Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 133: Cháu nhớ Bác Hồ

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 133: Cháu nhớ Bác Hồ

I Mục tiêu:

1.Rèn KN đọc thành tiếng :

 -Biết ngắt nghỉ đúng nhịp thơ .

 -Biết thể hiện tình cảm thương nhớ Bác Hồ qua giọng đọc .

2.Rèn KN đọc –hiểu:

 -Hiểu nghĩa của các từ ngữ mới trong bài .

 -Hiểu nội dung bài : Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm mong nhớ Bác tha thiết . Đêm đêm bạn nhỏ giở ảnh Bác ra thầm ngắm Bác , ôm hôn ảnh Bác . Hiểu tình cảm kính yêu vô hạn của thiếu nhi miền Nam , thiếu nhi cả nước đối với Bác – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc .

3.HS kh¸ gii học thuộc lòng bài thơ .

II.Đồ dùng dạy học :

 -Sách giáo khoa. Ảnh Bác Hồ .

III.Hoạt động trên lớp:

 

doc 3 trang Người đăng Van Trung90 Ngày đăng 13/05/2016 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 133: Cháu nhớ Bác Hồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 20
Taäp ñoïc
Chaùu nhôù Baùc Hoà
I Muïc tieâu:
1.Reøn KN ñoïc thaønh tieáng :
 -Bieát ngaét nghæ ñuùng nhòp thô .
 -Bieát theå hieän tình caûm thöông nhôù Baùc Hoà qua gioïng ñoïc .
2.Reøn KN ñoïc –hieåu:
 -Hieåu nghóa cuûa caùc töø ngöõ môùi trong baøi .
 -Hieåu noäi dung baøi : Baïn nhoû mieàn Nam soáng trong vuøng ñòch taïm chieám mong nhôù Baùc tha thieát . Ñeâm ñeâm baïn nhoû giôû aûnh Baùc ra thaàm ngaém Baùc , oâm hoân aûnh Baùc . Hieåu tình caûm kính yeâu voâ haïn cuûa thieáu nhi mieàn Nam , thieáu nhi caû nöôùc ñoái vôùi Baùc – vò laõnh tuï kính yeâu cuûa daân toäc .
3.HS kh¸ giái hoïc thuoäc loøng baøi thô .
II.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -Saùch giaùo khoa. AÛnh Baùc Hoà .
III.Hoaït ñoäng treân lôùp:
1.Baøi cuõ: 
-Goïi HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi trong baøi taäp ñoïc : Ai ngoan sÏ ®­îc th­ëng.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi:
 Giôùi thieäu baøi: 
 Chaùu nhôù Baùc Hoà .
HÑ
 Giaùo vieân
 Hoïc sinh
 1
2
 3
Luyeän ñoïc 
a.Ñoïc maãu toaøn baøi .
 Gioïng caûm ñoäng tha thieát , nhaán gioïng caùc töø gôïi taû caûm xuùc , taâm traïng baâng khuaâng , ngaån ngô cuûa baïn nhoû :caøng ngaém aûnh Baùc caøng nhôù Baùc .
b.Höôùng daãn HS luyeän ñoïc , keát hôïp giaûi nghóa töø.
* Ñoïc töøng caâu 
Theo doõi HS ñoïc baøi
*Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
-Höôùng daãn hs chia ñoaïn vaø ngaét gioïng trong caâu :
Giuùp hs hieåu nghóa caùc töø:
c.Ñoïc trong nhoùm
d.Thi ñoïc baøi giöõa caùc nhoùm.
Höôùng daãn tìm hieåu baøi
 Caâu 1: Baïn nhoû trong baøi thô queâ ôû ñaâu ?
Caâu 2 : (dµnh cho häc sinh kh¸, giái)
Vì sao baïn phaûi caát thaàm aûnh Baùc ?
Caâu 3: Hình aûnh Baùc hieän leân nhö theá naøo qua 8 doøng thô ñaàu ?
Caâu 4 : Tìm nhöõng chi tieát noùi leân tình caûm kính yeâu Baùc Hoà cuûa baïn nhoû ?
Höôùng daãn hoïc thuoäc loøng baøi thô :
Theo doõi hs ñoïc baøi
Theo doõi baøi trang 103 .
-HS tieáp noái nhau ñoïc töøng caâu trong baøi. 
-Ñoïc ñuùng caùc töø : OÂ laâu , choøm raâu , baâng khuaâng .
 -Noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi.
 +Ñoaïn 1 : 8 doøng ñaàu . 
 +Ñoaïn 2 : 6 doøng coøn laïi .
Nhôù hình Baùc giöõa boùng côø
Hoàng haøo ñoâi maù , / baïc phô maùi ñaàu .//
Nhìn maét saùng , / nhìn choøm rtaâu , /
Nhìn vaàng traùn roäng , nhìn ñaàu baïc phô . //
Caøng nhìn / caøng laïi ngaån ngô ,/
OÂm hoân aûnh Baùc / maø ngôø Baùc hoân . //
-Laàn löôït töøng hs trong nhoùm ñoïc töøng ñoaïn .
-Thi ñoïc töøng ñoaïn giöõa caùc nhoùm .
-Baïn nhoû queâ ôû ven soâng OÂ Laâu , moät con soâng chaûy qua caùc tænh Quaûng Trò vaø Thöøa Thieân – Hueá . Vaøo luùc nhaø thô Thanh Haûi vieát baøi thô naøy , ñaây laø vuøng bò giaëc Mó chieám ñoùng .
 -ÔÛ vuøng bò ñòch chieám ñoùng , nhaân daân ta khoâng ñöôïc töï do treo aûnh Baùc . Baïn nhoû phaûi “caát thaàm ” aûnh Baùc ñeå ñöôïc ngaém Baùc .
 -Hình aûnh Baùc hieän len raát ñeïp trong taâm trí baïn nhoû : ñoâi maù Baùc hoàng haøo , raâu toùc baïc phô , maét Baùc saùng töïa vì sao . 
 -Ñeâm ñeâm baïn nhoû nhôù Baùc . Baïn giôû aûnh baùc vaãn caát thaàm ñeå ngaém Baùc , caøng ngaém caøng mong nhôù . OÂm hoân aûnh Baùc , baïn töôûng nhö ñöôïc Baùc hoân .
-Ñoïc thuoäc loøng baøi thô theo nhoùm , baøn 
-Döïa vaøo caùc tieán ñaàu moãi doøng thô , ñoïc thuoäc loøng baøi thô .
-Thi ñoïc thuoäc töøng ñoaïn .
 4
Cuûng coá , daën doø:
-Em haõy noùi veà tình caûm cuûa baïn nhoû mieàn Nam vôùi Baùc Hoà qua baøi thô ?
-Veà nhaø xem laïi baøi. 
-Nhaän xeùt tieát hoïc
-Ñoïc troâi chaûy vaø löu loaùt toaøn baøi thô . 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 133.doc