Giáo án Lớp 3 Tuần 23 - GV: Bùi Minh Huệ

Giáo án Lớp 3 Tuần 23 - GV: Bùi Minh Huệ

THỦ CÔNG

ĐAN NONG MỐT (T2)

I. Mục tiêu:

- Biết cách đan nong mốt.

- Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.

- Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan.

*Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt được các nan đều nhau.

- Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà.

- Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản.)

 

doc 30 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 895Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 23 - GV: Bùi Minh Huệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ:
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC TUẦN 22
 I. Mục tiêu:
- Giúp HS nhận ra những  điểm và nhược điểm ở trong tuần, thấy được mặt mạnh đã làm được và 1 số tồn tại cần khắc phục
- Đưa ra phương hướng cho tuần tới
 II. Lên lớp:
1. Đạo đức: Nhìn chung là các em đều ngoan, lễ phép với thầy cô, đoàn kết với bạn bè, có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức tốt
2. Học tập: Các em đã có ý thức học bài, đi học đều và đúng giờ, học bài và làm bài trước khi đến lớp, biết giúp bạn trong học tập,
- Bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn ý thức học chưa cao:
3. Công tác khác:
- TD: Tham gia tập nhiệt tình và đúng động tác
- VS: Trường lớp sạch sẽ, cá nhân gọn gàng
- Sao: Sinh hoạt đều đặn, đúng theo chủ đề
 III. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì ý thức đạo đức tốt
- Tiếp tục học tập chương trình tuần 23
- Mang đầy đủ đồ dùng học tập, nâmg cao ý thức học bài hơn nữa, về nhà rèn chữ viết nhiều, ........
- Trong lớp không nói chuyện riêng, không trêu chọc bạn, .
- Duy trì sĩ số đều đặn, nghỉ học phải có lý do,..
 - Duy tr× tèt c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
THỦ CÔNG
ĐAN NONG MỐT (T2)
I. Mục tiêu:
- Biết cách đan nong mốt.
- Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.
- Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan.
*Với HS khéo tay:
- Kẻ, cắt được các nan đều nhau.
- Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà.
- Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản.)
II. Đồ dùng dạy học: 	
- Quy trình đan nong mốt.
- Bìa màu với mọi giấy thủ công, kéo, bút chì
III. Hoạt động dạy học: 
I. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của h/s.
II. Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 3: HS thực hành đan nong mốt.
- GV yêu cầu 1 số HS nhắc lại qui trình đan nong mốt.
- HS nhắc lại quy trình đan. 
- GV nhận xét và hệ thống lại các bước:
+ B1: Kẻ, cắt các nan đan 
- HS nghe.
+ B2: Đan nong mốt bằng giấy 
+ B3: Dán nẹp xung quanh.
* Thực hành:
- GV tổ chức cho HS thực hành đan.
- HS thực hành .
+ GV quan sát, HD thêm cho HS còn lúng túng.
* Trưng bày sản phẩm:
- GV tổ chức cho HS trang trí, trưng bày sản phẩm.
- HS trưng bày sản phẩm. 
- Nhận xét bài của bạn.
- GV nhận xét tuyên dương những học sinh có sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá sản phẩm của HS. 
III. Củng cố, dặn dò:
- Nêu ứng dụng của đan nong mốt.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, trang trí học tập, kĩ năng thực hành.
- Dặn dò giờ học sau.
TuÇn 23
Thø hai, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2011
ÔN TiÕng ViÖt 
LuyÖn ®äc – KÓ chuyÖn : Nhµ ¶o thuËt
I.Môc tiªu:
1-§äc tr¬n toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ
- KÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn theo ®óng lêi cña tõng nh©n vËt
2. HS hiÓu ®­îc néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn
-BiÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n
3.Lu«n cã ý thøc gióp ®ì nh÷ng ng­êi xung quanh.
II.Ho¹t ®éng d¹y – häc:
1.Giíi thiÖu bµi Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.LuyÖn ®äc
-Gäi HS ®äc toµn bµi
-Yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n cña bµi:theo dâi vµ söa lçi ph¸t ©m, c¸ch ng¾t nghØ cho HS 
- Tæ chøc cho HS thi ®äc truyÖn 
-NhËn xÐt
-1 HSG ®äc
-HSTB ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n kÕt hîp ph¸t ©m ®óng tõ ng÷ khã vµ ng¾t nghØ ®óng c¸c c©u dµi
-HSY nèi tiÕp ®äc tõng ®o¹n kÕt hîp nªu nghÜa c¸c tõ khã
-HS ®äc tõng ®o¹n kÕt hîp TLCH øng víi mçi ®o¹n ( c©u hái ë cuèi bµi)
-2 nhãm HS thi ®äc
3.KÓ chuyÖn:
- Gäi HSTB-Y nèi tiÕp nhau kÓ l¹i tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn
-Sau mçi lÇn mét HS kÓ , c¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
- Cho HSG xung phong kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng
-HS kÓ chuyÖn 
-NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm 
4.Cñng cè – dÆn dß:
-C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×?. NhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS kÓ l¹i truyÖn cho ng­êi kh¸c nghe.ChuÈn bÞ bµi sau.
TËp ®äc -kÓ chuyÖn
Nhµ ¶o thuËt
I.Môc tiªu.
A.TËp ®äc:
1.RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng:
-§äc ®óng:X« - phi, næi tiÕng, lØnh kØnh, n¾p lä, u«ng trµ, chøng kiÕn,......
-Giäng ®äc phï hîp víi tr¹ng th¸i bÊt ngê, ng¹c nhiªn.
2.RÌn kÜ n¨ng ®äc - hiÓu:
-HiÓu nghÜa tõ: ¶o thuËt, t×nh cê, chøng kiÕn, th¸n phôc, ®¹i tµi vµ mét sè tõ HS nªu.
-HiÓu néi dung truyÖn: Khen ngîi 2 chÞ em X« phi lÉn em bÐ ngoan, s½n sµng gióp ®ì ng­êi kh¸c. Chó LÝ lµ ng­êi tµi ba, nh©n hËu, rÊt yªu quý trÎ em.
3. GD HS lu«n gióp ®ì ng­êi kh¸c khi gÆp khã kh¨n.
B.KÓ chuyÖn:
1.RÌn kÜ n¨ng nãi: Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ biÕt nhËp vai kÓ ®­îc truyÖn.
2.RÌn kÜ n¨ng nghe.
II.§å dïng d¹y - häc.
-Tranh minh ho¹.
III.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
TËp ®äc
A.KiÓm tra bµi cò:
-3HSG-K-TB ®äc thuéc lßng bµi: “ChiÕc m¸y b¬m” vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.
B.D¹y - häc bµi míi:
1.Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc.
2.LuyÖn ®äc:
a.§äc mÉu.
b.H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ gi¶i nghÜa tõ.
-§äc c©u, ph¸t ©m tõ khã.GV uèn n¾n cho HS
-§äc ®o¹n tr­íc líp, gi¶i nghÜa.
-§äc ®o¹n trong nhãm.
3. H­íng dÉn t×m hiÓu bµi 
- GV nªu lÇn l­ît tõng c©u hái ë cuèi bµi
- Hái thªm: + nªu néi dung bµi?
+ Em häc tËp ë X« - phi nh÷ng ®iÓm tèt nµo?
- GV chèt l¹i
4..LuyÖn ®äc l¹i:
-H­íng dÉn ®äc ®o¹n 3.
-y/c HsluyÖn ®äc theo nhãm
- Tæ chøc cho HS thi ®äc ®o¹n 3 vµ ®­a ra tiªu chÝ cho HS nhËn xÐt b×nh chän
- HSTB-Y nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi
- HSK nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n trong bµi. HS luyÖn ®äc c©u dµi vµ gi¶i nghÜa tõ ë cuèi bµi.
- HS ®äc theo nhãm bµn
- HS ®äc thÇm tõng ®o¹n råi tr¶ lêi c©u hái cña GV
- HS ph¸t biÓu
-HSTB-Y nh¾c l¹i
- 1 HS G®äc ®o¹n 3 vµ nªu c¸ch ®äc hay.
- HS ®äc theo nhãm
-HSTB-Y
KÓ chuyÖn
1.Nªu nhiÖm vô.
2.H­íng dÉn kÓ chuyÖn.
-Nh¾c HS nhËp vai kÓ chuyÖn.
-Y/c HS kÓ truyÖn trong nhãm
-Tæ chøc cho HS thi kÓ, nhËn xÐt vµ b×nh chän.
HS quan s¸t tranh
HS kÓ trong nhãm
4 HS thi kÓ 4 ®o¹n
C.Cñng cè, dÆn dß:
- HS TB nªu l¹i néi dung bµi?. Em ®· lµm g× ®Ó gióp ®ì ng­êi xung quanh, khi ®ã em c¶m thÊy nh­ thÕ nµo? .NhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, kÓ l¹i chuyÖn cho ng­êi th©n nghe. ChuÈn bÞ bµi sau.
 ________________________________________
TiÕt 4: 
To¸n
Nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (TiÕp theo )
I.Môc tiªu.
1.BiÕt thùc hiÖn phÐp nh©n (cã nhí 2 lÇn kh«ng liÒn nhau).
2.VËn dông phÐp nh©n ®Ó lµm tÝnh, gi¶i to¸n.
3 HS cã ý thøc tù gi¸c häc vµ lµm b×a tËp.
II.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò:
-3HSK-TB-Y lµm b¶ng líp, d­íi líp HS lµm b¶ng con: 1031 x 4 ; 1301 x 6 ; 3219x2 
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi. Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.H­íng dÉn thùc hiÖn phÐp nh©n 1427 x 3
-Nªu vÊn ®Ò: §Æt tÝnh råi tÝnh :
 1427 x 3 = ?
-ViÕt theo hµng ngang.
-Yªu cÇu nhiÒu em nh¾c l¹i.
+Muèn nh©n ..... lµm qua nh÷ng b­íc nµo?
3.Thùc hµnh:
Bµi 1, 2: nªu yªu cÇu 
-Ch÷a bµi, cñng cè phÐp nh©n.
Bµi 3: - Nªu bµi tËp.
-Ch÷a bµi, cñng cè.
Bµi 4: - Cho HS nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh vu«ng.
- H­íng dÉn lµm bµi
- ChÊm, ch÷a bµi
HSY ®äc phÐp nh©n
HS K nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh, nªn b¶ng lµm bµi.
HS thùc hiÖn vµo b¶ng con
 - HS nhËn xÐt ®©y lµ phÐp nh©n cã nhí
HSTB nªu l¹i c¸ch nh©n
HS lµm bµi b¶ng con, nh¸p, KT chÐo
HS lµm bµi vµo vë
 - 1 HS nªu
 - HS gi¶i vë
3.Cñng cè, dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc.
 ________________________________________
TiÕt 5:
Tù nhiªn- x· héi
L¸ c©y
I.Môc tiªu:
-HS biÕt sù ®a d¹ng vÒ mµu s¾c, h×nh d¹ng vµ ®é lín cña l¸ c©y.
-Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung vÒ cÊu t¹o ngoµi cña l¸ c©y. Ph©n lo¹i c¸c l¸ c©y s­u tÇm ®­îc.
-HS cã ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong mäi ho¹t ®éng häc tËp.
II.§å dïng d¹y – häc:
-C¸c h×nh trong SGK trang 86,87
-S­u tÇm c¸c l¸ c©y kh¸c nhau
-B¶ng nhãm
III.Ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. D¹y - häc bµi míi :
1.Giíi thiÖu bµi Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.Ho¹t ®éng 1:Th¶o luËn nhãm
a.Môc tiªu: -BiÕt m« t¶ sù ®a d¹ng vÒ mµu s¾c, h×nh d¹ng vµ ®é lín cña l¸ c©y.
-Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung vÒ cÊu t¹o ngoµi cña l¸ c©y.
b.C¸ch tiÕn hµnh:
*Lµm viÖc theo cÆp
-Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh 1,2,3 trong SGK vµ kÕt hîp quan s¸t c¸c l¸ c©y HS mang ®Õn líp vµ th¶o luËn theo gîi ý:
+Nãi vÒ mµu s¾c, h×nh d¹ng, kÝch th­íc cña nh÷ng l¸ c©y quan s¸t ®­îc.
+H·y chØ ®©u lµ cuèng l¸, phiÕn l¸
*Lµm viÖc c¶ líp:
Gäi HS tr×nh bµy tr­íc líp
c.GV kÕt luËn
-HS th¶o luËn theo cÆp theo yªu cÇu cña GV
-§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung
3.Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi vËt thËt
a.Môc tiªu: Ph©n lo¹i c¸c lo¹i l¸ c©y s­u tÇm ®­îc.
b.C¸ch tiÕn hµnh:
-GV ph¸t cho mçi nhãm mét b¶ng nhãm vµ b¨ng dÝnh. Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n s¾p xÕp c¸c l¸ c©y theo tõng nhãm cã kÝch th­íc, h×nh d¹ng t­¬ng tù nhau
-C¸c nhãm giíi thiÖu bé s­u tËp c¸c lo¹i l¸ cña m×nh tr­íc líp vµ nhËn xÐt xem nhãm nµo s­u tËp ®­îc nhiÒu vµ tr×nh bµy ®Ñp, nhanh.
-HS n¾m nhiÖm vô vµ lµm viÖc theo sù h­íng dÉn cña nhãm tr­ëng
-§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶, nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
4.Cñng cè - DÆn dß : -HSTB-Y nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm chung cña l¸ c©y.Liªn hÖ, giáo dôc HS. NhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, hoµn thµnh VBT. ChuÈn bÞ bµi sau.
Ôn To¸n 
¤n tËp : Nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè 
I.Môc tiªu.
1.Cñng cè c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n (cã nhí kh«ng qu¸ 2 lÇn).
2.VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm tÝnh, gi¶i to¸n.
3 HS cã ý thøc tù gi¸c häc vµ lµm bµi tËp.
II.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò:HS hoµn thµnh VBT 
B. D¹y - häc bµi míi :
1.Giíi thiÖu bµi Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
2023x3
2104x4
1513x5
 1514x7
 1031x8
 4259x2
-3 HSY -TB -G lµm b¶ng líp, d­íi líp lµm b¶ng con
-Ch÷a bµi, cñng cè c¸ch nh©n
Bµi 2: T×m x , biÕt 
 X x 6 = 840
X : 5 = 1316
X x 7 = 581
915 : x = 5
-HS lµm vë nh¸p, 2HS K lµm b¶ng
-Ch÷a bµi, nh¾c l¹i c¸ch lµm.
Bµi 3: ViÕt phÐp tÝnh t×m sè ch­a biÕt vµ kÕt qu¶ t×m ®­îc vµo « trèng:
Sè ®· cho
Thªm 9 ®¬n vÞ
GÊp 9 lÇn
908
1029
817
Bµi 4:
Thïng mét chøa 1013 lÝt dÇu. Thïng hai chøa gÊp 8 lÇn thïng mét .Hái c¶ hai thïng chøa bao nhiªu lÝt dÇu?
-HS gi¶i vë. HSG - K t×m c¸ch gi¶i kh¸c.
-ChÊm, ch÷a bµi
 3.Cñng cè - DÆn dß:
-Nh¾c l¹i néi dung. NhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, hoµn thµnh VBT. ChuÈn bÞ bµi sau.
 __________________________________________
TiÕt 7: 
TiÕng ViÖt 2
LuyÖn ®äc – KÓ chuyÖn : Nhµ ¶o thuËt
I.Môc tiªu:
1-§äc tr¬n toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ
- KÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn theo ®óng lêi cña tõng nh©n vËt ... goµi giê
Gi¸o dôc an toµn giao th«ng
I.Môc tiªu.
-Cñng cè cho HS kÜ n¨ng ®i bé vµ qua ®êng an toµn th«ng qua bµi 4.
-HS biÕt chän n¬i qua ®êng an toµn. BiÕt xö lÝ khi ®i bé trªn ®êng gÆp t×nh huèng kh«ng an toµn.
-Cã ý thøc chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña LuËt giao th«ng ®êng bé.
II. §å dïng: s¸ch an toµn giao th«ng
III.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò: HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn giao th«ng ®êng bé
B.D¹y häc bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi; Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.Ho¹t ®«ng 1: §i bé an toµn trªn ®êng.
-Cho HS th¶o luËn theo nhãm bµn c¸c c©u hái sau:
+§Ó ®i bé ®îc an toµn, em ph¶i ®i nh thÕ nµo?
+NÕu ®êng ®i cã nhiÒu vËt c¶n hoÆc kh«ng cã vØa hÌ em ®i nh thÕ nµo?
-Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
-GV chèt l¹i.
-HS th¶o luËn.
-HS tr×nh bµy vµ bæ sung.
3.Ho¹t ®éng 2: Qua ®êng an toµn.
-Muèn qua ®êng an toµn ph¶i tr¸nh nh÷ng ®iÒu g×?
-Theo em, khi nµo qua ®êng th× an toµn?
-Em nªn qua ®êng nh thÕ nµo?
-Kh«ng qua ®êng ë gi÷a ®o¹n ®êng, n¬i nhiÒu xe ®i l¹i; kh«ng qua ®êng chÐo, qua ng· t, ng· n¨m; kh«ng qua ®êng ë gÇn xe buýt hoÆc xe « t« ®ang ®ç, hoÆc ngay sau khi võa xuèng xe.
-Khi kh«ng cã xe ®Õn gÇn hoÆc cã ®ñ thêi gian ®Ó qua ®êng tríc khi xe tíi.
-§i theo ®êng th¼ng v× ®ã lµ ®êng ng¾n nhÊt, kh«ng võa tiÕn võa lïi.
-GV chèt c¸c bíc cÇn thùc hiÖn khi qua ®êng: dõng l¹i, quan s¸t, l¾ng nghe, suy nghÜ, ®i th¼ng.
-Cho HS liªn hÖ vÒ b¶n th©n ®· thùc hiÖn qua ®êng nh thÕ nµo vµ gi¸o dôc HS thùc hiÖn tèt luËt giao th«ng ®êng bé.
4.Ho¹t ®éng 3: Cñng cè, dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-Nh¾c nhë HS qua ®êng an toµn.
 ________________________________________________________________________
Thø n¨m, ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2011
To¸n
Chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (TiÕp theo)
I.Môc tiªu.
1.BiÕt thùc hiÖn phÐp chia: Tr­êng hîp chia cã d­, th­¬ng cã 4 ch÷ sè vµ th­¬ng cã 3 ch÷ sè.
2.VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh, gi¶i to¸n.
3. HS ham thÝch häc to¸n
II.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò:
6328: 6 = ? 8426: 2 = ?
-2HSK-TB lµm b¶ng .
-Líp lµm b¶ng con.
B.D¹y bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.H­íng dÉn thùc hiÖn phÐp chia 9365 : 3
-Nªu vÊn ®Ò.
-Yªu cÇu nhiÒu em thùc hiÖn miÖng.
-Cho HS nhËn xÐt phÐp chia
-KÕt luËn: + Thùc hiÖn lÇn l­ît tõ tr¸i sang ph¶i.
+Mçi lÇn chia ®­îc thùc hiÖn tÝnh nhÈm: chia, nh©n, trõ.
3.H­íng dÉn thùc hiÖn 2249 : 4
-TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn.
-L­u ý: chia lÇn 1 ph¶i lÊy 2 ch÷ sè míi ®ñ chia 
-KÕt luËn: 2 b­íc: §Æt tÝnh vµ chia tõ tr¸i sang ph¶i.Sè d­ < sè chia
4.Thùc hµnh:
Bµi 1:- Cho HS tù lµm bµi
 - Ch÷a bµi, cñng cè c¸ch chia.
Bµi 2:- GV h­íng dÉn chän phÐp tÝnh gi¶i
 - Yªu cÇu HS lµm vë.
- ChÊm,ch÷a bµi.
Bµi 3: H­íng dÉn c¸ch xÕp h×nh
- Cho HS xÕp h×nh theo nhãm
- NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
HS ®äc phÐp chia
 - HS nªu c¸c b­íc thùc hiÖn
HS thùc hiÖn chia nh­ SGK
§©y lµ phÐp chia cã d­,
 sè d­ < sè chia
HS nªu l¹i c¸ch chia
HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV
-2 HS lµm b¶ng líp, d­íi líp lµm b¶ng con
HS lµm vë
HS xÕp h×nh theo nhãm bµn
C.Cñng cè, dÆn dß:
-Nh¾c l¹inéi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, hoµn thµnh VBT. ChuÈn bÞ bµi sau.
ChÝnh t¶
Nghe - viÕt: Ng­êi s¸ng t¸c Quèc ca ViÖt Nam
I.Môc tiªu.
1.Nghe vµ viÕt l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n “ Ng­êi s¸ng t¸c Quèc ca ViÖt Nam”
2.Lµm ®óng bµi tËp ®iÒn ©m, vÇn vµ ®Æt c©u ph©n biÖt nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn
3.HS cã ý thøc viÕt ch÷ ®Ñp, ®óng chÝnh t¶.
II.§å dïng d¹y - häc.
-B¶ng phô, phÊn mµu.
III.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò: 2 HSG- TB viÕt b¶ng líp, HS cßn l¹i viÕt b¶ng con: lµm lông, lÊm l¸p, nãi n¨ng,lóa nÕp, nãi l¸o. 
B.D¹y - häc bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi. Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.H­íng dÉn HS nghe viÕt:
a.ChuÈn bÞ:
-§äc néi dung ®o¹n viÕt
- Gi¶i nghÜa tõ: Quèc héi, Quèc ca
+Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi ®­îc viÕt hoa?
-Cho HS viÕt ch÷ khã.
-Ch÷a bµi.
b.§äc cho HS viÕt bµi vµo vë.
c.ChÊm, ch÷a bµi.
3.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
Bµi 2a:- cho HS tù lµm bµi
 - Mêi 3 HSK lªn b¶ng thi lµm
-NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
Bµi 3a: TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 2
2HSK -TB ®äc 
HS nªu
2HSG-Y viÕt b¶ng líp, d­íi líp viÕt vë nh¸p
C¶ líp viÕt bµi vµo vë
HS lµm bµi vµo VBT
§äc bµi lµm
C.Cñng cè, dÆn dß:
-Nh¾c l¹i néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, hoµn thµnh VBT thùc hiÖn bµi häc. ChuÈn bÞ bµi sau.
LuyÖn tõ vµ c©u
Nh©n ho¸. ¤n c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái : Nh­ thÕ nµo?
I.Môc tiªu.
1.Cñng cè hiÓu biÕt vÒ c¸c c¸ch nh©n ho¸.
2.¤n luyÖn vÒ c¸ch ®Æt vµ tr¶ lßi c©u hái Nh­ thÕ nµo? (®· häc ë líp 2).
3. HS t×m tõ vµ ®Æt c©u tèt.
II.§å dïng d¹y - häc.
-M« h×nh ®ång hå.
-B¶ng phô, phÊn mµu.
III.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò: 
-Lµm miÖng bµi tËp 1, 2.HSTB-Y
-MiÖng: Nh©n ho¸ lµ g×?Cho VD- HSG-K
B.D¹y - häc bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi. Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1:
 - §­a ra m« h×nh ®ång hå giíi thiÖu c¸ch ch¹y cña 3 kim ®ång hå.
-Ch÷a bµi, chèt lêi gi¶i ®óng.
-Gi¶ng: Bµi th¬ ¸p dông 2 c¸ch nh©n ho¸ t¶ ®Æc ®iÓm cña kim ®ång hå...
- Cho HS t×m thªm VD cã h×nh ¶nh nh©n ho¸
Bµi 2:- GV gióp HS n¾m yªu cÇu bµi tËp
- Mêi nhiÒu cÆp lµm viÖc tr­íc líp.
- NhËn xÐt
Bµi 3: - Yªu cÇu nhiÒu HS nèi tiÕp nhau ®Æt c©u hái cho bé phËn c©u in ®Ëm trong mçi c©u.
-Chèt c©u ®óng.
+Bµi tËp 3 cñng cè vÒ mÉu c©u nµo?
1 HS ®äc néi dung bµi tËp
HS lµm bµi vµo VBT
3 HS lªn b¶ng thi lµm
HS nªu VD
HS trao ®æi theo cÆp
HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp
HS lµm VBT 
HS nªu miÖng tr­íc líp
HS nªu
C.Cñng cè, dÆn dß:
-Nh¾c l¹i néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, hoµn thµnh VBT, thùc hiÖn bµi häc. ChuÈn bÞ bµi sau.
TËp lµm v¨n
KÓ l¹i mét buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt
I.Môc tiªu.
1.RÌn kÜ n¨ng nãi: BiÕt kÓ l¹i râ rµng, tù nhiªn 1 buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt ®· ®­îc xem.
2.RÌn kÜ n¨ng viÕt: Dùa vµo nh÷ng ®iÒu võa kÓ, viÕt ®­îc 1 ®o¹n v¨n tèi thiÓu 5 c©u kÓ l¹i buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt.
3 .Gióp HS yªu thÝch nghÖ thuËt
II.§å dïng d¹y - häc.
-Tranh, ¶nh vÒ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt.
-B¶ng phô.
III.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò: 2 HSK - Y ®äc bµi viÕt vÒ lao ®éng trÝ ãc.
B.D¹y - häc bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi. Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
Bµi1: 
-Nªu yªu cÇu bµi tËp 
-Nh¾c HS: Gîi ý chØ lµ chç dùa....
-Mêi 1 em lµm mÉu.
-Gäi vµi HS kÓ.
-NhËn xÐt nhanh lêi kÓ cña tõng em, rót kinh nghiÖm
Bµi 2: 
 - Nh¾c HS viÕt.
-Mét vµi em ®äc bµi viÕt cña m×nh.
-ChÊm 1 sè bµi hay.
-NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm 
HS ®äc yªu cÇu vµ c¸c gîi ý
 - 1 HS kh¸ lµm mÉu
HS tËp kÓ
 - HS nªu cÇu bµi tËp
HS viÕt bµi vµo vë
5, 6 em ®äc bµi viÕt
C.Cñng cè, dÆn dß:
-Nh¾c l¹i néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, hoµn thµnh VBT. ChuÈn bÞ bµi sau.
Thứ sáu, ngày 11 tháng 02 năm 2011
To¸n
Chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (TiÕp theo )
I.Môc tiªu.
1.BiÕt thùc hiÖn phÐp chia: Tr­êng hîp chia cã d­, th­¬ng cã 4 ch÷ sè hoÆc cã 3 ch÷ sè (cã ch÷ sè 0 ë th­¬ng).
2.VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh, gi¶i to¸n.
3. HS tù gi¸c, tÝch cùc thùc hµnh to¸n.
II.Ho¹t ®éng d¹y - häc.
A.KiÓm tra bµi cò: 5327: 6 = ? 8423: 2 = ?
 -2HSK-TB lµm b¶ng. Líp lµm b¶ng con.
B.D¹y bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.H­íng dÉn thùc hiÖn phÐp chia 4218 : 6
-§­a ra phÐp tÝnh 4218 : 6 =?
-Nªu vÊn ®Ò.
-KiÓm tra b¶ng con.
-Yªu cÇu 1 em thùc hiÖn l¹i ®Ó GV ghi b¶ng.
-Chia lÇn l­ît tõ bªn nµo sang bªn nµo?
+Chia mÊy lÇn?
+LÇn chia thø 2 cã g× ®Æc biÖt?
-Gi¶ng: +PhÐp chia nµy lµ phÐp chia hÕt hay cã d­?
-Nªu c¸ch viÕt hµng ngang.
3.H­íng dÉn thùc hiÖn phÐp chia
 2407 : 4 = ?
-TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn.
-PhÐp chia nµy cã g× kh¸c phÐp chia trªn?
-Nh¾c l¹i 2 b­íc thùc hiÖn chia.
4.Thùc hµnh:
Bµi 1: - Cho HS lµm b¶ng con.
-Ch÷a bµi, cñng cè c¸ch chia: th­¬ng cã ch÷ sè 0, chia hÕt, chia cã d­.
Bµi 2: Cho HS lµm vë.
ChÊm, ch÷a bµi
Bµi 3:
-Bµi yªu cÇu g×?
-§Ó ®iÒn ®­îc em cÇn ph¶i lµm g×?
-Ch÷a bµi, cñng cè.
HS thùc hiÖn ra b¶ng con
1HS kh¸ thùc hiÖn
HS nªu
- HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV
- 2 HSK lµm b¶ng líp
- HS nªu l¹i c¸ch chia, nhËn xÐt...
HS lµm bµi vµo vë
 - HS nªu yªu cÇu bµi tËp
 - Thùc hiÖn phÐp chia
C.Cñng cè, dÆn dß:
-Nh¾c l¹i néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, hoµn thµnh VBT. ChuÈn bÞ bµi sau.
 ________________________________________
TiÕt 3: 
¢m nh¹c 2
TËp biÓu diÔn
I.Môc tiªu:
1.HS h¸t ®óng, thuéc lêi c¸c bµi h¸t ®· häc ë häc k× 2
2.HS hµo høng tham gia vËn ®éng vµ biÓu diÔn
3.HS yªu thÝch ©m nh¹c
 II.ChuÈn bÞ
-Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho c¸c bµi h¸t ®· häc
-Nh¹c cô quen dïng
B.Ho¹t ®éng d¹y – häc:
1.Giíi thiÖu bµi Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc
2.Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp c¸c bµi h¸t ®· häc ë häc k× 2
-C¶ líp h¸t l¹i tõng bµi h¸t 1-2 lÇn, nhãm-c¸ nh©n h¸t.GV chó ý söa sai
-C¶ líp võa h¸t võa gâ theo nhÞp. Sau ®ã chia líp thµnh c¸c nhãm, thi ®ua h¸t
3.Ho¹t ®éng 2: TËp vËn ®éng phô ho¹ vµ biÓu diÔn bµi h¸t
-H­íng dÉn h¸t vµ vËn ®éng nhãm c¸c bµi ®· chuÈn bÞ
-Víi mçi bµi h¸t chän mét, hai nhãm HS biÓu diÔn tr­íc líp, võa h¸t, võa vËn ®éng hoÆc móa phô ho¹
-B×nh chän nhãm biÓu diÔn tèt
-HS tËp theo nhãm
-HS tËp vËn ®éng vµ biÓu diÔn tr­íc líp
4.Cñng cè-DÆn dß
-C¶ líp h¸t bµi :‘Cïng móa h¸t d­íi tr¨ng’ 1 lÇn. NhËn xÐt tiÕt häc.
-¤n l¹i bµi, h¸t cho ng­êi th©n nghe. ChuÈn bÞ bµi sau.
 _________________________________________
TiÕt 4:
HO¹T ĐỘNG TẬP THỂ:
KiÓm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn 23
I.Môc tiªu:
-Qua tiÕt sinh ho¹t HS n¾m ®îc ­u- khuyÕt ®iÓm cña m×nh,cña tæ m×nh trong tuÇn .N¾m ®­îc ND c«ng viÖc cña tuÇn 24
-Tham gia biÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®iÓm : mïa xu©n
-Cñng cè tinh thÇn phª vµ tù phª, b¹o d¹n nªu ý kiÕn, nhËn vµ söa ch÷a khuyÕt ®iÓm.Tù gi¸c phÊn ®Êu v­¬n lªn.
II.Néi dung:
1.Líp tr­ëng tæ chøc cho líp sinh ho¹t:
-C¸c tæ tr­ëng ®¸nh gi¸:
 +Häc tËp 
 +Lao ®éng,truy bµi 
 +ThÓ dôc vÖ sinh 
 +C¸c ho¹t ®éng kh¸c
-ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn .
-NhËn xÐt chung cña líp tr­ëng.
2.NhËn xÐt vµ giao nhiÖm vô cña GVCN:
-¦u ®iÓm :
-H¹n chÕ :
-NhiÖm vô tuÇn 24
+TiÕp tôc thi ®ua häc tèt mõng §¶ng, mõng xu©n.
+Thùc hiÖn tèt mäi nÒ nÕp cña líp, tr­êng, §éi-Sao.
+TËp chung häc tËp, gi÷ g×n søc kháe.
 III.Tæng kÕt -DÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc .
-Thùc hiÖn nhiÖm vô. ChuÈn bÞ ND cho tuÇn sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP 3 TUAN 23 NGAN LAM.doc