Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Trương Thị Minh Tình

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Trương Thị Minh Tình

1. Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào ?

- Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn, gió đông nam hây hẩy, sóng vỗ rập rình ; hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt.

2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao phải viết hoa những chữ đó ?

- Các chữ đầu câu, tên riêng.

 

ppt 9 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Trương Thị Minh Tình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
LỚP 3/2 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẠNH 
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG THỊ MINH TÌNH 
NÀM 
ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY 
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (nghe – viết) 
1. Viết 3 từ có vần ac . 
- lười nhác, khác nhau,  
- Khát khao, khát nước, khát vọng, tát nước 
2. Viết 3 từ có vần at . 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. 
Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
Phan Kế Bính 
1. Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào ? 
- Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn, gió đông nam hây hẩy, sóng vỗ rập rình ; hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt. 
2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao phải viết hoa những chữ đó ? 
- Các chữ đầu câu, tên riêng. 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết ) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) : 
Đêm trăng trên hồ Tây 
HS đọc thầm, tìm từ khó viết, dễ viết sai. 
trong vắt 
lăn tăn 
rọi 
gần tàn 
nở muộn 
ngào ngạt 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nghe-viết) 
Đêm trăng trê Hồ Tây 
Lỗi 
 Hồ về thu nước trong vắt, mênh mông. 
Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. 
Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, 
sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần 
một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần 
tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở 
muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào 
ngạt 
 Phan Kế Bính 
Bài 2 : Điền vào chỗ trống iu hay uyu : 
đường đi khúc kh . ’. . , gầy khẳng kh..., kh.. ’ . tay . 
iu 
uyu 
uyu 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
Vieát lôøi giaûi caùc caâu ñoá sau: 
– Vöøa baèng haït ñoã, aên gioã caû laøng. 
 (Laø con gì ?) 
 Soâng khoâng ñeán, beán khoâng vaøo 
 Lô löûng giöõa trôøi laøm sao coù nöôùc 
 (Laø quaû gì ?) 
 - Vöøa baèng caùi nong, 
 Caû laøng ñong chaúng heát 
 (Laø caùi gì ? ) 
con ruoài 
quaû döøa 
caùi gieáng nöôùc 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_13_bai_dem_trang_tron_tren_h.ppt