Giáo án Lớp 3 Tuần 3 - Chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án Lớp 3 Tuần 3 - Chuẩn kiến thức kỹ năng

Tập đọc – Kể chuyện

Chiếc áo len

I . Mục tiêu

 A . Tập đọc

 - Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện.

- Hiểu ý nghĩa: Anh em phải biết nhường nhịn, thong yêu lẫn nhau.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4.)

 B. Kể chuyện

Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo các gợi ý.

* Hỗ trợ HS khó khăn: rèn đọc cụm từ, câu ngắn.

* Phát triển HS khá giỏi: kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của Lan.

II . Đồ dùng dạy - học

- Tranh minh hoạ bài đọc

- Bảng phụ viết gợi ý từng đoạn câu chuyên “ Chiếc áo len .

 

doc 43 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 15/05/2017 Lượt xem 437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 3 - Chuẩn kiến thức kỹ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 3
Thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2010
Tập đọc – Kể chuyện
ChiÕc ¸o len 
I . Môc tiªu 
 A . Tập đọc
 - Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phaåy, giöõa caùc cuïm töø; böôùc ñaàu bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi daãn chuyeän.
- Hieåu yù nghóa: Anh em phaûi bieát nhöôøng nhòn, thong yeâu laãn nhau.( Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1,2,3,4.)
 B. Keå chuyeän
Keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän döïa theo caùc gôïi yù.
* Hoã trôï HS khoù khaên: reøn ñoïc cuïm töø, caâu ngaén.
* Phaùt trieån HS khaù gioûi: keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän theo lôøi cuûa Lan.
II . Đå dïng d¹y - häc 
- Tranh minh hoạ bài đọc 
- Bảng phụ viết gợi ý từng đoạn câu chuyên “ Chiếc áo len . 
III . C¸c ho¹t ®éng day – häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định 
2 . Kiểm tra bài cũ 
- Goïi HS ñoïc baøi Coâ giaùo tí hon.
GV nhận xét – Ghi điểm 
3 . Bài mới 
3.1. Giới thiệu bài : Hôm nay , các em chuyển sang chủ đề mới – chủ điểm Mái ấm . Dưới mỗi mái nhà , chúng ta đều có một gia đình và những người thân với bao tình cảm ấm áp . Truyện Chiếc áo len mở đầu chủ điểm sẽ cho các em biết về tình cảm mẹ con , anh em duới một mái nhà . 
GV ghi tựa 
GV giúp các em quan sát tranh minh hoạ về chủ điểm và bài học . 
3.2. Luyện đọc
- Đọc mẫu:GV đọc mẫu cả bài ,gợi ý cách đọc 
 - GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
*Đọc từng câu :
+ GV theo dõi HS đọc , NX hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS dễ phát âm sai
*Đọc từng đoạn trước lớp 
-GV theo dõi nhắc nhở các em nghỉ hơi đúng và đọc đoạn văn giọng thích hợp .
-GV kết hợp giải nghĩa từ.
*Đọc từng đoạn trong nhóm 
-GV theo dõi hướng dẫn các nhóm đọc đúng
-Thi đọc giữa 2nhóm
3.3.Hướng dẫn tìm hiểu nội dung : 
* GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn trao đổi về nội dung bài theo các câu hỏi ở cuối bai đọc .
-Yêu cầu HS tìm hiểu đoạn 1
+ Chiếc áo len của bạn Hoà đẹp và tiện lợi nhu thế nào? 
GV nhận xét ,chuyển ý.
-Yêu cầu HS tìm hiểu đoạn 2
+ Vì sao Lan dỗi mẹ ?
GV nhận xét ,chuyển ý.
-Yêu cầu HS tìm hiểu đoạn 3
+ Anh Tuấn nói với mẹ những gì ?
GV nhận xét ,chuyển ý
-Yêu cầu HS tìm hiểu đoạn 4
+ Vì sao Lan ân hận ? 
GV nhận xét , giáo dục tư tưởng.
- Yêu cầu HS tìm tên khác cho truyện.
GV trao đổi thêm với HS : Các em có khi nào đòi cha mẹ mua cho những thứ đắt tiền làm bố mẹ phải lo không ? Có khi nào em dỗi một cách vô lí không ? Sau đó em có nhận ra mình sai và xin lỗi không ?
GV tổng kết bài.
3.4. Luyện đọc lại 
- GV nhắc các em đọc phân biệt lời kể chuyện với lời đối thoại của nhân vật , chọn giọng phù hợp với lời thoại .
-Tổ chức cho HS thi đọc theo vai.
GV cùng cả lớp nhận xét , bình chọn nhóm đọc hay nhất ( đọc đúng , thể hiện được tình cảm của các nhân vật ) 
B . KỂ CHUYỆN 
1 . GV nêu nhiệm vụ : Dựa vào các câu hỏi trong SGK kể từng đoạn trong truyện Chiếc áo len theo lời kể của Lan 
2. Hương dẫn kể từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý.
- GV giải thích từng yêu cầu 
-Kể mẫu đoạn 1 
GV mở bảng phụ đã viết gợi ý kể từng đoạn trong SGK .
- . HS từng cặp tập kể 
-. HS kể trước lớp 
GV cùng cả lớp nhân xét về nội dung, về diễn đạt về cách thể hiện , bình chọn bạn kể tốt nhất .
GV cùng cả lớp tuyên dương những em có lời kể sáng tạo 
4 . Củng cố – Dặn dò 
Em học được điều gì qua câu chuyện này ? 
GV nhận xét tiết học ,dặn HS về nhà.
HS đọc bài Cô giáo tí hon và trả lời câu hỏi 2 , 3 sau bài . 
3 HS nhắc lại 
HS theo dõi
- HS ñoïc noái tieáp caâu.
HS đọc từng đoạn trong nhóm ( em này đọc , em khác nghe , góp ý ) 
2 nhóm thi đọc, HS nhận xét
Một HS đọc đoạn 1, cả lớp theo dõi, tìm ý trả lời. 
 áo màu vàng , có giây kéo ở giữa , có mũ đội , ấm ơi là ấm .
1 HS đọc đoạn 2 . Cả lớp đọc thầm , HS trao đổi nhóm.
 vì mẹ nói rằng không thể mua chiếc đắt tiền như vậy .
Cả lớp đọc thầm đoạn 3 
 Mẹ giành hết tiền mua áo cho em Lan . Con không cần thêm áo vì con khoẻ lắm , nếu lạnh con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong .
1 HS đọc đoạn 4 , cả lớp đọc thầm trao đổi nhóm đôi trả lời câu hỏi :
+ Vì Lan đã làm cho mẹ buồn .
+Vì Lan thấy mình ích kỉ , chỉ biết nghĩ đến mình , không nghĩ đến anh .
+ Vì Lan cảm động trứoc tấm lòng yêu thương của mẹ và sự nhường nhịn , độ lượng của anh 
Cả lớp đọc thầm toàn bài , suy nghĩ , tìm một tên khác cho truyện .
HS tự suy nghĩ phát biểu suy nghĩ của mình 
VD như :Mẹ và hai con ; Tấm lòng người anh , Cô bé ngoan , Cô bé biết ân hận  
Hai HS nối tiếp nhau đọc toàn bài . 
HS tự hình thành các nhóm , mỗi nhóm 4 em tự phân vai (người dẫn chuyện , Lan , Tuấn , mẹ ) 
Ba nhóm thi đọc truyện theo vai .
Cả lớp nhận xét.	
Một HS đọc đề bài và gợi ý . Cả lớp đọc thầm theo 
1HS kể mẫu đoạn 1
HS tập kể theo nhóm đôi.
HS kể trước lớp
Cả lớp nhận xét.
3HS nêu.
Toán
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 
 I . MỤC TIÊU 
Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
* Hỗ trợ học sinh khó khăn: Nhắc lại qui tắc tính độ dài đường gấp khúc, chu vi.
* Phát triển học sinh khá giỏi: BT4.
II . CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định 
2 . Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
3 . Bài mới
 * Giới thiệu bài: GV giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học, ghi tựa.
* Thực hành
GV tổ chức, hướng dẫn HS làm lần lượt từng bài toán.
Bài 1:
GV cho HS quan sát hình SGK để biết đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn :
AB = 34cm ; BC = 12cm ; CD = 40 cm ;
GV nhận xét 
GV liên hệ câu a ) với câu b) để thấy hình tam giác MNP có thể là đường gấp khúc ABCD khép kín ,độ dài đường gấp khúc khép kín đó cũng chính là chu vi hình tam giác .
Bài 2 : 
Lưu ýHS cách thực hiện.
Bài 3 : 
Hướng dẫn HS cách đếm hình bằng cách đánh số thứ tự vào từng phần hình.
Tổ chức cho HS thi đua giữa các nhóm.
GV theo dõi, nhận xét.
Bài 4: GV hướng dẫn HS cách làm, yêu cầu HS về nhà làm vào vở.
5 . Củng cố – Dặn dò 
Hỏi lại bài 
Về làm bài tập số 4 trang 12
3 HS nhắc lại 
HS đọc đề câu a, nêu yêu cầu của bài.
HS nêu cách làm.HS tự làm vào vở, 1HS lên bảng giải.
 Giải
Độ dài đường gấp khúc ABCD là : 
34 + 12 + 40 = 86(cm) 
Đáp số: 86 cm 
Cả lớp nhận xét.
HS đọc đề câu b, nêu yêu cầu.
HS tự làm.
 Giải 
Chu vi hình tam giác MNP là :
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số : 86 cm 
HS đọc đề, nêu yêu cầu bài toán.
HS nhắc lại cách đo độ dài mỗi cạnh, cách tính chu vi hình chữ nhật.HS tự làm.
 Giải
Chu vi hình chữ nhật ABCD là : 
3 + 2 + 3 + 2 = 10(cm) 
Đáp số: 10 cm 
Hs theo dõi
4 nhóm thi đua, nêu đáp án đúng là:
5 hình vuông ( 4 hình nhỏ và 1 hình vuông to) 
-6 hình tam giác ( 4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to) . 
HS đọc đề, nêu cách làm 
Đạo đức
GIỮ LỜI HỨA (tiết 1)
I . MỤC TIÊU
- Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.
- Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
- Quí trọng những người biết giữ lời hứa.
* Phát triển HS khá giỏi: Nêu được thế nào là giữ lời hứa.
	Hiểu được ý nghĩa của việc biết giữ lời hứa.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Vở bài tập đạo đức 3 
Tranh minh hoạ Chiếc vòng bạc .
Phiếu HT 
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
+ Hãy kể những việc em đã làm trong tuần qua để tỏ long kính yêu Bác Hồ?
+ Đọc năm điều Bác Hồ dạy?
 GV nhận xét 
Dạy bài mới :
Giới thiệu bài:GV dẫn dắt, giới thiệu - Ghi tựa 
*Hoạt động1 :Thảo luận truyện Chiếc vòng bạc 
- GV kể chuyện ( vừa kể vừa minh hoạ bằng tranh )
-GV yêu cầu HS suy nghĩ và trao đổi với bạn ngồi bên cạnh .
+Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau 2 năm đi xa ? 
+ Em bé và mọi người trong truyện cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác ?
+Việc làm của Bác thể hiện điều gì ?
+ Thế nào là giữ lời hứa ?
+ Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người đánh giá NTN ? 
* GV kết luận : Tuy bận rất nhiều công việc nhưng Bác Hồ vẫn không quên giữ lời hứa với 1 em bé , dù đã qua một thời gian dài. Việc làm của Bác khiến mọi người rất cảm động và kính phục .
Qua câu chuyện trên , chúng ta cần phải giữ đúng lời hứa . Giữ lời hứa là thực hiện đúng điều mình đã nói , đã hứa hẹn với người khác . Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người quý trọng , tin cậy và noi theo .
* Hoạt động 2 : Xử lí tình huống 
GV chia lớp thành các nhóm giao cho mỗi nhóm xử lí một trong những tình huống trong bài.
GV kết luận: 
TH 1 : Tân cần phải sang nhà bạn học như đã hứa hoặc tìm cách báo cho bạn : Xem phim xong sẽ sang học cùng bạn , để bạn khỏi chờ .
TH2 : Thanh cần dán trả lại truyện cho Hằng và xin lỗi bạn .
+ Tiến và Hằng sẽ cảm thấy không vui , không hài lòng , không thích ; có thể mất lòng tin khi bạn không giữ đúng lời hứa với mình .
+ Cần phải giữ lời hứa vì giữ lời hứa là tự trọng và tôn trọng người khác .
+ Khi viết một lí do gì đó , em không thực hiện được lời hứa với người khác , em cần phải xin lỗi họ và giải thích rõ lí do .
* Hoạt động 3 :Tự liên hệ 
-GV nêu yêu cầu liên hệ : Thời gian qua em có hứa với ai điều gì không ? Có thực hiện được điều đã hứa không ? Vì sao ? Em cảm thấy thế nào khi thực hiện được (hay không thực hiện được ) điều đã hứa 
-GV nhận xét , khen những HS đã biết giữ lời hứa và nhắc nhở các em nhớ thực hiện bài học trong cuộc sống hàng ngày .
3.Củng cố, dặn dò
Nhắc HS sưu tầm những câu chuyện về giữ lời hứa, thực hiện giữ lời hứa với mọi người.
- HS tự kể.
3HS đứng tại chỗ đọc Năm điều Bác Hồ dạy
3 HS nhắc lại
- 2 HS đọc truyện 
+ HS từng cặp tự liên hệ
Bác mở túi trao cho em bé một chiếc vòng bạc .
 em bé và mọi người cảm động rơi nước mắt .
 thể hiện đúng lời mình đã hứa 
 là thực hiện đúng điều mình đã nói , đã hứa hẹn với người khác .
 sẽ được mọi người quý trọng , tin cậy và noi theo .
2 HS đọc lại 2tình huống.
HS làm việc theo nhóm.
2nhóm cùng xử lí 1 tình huống
đại diện nhóm báo cáo
cả lớp nhận xét
HS cả lớp thảo luận , nêu lần lượt từng câu trả lời.
Cả lớp nhận xét.
HS nhắc lại thế nào là giữ lời hứa, nêu ví dụ.
Thöù tö ngaøy 26 thaùng 8 naêm 2009
TẬP ĐỌC
QUẠT CHO BÀ NGỦ
I MUÏC TIEÂU:
- Bieát ngaét ñuùng nhòp giöõa caùc doøng thô, nghæ hôi ñuùng sau moãi doøng thô vaø giöõa caùc khoå thô.
- Hieåu tình caûm yeâu thong, hieáu thaûo cuûa baïn nhoû trong baøi ñoái vôùi baø. (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK; thuoäc caû baøi thô).
* Hoã trôï HS khoù khaên: thuoäc hai khoå thô..
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK
- Bảng phụ viết những khổ ... h và nhắc nhở mọi người thực hiện.
3 HS nhắc tựa 	
tàu hỏa
đường sắt
là loại đường dành riêng cho tàu hỏa có hai thanh sắt nối dài còn gọi là đường ray.
Tàu hỏa gồm có đầu máy và và các toa chở hàng, toa chở khách, tàu hỏa chở được nhiều người và hàng hóa.
Tàu hỏa gồm có đầu tàu, kéo theo nhiều toa tàu, thành đoàn dài, chở nặng, tàu chạy nhanh, các phương tiện khác phải nhường đường cho tàu đi qua.
Tàu hỏa không dừng ngay được vì rất dài, chở nặng, chạy nhanh.
HS quan sát bản đồ, trả lời.
HS chỉ bản đồ nhắc lại 6 tuyến đường sắt .
HS quan sát hình
nếu có rào chắn, cần đứng cách xa rào chắn 1m. nếu không có rào chắn phải đứng cách đường ray ngoài cùng ít nhất 5m.
họp chợ, ngồi chơi trên đường sắt, đứng quá gần đường sắt, cố chạy qua đường sắt lúc tàu chạy qua nên gây ra nguy hiểm.
.. người ngồi trên tàu sẽ bị thương
2 HS đọc nội dung phiếu bài tập
Ghi chữ Đ vào ô trống ở câu đúng, và chữ S ở câu sai:
1.Đường sắt là đường dành riêng cho tàu hỏa.
2.Đường sắt là đường dùng chung cho các phương tiện giap thông.
3.Khi gặp tàu hỏa chạy qua, em cần đứng cách xa đường tàu 10m
4.Em có thể ngồi chơi hoặc đi bộ trên đường sắt.
5.Khi tàu sắp đến và rào chắn đã đóng, em lách qua rào chắn để sang bên kia đường tàu.
6.Khi tàu chạy qua đường nơi không có rào chắn, em có thể đứng sát đường tàu để xem.
HS làm vào phiếu
HS nêu kết quả và phân tích lí do đã chọn.
3HS đọc ghi nhớ SGK.
Tập làm văn
Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
I. MỤC TIÊU
-Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen.theo goïi yù(BT1).
- Bieát vieát Ñôn xin nghæ hoïc ñuùng maãu(BT2).
II . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
Vở bài tập
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định 
2 . Kiểm tra .
- Goïi HS ñoïc baøi vieát tieát tröôùc.
GV nhận xét , ghi điểm
3 . Bài mới 
- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp, nêu yêu cầu tiết học ,GV ghi tựa 
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài tập 1
-Bài tập yêu cầu gì?
-Kể về gia đình là kể những gì?
-Kể về gia đình em cho ai ?
-Khi kể em cần xưng hô như thế nào?
-Giúp các em nắm vững yêu cầu của bài :Kể về gia đình mình cho một người bạn mới (mới quen, mới chuyển trường về..) . các em chỉ cần nói 5 đến 7câu giới thiệu về gia đình của em. Ví dụ: Gia đình của em có những ai, làm công việc gì, tính tình thế nào?. Cần xưng hô đúng.
Yêu cầu HS tập kể
HS kể trước lớp
GV nhận xét nội dung, cách kể.
Bài tập 2
-GV nêu yêu cầu của bài
GV treo bảng phụ viết sẵn mẫu đơn
+Đơn xin nghỉ học gồm những nội dung gì?
+Khi viết Đơn, ở phần lí do nghỉ học, em cần viết như thế nào?
+Khi xin phép nghỉ học, em thường hứa như thế nào?
-Yêu cầu HS làm miệng
GV nhận xét 
-Tổ chức cho HS viết đơn.
GV theo dõi, chấm bài 5 HS.
GV nhận xét 
. 4 . Củng cố – Dặn dò 
GV nhận xét tiết học 
Yêâu cầu HS nhớ mẫu đơn , viết lại đoạn văn ngắn kể về gia đình.
3 HS đọc lại đơn xin vào đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
3 HS nhắc lại 
Một hoặc hai HS đọc yêu cầu của bài.Cả lớp đọc thầm theo .
Kể về gia đình em với một người bạn em mới quen.
những người trong gia đình. Công việc của từng người, tính tình của mỗi người..
một người bạn mới quen.
thân mật: mình, tớ, tôi
1 HS khá kể mẫu
HS tập kể theo nhóm bàn.
5HS kể trước lớp
cả lớp nhận xét
Hsđọc yêu cầu.
HS nói trình tự lá đơn:
 +Quốc hiệu và tiêu ngữ
+Địa điểm và ngày, tháng năm viết đơn.
+Tên của đơn
+Tên của người nhận đơn
+Họ, tên người viết đơn; người viết là học sinh lớp nào.
+LÍ do viết đơn.
+Lí do nghỉ học
+Lời hứa của người viết đơn
+Ý kiến và chữ kí của gia đình HS
+Chữ kí của HS
phải đúng sự thật
 chép bài, học bài và làm bài đầy đủ
2HS làm miệng trước lớp
HS làm vào VBT
1 HS lên bảng viết .
HS nhận xét bài viết của bạn
Câu hỏi
Gợi ý
Toán
LUYỆN TẬP 
I . MỤC TIÊU 
- Giúp HS : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân , nhận biết số bằng nhau của các đơn vị , giải bài toán có lời văn ,
- Rèn kĩ năng xếp ghép hình đơn giản .
II . CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chuù
1 . Ổn định 
2 . Kiểm tra bài cũ 
GV kiểm tra một số vở BTT của HS 
GV nhận xét 
3 . Bài mới 
GTB – Ghi tựa 
* Hướng dẫn luyện tập 
 Bài 1 :Cho HS xem đồng hồ rồi lần lượt nêu giờ.
Bài 2:
- Gọi HS đọc tóm tắt.
- Hướng dẫn HS đặt đề toán.
- Y/c HS giải.
Bài 3 :GV hỏi :
+ Đã khoanh 1/3 số quả cam ở hình nào ? 
+ Đã khoanh ½ số bong hoa trong hình nào?
Bài 4 : GV hướng dẫn cách làm.
- Y/c HS làm bài.
4 . Củng cố 
GV thu vở chấm .
Hỏi lại bài 
5 . NX – DD 
GV nhận xét tiết học 
3 HS nhắc lại 
HS làm bài 1 . 
- HS đọc.
- HS đọc đề toán.
- HS giải.
 Đã khoanh 1/3 số quả cam ở hình a 
 Đã khoanh ½ số bong hoa trong hình a.
- HS làm bài.
Hướng dẫn kĩ
Tự nhiên xã hội
BỆNH LAO PHỔI 
I . MỤC TIÊU 
- Biết cần tiên phòng lao, thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.
* Phát triển HS khá giỏi: Biết được nguyên nhân gây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.
II . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 Các hình trong SGK trang 12– 13phóng to .
III . HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định
2 . Kiểm tra 
+ Nêu nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp?
+ Cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp?
3 . Bài mới 
GTB “ Vê sinh hô hấp” – Ghi tựa 
Hoạt động 1 : 
Bước 1 : Làm việc theo nhóm nhỏ .
GV : Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm mình quan sát các hình 1,2,3,4,5 trang 12 SGK và làm việc theo trình tự :
+ Nguyên nhân gây ra bệnhlao phổi là gì ?
+ Bệnh lao phổi có những biểu hiện như thế nào ?
+ Bệnh lao phổi gây ra những tác hại gì cho sức khoẻ của bản thân người bệnh và những người xung quanh? 
Bước 2 : GV yêu cầu đại diện nhóm trả lời câu hỏi 
GV có bổ sung :
+ Bệnh lao phổi là do vi khuẩn gay ra . ( Vi khuẩn lao còn có tên là vi khuẩn Cốc.Đó là tên bác sĩ Rô-be -Cốc-người đã phát hiện ra vi khuẩn này).Những người ăn uống thiếu thốn,làm quá sức thường dễ bị vi khuẩn tấn công và nhiễm bệnh.
+Người bệnh thường ăn không thấy ngon ,người gầy đi và hay sốt vào buổi chiều . Nếu bệnh nặng, người bệnh có thể ho ra máu và có thể bị chết nếu không chữa trị kịp thời .
+ Bệnh này có thể lây tư người bệnh sang người lành qua đường hô hấp .
+ Người mắc bệnh lao phổi sức khoẻ giảm sút , tốn kém tiền của để chữa bệnh và còn dễ làm lây ra người trong gia đình và những người xung quanh nếu không có ý thức giữ gìn vệ sinh như : dùng chung đồ dùng cá nhân hoặc có thói quen khạc nhổ bừa bãi .
 Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm 
GV yêu cầu HS quan sát hình ở trang 13 SGK : Kết hợp liên hệ thực tế .
- Kể những việc làm và hoàn cảnh khiến ta dẽ mắc bệnh lao phổi .
- Nêu những việc làm và hoàn cảnh giúp chung ta có thể phòng tránh được bệnh lao phổi .
- Tại sao không nên khạc nhổ bừa bãi . 
* Kết luận : 
- Lao phổi là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra .
- Ngày nay , không chỉ có thuốc chữa khỏi bệnh lao , mà còn có thuốc tiêm phòng lao .
- Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không không bị mắc bệnh này trong suốt cuộc đời . Củng cố cho ta giải toán về “ nhiều hơn”
 GV theo dõi giúp đỡ và đặt câu hỏi 
* Hoạt động 3 : Đóng vai 
- Nếu bị các bệnh trong các bệnh đường hô hấp (như viêm họng , viêm phế quản , ) em sẽ nói gì với bố mẹ để bố mẹ đưa đi khám bệnh ?
- Khi được đưa đi khám bệnh em nói gì với bác sĩ ?
* Kết luận 
Khi bị sốt , mệt mỏi , chúng ta cần phải nói ngay với bố mẹ để đưa đi bệnh viện khám bệnh kịp thời . Khi đến gặp bác sĩ , chúng ta phải nói rõ xem mình bị đau ở đâu để bác sĩ chuẩn đoán đúng bệnh ; nếu co bệnh phải uống thuốc đủ liều theo đơn của bác sĩ . 
- GV hướng dẫn HS liên hệ thực tế trong cuộc sống 
4 . Củng cố 
Hỏi lại bài 
5 . NX – DD 
GV nhận xét tiết học 
-HS trả lời.
HS quan sát hình 1, 2 ,3 trang 8 SGK thảo luận và trả lời :
- Phận công hai bạn đọc lời thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân .
Cả nhóm cùng lần lượt thảo luận các câu hỏi trong SGK .
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi . Nhóm khác nhận xét 
HS các cặp làm việc 
1 HS thực hiện đặt tên hình và thảo luận nội dung thao câu hỏi .
Em hãy nêu những việc làm và hoàn cảnh khiến ta dễ mắc bệnh lao phổi ? 
Em hãy nâu những việc làm và hoàn cảnh giúp chúng ta có thể phòng tránh được bệnh lao phổi ? 
3 HS nhắc lại 
- Đại diện các nhóm báo cáo 
HS các nhóm nhận nhiệm vụ và chuẩn bị . 
THỂ DỤC
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY ” 
I . MỤC TIÊU
Ôn tập hàng ngang , dóng hàng điểm số . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng 
Ôn động tác đi đều 1-4 hàng dọc , đi theo vạch kẻ thẳng .Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng . 
Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Nơi thoáng mát bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ , đảm bảo an toàn tập luyện .
Còi , kẻ sân chơi trò chơi .
III CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh 
1 . Phần mở đầu 
GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
2 . Phần cơ bản 
- Tập đi đều thao 1 –4 hàng dọc 
GV nhắc HS chú ý động tác phối hợp giũa tay và chân , tránh tình trạng đi cùng chân cúng tay .khi đi theo vạch kẻ thẳng . Nhắc các em đi và đặt bàn chân tiếp xúc đất cho đúng , nhẹ nhàng , tự nhiên .
- Ôn động tác hàng ngang , dóng hàng , điểm số 
GV nêu tên động tác , sau đó vừa làm mẫu vừa nêu tóm tắt lại động tác .
GV dùng khẩu lệnh cho HS tập 
GV uốn ắn động tác và động viên cho các em thực hiện tốt .
* Chơi trò chơi (Tìm người chỉ huy ) 
GV nêu cách chơi 
GV nhắc nhở các em thực hiện đúng cách chơi , chủ động tham gia trò chơi
3 . Phần kết thúc 
GV nhận xét giờ học 
Về ôn động tác đi đều và đi kiễng gót hai tay chống hông .
2-3 phút 
1 phút
1 phút 
 6-8 phút 
8–10phút 
5-7 phút 
5phút
Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng dọc , điểm số báo cáo 
HS giậm chân tại chỗ , đếm to theo nhịp 
-Đứng tại chỗxoay khớp vừa đếm to theo nhịp (1-8) .
Chơi trò chơi “Chui qua hầm”
HS tập đi thưòng theo nhịp hô 1-2 , 1- 2 tùng tổ , các en trong tổ thay nhau chỉ huy . 
HS tập theo sự điều khiển của GV (2lần )
HS chia tổ tập luyện , cuối giờ các tổ thi tập hợp nhanh với nhau .
HS chơi thử 
HS chơi thật 
HS đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát .
SINH HOẠT TẬP THỂ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 3 tuan 3 ckt.doc