Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 2, Bài: Cô giáo tí hon

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 2, Bài: Cô giáo tí hon

Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo.

 

ppt 17 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 2, Bài: Cô giáo tí hon", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 
 Theo Nguyễn Thi 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
Có bao nhiêu câu trong đoạn chính tả? 
5 câu 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo . 
 Theo Nguyễn Thi 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
* Chữ đầu câu viết như thế nào? 
 Viết hoa chữ cái đầu. 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
Chữ ở đầu đoạn được viết như thế nào? 
Viết lùi vào một ô và viết hoa. 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 
1 ô 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
 Theo Nguyễn Thi 
* Tìm tên riêng có trong bài và cách viết tên riêng? 
 Tên riêng trong bài là Bé, tên riêng được viết hoa. 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
Hướng dẫn viết từ khó: 
tr eo n ón 
cô gi áo 
tr âm b ầu 
r íu r ít 
 Bé treo nón , mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo , Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo . 
 Theo Nguyễn Thi 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
Viết lại từ khó 
giấy nháp 
Những điều cần chuẩn bị khi viết chính tả : 
Ch í nh tả C ô gi á o t í hon 
Luyện tập 
Bài tập chính tả 
a) Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: 
*xét/sét 
- xét: x ét xử, xem x ét, x ét hỏi,  
- sét: sấm s ét, đất s ét,  
*xào/sào 
- xào: x ào rau, x ào xáo,  
- sào: cây s ào, s ào đất,  
*xinh/sinh 
- sinh: s inh sống, s inh hoạt,  
- xinh: x inh đẹp, x inh tươi, ... 
b) Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: 
*gắn/gắng 
- gắn: g ắn bó, hàn g ắn , 
 - gắng: cố g ắng , g ắng lên, 
*nặn/nặng 
-nặn: n ặn tượng, nhào n ặn , 
-nặng: n ặng nề, n ặng cân, 
*khăn/khăng 
- khăng: kh ăng kh ăng ,kh ăng khít , 
- khăn: kh ăn tay, khó kh ăn , ... 
Nhìn hình bắt chữ 
đất s ét 
rau x ào 
 con tr ăn 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_2_bai_co_giao_ti_hon.ppt