Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Vũ Thị Loan

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Vũ Thị Loan

Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói :

 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

 

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 130Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Vũ Thị Loan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HAÙT 
SGK/ 5 
Caäu beù thoâng minh 
CHÍNH TAÛ ( TAÄP - CHEÙP ) 
CHÍNH TAÛ ( TAÄP - CHEÙP ) 
	Hoâm sau, nhaø vua cho ngöôøi ñem ñeán moät con chim seû nhoû, baûo caäu beù laøm ba maâm coã. Caäu beù ñöa cho söù giaû moät chieác kim khaâu, noùi : 
 - Xin oâng veà taâu Ñöùc Vua reøn cho toâi chieác kim naøy thaønh moät con dao thaät saéc ñeå xeû thòt chim. 
Caäu beù thoâng minh 
-Lôøi noùi cuûa caäu beù ñöôïc ñaët sau nhöõng daáu caâu naøo ? 
*Lôøi noùi cuûa caäu beù ñöôïc ñaët sau daáu hai chaám, xuoáng doøng gaïch ñaàu doøng. 
-Nhöõng chöõ naøo trong baøi chính taû ñöôïc vieát hoa ? 
*Nhöõng chöõ ñaàu doøng, ñaàu caâu vaø teân rieâng. 
Chính taû (Taäp - cheùp) 
B 
-maâm coã 
-söù giaû 
 Nhaän xeùt 
Caäu beù thoâng minh 
-thaät saéc 
-Ñöùc Vua 
m 
aâm 
c 
oâ 
~ 
s 
ö 
gi 
a 
û 
Ñ 
öc 
V 
ua 
th 
aât 
. 
s 
aêc 
Hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû 
Baøi 2b: Ñieàn vaøo choã troáng : 
an hay ang 
- ñ  hoaøng 
aøng 
- ñ  oâng 
- s  loaùng 
aøn 
aùng 
 3 . Vieát vaøo vôû nhöõng chöõ vaø teân chöõ coøn thieáu trong baûng sau: 
Soá thöù töï 
Chöõ 
Teân chöõ 
1 
a 
a 
2 
aù 
3 
ôù 
4 
b 
ă 
â 
bê 
ê 
10 
e 
9 
đ 
8 
d 
7 
 xeâ haùt 
6 
ch 
e 
dê 
đê 
ê 
5 
c 
xeâ 
BAØI SAU 
Nghe - vieát 
Chôi chuyeàn 
S / 10 
HAÙT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_tuan_1_bai_cau_be_t.ppt