 9: V× sao chóng ta cÇn ph¶i ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi thÕ giíi?
ThiÕu Nhi ViÖt Nam vµ thiÕu nhi c¸c n­íc tuy kh¸c nhau vÒ mµu da, ng«n ng÷, ®iÒu kiÖn sèng,... song ®Òu lµ anh em, b¹n bÌ.
	Cïng lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc.
	C¶ hai ý trªn
Chiều thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2010
Luyện Đọc: ÔN LẠI CÁC BÀI TẬP ĐỌC CUỐI HỌC KỲ II
Luyện Toán: ÔN TẬP
 Họ và tên HS:
.............................................
KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
NĂM HỌC : 2009 - 2010
MÔN TOÁN LỚP BA
Thời gian : 40 phút
Điểm:
 Lớp ....... 
 Trường TH Nam Sơn
Chữ kí GT:
Câu 1 : (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Số bốn mươi lăm nghìn hai trăm linh bảy viết là :
 A. 450 207 B. 45 207 C. 45 2007 D. 450 0207
b) Giá trị của chữ số 9 trong 39 205 là :
A. 900 B. 9000 C. 90 000	D. 90 
c) Số liền sau của 79 990 là :
 ... 5đ): (nghe đọc) – Thời gian 15 phút
Bài “Cuộc chạy đua trong rừng” sách Tiếng Việt lớp 3, tập 2, trang 83.
II. TẬP LÀM VĂN (5đ) – Thời gian 30 phút
Đề: Viết một bức thư (khoảng 7 đến 10 câu) cho một người thân hoặc một người bạn của em theo những gợi ý sau:
Viết thư cho ai? Lý do viết thư?
Hỏi thăm, thông báo những gì?
Lời chúc, lời hứa thế nào? 
Phần 1 : Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
1/. Số liền sau của 96 399 là 
	A. 96 389	B. 96 400	C. 96 398	D. 96 409 
2/. Các số 45 500 ; 40 550 ; 45 005; 45 050 sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :
A. 45 500 ; 40 500 ; 40 505 ; 45 005	B. 45 500 ; 45 050 ; 45 005 ; 40 550
	C. 45 500 ; 40 550 ; 45 050 ; 45 005 	D. 45 500 ; 45 050 ; 40 550 ; 45 005
3/. Kết quả của phép nhân 13051 x 6 là : 
A. 78 306 	B. 68 306	C. 78 906 	D. 68 356
4/. Kết quả của phép chia 64 290 : 6 là :
A. 10 614 	B. 10 610	C. 10 615 	D. 1 610
5/ Một mặt bàn hình chữ nhật có nửa chu vi là 100 cm, chiều dài là 60 cm . Chiều rộng mặt bàn đó là 
A. 60 cm 	B. 50 cm 	C. 40 cm	D. 30 cm
Phần 2 1. Đặt tính rồi tính : 
83947 – 4865 	17750 + 7258 	4208 x 9 
2. Tính giá trị của biểu thức :
25 045 – 36428 : 4 	6 024 x ( 30576 – 30568 ) 
3. Tính x, biết : a) 1000 – x = 194 	b) 	x x 8 = 6500
4. Mua 3 đôi dép cùng loại phải trả 49 500 đồng. Hỏi mua 4 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?
5. Một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi 264m , chiều dài 78m. Tính chiều rộng miếng vườn đó . 	Giải 
6. Một hình chữ nhật có chiều dài là 12cm, chiều rộng kém chiều dài 5cm . Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó ? 	Giải 
7. Dùng các số từ 1 đến 9 để điền vào các ô vuông dưới đây (mỗi số chỉ được dùng một lần) để có : 
	 : = : 
8. Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp : 
	Một cửa sổ hình vuông có cạnh là 3dm 6cm . 
a) Chu vi hình vuông là : .......................	b) Diện tích hình vuông là : ........................
Chiều thứ Tư ngày 19 tháng 5 năm 2010
Âm nhạc: KIỂM TRA CUỐI NĂM
I. MUÏC TIEÂU
	- Giuùp HS oân vaø nhôù laïi caùc baøi haùt ñaõ hoïc trong naêm hoïc.
	- HS haùt ñeàu gioïng, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä; theå hieän ñöôïc tình caûm, saéc thaùi töøng baøi haùt.
	- HS bieát phaân bieät vaø thöïc hieän ñuùng töøng kieåu goõ ñeäm.
	- HS nhaän bieát teân noát, hình noát vaø ñuùng caùc noát treân khuoâng nhaïc khoaù Son
	- HS coù thaùi ñoä tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng cuûa tieát hoïc.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN
	- Maùy nghe, baêng nhaïc.
	- Baûng phuï keû saün khuoâng nhaïc.
	- Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm (song loan, thanh phaùch, troáng nhoû,...).
	- Tranh aûnh minh hoïa caùc baøi haùt ñaõ hoïc trong naêm.
III. TIEÁN TRÌNH KIEÅM TRA
	1. OÅn dònh lôùp – Nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén.
	2. Kieåm tra:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
OÂn taäp caùc baøi haùt ñaõ hoïc
- GV coù theå duøng tranh aûnh minh hoaï, keát hôïp cho HS nghe giai ñieäu ñeå nhaän beát teân caùc baøi haùt ñaõ hoïc trong naêm hoïc.
- Môøi töøng nhoùm hoaëc caù nhaân leân kieåm tra haùt keát hôïp söû duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt. GV coù theå môû baêng hoaëc ñeäm ñaøn cho HS trong quaù trình caùc em bieåu dieãn.
OÂn taäp caùc noát nhaïc
- Giuùp HS oân laïi teân noát, hình noát vaø vò trí caùc noát nhaïc ñaõ hoïc treân khuoâng nhaïc khoaù Son thoâng qua hoaït ñoäng troø chôi, ñoá vui baèng khuoâng nhaïc baøn tay hoaëc nhaän bieát tren baûng phuï,...
- Ñoäng vieân HS maïnh daïn vaø töï tin khi leân bieåu dieãn vaø tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng cuûa tieát hoïc.
- HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe vaø coá gaéng traû lôøi ñuùng teân caùc baøi haùt ñaõ hoïc (neâu teân baøi haùt, taùc giaû, xuaát xöù baøi haùt neáu laø daân ca).
- Töøng nhoùm hay caù nhaân leân kieåm tra haùt caùc baøi haùt ñaõ hoïc theo höôùng daãn cuûa GV.
- OÂn laïi caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc khoaù Son theo höôùng daãn cuûa GV.
- HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp (töøng nhoùm, caù nhaân).
3. Nhaän xeùt – Daën doø
	- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù naêng löïc vaø keát quaû hoïc taäp cuûa töøng em. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp chöa hoaøn thaønh heát caùc yeâu caàu cuûa boä moân, GV neân kieåm tra theâm ñeå bieát nhöõng tieán boä hay chöa tieán boä cuûa HS vaø ñoäng vieân caùc em tieáp tuïc hoaøn thaønh baøi hoïc.
	- Khen ngôïi nhöõng em ñaõ hoaøn thaønh toát yeâu caàu cuûa moân hoïc, nhaéc nhôû nhöõng HS chöa hoaøn thaønh caàn coá gaéng ñeå ñaït keát quaû toát hôn ôû naêm hoïc tôùi.
Tiếng Việt : KIỂM TRA THỬ
 Hä vµ tªn .................................................... 
M«n tiÕng viÖt líp 3
 A- KiÓm Tra ®äc : (10 ®iÓm ) 
 I / §äc Thµnh tiÕng ( 6 §iÓm ): TiÕn hµnh kiÓm tra ®äc sau 
 khi hÕt thêi gian viÕt .
II/ §äc hiÓu vµ lµm bµi tËp (4®) : (trong kho¶ng thêi gian 20 phót). 
HS më SGK TV3 TËp 2 trang103 ®äc thÇm bµi “Ngän löa ¤-lim -pÝch” sau ®ã ®¸nh dÊu x vµo « trèng tr­íc ý tr¶ lêi ®óng cho mçi c©u hái d­íi ®©y : 
1)§¹i häi thÓ thao ¤ - lim - pÝch cã tõ bao giê? 
a, Tõ th¸ng 7.
b, Tõ n¨m, s¸u ngµy. 
c, Tõ gÇn 3000 n¨m tr­íc.
2)§iÒu g× cã ý nghÜa nhÊt trong nh÷ng ngµy diÔn ra ¤ - lim - pÝch cæ x­a? 
a, Ng­êi th¾ng ®­îc trao vßng nguyÖt quÕ. 
b, §Êt n­íc t­ng bõng n¸o nhiÖt.
 c, Mäi cuéc xung ®ét ®Òu ph¶i t¹m ngõng .
3)T¹i sao tõ n¨m 1894 ng­êi ta kh«i phôc ®¹i héi thÓ thao ¤ - lim - pÝch? 
a, V× ngän löa ®­îc th¾p s¸ng.
b, V× ®ã lµ cuéc ®ua theo tinh thÇn hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ.
c, V× cÇn cã thi ®Êu thÓ thao.
4) Trong c©u: “ Thµnh phè ¤ - lim -pi- a trë lªn ®«ng ®óc, t­ng bõng, n¸o nhiÖt v× sù cã mÆt cña ng­êi tø xø”bé phËn tr¶ lêi c©u hái v× sao lµ : 
a, V× sù cã mÆt cña ng­êi tø xø .
b, T­ng bõng n¸o nhiÖt v× sù cã mÆt cña ng­êi tø xø.
c, Cã ng­êi tø xø. 
B/ Bµi kiÓm tra viÕt ( thêi gian 40 phót)
ChÝnh t¶ ( nghe viÕt ) thêi gian 12 phót , 5 ® 
 §Ò bµi: Buæi häc thÓ dôc 
2. TËp lµm v¨n : ( 5 ®iÓm) Thêi gian lµm bµi 28 phót.
 	H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 7- 10 c©u ) kÓ l¹i mét lÔ héi ë quª em theo gîi ý sau : 
 a) §ã lµ héi g×?
 b) Héi ®­îc tæ chøc khi nµo ®©u? 
 c) Mäi ng­êi ®i xem héi nh­ thÕ nµo? 
 d) ë héi cã nh÷ng ho¹t ®éng g×?
 	 e) C¶m t­ëng cña em vÒ ngµy ®ã nh­ thÕ nµo?
Hä vµ tªn: ..............................................................Líp: 3A
M«n : To¸n
PhÇn i : Tr¾c nghiÖm
 Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng ( 2 ®iÓm)
Sè nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau lµ:
A. 1000	B. 1001	C. 1023	D. 1234
 2. C¸c sè : III, IV, VII, VI, II, X, IX, XI, XV xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín lµ:
 A. XV, IX, XI, X, VI, VII, IV, II, III
 B. II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XV, X
 C. II, III, IV, VI, IX, X, XI, VII, XV
 D. II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XV.
 3. Sè d­ trong phÐp chia bao giê còng:
 A. B»ng sè chia	C. Lín h¬n sè chia
 B. B»ng sè chia	D. Nhá h¬n sè chia
 4. Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 24 cm vµ gÊp 3 lÇn chiÒu réng. Hái chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ bao nhiªu x¨ng - ti - mÐt?
 A. 16 cm	B. 8 cm	C. 9 cm	D. 11 cm
PhÇn ii : Bµi tËp
 Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
 24561 + 12189	31294 - 305218	2071 x 4	14258 : 4
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Bµi 2: T×m X
 X : 6 = 3007 - 9	 45762 - X = 23486
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bµi 3: Tãm t¾t b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng råi gi¶i bµi to¸n sau:
 Trong kho cã 45560 kg l¹c. Sau khi xuÊt ®i mét sè l¹c th× sè l¹c trong kho gi¶m ®i 5 lÇn . Hái ®· xuÊt ®i bao nhiªu ki - l« - gam l¹c?
 Tãm t¾t:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Bµi gi¶i
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bµi 4: TÝnh:
 a) 109 cm2 + 27 cm2 = .................................b) 213 cm2 - 55 cm2 = ........................
 c) 112 cm2 + 21 cm2 : 3 = .....................................................................................
 = ......................................................................................
 d) 337 cm2 - 55 cm2 x 5 = ..................................................................................
 = ................................................................................ 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 36.doc