Giáo án Lớp 3 Tuần 33 - Trường TH Lộc Hòa

Giáo án Lớp 3 Tuần 33 - Trường TH Lộc Hòa

DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

 BÀI DẠY:MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG( Tiết 2)

I/MỤC TIÊU:

- Nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường thông qua việc mỗi người đều có hành động cụ thể giữ gìn cho môi trường Xanh- Sạch – Đẹp.

- Góp phần hình thành ý thức vứt rác vào nơi quy định góp phần giữ gìn vệ sinh chung ở trường lớp, gia đình, đường phố, xóm làng, nơi công cộng.

- GDBVMT: GDHS ý thức giữ gìn vệ sinh BVMT.

 

doc 34 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 01/07/2017 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 33 - Trường TH Lộc Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG 
 BÀI DẠY:MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG( Tiết 2)
I/MỤC TIÊU: 
Nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường thông qua việc mỗi người đều có hành động cụ thể giữ gìn cho môi trường Xanh- Sạch – Đẹp.
Góp phần hình thành ý thức vứt rác vào nơi quy định góp phần giữ gìn vệ sinh chung ở trường lớp, gia đình, đường phố, xóm làng, nơi công cộng. 
GDBVMT: GDHS ý thức giữ gìn vệ sinh BVMT.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Moät soá theû xanh ,vaøng, ñoû.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động dạy 
 Hoạt động học 
1) Giới thiệu bài
2) Giảng bài
* Hoạt động 1: Trao đổi, nhận xét, đánh giá.
a. Mục tiêu:Góp phần hình thành ý thức vứt rác vào nơi quy định góp phần giữ gìn vệ sinh chung ở trường lớp, gia đình, đường phố, xóm làng, nơi công cộng.
b. Cách tiến hành: 
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 các câu hỏi gợi ý dưới đây:
+ Từ cuộc chuyện trò của hai chị em túi nilon, các em có suy nghĩ gì về cách đối xử của con người đối với việc sử dụng túi nilon? 
+ Hằng ngày, em thương vứt các loại rác nào.
+ Thùng rác có tác dụng gì đối với việc giữ gìn môi trường Xanh-Sạch-Đẹp.
+ Em sẽ làm gì để góp phần làm Xanh-Sạch-Đẹp trường lớp?
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
c. Kết luận: .Để cuộc sống của chúng ta văn minh,sạch sẽ thì mỗi chúng ta cần phải có ý thức giữ gìn môi trường Xanh- Sạch- Đẹp.
Hoaït ñoäng 2: Veõ tranh :Ñeà taøi baûo veä moâi tröôøng.
YCHS veõ sau ñoù leân trình baøy noäi dung tranh veõ.
Nhaän xeùt baøi veõ cuûa HS
*Hoạt đông 3: Củng cố, dặn dò
 HS nhaéc laïi baøi 
GDTT cho HS : Caàn coù yù thöùc giöõ veä sinh chung.
Nhaän xeùt giôø hoïc
Chuaån bò baøi sau: baøi An toaøn giao thoâng.
HS keå lại câu chuyện đã học ở tiết 1
HS chia nhoùm thaûo luaän
- Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GDBVMT: GDHS ý thức giữ gìn vệ sinh BVMT.
GV yeâu caàu HS veõ moät böùc tranh theå hieän nhöõng vieäc laøm BVMT.
Lôùp thöïc haønh
TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN: 
COÙC KIEÄN TRÔØI
I/. Muïc tieâu : 
 -Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi daãn chuyeän vôùi lôøi caùc nhaân vaät.
Hieåu ND: Do coù quyeát taâm vaø bieát phoái hôïp vôùi nhau ñaáu tranh cho leõ phaûi neân Coùc vaø caùc baïn ñaõ thaéng caû ñoäi quan huøng haäu cuûa Trôøi,buoäc Trôøi phaûi laøm möa cho haï giôùi. (Traû lôøi caùc caâu hoûi ôû SGK)
GDBVMT: Naïn haïn haùn hay luõ kuït do thieân nhieân gaây ra nhöng neáu con ngöôøi khoâng coù yù thöùc BVMT thì cuõng phaûi chòu nhöõng haäu quaû ñoù.
Keå chuyeän: -Keå laïi ñöôïc moät ñoaïn caâu chuyeän theo lôøi cuûa moät nhaân vaät trong truyeän, döïa theo tranh minh hoaï. 
 -HSKG keå laïi ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän theo lôøi cuûa moät nhaân vaät.
II/Chuaån bò: 
Baûng phuï ghi saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc. 
III/. Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: 
2/ Kieåm tra baøi cuõ: 
-YC HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi 1 vaø 3 veà noäi dung baøi taäp ñoïc: “Cuoán soå tay” 
-Nhaän xeùt ghi ñieåm. Nhaän xeùt chung. 
3/ Baøi môùi: a.Giôùi thieäu: 
b. Höôùng daãn luyeän ñoïc: 
-Giaùo vieân ñoïc maãu moät laàn. 
*Giaùo vieân höôùng daãn luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
-Ñoïc töøng caâu vaø luyeän phaùt aâm töø khoù.
 -Ñoïc töøng ñoïan vaø giaûi nghóa töø khoù. 
-YC HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi.
-HD HS tìm hieåu nghóa caùc töø môùi. 
- Yeâu caàu hoïc sinh luyeän ñoïc theo nhoùm.
- Toå chöùc thi ñoïc giöõa caùc nhoùm.
c. Höôùng daãn tìm hieåu baøi: 
-Goïi HS ñoïc laïi toaøn baøi tröôùc lôùp.
-YC HS ñoïc ñoaïn 1.
?Coùc saép xeáp ñoäi nguõ nhö theá naøo tröùôc khi ñaùnh troáng?
-YC HS ñoïc ñoaïn 2.
- Keå laïi cuoäc chieán ñaáu giöõa hai beân?
-YC HS ñoïc ñoaïn 3.
- Sau cuoäc chieán thaùi ñoä cuûa trôøi thay ñoåi nhö theá naøo ?
-Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì?
 * Luyeän ñoïc laïi:-GV choïn 1 ñoaïn trong baøi vaø ñoïc tröôùc lôùp.
-Goïi HS ñoïc caùc ñoaïn coøn laïi.
-Cho HS luyeän ñoïc theo vai.
* Keå chuyeän:
a.Xaùc ñònh yeâu caàu:
-Goïi 1 HS ñoïc YC SGK.
b. Keå maãu:
- HS quan saùt 4 böùc tranh trong SGK. 
-Cho HS phaùt bieåu yù kieán veà teân mình ñaët cho ñoaïn.
-GV cho HS keå maãu.
-GV nhaän xeùt nhanh phaàn keå cuûa HS.
c. Keå theo nhoùm:
-YC HS choïn 1 ñoaïn truyeän vaø keå cho baïn beân caïnh nghe.
d. Keå tröôùc lôùp:
-Goïi 4 HS döïa vaøo 4 böùc tranh noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän. 
-Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
4.Cuûng coá-Daën doø: 
-Hoûi: Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñöôïc ñieàu gì?
GDBVMT: Naïn haïn haùn hay luõ kuït do thieân nhieân gaây ra nhöng neáu con ngöôøi khoâng coù yù thöùc BVMT thì cuõng phaûi chòu nhöõng haäu quaû ñoù.
Naän xeùt giôø hoïc.
-2 hoïc sinh leân baûng traû baøi cuõ. 
-HS töï traû lôøi.
Moãi hoïc sinh ñoïc moät caâu töø ñaàu ñeán heát baøi.(2 voøng)
-HS ñoïc theo HD cuûa giaùo vieân 
-1 hoïc sinh ñoïc töøng ñoïan trong baøi theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. 
-3 HS ñoïc: Chuù yù ngaét gioïng ñuùng ôû caùc daáu caâu.
-HS traû lôøi theo phaàn chuù giaûi SGK. 
-Moãi nhoùm 3 HS, moãi HS ñoïc moät ñoaïn.
-3 nhoùm thi ñoïc, lôùp nghe vaø nhaän xeùt.
-1 HS ñoïc, lôùp theo doïi SGK.
-1 HS ñoïc ñoaïn 1. 
+Coùc boá trí löïc . hai beân cöûa.
-1 HS ñoïc ñoaïn 2.
+Coùc 1mình .. choù cheát töôi
-1 HS ñoïc ñoaïn 3.
+Trôøi môøi coùc  nghieán raêng baùo hieäu
+Suy nghó traû lôøi: 
-HS theo doõi GV ñoïc.
-2 HS ñoïc. 
-HS xung phong thi ñoïc.
-3 HS taïo thaønh 1 nhoùm ñoïc theo vai.
-HS quan saùt.
-HS ñaët teân.
-Chuù yù keå baèng lôøi cuûa 1 trong caùc nhaân vaät trong truyeän.
-2 HS khaù gioûi keå maãu ñoaïn 1.
Tranh 1: Coùc ruû caùc baïn ñi kieän trôøi
Tranh 2: Coùc ñaùnh troáng kieän trôøi
Tranh 3:Trôøi thua, phaûi thöông löôïng vôùi coùc 
Tranh 4: Trôøi laøm möa.
HSKG:Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän theo lôøi cuûa moät nhaân vaät.
4 HS thi keå tröôùc lôùp.
-2 – 3 HS traû lôøi theo suy nghó cuûa mình.
-Do quyeát taâm vaø bieát ñoaøn keát ñaåu tranh neân coùc vaø caùc baïn ñaõ thaéng ñoäi quaân huøng haäu cuûa trôøi, buoäc trôøi phaûi laøm möa cho haï giôùi. 
-Laéng nghe.
- Veà nhaø hoïc baøi.
TOAÙN:
KIEÅM TRA
I/ Muïc tieâu: 
Kieåm tra kieán thöùc , kó naêng ñoïc vieât caùc soá.
Tìm soá lieàn sau cuûa soá coù naêm chöõ soá,saép xeáp soá coù 4,5 chöõ soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
Thöïc hieän pheùp coäng,tröø,nhaân ,chia caùc soá coù 4,5 chöõ soá.
Xem ñoàng hoà vaø neâu keát quaû baèng hai caùch khaùc nhau
Bieát giaûi toaùn coù ñeán hai pheùp tính. 
II/ Ñeà baøi: 
Baøi 1: Khoanh vaøo caâu traû lôøi ñuùng: Soá lieàn sau cuûa soá 68457 laø:
A. 68467 B. 68447 C. 68456 D. 68458
Baøi 2: Saép xeáp caùc soá theo thöù töï töø lôùn ñeán beù
48671, 47681, 48716,47816
Baøi 3: Ñaët tính roài tính: 
21628 x 3 ; 15250 : 5
Baøi 4: Ngaøy ñaàu cöûa haøng ban ñöôïc 230 m vaûi, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc 340 m vaûi. Ngaøy thöù ba baùn ñöôïc baèng 1/3 soá m vaûi baùn trong hai ngaøy ñaàu. Tính soá m vaûi baùn trong ngaøy thöù ba?
 Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän vaøo VKT, noäp baøi, Giaùo vieân söûa sai, nhaän xeùt 
4 Cuûng coá – Daën doø:
-Nhaän xeùt giôø hoïc.
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp luyeän taäp theâm. Chuaån bò baøi sau.
-----------------------------------------------------------------------
Thöù tö ngaøy 4 thaùng 5 naêm 2011.
TAÄP ÑOÏC
MAËT TRÔØI XANH CUÛA TOÂI
I/ Muïc tieâu:
Bieát ngaét nhòp hôïp lí ôû caùc doøng thô,sau moãi khoå thô.
Hieåu ñöôïc tình yeâu queâ höông cuûa taùc giaû qua hình aûnh “ maët trôøi xanh” vaø nhöõng dong thô taû veõ ñeïp ña daïng cuûa röøng coï.
Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi ôû SGK.
GDHS: Tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc qua baøi thô. 
HSKG bieát ñoïc vôùi gioïng coù bieåu caûm.
II/ Chuaån bò:
III/ Leân lôùp:	
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh:
2/ KTBC:
- YC HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà ND baøi taäp ñoïc Coùc kieän trôøi.
- Nhaän xeùt ghi ñieåm.
3/ Baøi môùi: 
a/ GTB: 
b/ Luyeän ñoïc:
Giaùo vieân ñoïc maãu
- GV ñoïc maãu toaøn baøi 
- Höôùng daãn HS ñoïc töøng caâu vaø keát hôïp luyeän phaùt aâm töø khoù.
- Höôùng daãn ñoïc töøng khoå thô vaø giaûi nghóa töø khoù.
- YC 6 HS noái tieáp noái nhau ñoïc 6 khoå thô tröôùc lôùp. GV theo doõi chænh söûa loãi cho HS.
- YC HS ñoïc chuù giaûi ñeå hieåu nghóa caùc töø khoù.
- YC 6 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi laàn 2 tröôùc lôùp, moãi HS ñoïc 1 khoå.
- YC HS luyeän ñoïc theo nhoùm.
- Toå chöùc thi ñoïc giöõa caùc nhoùm.
- YC HS ñoïc ñoàng thanh baøi thô.
c/ HD tìm hieåu baøi:
- GV goïi 1 HS ñoïc caû baøi.
+Tieáng möa trong röøng coï ñöôïc so saùnh vôùi nhöõng aâm thanh naøo?
Giaùo vieân giaûng theâm veà caùch söû duïng töø ngöõ mieâu taû aâm thanh cuûa taùc giaû.
-Cho HS ñoïc caû baøi thô.
+?Veà muøa heø röøng coï coù nhieàu thuù vò ?
HS ñoïc thaàm khoå thô cuoái.
+Vì sao taùc giaû thaáy laù coï gioáng nhö maët trôøi?
Em coù thích goïi laù coï laø maët trôøi xanh khoâng ? vì sao?
d/ Hoïc thuoäc loøng baøi thô:
- Caû lôùp ÑT baøi thô treân baûng.
- Xoaù daàn baøi thô.
-YC HS ñoïc thuoäc loøng khoå thô em choïn, sau ñoù goïi HS ñoïc tröôùc lôùp. Toå chöùc thi ñoïc theo hình thöùc haùi hoa.
-Goïi HS ñoïc thuoäc caû baøi.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
4/ Cuûng coá – Daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø hoïc thuoäc caû baøi vaø chuaån bò noäi dung cho tieát sau.
- 3 HS leân baûng thöïc hieän YC.
-HS ñoïc baøi vaø traû lôùi caâu hoûi.
-HS laéng nghe – nhaéc laïi töïa baøi.
-Theo doõi GV ñoïc.
-Moãi HS ñoïc 2 doøng, tieáp noái nhau ñoïc töø ñaàu ñeán heát baøi. Ñoïc 2 voøng.
-HS ñoïc ñuùng caùc töø khoù.(Muïc tieâu)
- Ñoïc töøng khoå thô trong baøi theo HD cuûa GV.
HS ñoïc baøi chuù yù ngaét ñuùng nhòp thô.
- 1 HS ñoïc chuù giaûi tröôùc lôùp. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
-6 HS tieáp noái nhau ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi baøi SGK.
- Moãi nhoùm 3 HS, laàn löôït töøng HS ñoïc 2 khoå.
- 2 nhoùm thi ñoïc noái tieáp.
- Caû lôùp ñoïc ÑT.
- 1 HS ñoïc caû, lôùp theo doõi SGK.
+tieáng thaùc ñoå veà, tieáng gioù thoåi aøo aøo
-
Veà muøa heø, naèm döôùi röøng coï,taùc giaû thaáy trôøi xanh qua töøng keõ laù.
Laù coï hình quaït, coù gaân laù xoøe ra nhö töøng tia naéng, neân taùc giaû thaáy noù gioáng nhö maët trôøi.
Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh.
- HS ñoïc c ... öôïc:
HS thöïc haønh laøm quaït
HSKT:Laøm ñöôïc quaït giaáy troøn caùc neáp gaáp phaúng,thaúng,ñeàu nhau.Quaït troøn.
Quan saùt vaø thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. Noäp saûn phaåm hoøan chænh
Thöù saùu ngaøy 6 thaùng 5 naêm 2011
TAÄP LAØM VAÊN
TAÄP GHI CHEÙP SOÅ TAY
I. Yeâu caàu:
Hieåu ñöôïc ND naém ñöôïc yù chính trong baøi baùo “Aloâ! Ñoâ- reâ mon thaàn thoâng ñaây” 
Töø ñoù bieát ghi vaøo soå tay nhöõng yù chính trong caâu traû lôøi cuûa Ñoâ-reâ-mon.
GDHS yeâu thích ghi cheùp soå tay. 
II. Ñoà duøng daïy - hoïc:
Moät quyeån truyeän tranh Ñoâ- reâ- mon
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh:
2. KTBC:
3.Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi
Baøi taäp 1: Goïi HS ñoïc baøi baùo vieát veà cuoäc traû lôøi cuûa Ñoâ- reâ- mon
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñoïc theo caùch phaân vai: 1 hoïc sinh ñoùng vai ngöôøi hoûi, 1 hoïc sinh ñoùng vai Ñoâ- reâ- mon traû lôøi
b. Baøi taäp 2: Cho HS ñoïc yeâu caàu 
-GV nhaéc laïi yeâu caàu: -Cho HS vieát.
-Cho HS ñoïc baøi vieát cuûa mình.
Ví duï: Caùc loaøi trong saùch ñoû:
Ñoäng vaät:soùi ñoû, caùo, gaáu choù,
Thöïc vaät:Traàm höông, traéc, kô-nia,
+Theá giôùi:chim keàn keàn, gaáu truùc
-GV nhaän xeùt chaám ñieåm moät soá baøi laøm toát.
4.Cuûng coá, daën doø: 
HS nhaéc laïi baøi
GDHS yeâu thích ghi cheùp soå tay.
- -Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën doø HS veà nhaø xem laïi baøi.
-
-Laéng nghe.
-1 HS ñoïc SGK.
-Laéng nghe GV höôùng daãn, sau ñoù thöïc hieän theo YC cuûa G
Hoïc sinh thöïc haønh theo nhoùm ñoâi döïa treân noäi dung baøi taäp 1, roài sau ñoù vieát vaøo vôû
-Lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh thhöïc haønh, ñoïc baøi laøm, nhaän xeùt.
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT
I.Muïc tieâu: Sau baøi hoïc HS bieát:
Bieát treân beà maët Traùi Ñaát coù 6 chaâu luïc vaø 4 ñaïi döông
Noùi teân vaø chæ vò trí treân löôïc ñoà.
HSKG: Bieát nöôùc chieâm phaàn lôùn beà maët traùi ñaát.
GDBVMT: Bieát beà maët TÑ laø thaønh phaàn taïo neân moât tröôøng soáng cuûa con ngöôøi vaø caùc sinh vaät.Coù yù thöùc giöõ gìn moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi. 
II.Chuaån bò: 
Quaû ñòa caàu, baûn ñoà
III. Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh:
2.KTBC: Keå teân caùc ñôùi khí haäu 
neâu ñaëc ñieåm caùc ñôùi khí haäu 
Nhaän xeùt ghi ñieåm. Nhaän xeùt chung
3.Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: 
Hoaït ñoäng 1: beà maët traùi ñaát
MT: Bieát beà maët luïc ñòa
-3HS baùo caùo tröôùc lôùp.
-Toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm.
Quan saùt vaø cho bieát treân traùi ñaát nöôùc hay ñaát lieàn chieám dieän tích lôùn hôn
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän nhoùm
MT:phaân bieät luïc ñòa vaø ñaïi döông:
-Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän theo noäi dung nhö sau:
Nhöõng nôi naøo ñöôïc goïi laø luïc ñòa? Ñaïi döông?
Treân traùi ñaát coù maáy chaâu luïc vaø maáy ñaïi döông ?
Neâu teân caùc chaâu luïc vaø ñaïi döông treân traùi ñaát ?
-Yeâu caàu caùc nhoùm daùn keát quaû laøm vieäc leân baûng. Yeâu caàu HS nhaän xeùt boå sung
GV keát luaän: Luïc ñòa chia thaønh nhieàu khu vöïc khaùc nhau vaø coù vò trí ñòa lí, laõnh thoå rieâng taïo neân caùc chaâu luïc, bao boïc xung quanh caùc chaâu luïc laø caùc ñaïi döông
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ghi nhôù SGK
Lieân heä thöïc teá:
Nöôùc Vieät Nam naèm treân chaâu luïc naøo?
4/ Cuûng coá – daën doø: 
Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc
-Nhaän xeùt tieát hoïc. 
+Caùc nhoùm laøm vieäc theo höôùng daãn, thaûo luaän trong nhoùm.
Baùo caùo vaø boå sung.
HSKG: Bieát nöôùc chieâm phaàn lôùn beà maët traùi ñaát.
+Ñaïi dieän 2 nhoùm traû lôøi. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-Laéng nghe
-Moät vaøi ñaïi dieän HS baùo caùo, caùc HS khaùc theo doõi, boã sung nhöõng ñaëc ñieåm khaùc baïn chöa trình baøy.
3 hoïc sinh 
-HS laéng nghe vaø ghi nhaän ñeå chuaån bò.
GDBVMT: Bieát beà maët TÑ laø thaønh phaàn taïo neân moât tröôøng soáng cuûa con ngöôøi vaø caùc sinh vaät.Coù yù thöùc giöõ gìn moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi. 
ÑAÏO ÑÖÙC
DAØNH CHO ÑÒA PHÖÔNG (tt)
Chuû ñeà: Kính yeâu Baùc Hoà
I-MUÏC TIEÂU:
-Kieán thöùc: H bieát ñöôïc theâm nhöõng thoâng tin boå ích coù lieân quan ñeán Baùc Hoà
-Kó naêng: H nhôù veà nhöõng baøi hoïc coù lieân quan ñeán Baùc
-Thaùi ñoä: H yeâu quyù Baùc hôn. 
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-GV:Tranh aûnh.
-HS:Söu taàm nhöõng baøi baùo noùi veà Baùc.
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG TROØ
1/oån ñònh
2/Baøi cuõ
-Tieát tröôùc em hoïc baøi gì?
Ñeán thaêm ñaøi töôûng nieäm em laøm gì?
3/Baøi môùi
-Giôùi thieäu baøi:Daønh cho ñòa phöông (tt)
-GV keå caâu chuyeän “Kæ nieäm veà Baùc”,yeâu caàu H laéng nghe ñeå thaûo luaän nhoùm veà caâu chuyeän theo noäi dung sau:
+Beân goác ña Taân Traøo coù ngoâi nhaø cuûa ai?
+Cuï Hoaøng Trung Nguyeân thöôøng keå gì cho nhöõng ñoaøn khaùch vieáng thaêm khu di tích Taân Traøo?
+Oâng cuï ñaõ goïi Baùc baèng gì?
+Oâng cuï ñöôïc giao nhieäm vuï gì?
+Buoåi tröa,Baùc hay laøm gì?Baùc ñaõ daën doø ñieàu gì?
+Ai laø ngöôøi ñaàu tieân ñi thaùo nöôùc ruoäng cho maùy bay ñoàng minh haï caùnh?
+Cuï Nguyeân keå nhöõng kæ nieäm veà “ñoàng chí giaø” ôû chieán khu Taân Traøo vôùi taâm traïng nhö theá naøo?
-GV nhaän xeùt,tuyeân döông 
-Em haõy cho bieát ngaøy sinh nhaät Baùc?
-Haõy neâu nhöõng hoaït ñoäng cuûa ñòa phöông em nhaân ngaøy leã kæ nieäm sinh nhaät Baùc?
-Em vaø gia ñình em ñaõ höôûng öùng nhöõng phong traøo naøy vôùi thaùi ñoä nhö theá naøo?
-Cho H quan saùt 1 soá tranh noùi veà nhöõng hoaït ñoäng cuûa nöôùc ta nhaân ngaøy kæ nieäm sinh nhaät Baùc-GV giaûi thích noäi dung cuûa nhöõng vieäc laøm ñoù
-GV choát:Haøng naêm,cöù ñeán ngaøy kæ nieäm sinh nhaät Baùc,nöôùc ta toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng phong phuù vaø boå ích nhö:troàng caây,daâng hoa leân töôïng ñaøi Baùc, 
4/ Cuûng coá-Daën doø:
-Cho H thi haùt,keå chuyeän,ñoïc thô noùi veà Baùc Hoà
-Giaùo duïc H veà tình caûm yeâu thöông ñoái vôùi Baùc
-Chuaån bò:Daønh cho ñòa phöông (tt)
-Nhaän xeùt tieát hoïc
-Lôùp
-Daønh cho ñòa phöông 
-Caù nhaân
-Laéng nghe
-Nhaéc laïi
-Chia nhoùm thöïc hieän - ñaïi dieän trình baøy, lôùp boå sung,nhaän xeùt
-Cuûa cuï Hoaøng Trung Nguyeân
-Keå nhöõng caâu chuyeän veà Baùc Hoà
-Ñoàng chí giaø
-Ñi giao thoâng cho Baùc
-Ñi thaêm anh em chieán só
-Baùc
-Xuùc ñoäng boài hoài
-Laéng nghe
-19/5
-Troàng caây,daâng hoa leân töôïng ñaøi Baùc,
-Nhieàu H neâu
-Quan saùt,laéng nghe
-Laéng nghe
-Caû lôùp cuøng tham gia
-Laéng nghe
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP 
TÌM HIEÅU VEÀ THIEÂN NHIEÂN
I / Muïc tieâu
- Reøn luyeän kó naêng quan saùt thieân nhieân.
- Goùp phaàn naâng cao loøng yeâu thieân nhieân ,yeâu moâi tröôøng cho HS.
 Thôøi gian :35 phuùt
 Ñòa ñieåm: trong lôùp hoïc
II /Chuaån bò
Caùc hình veõ chuaån bò saün ,giaáy bìa,maøu,keùo,buùt daï baûng
III/ Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1/ Heä thoáng vieäc laøm 
*Vieäc 1:GV giôùi thieäu chung
 Chuùng ta seõ tìm hieåu veà thieân nhieân thoâng qua caùc troø chôi:saùng taïo vôùi hình gheùp ,veõ hình coøn thieáu vaøo oâ troáng,ñoaùn aâm thanh cuûa thieân nhieân qua tranh veõ.
 Chia lôùp thaønh 4 nhoùm.
*Vieäc 2:GV giao nhieäm vuï ,HS chôi troø chôi.
 A/troø chôi saùng taïo vôùi hình gheùp
 Troø chôi 1
 Ñöa moãi em 1 mieáng bìa hình veõ coù 3 con thoû khoâng coù tai vaø coù 3 caùi tai ñöôïc veõ rieâng ra .
 YC HS ñaët taám bìa leân giaáy toâ laïi vaø caét thaønh hình 3 con thoû khoâng coù tai vaø 3 tai rôøi.
 Phaùt cho moãi HS 1 hình veõ 2 con choù ñoám 
 B /Troø chôi veõ hình coøn thieáu vaøo oâ troáng 
 Phaùt cho moãi HS 1 tôø tranh goàm 3 böùc tranh veõ caùc oâ chöùa caùc loaïi hoa quaû .
 C /Troø chôi ñoaùn aâm thanh cuûa thieân nhieân qua tranh veõ .
Treo tranh veõ phoùng to goàm 18 hình veõ moâ taû 1 hieän töôïng töï nhieân hoaëc veõ rieâng töøng tranh ñaëc tröng cho töøng aâm thanh .
*Vieäc 3 :Trao ñoåi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù
 GV khen thöôûng nhoùm ,caù nhaân xuaát saéc nhaát 
HS nghe
HS hoaït ñoäng theo nhoùm
HS phaûi laép gheùp sao cho moãi con thoû coù 2 tai (xem hình veõ)
 Phaûi veõ theâm 4 neùt veõ ñeå taïo hình veõ 2 con choù khoûe maïnh vaø ñang chaïy (xem hình veõ)
 Laøm vieäc caù nhaân
Tìm quy luaät phaân boá vò trí loaïi hoa ,quaû ,caây naám trong töøng baûng ,vaø veõ hình coøn thieáu cho phuø hôïp vaøo oâ troáng coøn laïi .
 Quan saùt tranh baèng söï lieân töôûng cuûa mình ñeå giaûi maõ aâm thanh maõ hoùa trong töøng böùc tranh ñoù .
Nhaän xeùt keát quaû cuûa caùc nhoùm
SINH HOAÏT LÔÙP
I / Muïc tieâu :
-Bieát nhaän xeùt goùp yù öu , khuyeát ñieåm trong tuaàn hoïc .
-Reøn kó naêng maïnh daïn töï tin .
-YÙ thöùc chaáp haønh toát noäi quy nhaø tröôøng 
II/ Chuaån bò : 
 Soå nhaät kí , soå chuû nhieäm .
A/ Sinh hoaït lôùp:
1.Ñaùnh giaù hoaït ñoäng:
- Ñaùnh giaù vieäc HS ñi hoïc sau tuaàn nghæ giöõa kì 
- HS ñi hoïc ñeàu, ñuùng giôø, chaêm ngoan 
- Veä sinh tröôøng chöa saïch seõ , lôùp, thaân theå saïch ñeïp.
-Ñi veä sinh ñuùng quy ñònh 
 - Leã pheùp, bieát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp, ñoaøn keát baïn beø.
- Ra vaøo lôùp coù neà neáp.
 Coù yù thöùc hoïc taäp toát : 
.- Hoïc taäp tieán boä nhö : N Haïnh
- Khen nhöõng em coù nhieàu ñieåm möôøi trong ñôït thi ñua vöøa qua: 
 - Ñoà duøng hoïc taäp thieáu nhö : 
- Hay noùi chuyeän rieâng trong lôùp : Giaûm
2. Keá hoaïch:
- T T oåÅn ñònh neà neáp lôùp hoïc 
- OÂn taäp chuaån bò KTÑK cuoái hoïc kì 2
- KTÑK cuoái kì 2 theo lòch 
-Duy trì neà neáp cuõ. Nhaéc HS ñi hoïc ñeàu khoâng ñöôïc nghæ hoïc 
- Giaùo duïc HS kính troïng vaø bieát ôn người lớn tuổi
- Nhaéc HS hoïc toát 
- Giaùo duïc HS baûo veä moâi tröôøng xanh, saïch, ñeïp ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø.
- Duy trì phong traøo “Reøn chöõ giöõ vôû”.
- Coù ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp tröôùc khi ñeán lôùp.
- Töï quaûn 15 phuùt ñaàu giôø toát.
- Phaân coâng HS gioûi keøm HS yeáu.
- Höôùng daãn hoïc baøi, laøm baøi ôû nhaø.
- Ñoäng vieân HS töï giaùc hoïc taäp.
-Veä sinh tröôøng lôùp saïch seõ . Ñi veä sinh ñuùng quy ñònh 
- Nhaéc nhôû HS yeáu caàn phaùt huy 
B/ Sinh hoaït sao :
- Sinh hoaït sao theo chuû ñeà thaùng 5 do phuï traùch sao höôùng daãn
C/. Sinh hoaït vaên ngheä: 
 -Muùa haùt taäp theå (Haùt saân tröôøng ).

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 33.doc