Giáo án Lớp 3 Tuần 35 - Buổi 2

Giáo án Lớp 3 Tuần 35 - Buổi 2

Tiết 1 Thủ Công

ôn tập chương III và chương IV

I- Mục tiêu:

- Ôn tập, củng cố kiến thức kỹ năng và làm đồ chơi đơn giản.

- Làm được một sản phẩm đã học.

II- Chuẩn bị:

Giáo viên: Mẫu của các sản phẩm bài học trong chương III và chương IV để giúp học sinh nhớ lại cách thực hiện các thao tác kỹ thuật.

Học sinh: giấy màu thủ công, bút chì, thước, kéo, hồ dán.

 

doc 10 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 830Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 35 - Buổi 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 35 Thø hai , ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1 Thñ C«ng
«n tËp ch­¬ng III vµ ch­¬ng IV
I- Mục tiêu:
- Ôn tập, củng cố kiến thức kỹ năng và làm đồ chơi đơn giản.
- Làm được một sản phẩm đã học.
II- Chuẩn bị:
Giáo viên: Mẫu của các sản phẩm bài học trong chương III và chương IV để giúp học sinh nhớ lại cách thực hiện các thao tác kỹ thuật. 
Học sinh: giấy màu thủ công, bút chì, thước, kéo, hồ dán.
III-hoạt động dạy - học chủ yếu:
Giáo viên GTB: Ôn lại các thao tác làm các sản phẩm ở chương III và IV.
HĐ1: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật 
- T Yêu cầu H nhắc lại cách làm đan nong đôi , nong mốt, làm đồng hồ , làm quạt giấy tròn đã học
- H nêu, lớp nhận xét.
- T treo tranh quy trình HD cách làm các sản phẩm trên và nhận xét
HĐ2: Học sinh thực hành
 - Yêu cầu HS làm 1 trong các sản phẩm đó
Giáo viên quan sát theo dõi, nhắc nhở các em trật tự, nghiêm túc học bài. Giáo viên có thể gợi ý cho những học sinh kém hoặc còn lúng túng để các em hoàn thành bài.
HĐ3: Đánh giá sản phẩm:
Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh theo hai mức độ 
+ Hoàn thành (A)
Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật, cân đối, đúng kích thước.
Dán phẳng, đẹp. Những sản phẩm đẹp trình bày có trang trí và sáng tạo 
thì giáo viên đánh giá là hoàn thành tốt (A+) 
+ Chưa hoàn thành: (B)
Làm chưa xong 2 mẫu đã học
Nhận xét, dặn dò: 
Tổng kết năm học.
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 2 MÜ thuËt
ÔN VẼ TRANH : ®Ò tµi mïa hÌ
I/ Môc tiªu
- HS hiÓu ®­îc néi dung ®Ò tµi- BiÕt c¸ch s¾p xÕp h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung ®Ò tµi
- VÏ ®­îc tranh vµ vÏ mµu theo ý thÝch.
II/ChuÈn bÞ
GV: - Mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi mïa hÌ- Tranh vÏ vÒ mïa hÌ cña häc sinh c¸c líp tr­íc
HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 3, bót ch×,tÈy,mµu. - S­u tÇm tranh,¶nh vÒ mïa hÌ
 III/Ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu
 1.Tæ chøc. (2’)
 2.KiÓm tra ®å dïng.
 3.Bµi míi. a.Giíi thiÖu
 b.Bµi gi¶ng
T.g
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
07’
10
15’
Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi: 
- GV g/thiÖu tranh vµ gîi ý hs t×m hiÓu vÒ mïa hÌ:
+ TiÕt trêi mïa hÌ nh­ thÕ nµo? 
+ C¶nh vËt mïa hÌ th­êng cã nh÷ng mµu s¾c nµo? 
+ Con vËt nµo kªu b¸o hiÖu mïa hÌ ®Õn? 
+ C©y nµo chØ në hoa vµo mïa hÌ? 
- Gîi ý häc sinh vÒ nh÷ng h/®éng trong ngµy hÌ:
+ Nh÷ng h/®éng vui ch¬i nµo th­êng diÔn ra vµo mïa hÌ? Mïa hÌ em ®· ®i nghØ m¸t ë ®©u? C¶nh ë ®ã thÕ nµo?
* Gi¸o viªn kÕt luËn:
+ Chñ ®Ò vÒ mïa hÌ rÊt réng vµ phong phó.
+ Nh÷ng h/®éng trong dÞp hÌ hay c¶nh s¾c thiªn...
Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ tranh :
+ Nhí l¹i nh÷ng ho¹t ®éng tiªu biÓu vÒ mïa hÌ ®Ó vÏ (cã nhiÒu ng­êi tham gia kh«ng? DiÔn ra ë ®©u? Nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ nµo? ...).
Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: 
- Gi¸o viªn khuyÕn khÝch häc sinh m¹nh d¹n thÓ hiÖn nh÷ng ý t­ëng cña m×nh.
- Quan s¸t vµ gîi ý häc sinh t×m ra nh÷ng thiÕu sãt trong bµi vÏ ®Ó c¸c em tù ®iÒu chØnh.
- Nh¾c nhë häc sinh: VÏ thay ®æi c¸c h×nh d¸ng ng­êi ®Ó bµi vÏ sinh ®éng.
+ HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái.
+ HS tr¶ lêi c©u hái.
+ HS tr¶ lêi c©u hái.
+ HS tr¶ lêi c©u hái.
+ HS tr¶ lêi c©u hái.
+ HS tr¶ lêi c©u hái.
+ HS tr¶ lêi c©u hái.
+ C¸c em chän mét chñ ®Ò cô thÓ ®Ó vÏ.
+ VÏ h×nh ¶nh chÝnh tr­íc, vÏ to, râ ®Ó nªu bËt néi dung;
+ VÏ h×nh ¶nh phô sau (vÝ dô: Trong trß ch¬i th¶ diÒu, c¸c b¹n ®ang th¶ diÒu lµ h×nh ¶nh chÝnh, b·i cá, s­ên ®ª, bôi c©y...lµ h×nh ¶nh phô);
+ VÏ mµu theo ý thÝch lµm næi c¶nh s¾c mïa hÌ.
+ VÏ vµo vë tËp vÏ 3
+ VÏ mµu tù do.
03’
Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.
- Gi¸o viªn cïng häc sinh chän mét sè bµi vÏ vµ gîi ý c¸c em nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ:
+ Néi dung tranh; + C¸c h×nh ¶nh ®­îc s¾p xÕp trong tranh;+ Mµu s¾c trong tranh.
- Khen ngîi nh÷ng hs cã bµi vÏ ®Ñp. Y/cÇu c¸c em ch­a hoµn thµnh bµi vÒ nhµ vÏ tiÕp.
* DÆn dß:- VÏ tranh ®/tµi tù do ch/bÞ cho tr­ng bµy k/qu¶ n¨m häc(VÏ ë giÊy A4).
 - T×m chän bµi vÏ ®Ñp ë vë tËp vÏ hoÆc nh÷ng bµi vÏ trªn giÊy ®Ó tr­ng bµy.
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 3 H­íng dÉn häc
 ¤n tËp cuèi n¨m 
I- Môc tiªu:
	- Cñng cè l¹i 1 sè kiÕn thøc cã néi dung h×nh häc.
	- RÌn kü n¨ng tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc.
	- Tù tin, høng thó trong thùc hµnh to¸n.
II C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1- æn ®Þnh tæ chøc.
2- H­íng dÉn «n tËp.
 Bµi 1: H×nh vÏ sau cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng? Bao nhiªu gãc vu«ng. §äc tªn c¸c gãc vu«ng ®ã.
 A B
 D M N C
 Bµi 2: H·y kÎ thªm mét ®o¹n th¼ng vµo h×nh vÏ d­íi ®©y ®Ó d­îc 3 h×nh tam gi¸c, 3 h×nh tø gi¸c.
 A
 M
 C N B
- §äc tªn c¸c h×nh tam gi¸c vµ tø gi¸c trong h×nh vÏ míi.
 Bµi 3: Cho ®­êng th¼ng xy vµ 2 ®iÓm M, N nh­ h×nh vÏ. 
 . N
 x M y
a) H·y vÏ mét ®o¹n th¼ng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng xy t¹i ®iÓm M.
b) H·y vÏ mét ®o¹n th¼ng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng xy sao cho ®o¹n th¼ng ®ã ®i qua ®iÓm N.
 Bµi 4: Cã 1 h×nh vu«ng chu vi 20m, mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng c¹nh h×nh vu«ng vµ cã chu vi 26 cm. T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt?
- §äc bµi to¸n.
- Tr×nh bµy miÖng bµi lµm.
- X¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- lµm bµi vµo vë.
* Nªu miÖng c¸c h×nh tam gi¸c, c¸c h×nh tø gi¸c cã trong h×nh.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
- Nªu c¸ch vÏ gãc vu«ng b»ng £ke.
- Tr×nh bµy bµi lµm vµo vë.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
- Ph©n tÝch bµi to¸n.
- Nªu h­íng lµm.
- Lµm bµi vµo vë.
- T×m c¸ch h×nh vu«ng (chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt
+ Nöa chu vi h×nh ch÷ nhËt.
+ Sè ®o chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt.
+ DÝch tÝch h×nh ch÷ nhËt.
 §¸p sè: 40m2
3- Cñng cè - DÆn dß: 
	- NhËn xÐt giê häc.
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø ba , ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1 ThÓ dôc
¤n: Tung, b¾t bãng theo nhãm 3 ng­êi
I- Môc tiªu.
	- ¤n ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng theo nhãm 3 ng­êi. Ch¬i trß ch¬i "chuyÓn ®å vËt"
	- RÌn kü n¨ng thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc ®é t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ ch¬i trß ch¬i mét c¸ch chñ ®éng, nhanh nhÑn.
	- Gi¸o dôc ý thøc tËp thÓ dôc thÓ thao th­êng xuyªn.
II- §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn.
	- Bãng, s©n tr­êng vÖ sinh s¹ch sÏ.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1- PhÇn më ®Çu.
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.
- Tæ chøc cho häc sinh tËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- Tæ chøc trß ch¬i "T×m con vËt bay ®­îc"
- Yªu cÇu c¶ líp ch¹y chËm 1 vßng s©n.
2- PhÇn c¬ b¶n.
* ¤n ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng theo nhãm 3 ng­êi.
- Gi¸o viªn l­u ý häc sinh ®éng t¸c phèi hîp toµn th©n khi thùc hiÖn tung v¸ b¾t bãng.
* Tæ chøc trß ch¬i "ChuyÓn ®å vËt"
- Gi¸o viªn phæ biÕn l¹i c¸ch ch¬i.
- Tæ chøc cho häc sinh ch¬i, gi¸o viªn lµm träng tµi vµ thèng nhÊt víi c¸c ®éi khi ch¹y vÒ cÇn chó ý ch¹y vÒ bªn ph¶i ®éi m×nh.
3- PhÇn kÕt thóc.
- Yªu cÇu häc sinh ®i th­ gi·n theo nhÞp.
- HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc.
- Häc sinh tËp liªn hoµn 2 x 8 nhÞp.
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i trong 2 phót.
- Häc sinh ch¹y 150 ®Õn 200 m
- Tõng häc sinh tËp trung vµ b¾t bãng 1 sè lÇn.
- TËp theo tæ tõng ®«i mét.
- C¸c tæ tham gia ch¬i trß ch¬i.
- Häc sinh nghe vµ quan s¸t.
- C¸c ®éi ch¬i trß ch¬i trong 8 ®Õn 10 phót.
- Häc sinh ®i th­ gi·n theo nhÞp trong 2 phót.
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 4 H­íng dÉn häc
ÔN LUYỆN VỀ GIẢI TOÁN
I/ Mục tiêu:
-Giúp học sinh :Rèn kĩ năng giải toán có hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
-Học sinh nắm chắc được cách giải của từng dạng toán.
-Giáo dục các em tính cẩn , chính xác khi làm toán.
II/ Đồ dùng dạy và học:
-Sách , vở và đồ dùng học tập
III/Hoạt động dạy và học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5 phút
30 phút
 5phút
A/ Bài cũ
-Giáo viên dán bài toán lên bảng và yêu câu cả lớp quan sát , tính vào giấy nháp , viết kết quả đúng , sai vào bảng con.
a)96 : 4 x 2 = 24 x2 b)96 : 4 x2 = 96 : 8
 = 48 = 12
-Giáo viên sửa bài và nhận xét.
B/ Bài mới
1/ GT bài
-GV nêu mục tiêu bài học
2/Hướng dẫn thựchành 
* Bài 1/:
-Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
 -Giải bài vào vở.
-Sửa bài và cho điểm.
* Bài 2/:
-Học sinh tự tóm tắt rồi giải và sửa bài.
-Chấm bài và nhận xét.
* Bài 3/:
-Giáo viên tổ chức cho học sinh làm toán nhanh rồi chấm 10 bài nhanh nhất.
-Giáo viên chấm bài và nhận xét.
* Bài 4/:
-Yêu cầu học sinh tính vào giấy nháp rồi khoanh vào chữ thích hợp.
-Giáo viên kiểm tra bài làm của học sinh qua bảng con và nhận xét kết quả.
-Gọi học sinh nêu cách giải bài toán rút về đơn vị.
C/Củng cố dặn dò
-Về nhà xem lại các bài tập đã làm ở lớp.
-Nhận xét giờ học.
-Cả lớp làm bài và đưa bảng con.
-Lắng nghe
-1 học sinh đọc, cả lớp theo dõi.
-1 học sinh lên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Học sinh thực hiện:
a) Vậy phải khoanh vào ý c.
b) Vậy phải khoanh vào ý b.
-3 -4 học sinh trả lời.
-Lắng nghe.
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø t­ , ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1 §¹o ®øc
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM
I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Giúp các em hệ thống 8 bài đạo đức đã học.
 	- Thực hành kĩ năng cuối học kì II và cuối năm. 
2. Kỹ năng:
3. Thái độ:
II/ Chuẩn bị: 
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5p
30p
1p
2p
A/ Kiểm tra: 
B/ Bài mới:
1, Giới thiệu:
2, HD ôn tập:
Kể tên các bài đạo đức đã học từ đầu năm đến giờ ?
Hãy nêu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và nhi đồng ?
Thế nào là giữ đúng lời hứa ?
Tự làm lấy việc của mình có ích lợi gì ?
Em đã làm gì để thể hiện sự quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em ?
Vì sao chúng ta phải chia sẻ vui buồn cùng bạn ?
Tích cực tham gia việc lớp việc trường có lợi gì ?
Ngày 27/7 hàng năm là ngày gì
C. Củng cố, dặn dò: 3p
- Nhắc lại ND bài
- Nhận xét giờ học 
- Suy nghĩ, kể
B1: Kính yêu Bác Hồ
B2: Giữ lời hứa
B3: Tự làm lấy việc của mình
B4: Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em
B5: Chia sẻ vui buồn cùng bạn 
B6: Tích cực tham gia việc lớp việc trường 
B7: Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng 
B8: Biết ơn các thương binh liệt sĩ 
-HS nêu 5 điều Bác Hồ dạy.
- Đã hứa là phải thực hiện bằng được. 
- Tự làm lấy việc của mình sẽ giúp mình mau tiến bộ hơn.
- HS phát biểu 
- Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được thông cảm và chia sẻ. 
- Tham gia việc lớp, việc trường là quyền, là bổn phận của mỗi Hs .
- Kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 2 TiÕng Anh
 GV chuyªn
TiÕt 3 H­íng dÉn häc
¤n tËp cuèi n¨m
I- Môc tiªu.
	- Cñng cè vÒ dÊu c©u ®· häc vµ biÖn ph¸p tu tõ nh©n ho¸.
	- RÌn kü n¨ng sö dông biÖn ph¸p tu tõ nh©n ho¸ khi ®Æt c©u viÕt v¨n vµ dïng dÊu c©u chÝnh x¸c.
	- ThÝch häc TiÕng ViÖt.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.	
1- æn ®Þnh tæ chøc.
2- H­íng dÉn «n tËp.
 Bµi 1: T×m tõ cïng nghÜa (hoÆc gÇn nghÜa) vµ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau anh dòng, cÇn cï, gi¶n dÞ, th«ng minh.
§Æt c©u víi mçi tõ tr¸i nghÜa t×m ®­îc.
 Bµi 2: ViÕt c©u v¨n t¶ mçi sù vËt sau cã dïng phÐp nh©n ho¸.
a) Con gµ trèng ®ang g¸y s¸ng.
b) Nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng ®ang tr«i trªn bÇu trêi.
c) B«ng hoa hång në trong n¾ng.
 Bµi 3: §iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo tõng « trèng trong ®o¹n v¨n sau.
Giã xu©n nhÌ nhÑ thæi ¸nh mÆt trêi Êm ¸p to¶ s¸ng kh¾p v­ên c©y BÝch chît hái «ng 
 "¤ng ¬i v× sao l¸ c©y trong v­ên ®Òu mµu xanh h¶ «ng " ¤ng ®¸p "trong v­ên cã hµng ngh×n, hµng v¹n nhµ m¸y ®ang lµm viÖc kh«ng ngõng" BÝch nãi chen vµo: "Sao ch¸u kh«ng nh×n thÊy nhµ m¸y nµo c¶ " 
- Häc sinh lµm bµi.
Tõ cho s½n
Tõ cïng nghÜa
Tõ tr¸i nghÜa
anh dòng
cÇn cï
gi¶n dÞ
th«ng minh
dòng c¶m
chuyªn cÇn
méc m¹c
s¸ng d¹
hÌn nh¸t
l­êi biÕng
cÇu k×
®Çn ®én
- Häc sinh tr×nh bµy miÖng bµi lµm.
- Lµm bµi vµo vë => ®æi vë kiÓm tra chÐo.
- X¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Tr×nh bµy bµi lµm vµo vë.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
3- Cñng cè - DÆn dß.
	- NhËn xÐt giê häc. 
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Thø n¨m , ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1 H­íng dÉn häc
¤n tËp cuèi n¨m
I- Môc tiªu.	
	- Cñng cè l¹i c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n ®· häc.
	- RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n vµ gi¶i cã lêi v¨n.
	- Tù tin, høng thó trong thùc hµnh to¸n.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1- æn ®Þnh tæ chøc.
2- H­íng dÉn «n tËp.
 Bµi 1: TÝnh
 36758m + 20783m x 2
 97856kg - 20760kg : 5
 (7648l + 8652l) : 4
 87563 cm2 + 9938cm2 - 72681 cm2
 Bµi 2: TÝnh chu vi h×nh vu«ng biÕt diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ 64cm2.
 Bµi 3: Chó T­ vµ b¸c N¨m cïng ®i tõ A ®Õn B Chó T­ ®i xe m¸y mçi giê ®­îc 25km th× hÕt 4 giê. B¸c N¨m ®i xe ®¹p, mçi giê ®i ®­îc 10km, th× B¸c N¨m ®i hÕt mÊy giê.
- Häc sinh lµm giÊy nh¸p.
- §æi vë kiÓm tra chÐo.
- Qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B lµ:
 25 x 4 = 100 (km)
Thêi gian B¸c N¨m ®i lµ:
 100 : 10 = 10 (giê)
3- Cñng cè - DÆn dß: 
	- NhËn xÐt giê häc.
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 3 TiÕng Anh
 GV chuyªn
 Thø s¸u , ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1 ¢m nh¹c
«n bµi h¸t
 CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG 
 I. MỤC TIÊU
 - HS thuộc bài, thể hiện chẩn xác giai điệu, lời ca của bài.
 - Biết vừa hát vừa vận động phụ hoạ nhẹ nhàng của bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Đàn điện tử.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A.Kiểm tra bài cũ (5 phút).
 - Bài: Chú chim nhỏ dễ thương.
B. Bài mới.
 1.Giới thiệu bài (1 phút)
 2.Nội dung bài.
 a) Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương. (12 phút)
 b) Ôn tập cách gõ đệm bài hát (15 ')
 + Gõ đệm theo phách
 + Gõ theo tiết tẫu lời ca.
 3. Củng cố dặn dò (2 phút) 
- HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GV , HS hát lại bài (1 lần)
- Sửa lỗi
- HS hát (1 lần) 
- Gọi từng nhóm hat, GV sửa lỗi 
- Dạo đàn, cả lớp hát lại bài (1lần)
- GV nêu y/c, gợi ý động tác phụ hoạ.
- HS hát vận động thực hiên phụ hoạ theo nhịp của bài (2 lần)
- Gọi từng nhóm lên trình bày bài trước lớp.
 ( HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá từng tiết mục)
- GV nêu y/c, HS nhắc lại cách gõ đệm theo phách
- HS hát gõ nhạc cụ (1 lần)
- HS nhắc lại cách gõ tiết tẫu
- GV nhắc lại, bắt nhịp, HS vừa hát vừa gõ (1 lần)
- GV đàn giai điệu, HS gõ nhạc cụ (1lần)
- HS nhắc lại t/c bài hát, GV nhắc lại
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 3 H­íng dÉn häc
¤n tËp cuèi n¨m
I- Môc tiªu.
	- Cñng cè l¹i vÒ thÓ lo¹i v¨n viÕt th­.
	- RÌn kü n¨ng viÕt th­, l¸ th­ tr×nh bµy ®óng thÓ thøc thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m víi ng­êi nhËn th­.
	- ThÝch häc TiÕng ViÖt. VËn dông ®iÒu ®· häc vµo thùc tÕ.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1- æn ®Þnh tæ chøc.
2- H­íng dÉn häc sinh «n tËp.
?+ H·y nªn l¹i h×nh thøc tr×nh bµy 1 l¸ th­.
Gi¸o viªn chèt l¹i:
* Dßng ®Çu th­ (n¬i viÕt ngµy, th¸ng, n¨m)
* Lêi x­ng h«.
* Néi dung th­.
* Cuèi th­: lêi chµo, ch÷ kÝ, tªn.
§Ò bµi: Em h·y viÕt th­ cho b¹n ë n¬i xa, kÓ cho b¹n nghe vÒ t×nh h×nh häc tËp cña m×nh trong suèt 2 häc k× võa qua.
- H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®Ò v¨n.
* §èi t­îng nhËn th­ lµ ai?
* Néi dung chÝnh cña th­ lµ g×?
- Yªu cÇu häc sinh viÕt bµi vµo vë.
L­u ý: C¸ch tr×nh bµy 1 bøc th­.
 Sö dông dÊu c©u hîp lý.
- Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi lµm cña m×nh.
- Häc sinh nªu miÖng.
- Häc sinh nªu yªu cÇu chÝnh cña ®Ò bµi vµ t×m hiÓu ®Ò.
- Häc sinh viÕt bµi.
- Häc sinh ®äc bµi viÕt.
- B¹n nhËn xÐt, bæ sung bµi gióp nhau.
3- Cñng cè - DÆn dß: NhËn xÐt giê häc
Phần rút kinh nghiệm :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an chieu lop 3 tuan 35.doc