Giáo án Dạy học Tuần 6 Lớp 3

Giáo án Dạy học Tuần 6 Lớp 3

1. KIỂM TRA BÀI CŨ

- Kiểm tra các kiến thức đã học của tiết 25.

- Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.

2. DẠY- HỌC BÀI MỚI

2.1. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng.

2.2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1

- Yêu cầu HS nêu cách tìm ½ của một số, 1/6 của một số và làm bài.

- Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Muốn biết Vân tặng bao nhiêu bông hoa, chúng ta phải làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

 

doc 20 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy học Tuần 6 Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÖÙ
NGAØY
TIEÁT
MOÂN
TEÂN BAØI
GHI CHUÙ
2
6
1
2
3
4
5
C.C
T
MT
TÑ
KC
Luyeän taäp
Veõ trang trí: Veõ tieáp hoïa tieát.
Baøi taäp laøm vaên
Baøi taäp laøm vaên
GVC
3
7
1
2
3
4
5
T
TD
TC
CT
TNXH
Chia soá coù 1 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá
Oân ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät
Gaáp, caét, daùn ngoâi sao 5 caùnh (t2)
Baøi taäp laøm vaên
Veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu
GVC
4
8
1
2
3
4
5
T
HN
TÑ
LTVC
Luyeän taäp
Oân baøi haùt ñeám sao.
Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc
Tröôøng hoïc – Daáu phaåy
GVC
5
9
1
2
3
4
5
T
TD
TV
TNXH
Pheùp chia heát, pheùp chia coù dö
Ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi
Oân chöõ hoa D,Ñ
Cô quan thaàn kinh
GVC
6
10
1
2
3
4
5
ÑÑ
T
CT
TLV
SHTT
Töï laøm laáy vieäc cuûa mình ( t2)
Luyeän taäp
Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc
Keå laïi buoåi ñaàu em ñi hoïc
Thöù hai ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2008
Toaùn
Tieát 26 LUYEÄN TAÄP
I. MỤC TIÊU
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4’
29’
2’
1. KIỂM TRA BÀI CŨ
- Kiểm tra các kiến thức đã học của tiết 25.
- Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.
2. DẠY- HỌC BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng.
2.2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- Yêu cầu HS nêu cách tìm ½ của một số, 1/6 của một số và làm bài.
- Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 2
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Muốn biết Vân tặng bao nhiêu bông hoa, chúng ta phải làm gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 3
- Tiến hành tương tự như với bài tập 1.
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4
- Yêu cầu HS quan sát hình và tìm hình đã được tô màu 1/5 số ô vuông.
- Hãy giải thích câu trả lời của em:
+ Mỗi hình có mấy ô vuông?
+ 1/5 của 10 ô vuông là bao nhiêu ô vuông?
+ Hình 2 và hình 4, mỗi hình tô màu mấy ô vuông?
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Yêu cầu HS về nhà luyện tập thêm về tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Nhận xét tiết học.
- 3 HS làm bài trê bảng.
- Nghe giới thiệu.
- 2 HS lên bảng làm bài, Hs cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- 1 HS đọc đề bài.
- Chúng ta phải tính 1/6 của 30 bông hoa. Vì Vân làm được 30 bông hoa và đem tặng 1/6 số bông hoa đó.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Bài giải
Vân tặng bạn số bông hoa là:
30 : 6 = 5 (bông hoa)
Đáp số: 5 bông hoa.
Bài giải
Số học sinh đang tập bơi là:
28 : 4 = 7 (học sinh)
Đáp số: 7 học sinh.
 Hình 2 và hình 4 có 1/5 số ô vuông đã được tô màu.
+ Mỗi hình có 10 ô vuông.
+ 1/5 của 10 ô vuông là: 10 : 5 = 2 (ô vuông).
- Mỗi hình tô màu 1/5 số ô vuông.
- Ghi baøi
Theå duïc
Baøi 11 OÂN ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT 
I – MUÏC TIEÂU
 - Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc. Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.
 - Oân ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.
 - Chôi troø chôo “ Meøo ñuoåi chuoät” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu chôi ñuùng luaät.
II – ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, ñaûm baûo an toaøn taäo luyeän.
Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû vaïch, chuaån bò duïng cuï cho phaàn taäp vöôït chöôùng ngaïi vaät vaø troø chôi.
III – NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP.
Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp
Ñònh löôïng
Ñoäi hình taäp luyeän
1. Phaàn môû ñaàu
- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc 
- Ñöùng taïi choã voã tay, haùt :
- Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp :
- Troø chôi “ Chui qua haàm” :
2. Phaàn cô baûn
- Oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc :
 Moãi ñoäng taùc chæ thöïc hieän 1 -2 laàn, rieâng ñi ñeàu thöïc hieän khoaûng 2 – 3 laàn cöï ly khoaûng 20m, chuù yù nhieàu ñeán ñoäng taùc chaân vaø ñaùnh tay ( xem h.36).
- Oân ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät :
 Caû lôùp taäp theo ñoäi hình haøng doïc nhö doøng nöôùc chaûy vôùi khoaûng caùch thích hôïp. Tröôùc khi cho HS ñi, Gv cho caû lôùp ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, ñaàu goái, hoâng, vai..moät soá laàn, sau ñoù môùi taäp. Trong quaù trình thöïc hieän, GV chuù yù kieåm tra, uoán naén ñoäng taùc cho caùc em, phaân coâng giuùp ñôõ baûo hieåm, ñeà phoøng chaán thöông.
- Chôi troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät” :
 Trong quaù trình chôi, Gv caàn giaùm saùt, kòp thôøi nhaéc nhôû caùc em baûo ñaûm an toaøn trong khi chôi, ñaëc bieät laø khoâng ñöôïc ngaøng chaân, ngaùng tay caûn ñöôøng chaïy cuûa caùc baïn. Tröôùc khi chôi yeâu caàu caùc em choïn baïn chôi theo töøng ñoâi où söùc khoûe töông ñöông nhau. Coù theå quy ñònh theâm yeâu caàu cho töøng ñoâi ñeå troø chôi theâm phaàn haøo höùng.
3. Phaàn keát thuùc
- Ñi theo voøng troøn, vöøa ñi vöøa thaû loûng hít saâu :
- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt :
- GV giao baøi taäp veà nhaø : Oân ñi ñeàu vaø ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät.
1 – 2ph
1ph
1ph
1ph
7 – 9ph
6 – 8ph
6 – 8ph
1 – 2ph
1 – 2ph
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x 
 x
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x
Taäp ñoïc- Keå chuyeän
Tieát 16+17: BAØI TAÄP LAØM VAÊN
I- Muïc ñích yeâu caàu:
_ Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng:
+ Chuù yù caùc töø ngöõ: laøm vaên, loay hoay, lia lòa, ngaén nguûn ( mieàn Baéc) laøm vaên, loay hoay, röûa baùt ñóa, ngaén nguûn, vaáät vaû (mieàn nam).
+ Bieát ñoïc phaân bieät lôøi nhaân vaät “toâi” vôùi ngöôøi meï.
_ Reøn kó naêng ñoïc hieåu:
+ Hieåu nghóa caùc töø ngöõ chuù giaûi ôû cuoái baøi: khaên muøi soa, vieát lia lòa, ngaén nguûn.
+ Ñoïc thaàm nhanh, naém ñöôïc caùc chi tieát quan troïng vaø dieãn bieán cuûa chuyeän, hieåu lôøi khuyeân: Lôøi noùi cuûa HS phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc laøm.
_ Reøn kó naêng noùi:
+ Bieát saép xeáp laïi caùc tranh theo ñuùng thöù töï trong caâu chuyeän.
+ Keå laïi ñöôïc moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän baèng lôøi cuûa mình.
_ Reøn kó naêng nghe: + Chaêm chuù theo doõi baïn keå chuyeän, nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñuùng lôøi keå cuûa baïn.
II- Chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc: _ Tranh minh hoïa SGK. _ Baûng phuï vieát saün caùc caâu caàn luyeän ñoïc.
III-Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu:
 TIEÁT 1
TG
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
4’
1’
24’
8’
6’
1’
13’
2’
A- OÅn ñònh toå chöùc:
B- Kieåm tra baøi cuõ: “Cuoäc hoïp cuûa chöõ vieát”.
C- Daïy baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: Neâu teân baøi
2. Höôùng daãn HS luyeän ñoïc:
a. GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi:
_ Höôùng daãn HS caùch ñoïc.
_ Cho HS quan saùt tranh minh hoïa 
b. Höôùng daãn HS luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi nghóa töø:
* Luyeän ñoïc töøng caâu:
_ Cho HS ñoïc noái tieáp caâu.
_ GV ñöa ra caùc töø khoù. Höôùng daãn HS phaùt aâmLui - xi –a,Coâ-li-a
_ Cho HS ñoïc noái tieáp töøng caâu löôït 2.
_ Goïi 2 HS ñoïc lôùp ñoàng thanh.
_ GV löu yù HS: ñoïc lieàn 2 caâu lôøi nhaân vaät.
* Luyeän ñoïc töøng ñoaïn:
_ Cho HS ñoïc noái tieáp ñoaïn.
_ GV nhaéc nhôû HS ñoïc ñuùng caùc caâu hoûi.
_ GV giuùp HS hieåu nghóa caùc töø ngöõ: ngaén nguûn, vieát lia lòa, khaên muøi soa.
_ Em haõy ñaët caâu vôùi töø: ngaén nguûn.
_HD HS ñoïc caâu khoù:Nhöng /chaúng leõ laïi noäp moät baøi vaên ngaén nguûn nhö theá naøy?//( gioïng baên khoaên)
+ Cho HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn trong nhoùm.
+ Goïi 3 nhoùm noái tieáp nhau ñoïc ñoàng thanh 3 ñoaïn.
_ 1 HS ñoïc ñoaïn 4.
+ Goïi 1 HS ñoïc to toaøn baøi.
 TIEÁT 2	
3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi:
_ Ñoaïn 1 vaø 2.
+ Nhaän vaät “toâi” trong truyeän naøy laø gì?
+ Coâ giaùo ra ñeà vaên cho lôùp nhö theá naøo?
+ Vì sao Coâ-li-a thaáy khoù vieát baøi taäp laøm vaên? Caùc em trao ñoåi nhoùm 4 roài traû lôøi.
_ Ñoaïn 3
+ Thaáy caùc baïn vieát nhieàu Coâ-li-a laøm caùch gì ñeå baøi vieát daøi ra?
_ Ñoaïn 4.
+ Vì sao khi meï baoû Coâ-li-a ñi giaët quaàn aùo, luùc ñaàu Coâ-li-a ngaïc nhieân?
+ Vì sao Coâ-li-a vui veû laøm theo lôøi meï? 
_ GV hoûi: Baøi ñoïc ñaõ giuùp em hieåu ra ñieàu gì?(HS trao ñoåi caëp ñoâi.)
4. Luyeän ñoïc laïi:
+ GV ñoïc maãu ñoaïn 3 vaø 4.
_ Goïi 4 HS thi ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn vaên.
_ Cho 4 HS thi ñoïc dieãn caûm.
_ Cho HS nhaän xeùt, bình choïn ñoïc hay nhaát.
KEÅ CHUYEÄN
1. GV neâu nhieäm vuï:
_ Trong phaàn keå chuyeän caùc em seõ saép xeáp laïi 4 tranh ñuùng theo thöù töï trong caâu chuyeän: Baøi taäp laøm vaên. Sau ñoù choïn taû laïi moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän baèng lôøi keå cuûa mình.
2. Höôùng daãn keå:
a. Saép xeáp laïi 4 tranh theo ñuùng thöù töï trong caâu chuyeän.
_ Goïi HS neâu keát quaû saép xeáp.
_ GV nhaän xeùt, khaúng ñònh trình töï ñuùng cuûa caùc tranh laø: 3 -4 -2 -1.
b.Keå laïi moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän.theo lôøi cuûa em.
_GV giuùp HS xaùc ñònh y/c.
_ GV goïi 1 HS keå maãu 1 ñoaïn.
GV nhaéc nhôû HS: Caùc em chæ choïn keå 1 ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo lôøi keå cuûa mình.
_ Goïi 1 HS khaùc keå 2 hoaëc 3 caâu.
+ Cho HS keå theo caëp
_ Goïi 4 HS thi noái tieáp keå moãi em moät ñoaïn.
_ Cho HS nhaän xeùt: coát truyeän, caùch dieãn ñaït, coù keå baèng lôøi cuûa mình khoâng? Keå coù töï nhieân khoâng?
5. Cuûng coá – daën doø:
_ GV hoûi: Em coù thích baïn nhoû trong caâu chuyeän naøy khoâng? Vì sao?
_ CBBS: Taäp ñoïc: “Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc”
_ Nhaän xeùt, tieát hoïc.
_ 2 HS ñoïc baøi +traû lôøi caâu hoûi.
_ HS nghe giôùi thieäu.
_ HS môû SGK ñoïc thaàm theo.
_ HS quan saùt tranh
_ HS ñoïc noái tieáp caâu.
_ HS phaùt aâm töø khoù.
_ HS ñoïc noái tieáp töøng caâu löôït 2.
_ 2 HS lôùp ñoïc ñoàng thanh.
_ HS ñoïc noái tieáp ñoaïn.
_ HS ñoïc giaûi nghóa töø SGK.
_ HS ñaët caâu.
+ HS caùc nhoùm ñoïc noái tieáp ñoaïn, moãi em ñoïc 1 ñoaïn.
+ 3 nhoùm noái tieáp ñoïc ñoàng thanh 3 ñoaïn.
_ 1 HS ñoïc ñoaïn 4.
+ 1 HS ñoïc to toaøn baøi.
_ HS caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 1, 2
+ Laø Coâ-li-a.
+ Em ñaõ laøm gì ñeå giuùp ñôõ meï.?
+ HS trao ñoåi nhoùm vaø traû lôøi: Vì Coâ-li-a chöa phaûi laøm gì ñeå giuùp ñôõ meï./ Vì.
_ 1 HS ñoïc to ñoaïn 3, lôùp ñoïc thaàm.
+ Coâ-li-a coá nhôù laïi nhöõng vieäc thænh thoaûng môùi laøm vaø caû nhöõng vieäc ..
_ 1 HS ñoïc to ñoaïn 4.
+Vì ñaây laø laàn ñaàu tieân meï baûo baïn laøm vieäc naøy, maø baïn chöa laøm bao giôø.
+ Vì nhôù ra ñoù laø vieäc baïn ñaõ noùi trong baøi taäp  ... n saùt, thaûo luaän nhoùm 4 theo y/c cuûa giaùo vieân.
_Nhoùm tröôûng y/c caùc baïn trong nhoùm chæ vò trí cuûa naõo vaø tuyû soáng treân cô theå mình hoaëc treân cô theå baïn.
_1 soá HS chæ treân sô ñoà. 
_1 HS trình baøy.
_Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
_Nhieàu h/s nhaéc laïi keát luaän.
-Caû lôùp chôi
_H/s traû lôøi. 
_ H/s thaûo luaän nhoùm 4 theo y/c cuûa gv.
_Töøng nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.
_HS ñoïc noái tieáp phaàn keát luaän SGK
- Laéng nghe
- Ghi baøi
Ñaïo ñöùc
Tiết 6: Baøi3: TÖÏ LAØM LAÁY VIEÄC CUÛA MÌNH(TIEÁT 2)
Muïc tieâu : nhö tieát 1
TG
Hoïat ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoïat ñoäng cuûa hoïc sinh
8’
10’
10’
2’
1, Hoaït ñoäng 1: Lieân heä thöïc teá: (BT4)
* Tieán haønh: Ñaøm thoaïi
- G/v neâu caâu hoûi 
-? Caùc em ñaõ töï laøm laáy coâng vieäc gì cuûa mình?
-?Caùc em ñaõ thöïc hieän vieäc ñoù hö theá naøo?
-?Em caûm thaáy nhö theá naøo khi hoaøn thaønh coâng vieäc ?
+ G/v nghe hs baùo caùo 
Keát luaän: khen ngôïi nhöõng em bieát laøm nhöõng coâng vieäc cuûa mình khuyeán khích nhöõng hoïc sinh khaùc noi theo baïn 
2, Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai (BT5)
* Muïc tieâu : Thöïc hieän ñöôïc moät soá haønh ñoäng vaø baøy toû thaùi ñoä phuø hôïp trong vieäc töï laøm laáy vieäc cuûa mình qua troø chôi ñoùng vai
- G/v neâu 2 tình huoáng phaân nhoùm giao vieäc 
 - Chia lôùp thaønh 6 nhoùm 
 - Nhoùm 1, 3, 5 xöû lí tình huoáng 1 
 - Nhoùm 2, 4, 6 xöû lí tình huoáng 2 
-G/v nhaän xeùt : 
- Neáu coù maët ôû ñoù em seõ khuyeân Haïnh neân töï queùt nhaø vì ñoù laø coâng vieäc maø em ñaõ ñöôïc giao. (TH1)
- Xuaân neân töï tröïc nhaät lôùp vaø cho baïn möôïn ñoà chôi (Th2)
3, Hoaït ñoäng 3: (BT6)
* Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát baøy toû thaùi ñoä cuûa mình veà yù kieán lieân quan 
 * Tieán haønh: Laøm vieäc caù nhaân (laøm vaøo vôû hoaëc duøng theû )
-G/v yeâu caàu 1 hs ñoïc yeâu caàu BT 6 Vôû baøi taäp
- Yeâu caàu Hs laøm vaøo vôû
- g/v keát luaän theo töøng noäi dung : 
a, Ñoàng yù: vì töï laøm laáy coâng vieäc cuûa mình coù nhieàu möùc ñoä, bieåu hieän khaùc nhau
b, Ñoàng yù vì ñoù laø 1 noäi dung trong quyeàn tham gia cuûa treû em 
c, Khoâng ñoàng yù: vì nhieàu vieäc mình cuõng caàn ngöôøi khaùc giuùp ñôõ
d, Khoâng ñoàng yù: vì ñaõ laø vieäc cuûa mình thì vieäc naøo cuõng phaûi hoaøn thaønh 
ñ, Ñoàng yù vì ñoù laø quyeàn cuûa treû em ñaõ ñöôïc ghi trong “coâng öôùc quoác teá”
e, Khoâng ñoàng yù : vì treû em chæ ñöôïc coù theå quyeát ñònh nhöõng coâng vieäc phuø hôp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân 
* Keát luaän chung Trong hoïc taäp, lao ñoäng, sinh hoaït haøng ngaøy em haõy töï laøm laáy coâng vieäc cuûa mình, khoâng neân döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc nhö vaäy em moùi mau tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi quí meán 
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caâu : 
“Töï laøm laáy coâng vieäc cuûa mình giuùp em tieán boä hôn ” 
4. Cuûng coá –daën doø:
- CBBS: Quan taâm, chaêm soùc oâng baøcha meï, anh chi em
- Nhaän xeùt tieát hoïc
Hs traû lôûi: 5-7 em trình baøy tröôùc lôùp 
- Hs laéng nghe
- Caùc nhoùm thaûo luaän vaø moãi nhoùm cöû 3 ngöôøi ñoùng vai 
Laàn löôït caùc nhoùm trình baøy troø chôi ñoùng vai tröôùc lôùp. 
- hs nhaän xeùt
- Hoïc sinh laéng nghe
- 1 Hs ñoïc yeâu caàu bt 6 
- hs laøm baøi trong 3 phuùt. 
- Moät hs neâu keát quaû baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp 
- Hs nghe tranh luaän 
Hoïc sinh nhaéc laïi 
caû lôùp ñoïc
RÚT KINH NGHIỆM:
Toaùn
Tieát 30 LUYEÄN TAÄP
I. MỤC TIÊU
 † Thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
Giải bài toán có liên quan đến tìm môt phân ba của một số.
Mối quan hệ giữa số dư và số chia trong phép chia (số dư luôn nhỏ hơn số chia).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YEÁU
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4’
29’
2’
1. KIỂM TRA BÀI CŨ
- Kiểm tra kiến thức đã học của tiết 29.
- Nhận xét chữa bài và cho điểm HS.
2. DẠY – HỌC BÀI MỚI
 2.1 Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu giờ học
 2.2 Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Yêu cầu từng HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình. Học sinh cả lớp theo dõi đễ nhận xét bài của bạn.
- Tìm các phép tính chia hết trong bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 2
- Tiến hành tương tự như với bài tập 1.
Bài 3
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Trong phép chia, khi số chia là 3 thì số dư có thể là những số nào?
- Có số dư lớn hơn số chia không?
- Vậy trong các phép chia với số chia là 3 thì số dư lớn nhất là số nào?
- Vậy khoanh tròn vào chữ nào?
Mỡ rộng bài toán: Yêu cầu HS tìm số dư lớn nhất trong các phép chia với số chia là 4, 5, 6.
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Yêu cầu HS về nhà luyện tập thêm về các phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, phép chia hết và phép chia có dư.
- Nhận xét tiết học.
- 3 HS làm bài trên bảng.
- Nghe giới thiệu.
- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- Các phép tính trong bài đều là các phép tính có dư, không có phép tính nào là phép tính chia hết.
- 1 HS đọc đề bài.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Bài giải
Lớp học đó có số học sinh giỏi là:
27 : 3 = 9 (học sinh)
 Đáp số: 9 học sinh.
- Trong các phép chia với số chia là 3, số dư lớn nhất của các phép chia đó là: A. 3; B. 2; C. 1; D. 0.
- Trong phép chia, khi số chia là 3 thì số dư có thể là 0, 1, 2.
- Không có số dư lớn hơn số chia.
- Trong phép chia với số chia là 3 thì số dư lớn nhất là số 2.
- Khoanh tròn vào chữ B.
- Ghi baøi
RÚT KINH NGHIỆM:
Chính taû (nghe – vieát)
Tieát 12: NHÔÙ LAÏI BUOÅI ÑAÀU ÑI HOÏC
I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU:
 1.Nghe – vieát, trình baøy ñuùng moät ñoaïn vaên trong baøi Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc. Bieát vieát hoa caùc chöõ ñaàu doøng, ñaàu caâu, ghi ñuùng caùc daáu caâu.
 2.Phaân bieät ñöôïc caëp vaàn khoù eo / oeo. Phaân bieät caùch vieát moät soá tieáng vaàn deã laãn, öôn/ öông.
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: -Baûng lôùp vieát 2 laàn BT2. Baûng phuï ñeå laøm baøi taäp 3.
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
4’
29’
2’
A-Kieåm tra baøi cuõ:
- leûo khoeûo, boãng nhieân, nuõng nòu,khoeû khoaén. 
B-Daïy baøi môùi 
1.Giôùi thieäu baøi: Neâu teân baøi vaø y/c tieát hoïc
2.Höôùng daãn HS nghe – vieát:
a-Höôùng daãn HS chuaån bò:
- Ñoïc 1 laàn ñoaïn vaên caàn vieát chính taû.
- Goïi HS ñoïc.
- Höôùng daãn HS luyeän vieát tieáng khoù: bôõ ngôõ, neùp, quaõng trôøi, ngaäp ngöøng
b-GV ñoïc cho HS vieát 
c-Chaám, chöõa baøi: 
- Ñoïc cho HS soaùt baøi 2 laàn
- Cho HS toång keát loãi.
- Chöõa baøi: GV cho HS töï chöõa loãi sai
- GV chaám 6 baøi nhaän xeùt noäi dung, chöõ vieát, caùch trình baøy.
3.Höôùng daãn HS laøm baøi taäp:
a-Baøi taäp 2:
- Cho HS neâu y/c BT
- Cho HS laøm baøi.
- Cho 2 HS leân baûng ñieàn vaàn eo/ oeo, sau ñoù ñoïc keát quaû.
-GV nhaän xeùt veà chính taû, phaùt aâm, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
b-Baøi taäp (3b) – löïa choïn:
- Cho HS neâu y/c BT
- Giuùp HS naém vöõng yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- Cho HS leân laøm baøi treân baûng phuï.
- GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
4.Cuûng coá, daën doø:
 - Daën HS chuù yù khaéc phuïc loãi chính taû coøn maéc trong baøi vieát.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- 2 HS vieát BL, caû lôùp vieát BC
- Laéng nghe
- Laéng nghe
- 1 HS ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
- HS vieát baûng con nhöõng chöõ deã vieát sai.
- HS vieát baøi vaøo vôû.
- HS ñoåi cheùo vôû cho nhau ñeå soaùt baøi.
- HS töï chöõa loãi sai vaøo cuoái baøi vieát.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
- 2 HS leân baûng laøm baøi => Caû lôùp nhaän xeùt.
- 3 HS ñoïc laïi keát quaû laøm baøi ñuùng => Caû lôùp chöõa baøi vaøo vôû baøi taäp.
- 1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- Laéng nghe
- 2 HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm baøi vaøo giaáy nhaùp.
- Caû lôùp nhaän xeùt.
- HS chöõa baøi vaøo vôû BT.
RÚT KINH NGHIỆM:
Taäp laøm vaên
Tieát 6: 	 KEÅ LAÏI BUOÅI ÑAÀU EM ÑI HOÏC
I/ Muïc ñích, yeâu caàu 
1.Reøn kó naêng noùi: HS keå laïi hoàn nhieân, chaân thaät buoåi ñaàu ñi hoïc cuûa mình.
2.Reøn kó naêng vieát: Vieát laïi ñöôïc nhöõng ñieàu vöøa keå thaønh moät ñoaïn vaên ngaén ( töø 5 ñeán 7 caâu), dieãn ñaït roõ raøng.
II/ Ñoà duøng daïy – hoïc : HS: VBT
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
1’
4’
28’
2’
A / OÅn ñònh lôùp: 
B/ Kieåm tra baøi cuõ:GV kieåm tra 2HS:
- Ñeå toå chöùc toát moät cuoäc hoïp, caàn phaûi chuù yù nhöõng gì?
- HS2 noùi veà vai troø cuûa ngöôøi ñieàu khieån cuoäc hoïp
C/ Daïy baøi môùi
1.Giôùi thieäu baøi: Neâu teân baøi
2.Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 
a/ Hoaït ñoäng1: baøi taäp1( mieäng)
-GV ghi baøi1 leân baûng
-Y/c HS: Caàn nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc cuûa mình ñeå lôøi keå chaân thaät, coù caùi rieâng. Khoâng nhaát thieát phaûi keå veà ngaøy töïu tröôøng, coù theå keå veà ngaøy khai giaûng hoaëc buoåi ñaàu caép saùch ñeán lôùp.
-GV ghi caâu hoûi gôïi yù leân baûng:
+ Caàn noùi roõ buoåi ñaàu em ñeán lôùp laø buoåi saùng hay buoåi chieàu?
+Thôøi tieát theá naøo? Ai daãn em ñeán tröôøng?
+Luùc ñaàu em bôõ ngôõ ra sao? Buoåi hoïc ñaõ keát thuùc theá naøo?
+Neâu caûm xuùc cuûa em veà buoåi hoïc ñoù?
-GV goïi 2 HS khaù, gioûi keå maãu.
-GV cho HS keå nhoùm ñoâi.
-GV goïi boán HS thi keå tröôùc lôùp.
b/ Hoaït ñoäng2: baøi taäp 2 (vieát)
-GV ghi baøi 2 leân baûng.
-GV nhaéc HS chuù yù vieát giaûn dò, chaân thaät,ñuùng ñeà taøi,ñuùng ngöõ phaùp, ñuùng chính taû.
-HS vieát xong,goïi 6 em ñoïc baøi.
-GV nhaän xeùt,ruùt kinh nghieäm.
D/ Cuûng coá, daën doø:
- Hoaøn thaønh baøi vieát
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Haùt
- Phaûi xaùc ñònh roõ noäi dung cuoäc hoïp vaø naém ñöôïc trình töï coâng vieäc trong cuoäc hoïp
- Ngöôøi ñieàu khieån cuoäc hoïp phaûi neâu muïc ñích cuoäc hoïp roõ raøng; 
- Moät HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- 1-2 HS ñoïc caùc caâu hoûi gôïi yù
- 2 HS khaù (G ) keå
-Töøng caëp HS keå cho nhau nghe veà buoåi ñaàu ñi hoïc cuûa mình.
- 4 HS thi keå, caû lôùp nhaän xeùt.
-Moät HS neâu yeâu caàu cuûa baøi ( Vieát laïi nhöõng ñieàu em vöøa keå thaønh moät ñoaïn vaên ngaén töø 5 ñeán 7 caâu).
-HS caû lôùp nhaän xeùt.
-HS bình choïn nhöõng baïn vieát hay nhaát.
- Laéng nghe
- Ghi baøi
RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 3 tuan 6(8).doc