Giáo án giảng bài Tuần 28 Lớp 3

Giáo án giảng bài Tuần 28 Lớp 3

 Tập đọc - Kể chuyện

CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG

I. Yêu cầu cần đạt:

A. Tập đọc

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

 Biết đọc phân biệt lời đối thoại giữa Ngựa cha và Ngựa con.

2. Rèn kĩ năng đọc hiểu :

Hiểu nội dung: Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

B. Kể chuyện

Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

HS khá, giỏi biết kể lại từng đoạn câu chuyện bằng lời của Ngựa Con.

 

doc 19 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 387Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng bài Tuần 28 Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG
TUAÀN : 28 
›š&œ
Thöù
Ngaøy 
Tieát
Moân
Teân baøi daïy
HAI
22/03
1
Haùt
2
Taäp ñoïc
Cuoäc chaïy ñua trong röøng
3
Keå chuyeän
Cuoäc chaïy ñua trong röøng
4
Toaùn
So saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000
5
Taäp vieát
OÂn chöõ hoa: T (tt)
BA
23/03
1
TNXH
Thuù (tt)
2
Thuû coâng
Laøm ñoàng hoà ñeå baøn (t1)
3
Theå duïc
4
Toaùn
Luyeän taäp
5
Chính taû
Cuoäc chaïy ñua trong röøng
TÖ
24/03
1
Anh vaên
2
Myõ thuaät
3
Taäp ñoïc
Cuøng vui chôi
4
Toaùn
Luyeän taäp
5
LT&Caâu
Nhaân hoùa
NAÊM
25/03
1
Taäp ñoïc
Töï choïn
2
TNXH
Maët trôøi
3
Theå duïc
4
Toaùn 
Dieän tích cuûa moät hình
5
Chính taû
Cuøng vui chôi
SAÙU
26/03
1
Ñaïo ñöùc
Tieát kieäm vaø baûo veä nguoàn nöôùc (t1)
2
Anh vaên
3
Toaùn
Ñôn vò ño dieän tích cm2
4
TLV
Keå laïi moät traän thi ñaáu theå thao
5
SHL
Thứ hai ngày 22 tháng 03 năm 2010
 Tập đọc - Kể chuyện 
CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG
I. Yêu cầu cần đạt:
A. Tập đọc 
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
 Biết đọc phân biệt lời đối thoại giữa Ngựa cha và Ngựa con.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu :
Hiểu nội dung: Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
B. Kể chuyện
Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
HS khá, giỏi biết kể lại từng đoạn câu chuyện bằng lời của Ngựa Con.
GDMT:
GV liên hệ: Cuộc chạy đua trong rừng của các loài vật thật vui vẻ, đáng yêu; câu chuyện giúp chúng ta thêm yêu mến những loài vật trong rừng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ câu chuyện trong SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A.KT bài cũ:
- Gọi HS kể lại câu chuyện Quả táo
- GV nhận xét
B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu chủ điểm và truyện đọc
2. Luyện đọc:
a) GV đọc toàn bài
b) GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
- GV hướng dẫn các em nghỉ hơi đúng, đọc đoạn văn với giọng thích hợp.
3. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 
GV cho HS đọc thầm đoạn 1:
 + Ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi như thế nào? 
HS đọc thầm đoạn 2:
 + Ngựa cha khuyên nhủ con điều gì ?
 + Nghe cha nói Ngựa con phản ứng thế nào ?
 + Vì sao Ngựa con không đạt kết quả trong hội thi ?
 + Ngựa con rút ra bài học gì ?
4. Luyện đọc lại
- GV đọc mẫu đoạn văn
- Cả lớp, GV nhận xét
 Kể chuyện 
1. GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào 4 tranh minh họa 4 đoạn câu chuyện, kể lại toàn chuyện bằng lời của Ngựa con 
2. Hướng dẫn HS kể chuyện theo lời Ngựa con :
GV hướng dẫn HS quan sát kĩ từng tranh trong SGK.
Tranh 1: Ngựa con mải mê soi bóng mình dưới nước.
Tranh 2 : Ngựa cha khuyên con đến gặp bác thợ rèn.
Tranh 3: Cuộc thi các đối thủ đang ngắm nhau.
Tranh 4: Ngựa con phải bỏ dở cuộc đua vì hỏng mỏng.
Cả lớp và GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò : 
- Gọi HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện.
GDMT:
Cuộc chạy đua trong rừng của các loài vật thật vui vẻ, đáng yêu; câu chuyện giúp chúng ta thêm yêu mến những loài vật trong rừng.
- Về nhà tiếp tục luyện kể toàn bộ câu chuyện theo lời Ngựa con 
1,2 HS kể lại
HS lắng nghe
- HS đọc từng câu
- Đọc từng đoạn trước lớp
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài.
- HS tìm hiểu nghĩa các từ mới: nguyệt quế, móng, đối thủ, vận động viên, thảng thốt, chủ quan.
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- Cả lớp đọc đồng thanh
+ Chú chuẩn bị cuộc đua không biết chán...
+ Ngựa cha thấy con chỉ mải ngắm vuốt...cuộc đua hơn...đồ đẹp
+ Ngựa con ngúng nguẩy, đầy tự tin, đáp: Cha yên tâm đi...
+ Ngựa con chuẩn bị cuộc thi không chu đáo...
+Đừng bao giờ chủ quan dù là việc nhỏ nhất.
- HS đọc thể hiện đúng nội dung 
- Một, hai tốp HS tự phân vai đọc lại chuyện. 
1. HS khá, giỏi đọc yêu cầu của BT và mẫu 
Kể lại câu chuyện bằng lời của Ngựa con là như thế nào? ( Nhập vai mình là Ngựa con, kể lại câu chuyện, xưng "tôi", "mình")
- 4 HS tiếp nối nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời Ngựa con 
-1 HS kể toàn bộ câu chuyện
Thứ hai ngày 22 tháng 03 năm 2010
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100.000
A. Yêu cầu cần đạt:
Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000.
Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số mà các số là số có năm chữ số.
Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 (a).
B.Các Hoạt động dạy học:
1. Cuûng cố quy tắc so sánh các số trong phạm vi 100.000.
a) Giáo viên viết lên bảng 999..1012
b) Giáo viên viết 9790..9786
c) Giáo viên cho học sinh làm tiếp
3772.3605 4597..5974
8513.8502	 6551032
2. Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100.000.
a) so sánh 100.000 và 99.999 (Đếm số chữ số trong từng cặp số cần so sánh và rút gọn kết luận.
b) so sánh các số có cùng số chữ số: 76.200 và 76.199.
-Giáo viên cho học sinh so sánh tiếp: 
73.250 và 71.699
93.273 và 93267
3. Thực hành:
Bài 1: Giáo viên cho học sinh tự làm.
Bài 2: Giáo viên cho học sinh tự làm tiếp bài.
Bài 3: Giáo viên cho học sinh làm bài –Gọi vài học sinh nêu kết quả.
Bài 4: Giáo viên cho học sinh đọc phần a).
-Cho học sinh tự làm bài – sau đó viết kết quả: 8258, 16999, 30620, 31855.
-Giáo viên cho học sinh tự làm với phần b) 
Kết quả: 76253, 65372, 56372, 56327.
4. Cuûng cố, dặn dò:
-Về nhà luyện tập thêm về so sánh các số trong pham vi 100.000.
-Giáo viên nhận xét tiết học.
Học sinh nhận xét: 999 có số chữ số ít hơn số chữ số của 1012 nên 999<1012.
Hai số cùng có 4 chữ số chữ số hàng nghìn đều là 9 chữ số hàng trăm đều là 7 ở hàng chục có 9>8.
Vậy: 9790>9786.
Học sinh nhận xét và điền các dấu >, <, =.
-Học sinh nhận xét: Đếm chữ số của 100.000 và 99.999. 100.000 có 6 chữ số 99.999 có năm chữ số vậy 100.000>99.999 ta có 99.999<100.000.
Học sinh làm tiếp:
937 và 20.351
97.366 và 100.000
98.087 và 9.999
-Học sinh nhận xét: Hai số cùng có năm chữ số.
-Hàng chục nghìn 7=7
-Hàng nghìn 6=6
-Hàng 2 >1
Vậy 76200 > 76199
-Học sinh tự làm ài tập cả lớp thống nhất kết quả một vài học sinh đọc kết quả nêu lí do.
-Học sinh làm bài tập cả lớp kiểm tra kết quả. 
-Học sinh làm bài – nêu kết quả .
a) Số lớn nhất là: 92368.
b) Số bé nhất là: 54307.
-Học sinh đọc phần a) chọn số bé nhất (viết ở vị trí đầu tiên). Sau đó trong các số còn lại ta chọn số bé nhất (viết ở vị trí thứ hai )
Thứ hai ngày 22 tháng 03 năm 2010
TAÄP VIEÁT
ÔN CHỮ HOA T (tt)
I/. Yeâu caàu caàn ñaït:
 Vieát ñuùng vaø töông ñoái nhanh chöõ hoa T (1 doøng chöõ Th), L (1 doøng); vieát ñuùng teân rieâng Thaêng Long (1 doøng) vaø caâu öùng duïng: Theå duïcnghìn vieân thuoác boå (1 laàn) baèng chöõ côõ nhoû.
II/. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Maåu chöõ vieát hoa T (Th)
- Giaùo vieân vieát saün leân baûng teân rieâng Thaêng Long vaø caâu theå duïc thöôøng xuyeân baèng nghìn vieân thuoác boå treân doøng keû oâ li.
III/. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A. Kieåm tra baøi cuõ:
B.Daïy baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi
2. Höôùng daån hoïc sinh vieát baûng con
a. Luyeän vieát chöõ vieát hoa
-Giaùo vieân vieát maåu
b. Luyeän vieát töø öùng duïng
Giaùo vieân giôùi thieäu : 3. Höôùng daån hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát 
- Vieát chöõ :1 doøng 
- :1doøng 
- Teân rieâng : Thaêng Long 2 doøng 
- Vieát caâu öùng duïng :5 doøng 
4. Chaám chöõ baøi 
5. Cuûng coá, daën doø
- Veà nhaø vieát hoaøn chænh noái chöa xong 
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 
1. Hoïc sinh nhaéc laïi
2. Hoïc sinh vieát caû lôùp vieát baûn con 
- Hoïc sinh tìm caùc chöõ vieát hoa coù trong baøi : 
- Hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng :
Thaêng Long 
Hoïc sinh taäp vieát baûn con töø öùng duïng . Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng theå duïc thöôøng xuyeân baèng nghìn vieân thuoác boå 
Naêng taäp theå duïc laøm cho con ngöôøi khoeû maïnh nhö uoáng nhieàu thuoác boå 
Hoïc sinh taäp vieát baûn con :
Theå duïc 
Thứ ba ngày 23 tháng 03 năm 2010
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
THÚ (TT)
I. Yêu cầu cần đạt:
Nêu được ích lợi của thú đối với con người.
Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của một số loài thú.
Nâng cao: Biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú. Nêu được một số ví dụ về thú nhà và thú rừng.
GDMT:
Nhận ra sự phong phú, đa dạng của các con vật sống trong môi trường tự nhiên, ích lợi và tác hại của chúng đối với con người.
Nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ các con vật.
Có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK trang 106, 107.
- Sưu tầm tranh ảnh về các loài thú rừng.
III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
Mục tiêu: chỉ và nói được các bộ phận cơ thể của các loài rừng được quan sát.
Bước 1: làm việc theo nhóm
Yêu cầu học sinh quan sát hình trang 106, 107.
Bước 2: làm việc cả lớp
- Gv yêu cầu Hs phân biệt thú nhà, thú rừng.
Hoạt động 2: thảo luận cả lớp
Mục tiêu: Nêu được sự cần thiết của việc bảo vệ các loài thú rừng
Bước 1: làm việc theo nhóm
Bước 2: Làm việc cả lớp 
Cho các nhóm trưng bày bộ sưu tập của mình.
Hoạt động 3: làm việc cá nhân
Mục tiêu: Biết vẽ và tô màu 1 con thú rừng mà Hs ưa thích.
Bước 1: dặn Hs vẽ và tô màu, ghi chú tên con vật
Bước 2: Trình bày
Gv yêu cầu Hs tự giới thiệu về bức tranh của mình.
Gv và Hs cùng nhận xét đánh giá bức tranh.
GDMT:
Chúng ta phải bảo vệ các loài thú khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận.
- Đại diện các nhóm lên trình bày, mỗi nhóm giới thiệu về 1 loài, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Các nhóm trưởng điều khiển các bạn phân loại những tranh ảnh các loài thú rừng sưu tầm được.
- Các nhóm trưng bày bộ sưu tập và cử người thuyết minh.
Hs lấy giấy và bút chì hay màu vẽ con thú mà các em ưa thích.
Từng cá nhân dán bài mình trước lớp.
Thứ ba ngày 23 tháng 03 năm 2010
THUÛ COÂNG
LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN
I. Yeâu caàu caàn ñaït:
Bieát caùch laøm ñoàng hoà ñeå baøn.
 Laøm ñöôïc ñoàng hoà ñeå baøn. Ñoàng hoà töông ñoái caân ñoái.
HS kheùo tay: Laøm ñöôïc ñoàng hoà ñeå baøn caân ñoái. Ñoàng hoà trang trí ñeïp.
II. Giaùo vieân chuaån bò:
- Maãu ñoàng hoà ñeå baøn laøm baèng giaáy thuû coâng
- Ñoàng hoà ñeå baøn
- Tranh quy trình laøm ñoàng hoà ñeå baøn
-Giaáy thuû coâng hoaëc bìa maøu, giaáy traéng, hoà daùn buùt maøu, thöôùc keû,keùo thuû coâng.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 
 Hoaït ñoäng daïy
 Hoaït ñoäng hoïc
Hoaït ñoäng 1: giaùo vieân höôùng  ... hi kể về mặt trời (nếu có thời gian).
GDMT:
Mặt Trời là nguồn năng lượng cơ bản cho sự sống trên Trái Đất. Chúng ta cần phải biết tận dụng nguồn năng lựợng Mặt Trời trong cuộc sống hằng ngày.
Gv nhận xét tiết học
- Hs thảo luận trong nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
Bước 1: Hs quan sát phong cảnh xung quanh trường và thảo luận.
Bước 2: Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Hs quan sát tranh.
- Hs trả lời câu hỏi
Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2010
Toaùn 
DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH
A. Yêu cầu cần đạt:
Làm quen với khái niệm diện tích và bước đầu có biểu tượng về diện tích qua hoạt động so sánh diện tích các hình.
-Biết: Hình này nằm trọn trong hình kia thì diện tích hình này bé hơn diện tích hình kia; Một hình được tách thành hai hình thì diện tích của hình đó bằng tổng diện tích của hai hình.
Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3.
B. Đồ dùng dạy học:
-Các miếng bìa, các hình ô vùng thích hợp cócác màu khác nhau để minh hoạ các ví dụ 1, 2, 3 và các bài tập trong SGK.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu biểu tượng về diện tích.
Ví dụ 1: Có một hình tròn, một hình chữ nhật. Đặt hình chữ nhật trong hình tròn. Ta nói: Diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn hình tròn.
Ví dụ 2: Giáo viên giới thiệu hai hình A,B là hai hình có dạng khác nhau nhưng có cùng một số ô vuông như nhau. Hai hình (có dạng) A, B có diện tích bằng nhau.
Ví dụ 3: Giáo viên giới thiệu tương tự như trên.
2. Luyện tập:
Bài 1: Hình tam giác ABC nằm trọn trong hình tứ giác ABCD nên diện tích hình tam giác bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD từ đó học sinh trả lời.
Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
Bài 3: Giáo viên dùng miếng bìa hình vuông B gồm 9 ô vuông bằng nhau, cắt theo đường chéo của nó để được hai hình tam giác, sau đó ghép thành hình A.
3. Cuûng cố, dặn dò:
-Luyện tập thêm về diện tích so sánh diện tích các hình.
-Giáo viên nhận xét tiết học.
-Học sinh theo dõi
-Học sinh thấy được: Hình P tách thành M và N thì diện tích hình P bằng tổng diện tích của hai hình M và N.
-Học sinh nhận xét và trả lời câu b đúng.
a và c – sai.
-Học sinh nhận xét phân tích để thấy hình P có (11 ô vuông) nhiều hơn hình Q (10 ô vuông) nên diện tích hình P lớn hơn hình Q.
-Học sinh nhận xét thấy hai hình A và B có diện tích bằng nhau.
Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2010
Chính taû
 CÙNG VUI CHƠI
Yêu cầu cần đạt:
Nhớ và viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ.
Làm đúng BT(2) a/b. 
Đồ dùng dạy – học:
Một số tờ giấy A4
Tranh ảnh một số môn thể thao (nếu có).
Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS viết bảng lớp các từ:ngực nở, da đỏ, vẻ đẹp, hùng dũng, hiệp sĩ.
Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2 .Hướng dẫn học sinh viết chính tả:
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:
HS gấp SGK viết bài vào vở
Chấm, chữa bài
3 .Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
 GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng.
 Bóng ném, leo núi, cầu lông. 
4 .Củng cố - dặn dò:
GV nhắc HS nhớ tên các môn thể thao.
Tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết TLV: kể lại một trận thi đấu thể thao; viết lại một tin thể thao.
GV nhận xét tiết học
2 HS viết bảng lớp 
Cả lớp viết bảng con.
HS lắng nghe.
1 HS đọc thuộc lòng bài thơ. 
2 HS đọc thuộc khổ thơ cuối.
HS đọc thầm 2,3 lượt các khổ thơ 2,3,4 tập viết những từ dễ viết sai.
HS đọc yêu cầu của bài, tự làm bài.
Những HS làm bài trên giấy dán bài lên bảng, cả lớp nhận xét.
 Thứ sáu ngày 26 tháng 03 năm 2010
ĐẠO ĐỨC
TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
I. Yêu cầu cần đạt:
Biết cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
Nêu được cách sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.
Biết thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa phương.
Nâng cao: Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.Không đồng tình với những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước.
GDMT: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.
II. Tài liệu và phương tiện :
-Vỡ bài tập 3.
-Các tư liệu về việc sử dụng nước tình hình ô nhiễm nước ở các địa phương.
-Phiếu học tập cho hoạt động 2,3 tiết và hoạt động 2, tiết 2.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1:Vẽ tranh hoặc
Mục tiêu: Hs hiểu nước là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống. Được sử dụng nước sạch đầy đủ, trẻ em sẽ có sức khoẻ và sức khoẻ tốt.
Giáo viên yêu cầu học sinh:
-Vẽ những gì cần thiết nhất cho cuộc sống hằng ngày.
-Hoặc xem ảnh.
-Nếu không có nước thì cuộc sống sẽ như thế nào?
Hoạt động 2:Thảo luận nhóm.
Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét và đánh giá hành vi khi sử dụng nước và bảo vệ người khác.
-Giáo viên chia nhóm, phát phiếu thảo luận cho các nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.
Mục tiêu: Học sinh biết quan tâm tìm hiểu thực tế sử dụng nước nơi mình ở.
-Giáo viên chia học sinh thành các nhóm nhỏ và phát phiếu thảo luận cho các nhóm.
-Giáo viên tổng kết ý kiến khen ngợi các học sinh đã biết quan tâm đến việc sử dụng nước ở nơi mình sống.
GDMT: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.
-Học sinh làm việc cá nhân.
-Nước là nhu cầu thiết yếu của con người đảm bảo cho trẻ em sống và phát triển tôt.
-Học sinh làm việc theo nhóm.
-Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác trao đổi và bổ xung ý kiến
-Học sinh thảo luận nhóm.
-Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận các nhóm khác trao đổi và bổ xung ý kiến.
Thứ sáu ngày 26 tháng 03 năm 2010
Toaùn 
ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH XĂNG –TI-MÉT VUÔNG
A. Yêu cầu cần đạt:
Biết đơn vị đo diện tích: Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông.
Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3.
B. Đồ dùng dạy học:
-Hình vuông cạnh 1 cm cho từng học sinh.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu xăng-ti-mét vuông:
-Để đo diện tích ta dùng đơn vị diện tích: xăng-ti-mét vuông.
-Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh 1 cm.
-Xăng-ti-mét vuông viết tắt là: 1 cm2.
2. Thực hành:
Bài 1: Luyện đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông.
Bài 2: Giúp học sinh hiểu số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông.
Bài 3: Yêu cầu học sinh thực hiện phép tính với số đo có đơn vị đo là cm2.
3. Củng cố, dặn dò:
-Luyện thêm về đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông.
-Nhận xét tiết học.
-Học sinh đọc đúng, viết đúng kí hiệu cm2.
-Học sinh hiểu được số đo diện tíchmột hình theo xăng-ti-mét vuông chính là số ô vuông 1 cm2 có trong hình đó. Dựa vào mẫu học sinh tính được hình B là 6 cm2 so sánh diện tích hình A bằng diện tích hình B (bằng 6 cm2).
-Học sinh thực hiện phép tính:
18 cm2 + 26 cm = 44 cm2
40 cm2 – 17 cm = 23 cm2
6 cm2 x 4 = 24 cm2
32 cm2 : 4 = 8 cm2
Thứ sáu ngày 26 tháng 03 năm 2010
Tập Làm Văn
KỂ LẠI MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO
VIẾT LẠI MỘT TIN THỂ THAO TRÊN BÁO ĐÀI
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Rèn kĩ năng nói: Bước đầu kể được một số nét chính của một trận thi đấu thể thao đã được xem, được nghe tường thuật..dựa theo các câu hỏi gợi ý (BT1).
2. Rèn kĩ năng viết: Viết lại được một tin thể thao (BT2).
	Yêu cầu học sinh đọc bài Tin thể thao (SGK tr.86-87) trước khi học bài TLV.
II. Các hoạt động dạy – học:
-Bảng lớp viết các gợi ý kể về một trận thi đấu thể thao, một vài tờ báo có tin thể thao.
-Maý cắt – xét và băng có bảng tin thể thao.
III. Các hoạt động dạy – học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi học sinh đọc lại bài viết về những trò vui trong ngày hội.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
a. Bài tập 1:
-Có thể kể về buổi thi đấu thể thao, các em đã tận mắt nhìn thấy trên sân vận động, sân trường hoặc trên tivi.
+Kể dựa theo gợi ý nhưng không nhất thết phải theo sát gợi ý, có thể linh hoạt thay đổi trình tự các gợi ý.
-Cả lớp bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất.
b. Bài tập 2: Giáo viên nhắc học sinh chú ý: Tin cần thông báo phải là tin thể thao chính xác.
-Cả lớp và giáo viên nhận xét về lời thông báo, cách dùng từ, mức độ rõ ràng, sự thú vị, mới mẻ của thông tin.
3. Cũng cố, dặn dò:
-Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà suy nghĩ, hoàn chỉnh lời kể về một trận thi đấu thể thao để có một bài viết hay tuần sau.
-Giáo viên nhận xét tiết học.
-Hai, ba học sinh đọc lại bài.
-Một học sinh đọc yêu cầu bài tập
-Một học sinh giỏi kể mẫu.
-từng cặp học sinh kể.
-Một số học sinh thi kể trước lớp.
-Học sinh viết bài
-Học sinh đọc các mẫu tin đã biết.
Thứ sáu ngày 19 tháng 03 năm 2010
Sinh hoạt chủ nhiệm 
Tuần:28
I/ Mục tiêu:
1. Nhận xét về tình học tập tuần 28
2. Nhận xét về tình hình thực hiện nội qui trường, lớp
3. Phương hướng tuần 29
4. Vui chơi văn nghệ.
II/ Nội dung sinh hoạt:
	1/ GVCN đánh giá tình hình của lớp sau 01 tuần học.
* Về học tập:	Các em đã vào nề nếp trong học tập . 
	Vẫn còn một số em vẫn chưa tích cực học tập, chưa làm bài đủ.
	* Về đồ dùng: Cả lớp đã có đủ đồ dùng học tập.
* Về đạo đức cũng như việc chấp hành nội qui:
Các em còn nói chuyện trong giờ học, một số bạn hay làm việc riêng trong giờ học. 
Việc xếp hàng ra vào lớp tốt đề nghị các em tiếp tục phát huy.
Vệ sinh lớp học tốt.
* Các tổ hãy bình chọn bạn đã học chăm ngoan trong tuần để làm gương cho các bạn khác. ( Các tổ chọn).
* Khen ngợi và nhắc nhở HS
	Sang tuần 29 cô mong rằng các sẽ tiến bộ hơn.
* Ý kiến HS: Hứa sẽ cố gắng học tốt hơn
	2/ Kế hoạch tuần 29
* Lớp:
+ Tiếp tục thực hiện tốt nội quy nhà trường.
+ Tiếp tục ổn định nề nếp học tập.
+ Thực hiện tốt việc giữ vệ sinh trường, lớp.
+ Cần tăng cường rèn luyện đọc, viết, học thuộc bảng nhân chia đã học.
*Tổ:
+ Các tổ thực hiện thi đua học tập.
* Từng HS: 
+ Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập.
+ Thực hiện tốt việc giữ vệ sinh lớp học.
+ Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
Ý kiến của HS: Hứa sẽ chăm học, ngoan ngoãn.
3/ Kết luận của GV:
+ Nhắc lại những việc cần thực hiện.
+ Khen ngợi và nhắc nhở học sinh.
+ Các em cần giữ trật tự trong lớp học.
4/ Tổ chức cho học sinh hát, kể chuyện ở lớp.

Tài liệu đính kèm:

  • docT28.doc