Giáo án Lớp 3 Tuần 28 - Mùng Đức Tài - Trường Tiểu học Nghiên Loan I

Giáo án Lớp 3 Tuần 28 - Mùng Đức Tài - Trường Tiểu học Nghiên Loan I

* Buổi sáng

 Tiết 1+ 2: Tập đọc + kể chuyện:

CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG

A / Mục tiêu:

 TĐ: Biết đọc và phân biệt lời đối thoại giữa Ngựa Cha và Ngựa Con

- Hiểu ND: Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo (trả lời được các CH trong SGK)

 KC: Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ; Học sinh khá giỏi kể lại từng đoạn của câu chuyện bằng lời của Ngựa Con.

 * GDBVMT: - Cuộc chạy đua trong rừng của các loài vật thật vui vẻ đáng yêu: câu chuyện giúp chúng ta thêm yêu mến những loài vật trong rừng.

- Phương thức tích hợp: Khai thác gián tiếp nội dung bài.

 * GD kỹ năng sống: các KNS được GD: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân; lắng nghe tích cực; tư duy phê phán; kiểm soát cảm xúc.

* Các PP/KT dạy học: Trình bày ý kiến cá nhân; Thảo luận nhóm; Hỏi đáp trước lớp.

B / Chuaån bò ñoà duøng daïy - hoïc: Tranh minh hoïa truyeän trong saùch giaùo khoa.

C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

 

doc 72 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 28 - Mùng Đức Tài - Trường Tiểu học Nghiên Loan I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 28
Töø ngaøy 21/03/2011 ñeán 25/03/2011
Thöù/ ngaøy
Buoåi
Tieát
Moân
Teân baøi daïy
Ghi chuù 
Thöù hai
21/03
Saùng
1
Taäp ñoïc
Cuộc chạy đua trong rừng
2
Keå chuyeän
Cuộc chạy đua trong rừng
3
Theå duïc
Gv chuyeân bieät: Haø Thò Chi
4
Toaùn
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
Chieàu
1
T. Cöôøng Toaùn
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
2
TN- XH
Thú (tiếp theo)
3
T.Cöôøng C.ñeïp
Ôn chữ hoa: T 
4
T.Cöôøng ñoïc
Luyện tiết 82+ 83
Thöù ba
22/03
Saùng
1
Taäp ñoïc
Cùng vui chơi
2
Taäp laøm vaên
Kể lại trận thi đấu thể thao
3
Toaùn
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
4
Chính taû
Nghe - viết: Cuộc chạy đua trong rừng
Chieàu
1
T.Cöôøng TLV
Luyện tiết 28
2
T.Cöôøng C.taû
Luyện tiết 55
3
T. Cöôøng Toaùn
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
Thöù tö
23/03
Saùng
1
Toaùn
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
2
LT&Caâu
Nhân hoá. Ôn cách đặt và TLCH Để làm gì?...
3
Taäp vieát
Ôn chữ hoa: T (tiếp theo)
4
Ñaïo ñöùc
Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (T1)
Chieàu
1
T.C. LT&caâu
Luyện tiết 28
2
T. Cöôøng Toaùn
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
3
HÑ Sao nhi
Phuï traùch Sao; TPT Ñoäi
4
HÑ Sao nhi
Phuï traùch Sao; TPT Ñoäi
Thöù naêm
24/03
Saùng
1
Toaùn 
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
2
Myõ thuaät
Gv chuyeân bieät: Leâ Huøng Maïnh
3
Chính taû
Nhớ - viết: Cùng vui chơi
4
AÂm nhaïc
Gv chuyeân bieät: Ñ/c Hoaøng Thò Yeán
Chieàu
1
TN- XH
Mặt trời
2
T. Cöôøng Toaùn
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
3
T.C. Taäp vieát
Luyện tiết 28
Thöù saùu
25/03
Saùng
1
Theå duïc
Gv chuyeân bieät: Haø Thò Chi
2
Thuû coâng
Làm đồng hồ để bàn (tiết 1)
3
Toaùn 
Gv chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc
4
HÑTT
Sinh hoaït lôùp
Chieàu
Sinh hoaït chuyeân moân
Ngaøy soaïn: 20/03/2011
Ngaøy giaûng: Thöù hai, ngaøy 21 thaùng 03 naêm 2011
* Buoåi saùng
 Tieát 1+ 2: Taäp ñoïc + kể chuyện: 
CUOÄC CHAÏY ÑUA TRONG RÖØNG
A / Muïc tieâu: 
	TĐ: Biết đọc và phân biệt lời đối thoại giữa Ngựa Cha và Ngựa Con
- Hiểu ND: Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo (trả lời được các CH trong SGK)
	KC: Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ; Học sinh khá giỏi kể lại từng đoạn của câu chuyện bằng lời của Ngựa Con.
	* GDBVMT: - Cuộc chạy đua trong rừng của các loài vật thật vui vẻ đáng yêu: câu chuyện giúp chúng ta thêm yêu mến những loài vật trong rừng.
- Phương thức tích hợp: Khai thác gián tiếp nội dung bài.
	* GD kỹ năng sống: các KNS được GD: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân; lắng nghe tích cực; tư duy phê phán; kiểm soát cảm xúc.
* Các PP/KT dạy học: Trình bày ý kiến cá nhân; Thảo luận nhóm; Hỏi đáp trước lớp.
B / Chuaån bò ñoà duøng daïy - hoïc: Tranh minh hoïa truyeän trong saùch giaùo khoa.
C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 
 Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi hoïc sinh leân baûng keå laïi chuyeän "Quaû taùo" (tieát 1 tuaàn oân taäp).
- Nhaän xeùt ghi ñieåm. 
2.Baøi môùi: 
a) Giôùi thieäu baøi :
b) Luyeän ñoïc: 
* Ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
* Höôùng daãn luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø:
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc töøng caâu, giaùo vieân theo doõi uoán naén khi hoïc sinh phaùt aâm sai.
- Höôùng daãn HS luyeän ñoïc caùc töø ôû muïc A.
- Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
- Giuùp HS hieåu nghóa caùc töø môùi - SGK.
- Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. 
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caû baøi.
c) Tìm hieåu noäi dung 
- Yeâu caàu lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø traû lôøi caâu hoûi :
+ Ngöïa con chuaån bò tham döï hoäi thi nhö theá naøo ?
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 2.
+ Ngöïa cha khuyeân nhuû con ñieàu gì ?
+ Nghe cha noùi ngöïa con coù phaûn öùng nhö theá naøo ? 
- Yeâu caàu ñoïc thaàm ñoaïn 3 vaø ñoaïn 4.
+ Vì sao Ngöïa Con khoâng ñaït keát quaû trong hoäi thi ?
+ Ngöïa Con ñaõ ruùt ra baøi hoïc gì ? 
 d) Luyeän ñoïc laïi: 
- Ñoïc dieãn caûm ñoaïn 2 cuûa caâu chuyeän.
- Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc ñuùng ñoaïn vaên.
- Môøi 3 nhoùm thi ñoïc phaân vai .
- Môøi 1HS ñoïc caû baøi. 
- Theo doõi bình choïn em ñoïc hay nhaát.
 Keå chuyeän 
1. Giaùo vieân neâu nhieäm vuï: 
- Döïa vaøo 4 tranh minh hoïa 4 ñoaïn caâu chuyeän keå laïi toaøn chuyeän baèng lôøi cuûa Ngöïa Con.
2 Höôùng daãn keå töøng ñoaïn caâu chuyeän: 
- Goïi 1HS ñoïc yeâu caàu vaø maãu.
- Nhaéc HS: Nhaäp vai mình laø Ngöïa Con, keå laïi caâu chuyeän, xöng "toâi" hoaëc "mình".
- Yeâu caàu HS quan saùt kó töøng tranh, noùi nhanh ND töøng tranh. 
- Môøi 4 em noái tieáp nhau keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo lôøi Ngöïa Con.
- Môøi moät em keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
- Giaùo vieân cuøng lôùp bình choïn HS keå hay nhaát.
ñ) Cuûng co á- daën doø: 
- Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta ñieàu gì ?
- Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù.
- Veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø xem tröôùc baøi môùi.
- Ba em leân baûng keå laïi caâu chuyeän "Quaû taùo"
- Neâu noäi dung caâu chuyeän.
- Caû lôùp theo, nhaän xeùt.
- Caû lôùp theo doõi.
- Lôùp laéng nghe giaùo vieân ñoïc maãu.
- Noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu.
- Luyeän ñoïc caùc töø khoù ôû muïc A.
- 4 em ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn trong caâu chuyeän.
- Giaûi nghóa caùc töø sau baøi ñoïc (Phaàn chuù thích).
Ñaët caâu vôùi töø thaûng thoát, chuû quan.
+ Chuùng em thaûng thoát khi nghe tin buoàn ñoù.
+ Chuù Ngöïa Con thua cuoäc vì chuû quan. 
- Hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. 
- Lôùp ñoïc ñoàng thanh caû baøi.
- Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 1 traû lôøi caâu hoûi.
+ Söûa soaïn cho cuoäc ñua khoâng bieát chaùn, Maûi meâ soi mình döôùi doøng suoái trong veo, vôùi boä bôøm chaûi chuoát ra daùng moät nhaø voâ ñòch.
- Lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 2.
+ Phaûi ñeán baùc thôï reøn ñeå xem laïi boä moùng. Noù caàn thieát cho cuoäc ñua hôn laø boä ñoà ñeïp.
+ Nguùng nguaåy ñaày töï tin ñaùp : Cha yeân taâm ñi, moùng cuûa con chaéc laém. Con nhaát ñònh seõ thaéng.
- Ñoïc thaàm ñoaïn 3 vaø ñoaïn 4.
+ Ngöïa con khoâng chòu lo chuaån bò cho boä moùng, khoâng nghe lôøi cha khuyeân nhuû neân khi nöûa chöøng cuoäc ñua boä moùng bò lung lay roài rôøi ra vaø chuù phaûi boû cuoäc.
+ Ñöøng bao giôø chuû quan duø chæ laø vieäc nhoû.
- Lôùp laéng nghe giaùo vieân ñoïc maãu. 
- 3 nhoùm thi ñoïc phaân vai : ngöôøi daãn chuyeän, Ngöïa Cha, Ngöïa Con.
- Moät em ñoïc caû baøi.
- Lôùp theo doõi bình choïn baïn ñoïc hay nhaát.
- Laéng nghe nhieäm vuï cuûa tieát hoïc. 
- Ñoïc caùc caâu hoûi gôïi yù caâu chuyeän.
- Caû lôùp quan saùt caùc böùc tranh minh hoïa. 
+ Tranh 1: Ngöïa con maûi meâ soi mình döôùi nöôùc. + Tranh 2: Ngöïa Cha khuyeân con ñeán gaëp baùc thôï reøn.
+ Tranh 3: Cuoäc thi caùc ñoái thuû ñang ngaém nhau.
+Tranh 4: Ngöïa con phaûi boû cuoäc ñua do bò hö moùng 
- 4 em noái tieáp nhau keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän theo lôøi Ngöïa Con tröôùc lôùp.
- Moät em keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
- Lôùp theo doõi bình choïn baïn keå hay nhaát. 
- Laøm vieäc gì cuõng phaûi caån thaän, chu ñaùo. Neáu chuû quan, coi thöôøng nhöõng thöù töôûng chöøng nhö nhoû thì seõ thaát baïi.
Tieát 3: Theå duïc
(Giaùo vieân chuyeân bieät: Haø Thò Chi)
Tieát 4: Toaùn
(Giaùo vieân chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc)
Buoåi chieàu
Tieát 1: Taêng cöôøng Toaùn
(Giaùo vieân chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc)
Tieát 2: Töï nhieân - Xaõ hoäi
THUÙ (tieáp theo)
A/ Muïc tieâu: 
- Nêu được ích lợi của thú đối với con người.
- Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của thú.
- Biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được giọ là thú hay động vật có vú.
- Nêu được một số ví dụ về thú nhà và thú rừng.
	* GDBVMT: - Nhận ra sự phong phú, đa dạng của các con vật sống trong môi trường tự nhiên, ích lợi và tác hại của chúng đối với đời sống con người.
- Nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ các con vật.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên.
- Mức độ tích hợp: Liên hệ
	* GD kỹ năng sống: Các KNS được GD: - Kỹ năng kiên định: Xác định giá trị; xây dựng niềm tin vào sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài thú rừng
- Kỹ năng hợp tác: Tìm kiếm và lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo vệ các loài thú rừng ở địa phương.
* Các PP/KT dạy học: Thảo luận nhóm, sưu tầm và xử lý thông tin, giải quyết vấn đề.
 B/ Chuaån bò: Tranh aûnh trong saùch trang 106, 107. Söu taàm aûnh caùc loaïi thuù röøng mang ñeán lôùp.
 C/ Hoaït ñoäng daïy - hoïc :	 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra baøi "Thuù tieát 1".
- Goïi 2 hoïc sinh traû lôøi noäi dung.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù. 
2.Baøi môùi 
a) Giôùi thieäu baøi:
b) Khai thaùc: 
* Hoaït ñoäng 1 Quan saùt vaø Thaûo luaän. 
 Böôùc 1: Thaûo luaän theo nhoùm 
- Yeâu caàu caùc quan saùt caùc tranh veõ caùc con thuù röøngø trang 106, 107 SGK vaø aûnh caùc loaïi thuù röøng söu taàm ñöôïc, thaûo luaän caùc caâu hoûi: 
+ Keå teân caùc con thuù röøng maø em bieát ?
+ Neâu ñaëc ñieåm, caáu taïo ngoaøi cuûa töøng loaøi thuù röøng maø em bieát ?
+ So saùnh vaø tìm ra nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa moät soá loaøi thuù röøng vaø thuù nhaø ?
Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp 
- Môøi ñaïi dieän moät soá nhoùm leân moãi nhoùm trình baøy veà hình daïng, ñaëc ñieåm beân ngoaøi cuûa moät loaøi thuù röøng.
- Höôùng daãn hoïc sinh phaân bieät veà thuù nhaø vaø thuù röøng 
- Giaùo vieân keát luaän: saùch giaùo khoa. 
* Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caû lôùp.
Böôùc 1 : - Chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû. 
- Phaùt cho moãi nhoùm caùc böùc tranh veà thuù röøng vaø caùc böùc tranh do nhoùm töï söu taàm.
- Yeâu caàu caùc nhoùm phaân loaïi : Loaøi thuù aên coû. Loaøi thuù aên thòt.
- Tai sao chuùng ta caàn phaûi baûo veä thuù röøng ?
Böôùc 2: - Môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân tröng baøy boä söu taäp cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp cöû ngöôøi leân thuyeát minh cho boä söu taäp.
- Yeâu caàu caùc nhoùm ñöa ra caùc bieän phaùp baûo veä thuù röøng,..
+ Baûn thaân em caàn laøm gì ñeå goùp phaàn baûo veä thuù röøng ?
* Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caù nhaân. 
- Yeâu caàu hoïc sinh laáy giaáy vaø buùt chì, buùt maøu ñeå veõ vaø toâ maøu moät con thuù röøngø maø mình öa thích. Veõ xong ghi chuù teân con vaät vaø caùc boä phaän cuûa noù treân hình veõ. 
- Yeâu caàu HS veõ xong daùn saûn phaåm cuûa mình tröng baøy tröôùc lôùp.
- Môøi moät soá em leân töï giôùi thieäu ...  tre daùn giaáy boùng kính.
- Caùc ngheä só .baèng taøi naêng cuûa mình.
- Moät HS ñoïc baøi taäp 2.
- Lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
- Lôùp laøm vieäc caù nhaân.
- Ba em noái tieáp nhau ñoïc keát quaû.
- Haèng ngaøy em vieát baøi baèng vieát bi / vieát möïc 
- Chieác baøn em ngoài hoïc laøm baèng nhöïa /baèng goã /baèng ñaù 
- Moät HS ñoïc baøi taäp 3.
- Lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
- Lôùp laøm vieäc theo caëp ( moät em hoûi moät em traû lôøi ).
- Laàn löôït töøng caëp hoûi ñaùp tröôùc lôùp.
- HS1: Haèng ngaøy baïn ñeán tröôøng baèng gì ?
- HS2: - Mình ñi boä / Mình ñi xe ñaïp 
- HS1: Côm ta aên ñöôïc naáu baèng gì ?
- HS2: - Côm ta aên ñöôïc naáu baèng gaïo.
- Moät em ñoïc ñeà baøi 4 SGK .
- Lôùp töï suy nghó ñeå laøm baøi.
- 3 em leân baûng laøm baøi taäp.
a/ Moät ngöôøi keâu leân : “ Caùc heo !”
b/ Nhaø an döôõng caàn thieát : chaên maøn, 
c/ Ñoâng Nam AÙ goàm 11nöôùc : Vieät Nam,
- Lôùp quan saùt vaø nhaän xeùt baøi baïn.
- Hai HS neâu laïi noäi dung vöøa hoïc 
- Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi.
Tieát 2: Taêng cöôøng Toaùn
(Giaùo vieân chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc)
Tieát 3+ 4: Hoaït ñoäng Sao nhi ñoàng
(Phuï traùch Sao; TPT Ñoäi)
Ngaøy soaïn: 04/04/2011
Ngaøy giaûng: Thöù naêm, ngaøy 07 thaùng 04naêm 2011
* Buoåi saùng
Tieát 1: Toaùn
(Giaùo vieân chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc)
Tieát 2: Myõ thuaät
(Giaùo vieân chuyeân bieät: Ñ/c Leâ Huøng Maïnh)
Tieát 3: Chính taû(Nhôù - vieát)
MOÄT MAÙI NHAØ CHUNG
A/ Muïc tieâu :
	- Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ.
	- Làm đúng BT2 ý a/b.
B/ Chuaån bò : - Baûng lôùp vieát 3 laàn noäi dung baøi taäp 2.
C/ hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra baøi cuõ môøi 3 em leân baûng vieát caùc töø HS thöôøng hay vieát sai 
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù phaàn kieåm tra baøi cuõ.
 2.Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi
- Baøi vieát hoâm nay caùc em seõ nhôù vieát ba khoå thô ñaàu trong baøi “ Moät maùi nhaø chung “ 
b) Höôùng daãn nghe vieát : 
- Ñoïc maãu 3 khoå thô ñaàu baøi “Moät maùi nhaø chung” 
- Yeâu caàu ba HS ñoïc laïi baøi.
- Nhöõng chöõ naøo trong ñoaïn vaên caàn vieát hoa? 
 - Nhaéc nhôù caùch vieát hoa danh töø rieâng trong baøi.
- Yeâu caàu HS vieát baûng con moät soá töø deã sai.
- Môøi hai em ñoïc thuoäc loøng 3 khoå thô moät laàn nöõa 
- Yeâu caàu HS cheùp baøi.
- Theo doõi uoán naén cho HS 
- Thu taäp HS chaám ñieåm vaø nhaän xeùt.
c/ Höôùng daãn laøm baøi taäp 
*Baøi 2 : - Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm baøi taäp 2a
- Yeâu caàu lôùp laøm baøi caù nhaân. 
- Daùn 3 tôø giaáy lôùn leân baûng.
- Yeâu caàu caùc nhoùm moãi nhoùm cöû moät baïn leân baûng thi laøm baøi .
- Caû lôùp cuøng thöïc hieän vaøo vôû 
- Yeâu caàu caû lôùp nhaän xeùt choát yù chính 
- Môøi moät ñeán em ñoïc laïi ñoaïn vaên.
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù.
d) Cuûng coá - Daën doø:
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Nhaéc nhôù veà tö theá ngoài vieát vaø trình baøy saùch vôû saïch ñeïp.
- Daën veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi xem tröôùc baøi môùi 
- Ba em leân baûng vieát moãi em 4 töø baét ñaàu baèng tr/ ch hoaëc vaàn eât / eâch 
- Caû lôùp vieát vaøo baûng con.
- Lôùp laéng nghe giôùi thieäu baøi 
- Hai em nhaéc laïi töïa baøi.
- Ba em ñoïc thuoäc loøng laïi ba khoå thô ñaàu.
- Caû lôùp theo doõi ñoïc thaàm theo.
- Neâu caùch trình baøy ñoaïn vaên trong vôû khi vieát 
- Lôùp thöïc hieän vieát vaøo baûng con caùc töø deã nhaàm laãn nghìn, laù bieác, soùng xanh, raäp rình 
- Lôùp nghe baïn ñoïc.
- Gaáp SGK nhôù laïi ñeå cheùp vaøo vôû.
- Nhìn baûng ñeå soaùt vaø töï söûa loãi baèng buùt chì.
- Noäp baøi leân ñeå GV chaám ñieåm 
- Lôùp tieán haønh luyeän taäp.
- Hai em ñoïc laïi yeâu caàu baøi taäp 2b
- Caû lôùp thöïc hieän vaøo vôû vaø söûa baøi.
- Cöû ñaïi dieän leân baûng thi laøm baøi ñuùng vaø nhanh. 
 2a/ Ban tröa – trôøi möa – hieân che – khoâng chòu.
- Lôùp nhaän xeùt baøi baïn vaø bình choïn nhoùm laøm nhanh vaø laøm ñuùng nhaát.
- Moät hoaëc hai HS ñoïc laïi.
- Ba em nhaéc laïi caùc yeâu caàu khi vieát chính taû.
- Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp trong SGK.
Tieát 4: AÂm nhaïc
(Giaùo vieân chuyeân bieät: Ñ/c Hoaøng Thò Yeán)
Buoåi chieàu
Tieát 1: Töï nhieân vaø xaõ hoäi
SÖÏ CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA TRAÙI ÑAÁT
A/ Muïc tieâu :
- Biết Trái Đất vừa tự quay quanh mình nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời.
- Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động
	* GD kỹ năng sống: các KNS được GD- Kỹ năng hợp tác và kỹ năng làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Kỹ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay Quả địa cầu
- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo.
* Các PP/KT dạy học: Thảo luận nhóm; Trò chơi; Viết tích cực.
B/ Chuaån bò : tranh aûnh trong saùch trang 114, 115.
C/ hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra caùc kieán thöùc baøi : “ Maët trôøi “
 - Goïi 2 HS traû lôøi noäi dung.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù veà söï chuaån bò baøi cuûa HS 
2.Baøi môùi 
 a) Giôùi thieäu baøi:
- Hoâm nay caùc em seõ tìm hieåu veà Söï chuyeån ñoäng cuûa traùi ñaát “.
b/ Khai thaùc baøi :
- Hñ1 : Thaûo luaän nhoùm.
*Böôùc 1 : - Yeâu caàu laøm vieäc theo töøng nhoùm.
- Giao vieäc ñeán töøng nhoùm. 
- Höôùng daãn quan saùt hình 1 SGK .
- Traùi ñaát quay quanh truïc suûa noù theo höôùng cuøng chieàu hay ngöôïc chieàu so vôùi chieàu kim ñoàng hoà ? 
- Yeâu caàu caùc nhoùm quay quaû ñòa caàu ? 
- Khi ra ngoaøi trôøi naéng baïn thaáy nhö theá naøo? Vì sao?
- Haõy neâu ví duï chöùng toû maët trôøi vöøa toûa saùng laïi vöøa toûa nhieät ?
- Böôùc 2 : - Yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân thöïc haønh quay quaû ñòa caàu theo ñuùng chieàu quay Traùi Ñaát quanh mình noù.
- Quan saùt nhaän xeùt ñaùnh giaù söï laøm vieäc cuûa HS.
* Ruùt keát luaän : nhö SGK .
Hñ2: Quan saùt tranh theo caëp :
- Böôùc 1 : Yeâu caàu quan saùt hình 3 SGK roài thaûo luaän theo gôïi yù :
- Haõy chæ höôùng quay cuûa Traùi Ñaát quanh mình noù vaø quanh Maët Trôøi ?
- Böôùc 2 : Yeâu caàu laàn löôït töøng caëp leân thöïc haønh quay vaø baùo caùo tröôùc lôùp.
- Theo doõi vaø hoaøn chænh phaàn traû lôøi cuûa HS.
Hñ3: Chôi troø chôi Traùi Ñaát quay.
- Höôùng daãn caùch chôi cho töøng nhoùm.
- Môøi moät soá em ra saân chôi thöû.
- Yeâu caàu HS ñoùng vai Maët Trôøi ñöùng giöõa, em ñoùng vai Traùi Ñaát quay quanh mình vaø quanh Maët Trôøi 
- Nhaän xeùt boå sung veà caùch theå hieän troø chôi cuûa HS. 
d) Cuûng coá - Daën doø:
- Lieân heä vôùi cuoäc soáng haøng ngaøy.Xem tröôùc baøi môùi.
- Traû lôøi veà noäi dung baøi hoïc trong baøi :
” Maët trôøi ” ñaõ hoïc tieát tröôùc 
- Lôùp theo doõi vaøi em nhaéc laïi töïa baøi
- Chia ra töøng nhoùm döôùi söï ñieàu khieån cuûa nhoùm tröôûng quan saùt hình 1 SGK thaûo luaän vaø ñi ñeán thoáng nhaát 
- Neáu ta nhìn töø Cöïc Baéc thì Traùi Ñaát quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. 
- Caùc nhoùm thöïc haønh quay quaû ñòa caàu theo chieàu quay cuûa Traùi Ñaát.
- Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân thöïc haønh quay quaû ñòa caàu theo ñuùng chieàu quay cuûa Traùi Ñaát quanh mình noù tröôùc lôùp.
- Lôùp laéng nghe vaø nhaän xeùt.
- Hai em nhaéc laïi.
- Lôùp quan saùt hình 3 SGK.
- Töøng caëp quan saùt vaø noùi cho nhau nghe veà chieàu quay cuûa Traùi Ñaát .
- Ñaïi dieän caùc caùc caëp leân baùo caùo quay vaø chæ ra caùc voøng quay cuûa Traùi Ñaát quanh mình noù vaø quay quanh Maët Trôøi.
- HS laøm vieäc theo nhoùm.
- Moät soá em ñoùng vai Traùi Ñaát vaø vai Maët Trôøi ñeå thöïc hieän troø chôi : Traùi Ñaát quay.
- Lôùp quan saùt nhaän xeùt caùch thöïc hieän cuûa baïn.
- Veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø xem tröôùc baøi môùi. 
Tieát 2: Taêng cöôøng Toaùn
(Giaùo vieân chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc)
Tieát 3: Taêng cöôøng Tieáng Vieät
Luyeän Taäp vieát (tieát 30)
OÂN CHÖÕ HOA U
A/ Muïc tieâu :
	Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa U(1 dòng); viết đúng tên riêng: Uông Bí (1 dòng) và câu ứng dụng: Uốn cây... bi bô (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
 B/ Chuaån bò : GV :.Giaùo aùn, maãu chöõ hoa U maãu chöõ vieát hoa veà teân rieâng Uoâng Bí vaø caâu öùng duïng treân doøng keû oâ li 
C/ hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Giôùi thieäu baøi
2. Baøi môùi:
Höôùng daãn HS vieát baøi
- Yeâu caàu HS vieát baøi
- Quan saùt giuùp ñôõ
- Thu baøi chaám, nhaän xeùt
3. Cuûng coá- daën doø:
- Cuûng coá noäi dung baøi
- Nhaän xeùt giôø hoïc
- HS nghe
- HS vieát baøi
Ngaøy soaïn: 04/04/2011
Ngaøy giaûng: Thöù saùu, ngaøy 08 thaùng 04 naêm 2011
* Buoåi saùng
Tieát 1: Theå duïc
(Giaùo vieân chuyeân bieät: Haø Thò Chi)
Tieát 2: Thuû coâng
LAØM ÑOÀNG HOÀ ÑEÅ BAØN (tieát 3)
A/ Muïc ñích yeâu caàu: 
- Biết cách làm đồng hồ để bàn
- Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cân đối
- Với HS khéo tay: 
	+ Làm được đồng hồ để bàn tương đối cân đối. Đồng hồ trang trí đẹp
B/ Chuaån bò: Tranh quy trình laøm ñoàng hoà ñeå baøn. Bìa maøu giaáy A4, giaáy thuû coâng, buùt maøu ... 
C/ Hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù.
2.Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:
b) Khai thaùc:
* Hoaït ñoäng 3: Yeâu caàu laøm ñoàng hoà ñeå baøn vaø trang trí.
- Yeâu caàu nhaéc laïi caùc böôùc laøm Ñoàng hoà ñeå baøn baèng caùch gaáp giaáy.
- Nhaän xeùt vaø duøng tranh quy trình laøm Ñoàng hoà ñeå baøn ñeå heä thoáng laïi caùc böôùc.
- Cho caùc nhoùm tröng baøy saûn phaåm.
- Tuyeân döông moät soá saûn phaåm.
 c) Cuûng coá - daën doø:
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. 
- Chuaån bò duïng cuï tieát sau.
- Caùc toå tröôûng baùo caùo veà söï chuaån bò cuûa caùc toå vieân trong toå mình.
- Lôùp theo doõi giôùi thieäu baøi 
- Hai em nhaéc laïi töïa baøi hoïc.
- Hai em nhaéc laïi caùc böôùc veà quy trình gaáp Ñoàng hoà ñeå baøn.
- Caùc nhoùm tröng baøy saûn phaåm cuûa nhoùm tröôùc lôùp, cöû ngöôøi leân giôùi thieäu saûn phaåm cuûa nhoùm mình.
Tieát 3: Toaùn
(Giaùo vieân chuyeân: Hoaøng Thò Phuùc)
Tieát 4: Hoaït ñoäng taäp theå:
SINH HOẠT LỚP TUẦN 30
(Giáo án rời)

Tài liệu đính kèm:

  • docHAI BUOI L3 T 2830CKNMTKNSTT.doc