Giáo án Lớp 3 - Tuần 17 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Phượng

Giáo án Lớp 3 - Tuần 17 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Phượng

Ôn tập về từ chỉ hoạt động. Ôn tập câu: Ai thế nào? Dấu phẩy

I. MỤC TIÊU:

-Tìm được các từ chỉ đặc điểm của người hoặc vật.

-Biết đặt câu theo mẫu câu Ai thế nào? để miêu tả một đối tượng(BT2).

 -Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu(BT3 a,b).

* GDBVMT (Khai thác trực tiếp ND bài ): Giáo dục tình cảm đối với con người và thiên nhiên đất nước.

II.ĐỒ DÙNG:

- Bảng lớp viết nội dung BT1.

- 3 băng giấy, mỗi băng viết 1 câu văn trong BT3.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định lớp

2. Kiểm tra - 2 HS làm bài tiết trước.

3. Bài mới

a, Giới thiệu bài - ghi đầu bài.

b, Nội dung.

 

doc 24 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 08/07/2022 Lượt xem 268Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 17 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Phượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 17
Thứ hai ngày 21 tháng12 năm 2015
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN
Mồ côi xử kiện
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
A. Taäp ñoïc
 - Bước đầu biết phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
 - Hieåu noäi dung: Ca ngôïi söï thoâng minh cuûa Moà Coâi.( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
B. Keå chuyeän: 
 - Keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa theo tranh minh hoaï.
 - HS M3 keå laïi ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän.
II.ĐỒ DÙNG
 - Tranh minh hoïa baøi hoïc trong SGK.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Tập đọc
A. Baøi cuõ: 
 - Baøi “Veà queâ ngoaïi”
 - GV nhaän xeùt .
B. Baøi môùi:
1. Giôùi thieäu bài 
2. Luyeän ñoïc
a.GV ñoïc maãu baøi vaên.
- GV ñoïc dieãm caûm toaøn baøi.
+ Gioïng keå cuûa ngöôøi daãn truyeän: khaùch quan
+ Gioïng chuû quaùn: vu vaï, thieáu thaät thaø.
+ Gioïng baùc noâng daân: phaân traàn, thaät thaø, ngaïc nhieân.
+ Gioïng Moà Coâi: nheï nhaøng, thaûn nhieân, nghieâm nghò
- GV cho HS xem tranh minh hoïa.
b. GV höôùng daãn HS luyeän ñoïc keát hôïp vôùi giaûi nghóa töø.
- GV gọi HS ñoïc töøng caâu.
+ GV söûa loãi HS phaùt aâm sai.
- GV cho HS ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
+ HS giaûi thích töø: coâng ñöôøng, boài thöôøng.
- GV cho HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
- Gọi 3 HS thi đọc 3 đoạn.
- Moät HS ñoïc caû baøi.
3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi.
* Gọi HS đọc đoạn 1, trả lời các câu hỏi.
+ Caâu chuyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo?
+ Chuû quaùn kieän baùc noâng daân veà chuyeän gì ?
+ Tìm caâu neâu roõ lí leõ cuûa baùc noâng daân ?
+ Khi baùc noâng daân nhaän coù hít höông thôm cuûa thöùc aên trong quaùn, Moà Coâi phaùn theá naøo?
+ Thaùi ñoä cuûa baùc noâng daân nhö theá naøo khi nghe lôøi phaùn xöû?
* Gọi hS đọc đoạn 2, 3 trả lời các câu hỏi.
+ Taïi sao Moà Coâi baûo baùc noâng daân xoùc 2 ñoàng baïc ñuû10 laàn ?
+ Moà Coâi noùi gì ñeå keát thuùc phieân toøa?
+ Em haõy thöû ñaët moät teân khaùc cho truyeän?
4. Luyện đọc lại
- GV ñoïc dieãn caûm ñoaïn 3.
- Gọi 1 HS đọc đoạn 3.
- GV cho 2 toáp HS (moãi toáp 4 em) töï phaân vai thi ñoïc truyeän tröôùc lôùp.
- GV yeâu caàu 3 HS tieáp noái nhau thi ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm ñoïc toát.
 Keå chuyeän.
1. GV nêu nhiệm vụ.
- Dựa theo 4 tranh minh họa, kể lại toàn bộ câu chuyện Mồ côi xử liện.
2. Hướng dẫn kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh.
- HS nhìn tranh keå laïi noäi dung caâu chuyeän.
- GV cho HS quan saùt 4 tranh minh hoïa cuûa caâu chuyeän.
- GV môøi 1 HS keå ñoaïn 1:
- HS quan saùt caùc tranh 2, 3, 4.
- GV môøi 3 HS tieáp noái nhau thi keå töøng
 ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo caùc tranh 1, 2, 3, 4.
- GV môøi 1 HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm keå hay, toát.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Caâu chuyeän Moà Coâi xöû kieän giuùp em hieåu ñöôïc ñieàu gì? 
- Chuaån bò baøi: Anh ñom ñoùm.
- Nhaän xeùt baøi hoïc.
- 2 em leân ñoïc thuoäc baøi 
“Veà queâ ngoaïi”
- Hoïc sinh ñoïc thaàm theo GV.
- HS laéng nghe.
- Mỗi HS đọc nối tiếp 1 câu.
- 3 HS đọc 3 đoạn trong bài.
- HS xem tranh minh hoïa.
- Đọc theo nhóm đôi.
- 3 HS ñoïc 3 ñoaïn trong baøi.
+ Goàm coù: chuû quaùn, baùc noâng daân Moà Coâi.
+Veà toäi baùc vaøo quaùn hít muøi thôm cuûa lôïn quay, gaø luoäc, vòt raùn maø khoâng traû tieàn.
+ Toâi chæ vaøo quaùn ngoài nhôø ñeå aêm mieáng côm naém. Toâi khoâng mua gì caû?
+Baùc noâng daân phaûi boài thöôøng, ñöa 20 ñoàng ñeà quan toøa phaân xöû.
+Baùc giaõy naûy leân: Toâi coù ñuïng chaïm gì ñeán thöùc aên trong quaùn ñaâu maø phaûi traû rieàn.
+Xoùc 2 ñoàng baïc 10 laàn môùi ñuû soá tieàn 20 ñoàng.
+Baùc naøy ñaõ boài thöôøng cho chuû quaùn ñuû soá tieàn: Moät beân “hít muøi thòt”, moät beân “nghe tieáng baïc”. Theá laø coâng baèng.
- HS ñaët teân khaùc cho truyeän.
VD: Vị quan tòa thông minh...
- HS thi ñoïc dieãn caûm truyeän.
- Ba HS thi ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi.
- Moät HS keå ñoaïn 1.
- Moät HS keå ñoaïn 2.
- Moät HS keå ñoaïn 3.
- Töøng caëp HS keå.
- HS tieáp noái nhau keå 3 ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
- Moät HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
- HS nhaän xeùt.
- Ca ngôïi chaøng Moà Coâi thoâng minh, xöû kieän gioûi, baûo veä ñöôïc ngöôøi löông thieän.
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Hoạt động nông nghiệp (tiết 2)
Hoạt động công nghiệp và thương mại (tiết1)
( DẠY theo mô hình VNEN)
ÂM NHẠC
Dành cho địa phương ( tự chọn)
TOÁN
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
( Đ/C Kim Ngân soạn, giảng)
Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015
ChÝnh t¶ (Nghe viÕt) 
 VÇng tr¨ng quª em
I. Môc tiªu:
 - Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc v¨n xu«i.
 - Lµm ®óng bµi tËp 2a ®iÒn c¸c tiÕng chøa ©m, vÇn dÔ lÉn ( d/gi/r) vµo « trèng.
 - HS yªu quý c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn ®Êt n­íc ta, tõ ®ã thªm yªu quý m«i tr­êng xung quanh, cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
II. §å dïng d¹y häc:
 - 2 b¶ng phô viÕt ND bµi 2a.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. Bµi cò: 
 - GV ®äc: C«ng cha, ch¶y ra 
- HS viÕt b¶ng 
B. Bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi.
2. HD häc sinh nghe -viÕt 
a. HD häc sinh chuÈn bÞ:
- GV ®äc ®o¹n v¨n
- HS theo dâi SGK - 2 HS ®äc l¹i
+ VÇng tr¨ng ®ang nh« lªn ®­îc t¶ ®Ñp nh­ thÕ nµo? 
- Tr¨ng ãng ¸nh trªn hµm r¨ng, ®Ëu vµo ®¸y m¾t...
+ Bµi viÕt cã mÊy c©u? 
- Bµi viÕt cã 7 c©u.
+ Ch÷ ®Çu mçi ®o¹n ®­îc viÕt ntn?
- ViÕt lïi vµo 1 « vµ viÕt hoa.
b. ViÕt tõ khã.
- GV ®ọc: tr¨ng, luü tre lµng, nåm nam.
- HS viÕt vµo b¶ng con
c. GV ®äc bµi 
- Nghe - viÕt vµo vë
d. ChÊm, ch÷a bµi 
 - NhËn xÐt bµi viÕt 
- HS ®æi vë so¸t lçi
3. HD lµm bµi tËp 
 Bµi 2: T 142 (a) 
- GV d¸n 2 tê phiÕu lªn b¶ng 
- 2HS lªn b¶ng lµm 
- HS nhËn xÐt. 
- GV nhËn xÐt bµi ®óng.
Lêi gi¶i: + g× - dÎo - ra - duyªn 
 Lµ c©y m©y.
 + g×, rÝu ran 
 Lµ c©y g¹o
IV. Cñng cè - DÆn dß: 
VÒ nhµ HTL c¸c c©u ®è, c©u ca dao(BT2).
- HS nghe 
- ChuÈn bÞ bµi sau
TOÁN
LuyÖn tËp 
I. Môc tiªu: 
 - BiÕt tÝnh gi¸ cña biÓu thøc cã dÊu ngoÆc ( ).
 - ¸p dông ®­îc viÖc tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo d¹ng bµi tËp ®iÒn dÊu >, <, =. 
 - Hs M1, M2 lµm ®­îc c¸c bài tập 1, bài 2 , bài 3 (dßng 1),bài 4 .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cò: 
Nªu 4 qui t¾c tÝnh g/trÞ cña biÓu thøc? 
B. Bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi
2. HD luyÖn tËp
Bµi 1/ 82: 
- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
- Gäi 4 HS lªn b¶ng. C¶ líp lµm vµo b¶ng con.
- NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. 
Bµi 2/ 82 
 Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
 Gäi 4 HS lªn b¶ng. C¶ líp lµm vµo b¶ng con.
NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. 
Bµi 3 / 82.
Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
Yªu cÇu c¶ líp lµm vµo vë.
NhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 4/ 82
Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
Yªu cÇu c¶ líp lµm vµo vë.
NhËn xÐt.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ :
 - Nhận xét tiết học.
 - Về nhà làm vở BTT.
2 HS ®äc ®Ò bµi.
238 - ( 55 - 35) = 238 - 20
 = 218
 175 - ( 30+ 20) = 175 - 50
 = 225
84 : ( 4 : 2 ) = 84 : 2
 = 42
 ( 72 + 18) x 3 = 90 x 3
 = 270
1 HS ®äc ®Ò bµi.
( 421 - 200) x 2 = 221 x 2
 = 442
 421 - 200 x 2 = 421 - 400
 = 21
90 + 9 : 9 = 90 + 1
 = 91
 ( 90 + 9 ) : 9 = 99 : 9
 = 11
48 x 4 : 2 = 192 : 2
 = 96
 48 : ( 4 : 2) = 48 : 2
 = 24
67 - ( 27 + 10) = 67 - 37
 = 30
 67 - 27 + 10 = 40 + 10
 = 50
1 HS ®äc ®Ò bµi.
2 HS lªn b¶ng. C¶ líp lµm vµo vë.
( 12 + 11 ) x 3 > 45
< ( 70 + 23 ) : 3
2 HS ®äc ®Ò . 1 HS lªn b¶ng.
TẬP ĐỌC
Anh Đom Đóm
I.MỤC TIÊU:
 -Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung: Đom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động. (trả lời các câu hỏi trong SGK, thuộc 2-3 khổ thơ trong bài).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ bài thơ trong SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
I. Kiểm tra bài cũ: 
-3 HS nối tiếp nhau kể lại truyện Mồ Côi xử kiện và TLCH. 
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài. 
2. Luyện đọc: 
a. GV đọc mẫu: 
b. HDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Đọc từng dòng thơ: Chú ý các từ ngữ khó phát âm đối với HS.
- Đọc từng khổ thơ trước lớp
 Giúp HS ngắt nhịp đúng trong các khổ thơ
- Đọc từng khổ thơ trong nhóm: 
- Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
-Anh đom đóm lên đèn đi đâu?
- Anh đom đóm thấy những cảnh gì trong đêm? 
- Tìm một hình ảnh đẹp của anh đom đóm trong bài thơ?
- Công việc của anh đom đóm là gì? những câu thơ nào cho em biết điều đó?
4. Học thuộc lòng bài thơ.
- HD.HS thuộc lòng tại lớp từng khổ và cả bài thơ.
- Tổ chức thi đọc thơ giữa các tổ, cá nhân HS.
III. Củng cố dặn dò
Qua bài thơ em thấy anh đom đóm làm việc như thế nào?
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng, đọc bài thơ cho người thân nghe.
- 3 HS kể và TLCH.
- Theo dõi GV đọc 
- Đọc nối tiếp 2 dòng.
- Đọc nối tiếp 6 khổ thơ. Chú ý ngắt nghỉ hơi đúng, tự nhiên, thể hiện tình cảm qua giọng đọc.
- Đọc chú giải SGK.
- Từng cặp HS đọc.
- Đọc với giọng nhẹ nhàng, vừa phải
- Đi gác cho mọi người ngủ
-Thấy chị cò Bợ ru con, thím Vạc lặng lẽ mò tôm..
- HS phát biểu tự do
 Lên đèn đi gác
 Đi suốt một đêm 
 Lo cho người ngủ
 Học thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài.
- Thi đọc thuộc bài thơ theo nhiều hình thức: đọc tiếp sức, đọc theo tổ, đọc cá nhân...
- Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay.
Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2015
THỦ CÔNG
Cắt, dán chữ: VUI VẺ
( Đ/C H. Huyền soạn, giảng)
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về từ chỉ hoạt động. Ôn tập câu: Ai thế nào? Dấu phẩy
I. MỤC TIÊU:
-Tìm được các từ chỉ đặc điểm của người hoặc vật.
-Biết đặt câu theo mẫu câu Ai thế nào? để miêu tả một đối tượng(BT2).
 -Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu(BT3 a,b).
* GDBVMT (Khai thác trực tiếp ND bài ): Giáo dục tình cảm đối với con người và thiên nhiên đất nước.
II.ĐỒ DÙNG:
- Bảng lớp viết nội dung BT1.
- 3 băng giấy, mỗi băng viết 1 câu văn trong BT3.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định lớp 
2. Kiểm tra - 2 HS làm bài tiết trước.
3. Bài mới 
a, Giới thiệu bài - ghi đầu bài.
b, Nội dung.
*Hướng dẫn làm bài tập:
 HS đọc yêu cầu của BT
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.
- 3 HS lên bảng, mỗi em viết 1 câu nói về đặc điểm của một nhân vật.
- GV nhắc các em có thể tìm nhiều từ ngữ nói về đặc điểm của một nhân vật.
- GV nêu yêu cầu của bài, nhắc HS có thể đặt nhiều câu theo mẫu Ai thế nào? để tả một người, một vật hoặc cảnh đã nêu.
- Cả lớp làm bài CN.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu văn.
- GV nhận xét.
Treo bảng phụ
YC HS làm bài CN vào vở BT, 1 em lên bảng làm trên bảng phụ.
 ...  Trên Tp đẹp và náo nhiệt lắm. Nhà nào cũng cao, to và san sát nhau. Đường phố có nhiều cây cổ thụ, bồn hoa trông thật thích mắt. Người, xe cộ đi lại tấp nập. Đêm xuống, TP Hưng Yên lung linh dưới ánh đèn. Mọi người ở đấy đi ngủ muộn hơn ở quê mình. 10 giờ đêm phố xá vẫn đông vui. Chuyến đi thật thú vị, cả đội văn nghệ của tớ đếu ao ước sẽ được trở lại TP quê mình.
 Còn Hà, cậu đã có dịp nào đi thăm thủ đô hay một thành phố, làng quê nào chưa? Cậu kể cho mình nghe về những nơi đó vào thư sau với nhé. Tớ rất thích tìm hiểu về mọi miền quê trên đất nước mình.
 Tạm biệt cậu. Nhớ viết thư cho tớ sớm nhé.
 Chào thân ái!
 Hà Phương 
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 - Nhận xét tiết học.
 - Về nhà viết lại thư cho hay.
SINH HOẠT LỚP TUẦN 17
I. MỤC ĐÍCH
 -Đánh giá kết quả học tập, sinh hoạt tuần 17
- Đề ra biện pháp khắc phục và lên kế hoạch tuần 18.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức
2. Sinh hoạt lớp : Gọi lớp trưởng lên nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp
- Gọi các tổ trưởng, tổ viên có ý kiến bổ sung.
- GV nhận xét:
a. Đạo đức: Ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức của hs (theo tiêu chí : thực hiện theo 5 điều BH dạy, Lá lành đùm lá rách ),... ....................
b.Học tập: NX ý thức học tập theo từng bàn, từng tổ, ý thức giúp đỡ nhau trong phong trào “ Đôi bạn cùng tiến”, NX kĩ về kĩ năng làm Toán, ....................................
c.Nền nếp lớp:
- Vệ sinh trường, lớp, cá nhân..............................
- Chuyên cần : ....................................................................................
-NX CTHĐtự quản lớp xem đã phát huy được vai trò trong hướng dẫn lớp sinh hoạt, tự quản ?.........................................................
- Thể dục giữa giờ và múa bài múa mới: Tham gia tập đạt hiểu quả ở loại nào -	
2. Nhắc nhở: Nhắc nhở việc học tập, nề nếp ngoài giờ ..... ...........
3. Sinh hoạt văn nghệ tập thể
- Cả lớp hát tập thể các bài hát đã học, tập đọc thơ, hát các bài hát về mái trường, thầy cô, bạn bè,
3. Kế hoạch tuần 18.
a. Đạo đức: Khắc phục tồn tại tuần 17.
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết giúp đỡ bạn bè.
b. Học tập: Học bài và làm bài trước khi đến lớp.
- Nâng cao ý thức rèn chữ viết.
- Thi đua học tập giữa các tổ, nhóm học tập
- Chuẩn bị tốt nội dung các bài học
- Khắc phục tồn tại ở tuần 17.
- 15 phút đầu giờ kiểm tra bảng cửu chương (kiểm tra theo cặp)
- Vừa học vừa ôn để chuẩn bị thi tốt cuối học kì 1.
c. Các công tác khác: tham gia đầy đủ các buổi lao động ( nhặt rác) do Đội phân công.
Thứ sáu ngày 25 tháng12 năm 2015
TOÁN
Hình vuoâng
ĐẠO ĐỨC
Biết ơn thương binh liệt sĩ ( tiết 2)
THỂ DỤC
Đội hình đội ngũ và rèn luyện tư thế cơ bản
TẬP VIẾT
Ôn chữ hoa N
(Đ/ C Kim Ngân soạn, giảng)
 TIẾNG ANH
(Đ/ C Yến soạn, giảng)
TẬP VIẾT
Ôn chöõ hoa: N
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 - Vieát ñuùng chöõ hoa N (1 doøng), Q, Ñ (1 doøng); vieát ñuùng teân rieâng Ngoâ Quyeàn (1 doøng) vaø caâu öùng duïng: Ñöôøng voâ  nhö tranh hoaï ñoà (1 laàn) baèng chöõ côõ nhoû.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Maãu vieát hoa N.
 - Baûng con, phaán, vôû taäp vieát.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Baøi cuõ:
- GV kieåm tra HS vieát baøi ôû nhaø.
- Moät HS nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng ôû baøi tröôùc.
- GV nhaän xeùt baøi cuõ.
B. Baøi môùi:
1:Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn viết chữ hoa N.
- Tìm các chữ hoa có trong bài?
 - GV treo chöõõ maãu cho HS quan saùt.
- Neâu caáu taïo chöõ N.
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết.
- Cho HS viết trên bảng con chữ hoa N.
- Nhận xét.
3. Hướng dẫn viết từ ứng dụng.
- GV goïi HS ñoïc töø öùng duïng: Ngoâ Quyeàn.
- GV giôùi thieäu: Ngoâ Quyeàn laø vò anh huøng daân toäc cuûa nöôùc ta. Naêm 938, oâng ñaõ ñaùnh baïi quaân xaâm löôïc Nam Haùn treân soâng Baïch Ñaèng, môû ñaàu thôøi ñoäc laäp töï chuû cuûa nöôùc ta.
- Trong các từ ứng dụng, các chữ có chiều cao như thế nào?
- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
- GV yeâu caàu HS vieát vaøo baûng con: Ngô Quyền.
4. Luyeän vieát caâu öùng duïng.
- GV môøi HS ñoïc caâu öùng duïng.
- GV giaûi thích caâu ca dao: Ca ngôïi phong caûnh Xöù Ngheä ñeïp nhö tranh veõ.
- Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào?
- Cho Hs viết bảng con: Đường, Non. 
5. Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát.
- HS vieát ñuùng con chöõ, trình baøy saïch ñeïp vaøo vôû taäp vieát.
- GV neâu yeâu caàu:
 + Vieát chöõ N: 1 doøng côõ nhoû.
 + Vieát chöõ Q, Ñ: 1 doøng.
 + Vieát chöõ Ngoâ Quyeàn: 1 doøng côõ nhoû.
 + Vieát caâu tuïc ngöõ 1 laàn.
- GV theo doõi, uoán naén.
- Nhaéc nhôû caùc em vieát ñuùng neùt, ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ.
6. Chaám, chöõa baøi.
- GV thu töø 5 ñeán 7 baøi ñeå chaám.
- GV nhaän xeùt tuyeân döông moät soá vôû vieát ñuùng, vieát ñeïp.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
- Veà luyeän vieát theâm ôû nhaø.
- Chuaån bò baøi: OÂn taäp hoïc kì I.
- Nhaän xeùt tieát hoïc. 
- N, Q, Đ
- HS quan saùt.
- HS neâu.
- Viết 2 - 3 lượt.
- 2 HS đọc.
- HS quan saùt, laéng nghe.
- Chữ N, Q, Đ,y cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.
- Bằng 1 con chữ 0.
- HS vieát caùc chöõ vaøo baûng con.
- HS ñoïc caâu öùng duïng:
- Chữ Đ, N, g,h,b,đ cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.
- HS vieát treân baûng con.
- HS neâu tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñeå vôû.
- HS vieát vaøo vôû.
THỦ CÔNG
Cắt, dán chữ: VUI VẺ
GV chuyên soạn
Thứ sáu ngày 20 tháng12 năm 2013
TẬP LÀM VĂN
Viết về thành thị, nông thôn
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 - Vieát ñöôïc moät böùc thö ngaén cho baïn (khoaûng 10 caâu) ñeå keå nhöõng ñieàu ñaõ bieát veà thaønh thò, noâng thoân.
 - Giaùo duïc HS yù thöùc töï haøo veà caûnh quan moâi tröôøng treân caùc vuøng ñaát queâ höông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Baûng lôùp vieát caùc caâu hoûi gôïi yù.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Bài cũ
 - Gäi 1 HS kÓ vÒ thµnh thÞ hay n«ng th«n mµ em biÕt.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn viết thư.
- Gọi HS đọc đề bài.
- Em cần viết thư cho ai?
- Em viết thư ®Ó kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.
- Gọi HS nhắc lại cách trình bày của một bức thư. 
- Gọi 1 HS trình bày miệng trước lớp.
- Yêu cầu cả lớp viết thư.
- Gọi 5 HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, cho điểm.
- 1 HS kÓ.
- 1 HS đọc đề.
- Viết thư cho bạn.
- 1 Hs nhắc lại cách trình bày.
- 1 HS khá trình bày. Cả lớp theo dõi bài nhận xét bài của bạn.
- Thực hành viết thư.
- 5 HS đọc thư của mình, cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến cho thư của từng bạn.
 VD:
 Thị trấn, ngày 25 tháng 12 năm 2009.
 Thu Hà thân mến!
 Dạo này cậu có khỏe không? Sắp hết học kì I rồi, cậu ôn bài được nhiều chưa? Tớ chúc cậu khỏe mạnh và thi học kì đạt kết quả tôt.
 Thu Hà biết không, tớ có một chuyện rất thú vị muốn kể cho cậu nghe. Tháng vừa qua, đội văn nghệ của trường tớ được đi biểu diễn ở Hà Nội, tớ cũng được đi ấy. Hà Nội đẹp và náo nhiệt lắm. Nhà nào cũng cao, to và san sát nhau. Đường phố có nhiều cây cổ thụ, bồn hoa trông thật thích mắt. Người, xe cộ đi lại tấp nập. Đêm xuống, thành phố lung linh đướ ánh đèn. Mọi người ở thành phố đi ngủ muộn hơn ở quê mình. 10 giờ đêm phố xá vẫn đông vui. Chuyến đi thật thú vị, cả đội văn nghệ của tớ đếu ao ước sẽ được trở lại thủ đô.
 Còn Hà, cậu đã có dịp nào đi thăm thủ đô hay một thành phố, làng quê nào chưa? Cậu kể cho mình ngfhe về những nơi đó vào thư sau với nhé. Tớ rất thích tìm hiểu về mọi miền quê trên đất nước mình.
 Tạm biệt cậu. Nhớ viết thư cho tớ sớm nhé.
 Chào thân ái!
 Thu Hà. 
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 - Nhận xét tiết học.
 - Về nhà viết lại thư cho hay.
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 - Nhaän bieát moät soá yeáu toá (ñænh, caïnh, goùc) cuûa hình vuoâng.
 - Veõ ñöôïc hình vuoâng ñôn giaûn (treân giaáy keû oâ vuoâng).
 - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
II. ĐỒ DÙNG
 - Baûng phuï, phaán maøu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Baøi cuõ: 
 - Goïi 2 HS leân baûng moãi em veõ moät hình chöõ nhaät.
 - Nhaän xeùt ghi ñieåm.
A. Baøi môùi:
1: Giôùi thieäu hình vuoâng
 - GV veõ 1 hình vuoâng.
+ Theo em, caùc goùc ôû caùc ñænh cuûa hình vuoâng laø caùc goùc theá naøo?
- GV yeâu caàu HS duøng eâkeâ kieåm tra sau ñoù ñöa ra keát luaän: Hình vuoâng coù 4 goùc vuoâng.
- GV yeâu caàu HS so saùnh ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình vuoâng.
- GV ruùt ra keát luaän: Hình vuoâng coù 4 caïnh baèng nhau.
- GV yeâu caàu HS tìm ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät.
2. Thöïc haønh
Baøi 1/ 85:
- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- GV yeâu caàu HS töï nhaän daïng hình vuoâng ôû sgk.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
Baøi 2/ 86:
- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
- GV yeâu caàu HS duøng thöôùc ñeå ño ñoä daøi vaø ghi keát quaû.
Baøi 3/ 86:
- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em thi ñua laøm baøi.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
Baøi 4/ 86: 
- Môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV yeâu caàu HS töï veõ hình theo maãu. Sau ñoù duøng eâke kieåm tra caùc goùc vuoâng, ghi teân caùc goùc vuoâng vaøo choã chaám.
- GV nhaän xeùt.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
 - HS neâu laïi khaùi nieäm veà hình vuoâng ñaõ hoïc.
 - Chuaån bò baøi: Chu vi hình chöõ nhaät.
-HS quan saùt.
+ Caùc goùc ôû ñænh hình vuoâng ñeàu laø goùc vuoâng.
+ Hình vuoâng coù 4 goùc ôû 4 ñænh ñeàu laø goùc vuoâng.
+ Ñoä daøi 4 caïnh cuûa 1 hình vuoâng laø baèng nhau.
- HS nhaéc laïi.
+ Gioáng nhau: Ñeàu coù 4 goùc ôû 4 ñænh laø goùc vuoâng.
 + Khaùc nhau: Hình chöõ nhaät coù 2 caïnh daøi baèng nhau, 2 caïnh ngaén baèng nhau. Hình vuoâng coù 4 caïnh baèng nhau.
- 1HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- Hs dùng thước và ê ke để kiểm tra từng hình, sau đó báo cáo kết quả.
+ Hình ABCD là hình chữ nhật, không phải là hình vuông.
+Hình MNPQ không phải là hình vuông, vì các góc ở đỉnh không phải là góc vuông.
+ Hình EGHI là hình vuông vì hình này có 4 góc ở đỉnh là 4 góc vuông, 4 cạnh của hình bằng nhau.
- 1HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- HS laøm baøi.
+ Hình ABCD cã độ dài cạnh là 3 cm.
+ Hình MNPQ có độ dài cạnh là 4 cm.
- 1 HS đọc đề bài.
- 4 HS leân baûng thi laøm baøi.
a. b. 
- 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- HS caùc nhoùm thi ñua laøm baøi.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
.
ĐẠO ĐỨC
Biết ơn thương binh, liệt sĩ( Tiết 2)
GV chuyên soạn
 Ngày tháng năm 2013

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_3_tuan_17_nam_hoc_2015_2016_nguyen_thi_phuong.doc