Bài giảng Sinh học 7 bài 22: Tôm sông

Bài giảng Sinh học 7 bài 22: Tôm sông

* Môi trường sống:Phổ biến ở ao, hồ, sông, ngòi, nước ta

I/Cấu tao ngoai va di chuyen:

 Tôm sống ở đâu? Kể tên một vài loài tôm mà em biết ?

 

ppt 39 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 7 bài 22: Tôm sông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH HỌC 7.GV:NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾTCh­¬ng V: Ngµnh ch©n khíp.LíP GI¸P X¸C.Bài 22(Tiết 23)T¤M S¤NG.Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng.* Môi trường sống: Tơm sống ở đâu? Kể tên một vài lồi tơm mà em biết ?Phổ biến ở ao, hồ, sông, ngòi,nước ta.I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:ABPhần đầu - ngựcPhần bụng Cơ thể tơm cĩ mấy phần? Là những phần nào?Cơ thể tôm gồm 2 phần. 1/Vá c¬ thĨ:Cơ thể gồm 2 phần:Đầu - ngựcBụngVá t«m ®­ỵc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng.* Môi trường sống: I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:Hãy nhận xét độ cứng của vỏ tôm ?Ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi ở tôm ? 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng.* Môi trường sống:I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:- Vỏ được cấu tạo bằng kitin ngÊm canxi -> vá cøng cápChç b¸m cho hệ c¬ phát triển (bộ xương ngồi)Che chë, bảo vệ Vỏ tôm cứng mà cơ thể vẫn co duỗi được. Tại sao ?Màu sắc của tơm sống trong những mơi trường nước khác nhau như thế nào. Vì sao ?Tơm đầu châu chấu, mình cua tại Chợ Bưởi (Hà Nợi)Tơm đầu châu chấu, mình cua tại Chợ Bưởi (Hà Nợi)Khi tôm sống và chết màu sắc vỏ khác nhau như thế nào?Tơm chếtTơm sớngTại sao khi tơm chết vỏ cĩ màu hồng ? 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng.* Môi trường sống:I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:- Vỏ được cấu tạo bằng ki tin ngÊm canxi -> vá cøng cáp.Chç b¸m cho hệ c¬ phát triển (bộ xương ngồi)Che chë, bảo vệ - Cĩ sắc tố  vỏ cĩ màu sắc của mơi trường. 2/Các phần phụ tơm và chức năng:PHẦN ĐẦU - NGỰCPHẦN BỤNGEm hãy cho biết phần đầu - ngực cĩ những phần phụ nào?MắtRâuChân hàmChân ngựcHãy cho biết phần bụng cĩ những phần phụ nào?Chân bụngTấm láiQuan s¸t tranh vÏ hoµn thµnh b¶ng sau:Chøc năngTªn c¸c phÇn phơ VÞ trÝ cđa c¸c phÇn phơ PhÇn ®Çu- ngùcPhÇn bơngĐÞnh h­íng, ph¸t hiƯn måi Giữ vµ xư lÝ måiB¾t måi vµ bßB¬i, thăng b»ng ,«m trøng L¸i vµ giĩp t«m nh¶y1 đơi mắt kÐp, 2 ®«i r©u x6 đơi Chân hµm x5 đơi ch©n ngực x 5 đơi chân b¬i (ch©n bơmg) x 1 đơi TÊm l¸i x Nội dung theo bảng vừa sữa. 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng.* Môi trường sống:I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:2/Các phần phụ tơm và chức năng:3/Di chuyển:T«m cã nh÷ng h×nh thøc di chuyĨn nµo ? Mçi h×nh thøc di chuyĨn do bé phËn nµo ®¶m nhiƯm?PHẦN ĐẦU - NGỰCPHẦN BỤNGChân ngựcChân bụngTấm láiHình thức di chuyển nào thể hiện bản năng tự vệ của tơm? 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng. * Môi trường sống: I/Cấu tạo ngoài và di chuyển: 2/Các phần phụ tơm và chức năng:3/Di chuyển:- Bß. B¬i ( tiến và lùi ). Nh¶y.II/Dinh dưỡng:1/Tiêu hóa:CÂU HỎI THẢO LUẬN- Tơm hoạt động vào thời gian nào trong ngày? - Thức ăn của tơm là gì? - Tại sao nĩi tơm là động vật ăn tạp? - Người ta dùng thính để câu hay cất vĩ tơm là dựa vào đặc điểm nào của tơm?Tơm hoạt động vào thời gian nào trong ngày? Thức ăn của tơm là gì? Tại sao nĩi tơm là động vật ăn tạp? Người ta dùng thính để câu hay cất vĩ tơm là dựa vào đặc điểm nào của tơm?RâuChân hàmCàng Sự bắt mồi và tiêu hố thức ăn diễn ra như thế nào?CẤU TẠO HỆ TIÊU HĨA CỦA TƠM 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng. * Môi trường sống:I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:2/Các phần phụ tơm và chức năng:3/Di chuyển:II/Dinh dưỡng:1/ Tiªu ho¸ - T«m ¨n t¹p vµ ho¹t ®éng vỊ ®ªm. - Cµng (bắt mồi)  ch©n hµm (nghiền)  miƯng thùc qu¶n  d¹ dµy (tiêu hĩa)  ruét (hấp thụ)  hËu m«n. 2/ Hơ hấp:Tơm hơ hấp nhờ bộ phận nào?Hơ hấp và thở bằng mangChân ngực 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng. * Môi trường sống:I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:2/Các phần phụ tơm và chức năng:3/Di chuyển:II/Dinh dưỡng:1/ Tiªu ho¸ 2/ Hơ hấp:3/ Bài tiết:Bộ phận nào đảm nhiệm chức năng bài tiết và diễn ra ở vị trí nào của cơ thể?Đơi râu 2 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng. * Môi trường sống:I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:2/Các phần phụ tơm và chức năng:3/Di chuyển:II/Dinh dưỡng:1/ Tiªu ho¸ 2/ Hơ hấp:3/ Bài tiết:Qua tuyến bài tiết nằm ở gốc đơi râu thứ 2III/Sinh sản:T«m ®ùc T«m c¸i Tơm là cơ thể đơn tính hay lưỡng tính ?Đơn tính.Tơm đực và tơm cái khác nhau như thế nào ?T«m ®ùc T«m c¸i Đơi kìm.T«m cái «m trøng do bé phËn nµo ®¶m nhiƯm vµ cã ý nghÜa g×? V× sao Êu trïng t«m ph¶i lét x¸c nhiỊu lÇn ®Ĩ lín lªn? Con ®ùc : Cµng to- T«m ph©n tÝnh Con c¸i : ¤m trøng ( b¶o vƯ )- Lín lªn qua nhiỊu lÇn lét x¸c. 1/Vá c¬ thĨ:Ch­¬ng 5 : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c Bài 22 (Tiết 23): t«m s«ng.* Môi trường sống:I/Cấu tạo ngoài và di chuyển:2/Các phần phụ tơm và chức năng:3/Di chuyển:II/Dinh dưỡng:2/ Hơ hấp:3/ Bài tiết:III/Sinh sản:1/ Tiêu hóa:Bµi tËp: Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®ĩng nhÊt:1.T«m ®­ỵc xÕp vµo ngµnh ch©n khíp v×: a, C¬ thĨ chia 2 phÇn: §Çu ngùc vµ bơng. b, Cã phÇn phơ ph©n ®èt, khíp ®éng víi nhau. c, Thë b»ng mang.2.T«m thuéc líp gi¸p x¸c v×: a, Vá c¬ thĨ b»ng kitin ngÊm canxi nªn cøng nh­ ¸o gi¸p b, T«m sèng ë n­íc. c, C¶ a vµ b.3.H×nh thøc di chuyĨn thĨ hiƯn b¶n n¨ng tù vƯ cđa t«m. a, B¬i lïi. b, B¬i tiÕn. c, Nh¶y. d, C¶ a vµ c. trß ch¬i « ch÷12345???????GNø¤MRT1.§©y lµ mét nhiªm vơ cđa c¸c ch©n bơng cđa t«m c¸i trong giai ®o¹n sinh s¶n??????????U¢rI§I¤AH2. §©y lµ bé phËn giĩp t«m nhËn biÕt mïi thøc ¨n tõ xa.??????3. §©y lµ bé phËn quan träng cđa c¬ thĨ giĩp t«m l¸i vµ nh¶yI¸TÊLM?????4. §©y lµ chÊt tham gia cÊu t¹o vá t«m cã t¸c dơng biÕn ®ỉi mµu s¾c phï hỵp víi m«i tr­êng.èS¾TC???????????5. H×nh ¶nh m« t¶ phÇn ®Çu cđa con t«m trong c©u ®è vui .RTMUKãHǧCĩKEYTMĩ¤SDặn Dò. Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài. Đọc phần “em cĩ biết” SGK/76. Đọc trước bài thực hành và mỗi nhĩm chuẩn bị 2 con tơm để tiết sau thực hành.Hết 

Tài liệu đính kèm:

  • pptTom song.ppt