Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 28 (2)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 28 (2)

Toán

SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

I-MỤC TIÊU:

• HS biết so sánh các số trong phạm vi 100 000

• Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số mà các số là số có năm chữ số.

• Làm được các BT1,2,3,4a.

 II-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 18 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 28 (2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 28
Thöù ngaøy
Tieát
Moân hoïc
Teân baøi daïy
2 -14 / 3 / 2011
1
2
3
 4
Chaøo côø
 To¸n
TËp ®äc-
KÓ chuyÖn
Chaøo côø ñaàu tuaàn
 So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100.000
 Cuéc ch¹y ®ua trong rõng
 3- 15 /3 / 2011
2
3
4
To¸n
TËp ®äc
TNXH
 LuyÖn tËp
 Cïng vui ch¬i
 Thó (tiÕp)
4- 16/ 3/ 2011
2
3
4
To¸n
 ChÝnh t¶
LT- C©u
 LuyÖn tËp
 Ngh- v: Cuéc ch¹y ®ua trong rõng
 Nh©n ho¸. ¤n c¸ch ®Æt vµ TLCH §Ó lµm g×? DÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than
5- 17/ 3 / 2011
2
3
4
To¸n
TËp viÕt
TNXH
 DiÖn tÝch cña mét h×nh
 ¤n ch÷ hoa: T (T2)
 MÆt trêi
6- 18 / 3/2011
2
3
4
To¸n
 ChÝnh t¶
TËp lµm v¨n
 §¬n vÞ ®o diÖn tÝch. X¨ng ti mÐt vu«ng
 Nh- v: Cïng vui ch¬i
 KÓ l¹i trËn thi ®Êu thÓ thao.
 Thø 2 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2011
Toán
SO SÁNH CÁC SOÁ TRONG PHẠM VI 100 000
I-MỤC TIÊU:
HS biết so sánh các số trong phạm vi 100 000
Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số mà các số là số có năm chữ số.
 Laøm ñöôïc caùc BT1,2,3,4a.
 II-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG cña GV
HOẠT ĐỘNG HS
A.KTBC
B.BAØI MÔÙI
Hoạt động 1:Củng cố quy tắc so sánh các số trong phạm vi 100 000
 -GV ghi: 999 ..1012
 999 < 1012
 -GV ghi: 9790 .9786, yêu cầu HS Nhận xét và so sánh
 -So sánh 100 000 .99 999
 	100 000 > 99 999
 -So sánh 76 200  76 199
	76 200 > 76 199
Hoạt động 2:Thực hành
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu,sau ñoù laøm vaøo vôû .
-Goïi HS leân baûng laøm baøi
-GV nhaän xeùt söûa chöõa 
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
-Cho HS làm vở
-GV nhaän xeùt söûa chöõa 
Bài 3:
-Goïi HS đọc yêu cầu
GV y/c HS tìm số lớn nhất và bé nhất
Bài 4a:Phaàn b daønh cho HSKG
-Cho HS nêu yêu cầu và làm bài vào vở
-GV chấm một số bài –nhận xét
 3.Củng cố,daën doø
-Gọi 2 HS lên bảng thi đua thực hiện : 83 269 .83 671
-GV nhận xét-Tuyên dương.
-So sánh hai số trên
-Số 999 có ít chữ số hơn nên nhỏ hơn số có 4 chữ số.
-Chữ số hàng trăm đều là 7
Hàng chục có 9 > 8
Vậy 9790 > 9786
-99 999 ít chữ số hơn neân beù hôn soá 100 000
-Hai số có 5 chữ số,hàng chục nghìn và hàng nghìn đều bằng nhau,hàng trăm 2>1
neân 76 200 > 76 199
-HS đọc yêu cầu,sau ñoù laøm vaøo vôû .
-2HS leân baûng laøm baøi
- HS đọc yêu cầu,sau ñoù laøm vaøo vôû .
-2HS leân baûng laøm baøi
-HS tìm: a.92368; b.54307
Từ bé đến lớn: 8258;16 932;30620;
31 885
Từ lớn đến bé: 76 253; 65 372; 56 372;
56 327
-2 HS thöïc hieän
TËp ®äc- kÓ chuyÖn: Cuéc ch¹y ®ua trong rõng
I-MỤC TIÊU:
A.Tập đọc
-Biết đọc phân biệt lời đối thoại giữa Ngựa Cha và Ngựa Con.
-Hiểu nội dung: Làm việc gì cũng phải cẩn thận,chu đáo (Traû lôøi ñöôc caùc caâu hoûi trong SGK). 
B.Kể chuyện
-Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
-HS khá, giỏi biết kể lại từng đoạn câu chuyện theo lời của Ngựa Con.
* GD KNS:
- Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân.
- Lắng nghe tích cực.
- Tư duy phê phán.
 - Kiểm soát cảm xúc
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -Tranh minh hoạ
 -Bảng phụ
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG cña GV
HOẠT ĐỘNG cña HS
TẬP ĐỌC
1.KTBC
2.Baøi môùi
Hoạt động 1: Luyện đọc
-GV đọc toàn bài
-Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn 
-Cho HS đọc từng đoạn trước lớp .
-Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm đôi
-Gọi 1 HS đọc cả bài
Hoạt động 2:Tìm hiểu bài
 -Câu1: Ngựa con tham dự hội thi như thế nào?
 -Câu 2: Ngựa Cha khuyên nhủ con điều gì?
 +Nghe cha nói Ngựa Con phản ứng như thế nào?
-Câu 3: Vì sao Ngựa Con không đạt kết quả trong hội thi?
-Câu 4: Ngựa Con rút ra bài học gì?
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
-GV đọc mẫu đoạn văn có 2 câu đối thoại
-Hướng dẫn HS đọc đúng 
-Gọi 2 tốp HS phân vai đọc lại. 
KỂ CHUYỆN
Hoạt động 4:Hướng dẫn HS kể 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài và câu hỏi gợi ý
-GV giải thích yêu cầu 
-GV hướng dẫn HS quan sát kĩ từng tranh
+Tranh 1: Ngựa Con mải mê soi bóng mình dưới nước
+Tranh 2: Ngựa cha khuyên con đến gặp bác thợ rèn
+Tranh 3: Cuộc thi các đối thủ đang ngắm nhau.
+Tranh 4: Ngựa Con phải bỏ dở cuộc đua vì hỏng móng
-HS kể nối tiếp nhau từng đoạn
-Một HS kể toàn chuyện
Hoạt động 5:Củng cố, daën doø
-Gọi 3 HS kể lại câu chuyện
-Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
-GV khen ngợi HS có giọng kể tốt
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
 -HS nghe
 -Ñoïc nối tiếp
 -Ñoïc nối tiếp
 -HS thực hiện
-Chú sửa soạn không biết chán,mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo,hiện ra bộ đồ nâu tuyệt đẹp,cái bờm dài được chải chuốt 
-Đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng,nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp.
-Ngöïa Con nguùng nguaåy,ñaày töï tin ñaùp : Cha yeân taâm ñi, moùng con chaéc laém 
Con nhaát ñònh seû thaéng.
-Ngựa Con thua vì chủ quan.
-Ñöøng bao giôø chuû quan duø laø vieäc nhoû nhaát. 
-HS đọc yêu cầu bài và câu hỏi gợi ý 
-Kể theo nhóm
-HS thực hiện keå-
-Chọn bạn kể hay
	Thø 3 ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2011
to¸n: LuyÖn tËp
I-MỤC TIÊU:
-Đọc và viết thứ tự các số tròn nghìn, tròn trăm có năm chữ số .
-Biết so sánh các số .
-Biết làm tính với các số trong phạm vi 100 000 ( tính viết và tính nhẩm) 
- Laøm ñöôïc caùc BT1,2b,3,4,5
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -Nội dung bài tập
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG cña GV
HOẠT ĐỘNG cña HS
1.KTBC:
2.BÀI MỚI:
 Höôùng daãn HS laøm BT
Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu
-GV yeâu caàu HS laøm vaøo vôû
Bài 2a:Cho HS đọc yêu cầu bài
-GV yeâu caàu HS laøm vaøo vôû
 a) 8357 .8257
 36 478 36 488
 89 429 .89 420
 8398..10 010
 -Gọi 1 HS lên bảng thực hiện 
 Bài 3:Tính nhẩm
a) 8000 – 3000 =	b) 3000 x 2 =
 6000 + 3000=	 7600 – 300 =
 7000 + 500 =	 200 + 8000 : 2 =
 9000 + 900 + 90 = 	 300 + 4000 x 2 =
 Bài 4:Gọi HS đọc yêu cầu bài
Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
 Bài 5: Đặt tính rồi tính
a) 3254 + 2473	b) 8460 : 6
 8326 - 4916	1326 x 3
3.Củng cố, daën doø
-Gọi 2 HS lên thi đua so sánh : 6500 + 200.6621
-GV nhận xét-Tuyên dương
-Về nhà xem lại bài tập 
-HS ñoïc yeâu caàu
-HS thöïc haønh ñieàn soá
-Vaøi HS neâu keát quaû
-HS ñoïc yeâu caàu
 -HS thöïc haønh ñieàn daáu
-HS thöïc haønh tính nhaåm vaø neâu keát quaû
-HS nhận xét
-HS làm vở
-2 HS lên bảng thực hiện ñaët tính roài tính keát quaû 
tËp ®äc: cïng vui ch¬i
I-MỤC TIÊU:
- Ñoïc ñuùng,roõ raøng,biết ngắt nhịp đúng giữa các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ.
-Hiểu nội dung, ý nghĩa: Các bạn HS chơi đá cầu trong giờ ra chơi rất vui. Trò chơi giúp các bạn tinh mắt,dẻo chân,khoẻ người. Bài thơ khuyên HS chăm thể thao,chơi vận động để có sức khoẻ,vui hơn và chơi tốt hơn (traû lôøi ñöôïc caùc CH trong SGK học thuộc lòng cả bài thơ).
-HSKG böôùc ñaàu bieát ñoïc baøi thô vôùi gioïng bieåu caûm.
II-ÑOÀ DUØNG DAY HOÏC:
 Tranh minh hoạ SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG cña GV
HOẠT ĐỘNG cña HS
1.KTBC:
 - Gọi 3 HS kể nối tiếp nhau 3 ®oạn vaø traû lôøi caâu hoûi.
 -GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
2.BÀI MỚI
Hoạt động 1:Luyện đọc
- GV đọc mẫu:nhẹ nhàng, thoải mái
- Cho HS đọc từng khổ thơ (4 dòng)
- Đọc từng khổ thơ, hướng dẫn ngắt nghỉ đúng và giải nghĩa cầu giấy.
- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Đọc toàn bài
Hoạt động 2:Tìm hiểu bài
- Câu 1: Bài thơ tả hoạt động gì của HS?
- Câu 2: Học sinh chơi vui và khéo như thế nào?
- Câu 3: Vì sao nói “chơi vui học càng vui” laø theá naøo ?
Hoạt động 3:Hướng dẫn HS đọc thuộc lòng
- Gọi HS đọc lại bài thơ
- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ
-Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng
-GV nhaän xeùt
 Hoạt động 4: Củng cố, daën doø
-Bài thơ vừa học giúp em hiểu điều gì?
-Cho HS thi đua đọc thuộc lòng từng khổ,cả bài thơ
-Về nhà tiếp tục học cho thuộc.
-HS nghe
-HS ñoïc nối tiếp töøng doøng thô
-Ñối tiếp töøng khoå thô
-HS thực hiện
-Chơi đá cầu trong giờ ra chơi
-Vui:quả cầu bay lên bay xuống
Khéo léo:tinh mắt,dẻo chân,
-Chơi vui làm hết mệt tinh thần thoải mái để học tập tốt.
-HSđọc
-HS học thuộc loøng baøi thô
-HS nhận xét
-3 HS thực hiện
 Tự nhiên-xã hội: THÚ(TIẾP THEO)
 A/ Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
- Chỉ và nói ra được các bộ phận trên cơ thể của con thú rừng được quan sát. 
 - Nêu được sự cần thiết bảo vệ các loài thú rừng. 
 - Vẽ và tô màu một loài thú rừng em yêu thích.
 B/ Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh trong sách trang 106, 107. Sưu tầm ảnh các loại thú rừng mang đến lớp.
 C/ Hoạt động dạy - học :	 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài "Thú tiết 1".
- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.
- Nhận xét đánh giá. 
3.Bài mới 
a) Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1 Quan sát và Thảo luận. 
 Bước 1: Thảo luận theo nhóm 
-Yêu cầu các quan sát các tranh vẽ các con thú rừng trang 106, 107 SGK và ảnh các loại thú rừng sưu tầm được, thảo luận các câu hỏi: 
+ Kể tên các con thú rừng mà em biết ?
+ Nêu đặc điểm, cấu tạo ngoài của từng loài thú rừng mà em biết ?
+ So sánh và tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa một số loài thú rừng và thú nhà?
Bước 2 : Làm việc cả lớp 
- Mời đại diện một số nhóm lên mỗi nhóm trình bày về hình dạng, đặc điểm bên ngoài của một loài thú rừng.
- Hướng dẫn học sinh phân biệt về thú nhà và thú rừng 
- Giáo viên kết luận: sách giáo khoa. 
* Hoạt động 2: Làm việc cả lớp.
Bước 1 : - Chia lớp thành các nhóm nhỏ. 
- Phát cho mỗi nhóm các bức tranh về thú rừng và các bức tranh do nhóm tự sưu tầm.
- Yêu cầu các nhóm phân loại : Loài thú ăn cỏ. Loài thú ăn thịt.
- Tai sao chúng ta cần phải bảo vệ thú rừng ?
Bước 2: - Mời đại diện các nhóm lên trưng bày bộ sưu tập của nhóm mình trước lớp cử người lên thuyết minh cho bộ sưu tập.
- Yêu cầu các nhóm đưa ra các biện pháp bảo vệ thú rừng,..
+ Bản thân em cần làm gì để góp phần bảo vệ thú rừng ?
* Hoạt động 3: Làm việc cá nhân. 
- Yêu cầu học sinh lấy giấy và bút chì, bút màu để vẽ và tô màu một con thú rừng mà mình ưa thích. Vẽ xong ghi chú tên con vật và các bộ phận của nó trên hình vẽ. 
- Yêu cầu HS vẽ xong dán sản phẩm của mình trưng bày trước lớp.
- Mời một số em lên tự giới thiệu về bức tranh. 
- Nhận xét bài vẽ của học sinh.
 4. Củng cố 
?Nêu được sự cần thiết bảo vệ các loài thú rừng?
5. Dặn dò
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.
- Xem trước bài mới.
- Hát và báo cáo sĩ số
- 2HS trả lời câu hỏi: 
+ Nêu đặc điểm chung của thú.
+ Nêu ích lợi của các thú nhà.
- Lớp theo dõi.
- Các nhóm quan sát các hình trong SGK, các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi trong phiếu. 
- ... bảng con
-Thực hiện vieát vaøo VTV
Tự nhiên-xã hội: MẶT TRỜI
 A/ Mục tiêu: 
Nắm được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất. Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất.
Nêu được một số việc gia đình đã sử dụng ánh sáng và nguồn nhiệt của Mặt Trời.
 B/Đồ dùng dạy học: 
Tranh ảnh trong sách trang 110, 111. 
 C/ Hoạt động dạy - học :	 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài "Thú tiết 2".
- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.
- Nhận xét đánh giá. 
3.Bài mới 
a) Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1 Quan sát và Thảo luận. 
 Bước 1: Thảo luận theo nhóm 
- Chia nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi: 
+ Vì sao ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật ? 
+ Khi ra ngoài trời nắng bạn thấy như thế nào ? Vì sao?
+ Hãy nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa tỏa sáng lại vừa tỏa nhiệt ?
Bước 2 : Làm việc cả lớp 
- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- Giáo viên kết luận: Mặt trời vừa chiếu sáng vừa tỏa nhiệt 
* Hoạt động 2: Quan sát ngoài trời 
Bước 1:
- Yêu cầu HS quan sát phong cảnh xung quanh trường rồi thảo luận trong nhóm theo gợi ý :
+ Nêu VD về vai trò của mặt trời đối với con người, động vật, thực vật ?
+ Nếu không có mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra trên mặt đất ? 
Bước 2:
- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- Giáo viên kết luận.
* Hoạt động 3: Làm việc với sách giáo khoa.
- Yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4 trang 111 SGKvà kể với bạn những ví dụ về việc con người đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của mặt trời.
- Mời một số em trả lời trước lớp.
- Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời để làm gì ?
- Giáo viên kết luận: Ngày nay các nhà khoa học nghiên cứu sử dụng năng lượng của Mặt Trời: pin Mặt Trời.
 4. Củng cố 
Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày?
- Hát và báo cáo sĩ số
- 2HS trả lời câu hỏi: 
+ Nêu đặc điểm chung của thú rừng.
+ Em cần làm gì để bảo vệ thú rừng ?
- Lớp theo dõi.
- Từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng thảo luận và đi đến thống nhất: 
+ Chúng ta nhìn rõ mọi vật là nhờ mặt trời chiếu sáng. 
+ Khi đi ra ngoài trời nắng ta thấy nóng. Vì do sức nóng của mặt trời chiếu vào.
+ Khi đi ra ngoài trời chúng ta nhìn thấy mọi vật và thấy nóng điều đó chứng tỏ mặt trời vừa chiếu sáng vừa tỏa nhiệt.
- Đại diện các nhóm báo cáo trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- 2 em nhắc lại KL. Lớp đọc thầm ghi nhớ. 
- Lớp ra ngoài trời để quan sát phong cảnh xung quanh trường, thảo luận trong nhóm .
+ Mặt trời có vai trò chiếu sáng, sưởi ấm, giúp cho con người phơi khô quần áo Giúp cho cây cỏ xanh tươi, người và động vật khỏe mạnh.
+ Nếu không có mặt trời thì sẽ không có sự sống trên trái đất.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc.
- Học sinh làm việc cá nhân quan sát các hình 2, 3, 4 kể cho bạn nghe về việc con người đã dùng ánh sáng mặt trời trong cuộc sống.
- Một số em lên lên kể trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung.
- HS trả lời
	Thø 6 ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2011
Toán: ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH - XĂNG-TI-MÉT VUÔNG
 A/ Mục tiêu : 
- Biết đơn vị đo diện tích: xăng – ti – mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm.
- Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng – ti – mét vuông.
 B/ Đồ dùng dạy học:: 
- GV HD HS cắt mỗi em một hình vuông cạnh 1cm bằng giấy .
 C/ Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ :
- Đưa ra 1 hình vuông A gồm 4 ô vuông, 1 hình chữ nhật B gồm 5 ô vuông. Yêu cầu HS so sánh diện tích của 2 hình A và B
- Nhận xét ghi điểm 
3.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: 
* Giới thiệu xăng-ti-mét vuông : 
- Giới thiệu: Để đo diện tích các hình ta dùng đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông. 
 xăng-ti-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1cm.
- Cho HS lấy hình vuông cạnh 1cm ra đo.
- KL: Đó là 1 xăng-ti-mét vuông.
- Xăng-ti-mét vuông viết tắt là : cm2
- Ghi bảng: 3cm2 ; 9cm2 ; 279cm2, gọi HS đọc.
- GV đọc, gọi 2HS lên bảng ghi: mười lăm xăng-ti-mét vuông. Hai mươi ba xăng-ti-mét vuông.
c) Luyện tập:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của BT.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Mời 3 em lên bảng chữa bài.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu của BT và mẫu.
- Hướng dẫn HS phân tích mẫu: Hình A gồm 6 ô vuông 1cm2 . Diện tich hình A bằng 6cm2 
- Yêu cầu HS tự làm câu còn lại. 
- Gọi HS nêu kết quả.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 3: 
- Gọi một em nêu yêu cầu bài. 
- Mời 3 em đại diện cho 3 dãy lên bảng tính.
- Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng con.
Bµi 4: 
- Nhận xét bài làm của học sinh.
4. Củng cố
Để đo diện tích các hình ta dùng đơn vị đo là gì?
- Về nhà xem lại các BT đã làm.
- HD HS cách giải bài toán 4 (Nếu còn thời gian).
- Hát và báo cáo sĩ số
- 2 em trả lời miệng, cả lớp nhận xét về kết quả của bạn.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- Cả lớp theo dõi.
- Lấy hình vuông ra đo.
- 2 em nhắc lại.
- 3 em đọc các số trên bảng.
- 2 em lên bảng viết.
- Một em nêu yêu cầu của BT.
- Lớp tự làm bài, 
- 2 em lên bảng chữa bài, lớp theo dõi bổ sung.
+ Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông:120 cm2
+ Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông: Viết là 1500 cm2
+ Mười nghìn xăng-ti-mét vuông: 10 000 cm2
- Một em nêu yêu cầu của bài.
- Lớp tự làm bài.
- 2 em nêu miệng kết quả, lớp bổ sung.
+ Hình B có 6 ô vuông 1cm2 nên hình B có diện tích bằng 6 cm2
+ Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
- Một em nêu yêu cầu của bài.
- Hai em lên bảng, cả lớp làm vào bảng con.
a/ 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2
 40 cm2 – 17 cm2 = 23 cm2
b/ 6 cm2 x 4 = 24 cm2
 32cm2 : 4 = 8 cm2
- Một em đọc bài toán.
- Cùng GV phân tích bài toán.
- Cả lớp làm vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải, lớp bổ sung.
- HS trả lời
- HS lắng nghe
Chính tả:( Nh- v): CÙNG VUI CHƠI
 A/ Mục tiêu: 
Nhớ viết đúng bài chính tả. Trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ. 
Làm đúng BT 2 ab.
Đọc cho HSDT yếu nghe, viết.
 B/ Đồ dùng dạy học: 
 Tranh ảnh về một số môn thể thao cho bài tập 2.
 C/ Hoạt động dạy - học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con các từ thường hay viết sai ở tiết trước. 
- Nhận xét ghi điểm. 
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn HS viết chính tả : 
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Yêu cầu một em đọc thuộc lòng bài thơ.
- Mời hai em đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối. 
- Yêu cầu lớp đọc thầm khổ thơ 2, 3, 4. 
+ Những chữ nào trong bài cần viết hoa ?
- Yêu cầu viết vào bảng con các tiếng hay viết sai trong bài thơ.
* Yêu cầu gấp sách và tự nhớ lại để chép bài.
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. Đọc cho HSDT học yếu viết.
* Chấm vở một số em, nhận xét chữa lỗi phổ biến.
c/ Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài tập 2b : 
- Gọi HS nêu yêu cầu của BT.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập.
- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân. 
- Yêu cầu 2 em làm bài trên giấy A4, làm bài xong dán bài trên bảng. 
- GV cùng cả lớp nhận xét chốt ý chính. 
- Mời một đến em đọc lại đoạn văn.
4. Củng cố- DÆn dß:
Cho HS nhắc lại tên các môn thể thao?
- Nhận xét thái độ học tập của HS
- Về nhà tiếp tục chuẩn bị cho tiết TLV.
- Hát và báo cáo sĩ số
- 2HS lên bảng viết: ngực nở, da đỏ, hùng dũng, hiệp sĩ . 
- Cả lớp viết vào giấy nháp.
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài 
- Một em đọc thuộc lòng bài thơ.
- Hai em đọc thuộc lòng khổ thơ 2, 3, 4.
- Cả lớp theo dõi đọc thầm theo.
+ Viết các chữ đầu dòng thơ.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con các từ dễ lẫn: giấy, quanh quanh, mắt, sân, ... 
- Cả lớp gấp SGK - chép bài vào vở.
- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm.
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm 
- Hai em đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- 2 em làm bài trên giấy rồi dán bài trên bảng.
- Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn bạn làm nhanh và làm đúng nhất.
- Một hoặc hai học sinh đọc lại.
- HS trả lời
- HS lắng nghe
Môn: Tập làm văn
Bài: KÓ LẠI MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO
 A/ Mục tiêu: 
- Bước đầu kể được một số nét chính của một trận thi đấu thể thao đã được xem, được nghe tường thuật ... theo gợi ý SGK (BT1).
- Tập viết lại được một tin thể thao. (BT2)
* GDKNS: 
- Tìm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu, bình luận, nhận xét.
- Quản lí thời gian.
- Giao tiếp, lắng nghe và phản hồi tích cực.
 B/ Đồ dùng dạy học: 
- Bảng lớp viết câu hỏi gợi ý về một trận thi đấu thể thao, tranh ảnh một số trận thi đấu thể thao, một số tờ báo có tin thể thao. 
- Đọc trước bài Tin thể thao (SGK tr 86-87)
 C/Hoạt động dạy - học:	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xét bài TLV của HS trong tiết KTĐK
3.Bài mới:
a/ Giới thiệu bài : 
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài tập 1: 
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- Nhắc nhở HS: có thể kể về buổi thi đấu thể thao mà em được trực tiếp thấy trên sân vận động, sân trường hoặc qua ti vi 
+ Không nhất thiết phải kê đúng như gợi ý mà có thể thay đổi trình tự để câu chuyện hấp dẫn hơn. 
- Mời một em kể mẫu và giáo viên nhận xét.
- Yêu cầu HS tập kẻ theo cặp. GV theo dõi giúp HS yếu, HSDT.
- Mời một số em lên thi kể trước lớp.
- Nhận xét khen những em kể hấp dẫn. 
Bài tập 2 : 
- Gọi một em đọc yêu cầu của bài tập.
- Nhắc nhớ HS về cách trình bày, viết tin thể thao phải là một tin chính xác. 
- Yêu cầu cả lớp viết bài vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ những học sinh yếu.
- Mời một số em đọc các mẫu tin đã viết.
- Nhận xét và chấm điểm một số bài văn tốt. 
 4. Củng cố 
* Yêu cầu HS nêu lại cách viết một tin thể thao?
5. Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 
- Về nhà tiếp tục hoàn chỉnh lời kể để có một bài viết hay trong tiết TLV tuần sau.
- Hát và báo cáo sĩ số
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Theo dõi GV giới thiệu bài.
- Một em đọc yêu cầu của bài.
- Nêu một trận thi đấu thể thao mà mình lựa chọn.
- Hình dung và nhớ lại các chi tiết và hoạt động của trận thi đấu để kể lại.
- Một em giỏi kể mẫu.
- Từng cặp HS tập kể.
- Một số em thi kể trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất.
- Một em đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp viết bài.
- 4 em đọc bài viết của mình.
- Nhận xét bình chọn bạn viết hay nhất.
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 28.doc