Giáo án Tập đọc-Kể chuyện Lớp 3 - Bài: Người mẹ - Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giáo án Tập đọc-Kể chuyện Lớp 3 - Bài: Người mẹ - Nguyễn Thị Thanh Thúy

Người mẹ

I/MỤC TIÊU BÀI HỌC :

Học xong bài này, HS có khả năng :

A/ Tập đọc :

 Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật

 Hiểu nội dung câu chuyện: Người mẹ rất yêu con. Vì con người mẹ có thể làm tất cả.

 Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

B/ Kể chuyện :

Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn câu chuyện theo cách phân vai.

 

docx 30 trang Người đăng phuongvy22 Ngày đăng 18/01/2022 Lượt xem 429Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc-Kể chuyện Lớp 3 - Bài: Người mẹ - Nguyễn Thị Thanh Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỜI KHểA BIỂU
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sỏu
Sỏng
Tập đọc
LTTV (Thanh)
Tập đọc
Toỏn
Chớnh tả
Kể chuyện
Toỏn (Thanh)
Chớnh tả
LTCV
Tập làm văn
Toỏn
Thủ cụng (Thanh)
Toỏn
H.nhạc (Cường)
Toỏn
TNXH
Đạo đức (Tập)
LTTV
TNXH
Chiều
Thể dục (Tập)
LTT (Thoan)
Thể dục (Tập)
Tiếng việt
Anh văn
LTTV (Thoan)
LTTV 
Luyện tập toỏn
LTT (Bảy)
Mỹ thuật (Tuấn)
LTT (Bảy)
LTTV
Thứ hai ngày 5 thỏng 9 năm 2011
Taọp ủoùc - Keồ chuyeọn
Ngửụứi meù
I/MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC :
Hoùc xong baứi naứy, HS coự khaỷ naờng :
A/ Taọp ủoùc :
Bửụực ủaàu bieỏt ủoùc phaõn bieọt lụứi ngửụứi daón chuyeọn vụựi lụứi caực nhaõn vaọt
Hieồu noọi dung caõu chuyeọn: Ngửụứi meù raỏt yeõu con. Vỡ con ngửụứi meù coự theồ laứm taỏt caỷ.
Traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi trong saựch giaựo khoa.
B/ Keồ chuyeọn :
Bửụực ủaàu bieỏt cuứng caực baùn dửùng laùi tửứng ủoaùn caõu chuyeọn theo caựch phaõn vai.
II/ CAÙC Kể NAấNG SOÁNG Cễ BAÛN ẹệễẽC GIAÙO DUẽC TRONG BAỉI :
1/ Tửù nhaọn thửực ủeồ hieồu ủửụùc giaự trũ cuỷa ngửụứi con laứ phaỷi bieỏt ụn coõng lao vaứ sửù hi sinh cuỷa meù cho con caựi
2/ Tỡm kieỏm caực lửùa choùn, giaỷ quyeỏt vaỏn ủeà ủeồ chaỏp nhaọn gian khoồ, hi sinh thaõn mỡnh cuỷa ngửụứi meù ủeồ cửựu con.
III/ CAÙC PHệễNG PHAÙP / Kể THUAÄT DAẽY HOẽC TÍCH CệẽC COÙ THEÅ SệÛ DUẽNG :
1/ Chuựng em bieỏt 3.
2/ Thaỷo luaọn cặp đụi – chia seỷ.
3/ Hoỷi vaứ traỷ lụứi.
4/ Nhoựm nhoỷ.
5/ Bieồu ủaùt saựng taùo : Keồ chuyeọn theo vai.
IV/ PHệễNG TIEÄN DAẽY HOẽC :
1/ Tranh minh hoùa baứi taọp ủoùc trong SGK.
2/ Tranh minh hoùa tửứng ủoaùn cuỷa caõu chuyeọn trong SGK.
3/ Baỷng phuù ghi cheựp moọt soỏ ủoaùn trong baứi coự caõu keồ vaứ caõu noựi cuỷa nhaõn vaọt..
V/ TIEÁN TRèNH BAỉI HOẽC :
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/ OÅn ủũnh:
2/ kieồm tra: 
Hoỷi baứi tieỏt trửụực
GV nhaọn xeựt – ghi ủieồm.
3/ Baứi mụựi:
a/ Khaựm phaự (Giụựi thieọu baứi):
- GV hdaón hs xem tranh caõu chuyeọn, hoỷi :
+ Coự nhửừng ai trong bửực tranh ?
+ ẹoaựn xem hai ngửụứi ủang noựi vụựi nhau ủieàu gỡ?
- GV giụựi thieọu ND baứi hoùc – ghi tửùa.
b/ Keỏt noỏi:
b.1. Luyeọn ủoùc trụn :
-GV ủoùc maóu laàn 1. HDHS caựch ủoùc dieón caỷm tửứng ủoaùn.
-Luyeọn ủoùc tửứng caõu vaứ luyeọn phaựt aõm tửứ khoự.
- Luyeọn ủoùc ủoaùn vaứ keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ.
- Luyeọn ủoùc theo nhoựm.
- Thi ủoùc theo nhoựm.
GV chuự yự theo doừi nhaọn xeựt. Tuyeõn dửụng.
b.2. Luyeọn ủoùc – hieồu : (Tỡm hieồu noọi dung baứi:)
YCHS ủoùc ủoaùn 1
-Keồ vaộn taột chuyeọn xaỷy ra ụỷ ủoaùn 1
YCHS ủoùc ủoaùn 2
- Baứ meù ủaừ laứm gỡ ủeồ buùi gai chổ ủửụứng cho baứ?
YCHS ủoùc ủoaùn 3
- Baứ meù ủaừ laứm gỡ ủeồ hoà nửụực chổ ủửụứng cho mỡnh?
YCHS ủoùc ủoaùn 4
- Thaàn Cheỏt coự thaựi ủoọ nhử theỏ naứo khi thaỏy baứ meù?
- Baứ meù traỷ lụứi thaàn cheỏt nhử theỏ naứo?
HS ủoùc thaàm toaứn baứi
Choùn yự ủuựng nhaỏt noựi leõn noọi dung caõu chuyeọn.
* GV Choỏt laùi noọi dung baứi – ghi baỷng.
c/ Thửùc haứnh :
c.1. Luyeọn ủoùc laùi:
- GV ủoùc 1 ủoaùn cuỷa baứi. Goùi HS ủoùc tieỏp theo caực ủoaùn coứn laùi.
- HS luyeọn ủoùc theo vai.
Keồ chuyeọn:
c.2. Keồ chuyeọn theo tranh – nhoựm nhoỷ:
GV HD hoùc sinh nhỡn vaứo tranh veừ vaứ theo trớ nhụự ủeồ keồ laùi caõu chuyeọn.
GV nhaọn xeựt.
4/ AÙp duùng (Cuỷng coỏ)
GV hoỷi laùi noọi dung: Vỡ sao baứ meù ủoàng yự laứm nhieàu vieọc khoự khaờn, nguy hieồn cho chớnh mỡnh ?
5/ Hoaùt ủoọng tieỏp noỏi (Daởn doứ) 
Nhaọn xeựt chung tieỏt hoùc
2 HS ủoùc baứi “Quaùt cho baứ nguỷ” vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.
- HS quan saựt tranh chuyeọn : Ngửụứi meù (SGK)
- HS traỷ lụứi : Trong tranh coự baứ meù vaứ Thaàn Cheỏt. Baứ meù ủang laỏy ủửựa con khoỷi tay Thaàn Cheỏt
- HS nhaộc laùi tửùa baứi
-HS laộng nghe vaứ doứ SGK.
-HS ủoùc baứi tửứng caõu noỏi tieỏp.
-HS noỏi tieỏp nhau ủoùc 4 ủoaùn vaứ tỡm hieồu nghúa tửứ mụựi.
-HS ủoùc baứi theo nhoựm ủoõi. 
-2 nhoựm thi ủoùc
-1 HS ủoùc
-2 HS keồ
-1 HS ủoùc ủoaùn 2
-2-3 HS traỷ lụứi
1 HS ủoùc
-2 HS traỷ lụứi
-2 HS ủoùc
-HS traỷ lụứi
-2 HS traỷ lụứi
Caỷ lụựp ủoùc
-HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi vaứ baựo caựo.
-3 HS noỏi tieỏp ủoùc 
- Moói nhoựm 3 HS ủoùc .
- Hai nhoựm thi ủoùc vụựi nhau.
-HS laọp nhoựm, phaõn vai
-HS thi dửng laùi caõu chuyeọn theo vai. Caỷ lụựp nhaọn xeựt bỡnh choùn.
HS traỷ lụứi : Baứ meù ủoàng yự laứm nhieàu vieọc khoự khaờn vỡ baứ muoỏn cửựu ủửựa con thoaựt khoỷi tay Thaàn Cheỏt.
Veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn cho moùi ngửụứi trong nhaứ nghe. Vaứ xem trửụực baứi: OÂng ngoaùi.
Toaựn 
Luyeọn taọp chung
I/ Muùc tieõu: 
Bieỏt laứm tớnh coọng, trửứ soỏ coự 3 chửừ soỏ, tớnh nhaõn, chia trong baỷng ủaừ hoùc.
Bieỏt giaỷi toaựn coự lụứi vaờn (lieõn quan ủeỏn so saựnh hai soỏ hụn keựm nhau moọt soỏ ủụn vũ).
BT caàn laứm : baứi 1, baứi 2, baứi3, baứi 4.
BT daứnh cho hoùc sinh khaự, gioỷi : Baứi 5.
II/ Caực hoaùt ủoọng daùyhoùc: 
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/ OÅn ủũnh:
2/ Kieồm tra baứi cuừ:
GV kieồm tra baứi tieỏt trửụực:
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3/ Baứi mụựi:
-GTB: Luyeọn taọp chung.
Baứi 1:ẹaởt tớnh roài tớnh: VBT
+ 3HS leõn baỷng laứm baứi 1a. daừy 1 laứm baứi 1b; Daừy 2 laứm baứi 1c.
Baứi 2: Tỡm x
+ HS neõu YC baứi vaứ neõu caựch tớnh.( tỡm thửứa soỏ chửa bieỏt, tỡm soỏ bũ chia chửa bieỏt) 
Baứi 3: Tớnh
-Muoỏn tớnh giaự trũ bieồu thửực ta laứm theỏ naứo?
Baứi 4:
-HS ủoùc YC baứi toaựn.
-Baứi toaựn cho bieỏt gỡ?
 -Baứi toaựn hoỷi gỡ?
Goùi HS leõn giaỷi.
Giaựo vieõn nhaọn xeựt- sửỷa sai.
4/ Cuỷng coỏ: 
Troứ chụi “ tớnh nhanh”
4 x 5 vaứ 20 : 5; 5 x 4 vaứ 20 : 4
5- Daởn doứ: Veà nhaứ hoùc thuoọc laùi caực baỷng nhaõn chia ủaừ hoùc ụỷ lụựp 2.
1 HS leõn baỷng giaỷi baứi 2 (SGK) trang 17. 1HS thửùc hieọn pheựp tớnh: 4 x 5 vaứ 20 : 5
+ HS ủaởt pheựp tớnh ủuựng theo caực coọt neõu caựch tỡnh vaứ tớnh keỏt quaỷ.
-HS laứm baứi 
2 HS neõu caựch tớnh
-HS laứm baứi vaứo vụỷ.
-HS neõu caựch tớnh.
-2HS leõn baỷng- lụựp thửùc hieọn baỷng con.
-2 HS ủoùc
+HS traỷ lụứi
+1 HS leõn baỷng giaỷi
-ẹaùi dieọn moói nhoựm 2 HS leõn baỷng thi ủua nhau laứm.
Tửù nhieõn vaứ xaừ hoọi
Hoaùt ủoọng tuaàn hoaứn
I/ Muùc tieõu:
Bieỏt tim luoõn ủaọp ủeồ bụm maựu ủi khaộp cụ theồ. Neỏu tim ngửứng ủaọp maựu khoõng lửu thoõng ủửụùc trong caực maùch maựu, cụ theồ seừ cheỏt.
HSG : Chổ vaứ noựi ủửụùc ủửụứng ủi cuỷa maựu trong sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn lụựn vaứ voứng tuaàn hoaứn nhoỷ.
II/ ẹoà duứng daùy hoùc: Caực hỡnh trong SGK trang 16 - 17.
Sụ ủoà hai voứng tuaàn hoaứn (sụ ủoà caõm) vaứ caực phieỏu rụứi ghi teõn caực loaùi maùch maựu cuỷa hai voứng tuaàn hoaứn.
III/ Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/. OÅn ủũnh
2/.Kieồm tra baứi cuừ:
3/. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng 1: Thửùc haứnh
Giaựo vieõn hửụựng daón nghe nhũp ủaọp cuỷa tim ( theo hỡnh 1 vaứ hỡnh 2 SGK).
GV laứm maóu.
GVKL: Tim luoõn ủaọp ủeồ bụm maựu ủi khaộp cụ theồ. Neỏu tim ngửứng ủaọp , maựu khoõng lửu thoõng ủửụùc treõn caực maùch maựu cụ theồ seừ cheỏt.
Hoaùt ủoọng 2: Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh QS H3/ SGK.
Giaựo vieõn neõu KL SGK.
_GV neõu KL SGK
4/ Cuỷng coỏ:
GV toồ chửực troứ chụi gheựp hỡnh sụ ủoà caõm hỡnh 3 SGK.YC moói nhoựm gheựp ủuựng teõn vũ trớ trong hỡnh.
GV nhaọn xeựt –tuyeõn dửụng.
5/. Daởn doứ:
Hoùc sinh veà nhaứ xem laùi baứi vaứ chuaồn bũ trửụực baứi “Veọ sinh cụ quan tuaàn hoaứn”
HS thửùc haứnh nghe nhũp ủaọp tim theo nhoựm ủoõi. Sau ủoự trỡnh baựo caựo keỏt quaỷ cuỷa mỡnh trửụực lụựp. Soỏ nhũp ủaọp treõn phuựt cuỷa tim vaứ maùch maựu. Trỡnh baứy tửụng ủoỏi khoõng caàn chớnh xaực.
- Hoùc sinh quan saựt hỡnh 3 trang 17 SGK theo
- Neõu ủửụùc ủoọng maùch, túnh maùch . vaứ mao maùch treõn sụ ủoà.
- Chổ vaứ noựi ủửụùc chửực naờng ủửụứng ủi cuỷa maựu trong voứng tuaàn hoaứn lụựn vaứ voứng tuaàn hoaứn nhoỷ.
_ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ cuỷa nhoựm mỡnh. Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt boồ sung.
_ẹaùi dieọn moói daừy 2 HS leõn thửùc hieọn, daừy naứo thửùc hieọn nhanh chớnh xaực laứ daừy ủoự thaộng.
Thứ ba ngày 6 thỏng 9 năm 2011
Thứ tư ngày 7 thỏng 9 năm 2011
Taọp ủoùc
 OÂng ngoaùi
I/MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC :
Hoùc xong baứi naứy, HS coự khaỷ naờng :
Bieỏt ủoùc ủuựng caực kieồu caõu. 
Bửụực ủaàu phaõn bieọt ủửụùc lụứi daón chuyeọn vụựi lụứi nhaõn vaọt.
Hieồu noọi dung : OÂng heỏt loứng chaờm lo cho chaựu, chaựu maừi maừi bieỏt ụn oõng – ngửụứi thaày ủaàu tieõn cuỷa chaựu trửụực ngửụừng cửỷa trửụứng tieồu hoùc.
Traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi trong SGK.
II/ CAÙC Kể NAấNG SOÁNG Cễ BAÛN ẹệễẽC GIAÙO DUẽC TRONG BAỉI :
1/ Giao tieỏp (trao ủoồi, chia seỷ suy nghú, caỷm xuực vụựi baùn beứ).
2/ Trỡnh baứy suy nghú (maùnh daùn, tửù tin khi trỡnh baứy suy nghú, nhaọn xeựt hoaởc traỷ lụứi caõu hoỷi).
3/ Xaực ủũnh giaự trũ (nhaọn bieỏt nhửừng ủieàu toỏt ủeùp ngửụứi thaõn daứnh cho mỡnh).
III/ CAÙC PHệễNG PHAÙP / Kể THUAÄT DAẽY HOẽC TÍCH CệẽC COÙ THEÅ SệÛ DUẽNG :
1/ Trỡnh baứy 1 phuựt.
2/ Thaỷo luaọn – chia seỷ.
3/ Hoỷi vaứ traỷ lụứi.
IV/ PHệễNG TIEÄN DAẽY HOẽC :
 Tranh minh hoùa baứi taọp ủoùc trong SGK.
V/ TIEÁN TRèNH BAỉI HOẽC :
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/. OÅn ủũnh
2/. Kieồm tra baứi cuừ : “Ngửụứi meù”
Giaựo vieõn hoỷi laùi baứi tieỏt trửụực.
Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm.
3/. Baứi mụựi
a. Khaựm phaự (Giụựi thieọu baứi) Giaựo vieõn treo tranh baứi hoùc leõn baỷng vaứ hoỷi : Coự ai trong bửực tranh ? Moói ngửụứi ủang laứm gỡ ?
b/ Keỏt noỏi : 
b.1. Luyeọn ủoùc trụn :	
-Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
-Giaựo vieõn hửụựng daón caựch ủoùc baứi.
-HS luyeọn ủoùc tửứng caõu.
-HS luyeọn ủoùc tửứng ủoaùn. Keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ khoự SGK.
-ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm.
-Thi ủoùc theo nhoựm.
b.2. Luyeọn ủoùc - hieồu: Tỡm hieồu noọi dung baứi
Giaựo vieõn ủaởt caõu hoỷi trong SGK
Caõu 1:Thaứnh phoỏ saộp vaứo thu coự gỡ ủeùp?
Caõu 2:OÂng ngoaùi giuựp baùn nhoỷ chuaồn bũ ủi hoùc nhử theỏ naứo?
Caõu 3:Tỡm moọt hỡnh aỷnh ủeùp maứ em thớch trong ủoaùn oõng daón chaựu ủeỏn thaờm trửụứng?
Caõu 4:Vỡ sao baùn nhoỷ goùi oõng ngoaùi laứ ngửụứi thaày ủaàu tieõn?
Giaựo vieõn choỏt laùi: Vỡ oõng daùy baùn nhửừng chửừ caựi ủaàu tieõn, daón baùn ủeỏn trửụứng hoùc, nhaỏc boóng baùn treõn tay, cho baùn goừ thửỷ vaứo chieỏc troỏng trửụứng ủaàu tieõn.
c/ Thửùc haứnh :
c.1. ẹoùc ủoaùn :
-Giaựo vieõn ủoùc maóu
-Giaựo vieõn hửụựng daón ủoùc ...  SệÛ DUẽNG :
1/ Hoỷi vaứ traỷ lụứi.
2/ Thaỷo luaọn caởp ủoõi – chia seỷ.
IV/ PHệễNG TIEÄN DAẽY HOẽC :
Baỷng phuù vieỏt saỹn caực baứi taọp. 
Baỷng phuù ghi noọi dung baứi vieỏt.
V/ TIEÁN TRèNH BAỉI HOẽC :
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/. OÅn ủũnh
2/. Kieồm tra baứi cuừ
- Giaựo vieõn ủoùc, hoùc sinh vieỏt
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt 
3/. Baứi mụựi
3.1. Khaựm phaự (Giụựi thieọu baứi):
- Giaựo vieõn neõu muùc ủớch, yeõu caàu baứi hoùc
3.2. Keỏt noỏi (Hửụựng daón hoùc sinh nghe, vieỏt):
a.Hửụựng daón chuaồn bũ:
-GV ủoùc maóu laàn 1
-ẹoaùn vaờn coự maỏy caõu?
-Nhửừng chửừ naứo phaỷi vieỏt hoa?
-Neõu nhửừng tửứ khoự vieỏt
-GV ủoùc maóu laàn 2
b. Giaựo vieõn ủoùc, hoùc sinh vieỏt baứi vaứo vụỷ
- Giaựo vieõn ủoùc toỏc ủoọ vửứa phaỷi, roừ raứng
- Giaựo vieõn chuự yự nhaộc nhụỷ hoùc sinh caựch vieỏt, caựch ngoài vieỏt.
c. Giaựo vieõn chaỏm chửừa baứi
Giaựo vieõn thu vụỷ chaỏm baứi – nhaọn xeựt baứi cuỷa hoùc sinh 
3.3. Thửùc haứnh (Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp chớnh taỷ):
a/. Baứi taọp 2
- Giaựo vieõn toồ chửực cho hoùc sinh chụi troứ chụi tieỏp sửực
b/. Baứi taọp 3: Lửùa choùn
4/.Aựp duùng, Hoaùt ủoọng tieỏp noỏi (Cuỷng coỏ – daởn doứ):
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Hoùc sinh veà nhaứ xem laùi baứi vieỏt 
+ 3 hoùc sinh leõn baỷng vieỏt. Caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng con.
- Hoùc sinh chuaồn bũ vụỷ vieỏt, duùng cuù, keỷ loói
- 2 hoùc sinh ủoùc baứi vieỏt. Caỷ lụựp theo doừi trong SGK
+ Hoùc sinh quan saựt, nhaọn xeựt 
+ HS traỷ lụứi
+ HS neõu
+ Hoùc sinh tỡm nhửừng tieỏng khoự thửụứng vieỏt sai. Hoùc sinh vieỏt vaứo baỷng con, 3 hoùc sinh leõn baỷng.
+ Hoùc sinh vieỏt baứi vaứo vụỷ
+ Hoùc sinh nghe ủoùc roài vieỏt vaứo vụỷ. (Chuự yự vieỏt daỏu caõu, vieỏt ủuựng chớnh taỷ)
+ Hoùc sinh noọp vụỷ chớnh taỷ
+ Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp 
+ Hoùc sinh chụi troứ chụi “tieỏp sửực”. Hai nhoựm thi ủua leõn baỷng laứm, nhoựm naứo nhanh hụn vaứ chớnh xaực seừ thaộng
+ 2 hoùc sinh leõn baỷng, lụựp laứm vụỷ baứi taọp 
Nhaọn xeựt – tuyeõn dửụng.
- Vieỏt laùi tửứ vieỏt sai chớnh taỷ.
- Hoaứn chổnh baứi taọp ụỷ nhaứ.
- Chuaồn bũ baứi sau.
Taọp laứm vaờn
Keồ laùi caõu chuyeọn: “ Daùi gỡ maứ ủoồi”.
ẹieàn theõm noọi dung vaứo maóu ủụn
I/MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC :
Nghe keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn “ Daùi gỡ maứ ủoồi” (BT1).
ẹieàn ủuựng noọi dung vaứo maóu ẹieọn baựo (BT2).
II/ CAÙC Kể NAấNG SOÁNG Cễ BAÛN ẹệễẽC GIAÙO DUẽC TRONG BAỉI :
Giao tieỏp : Trỡnh baứy suy nghú, laộng nghe tớch cửùc.
III/ CAÙC PHệễNG PHAÙP / Kể THUAÄT DAẽY HOẽC TÍCH CệẽC COÙ THEÅ SệÛ DUẽNG :
1/ Thaỷo luaọn – chia seỷ.
2/ Kú thuaọt “Vieỏt tớch cửùc”.
IV/ PHệễNG TIEÄN DAẽY HOẽC :
Tranh minh hoaù truyeọn: “Daùi gỡ maứ ủoồi”
Baỷng lụựpù vieỏt saỹn caõu hoỷi SGK.
V/ TIEÁN TRèNH BAỉI HOẽC :
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/. OÅn ủũnh
2/. Kieồm tra baứi cuừ
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3/. Baứi mụựi
3.1. Khaựm phaự (Giụựi thieọu baứi): Ghi tửùa
-HS ủoùc YC baứi 1
-GV treo tranh minh hoaù
3.2. Keỏt noỏi – Thửùc haứnh (Keồ chuyeọn: “Daùi gỡ maứ ủoồi”)
-Giaựo vieõn keồ chuyeọn laàn 1:
+ Vỡ sao meù doaù ủoồi caọu beự?
+Caọu beự traỷ lụứi meù theỏ naứo?
+Vỡ sao caọu beự nghú nhử vaọy?
-GV keồ chuyeọn laàn 2.
YCHS dửùa vaứo caực gụùi yự ủeồ keồ laùi caõu chuyeọn.
- Caõu chuyeọn buoàn cửụứi ụỷ ủieồm naứo?
Baứi taọp 2: ẹieàn noọi dung vaứo ủieọn baựo
+ Giaựo vieõn treo maóu ủụn leõn baỷng vaứ hửụựng daón cuù theồ khi ủieàn vaứo maóu ủụn.
+ Tỡnh huoỏng caàn vieỏt ủieọn baựo laứ gỡ?
+ Yeõu caàu cuỷa baứi laứ gỡ?
+ Hoù teõn, ủũa chổ ngửụứi nhaọn
Noọi dung
+ Hoù teõn, ủũa chổ ngửụứi gửỷi (Caàn chuyeồn thỡ ghi, khoõng thỡ thoõi)
+ Hoù teõn, ủũa chổ ngửụứi gửỷi (doứng dửụựi)
VD: Hoù teõn, ủũa chổ ngửụứi nhaọn: Nguyeón Vaờn Thanh, aỏp Thanh Bỡnh 4, xaừ Bỡnh Chaõu, huyeọn Xuyeõn Moọc, tổnh Baứ Rũa Vuừng Taứu.
+ Noọi dung: Con ủaừ veà tụựi nhaứ, moùi chuyeọn toỏt laứnh. Mong oõng baứ ủửứng lo.
+ Hoù teõn, ủũa chổ ngửụứi gửỷi: Chaựu Nguyeón Ngoùc Huy, 60 Leõ Thaựnh Toõn, Q1, TP Hoà Chớ Minh
-YC HS laứm mieọng
GV nhaọn xeựt
-YC HS vieỏt vaứo vụỷ
+ Giaựo vieõn chuự yự theo doừi, nhaộc nhụỷ, giuựp ủụừ nhửừng hoùc sinh yeỏu.
-Chaỏm chửừa baứi.
4/. Aựp duùng, hoaùt ủoọng tieỏp noỏi (Cuỷng coỏ – Daởn do)ứ:
+ Veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn “Daùi gỡ maứ ủoồi” cho moùi ngửụứi trong gia ủỡnh nghe. Ghi nhụự noọi dung ủieọn baựo khi caàn thửùc hieọn 
2 hoùc sinh leõn baỷng laứm laùi baứi taọp 1 vaứ SGK
Baứi 1: Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu baứi vaứ caõu hoỷi SGK. Quan saựt tranh minh hoaù SGK
-HS nhaộc laùi 
-2HS ủoùc
-HS quan saựt tranh
-Hoùc sinh chuự yự nghe keồ
-3HS traỷ lụứi
-1HS khaự keồ
-5-6 HS thi keồ. Caỷ lụựp bỡnh choùn baùn keồ hay.
-3-4 HS traỷ lụứi
-HS ủoùc YC baứi taọp
-HS traỷ lụứi
-3-4 HS nhỡn maóu vaứ laứm mieọng.
-HS laứm baứi:Hoùc sinh ủieàn noọi dung vaứo maóu ủụn ụỷ baứi taọp 2/ VBT. Sau ủoự 1 soỏ hoùc sinh ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
Lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
Toaựn
Nhaõn soỏ coự hai chửừ soỏ vụựi soỏ coự moọt chửừ soỏ (khoõng nhụự)
I/. Muùc tieõu:
Bieỏt laứm tớnh nhaõn soỏ coự hai chửừ soỏ vụựi soỏ coự moọt chửừ soỏ (khoõng nhụự).
Vaọn duùng ủửụùc ủeồ giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp nhaõn.
BT caàn laứm : baứi 1, baứi 2a, baứi3.
BT daứnh cho hoùc sinh khaự, gioỷi : Baứi 2b.
II/. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/. OÅn ủũnh
2/. Kieồm tra baứi cuừ
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3/. Baứi mụựi
a.Giụựi thieọu baứi: Ghi tửùa
b.Hửụựng daón hoùc sinh hỡnh thaứnh pheựp nhaõn.
12 x 3 = ?
Giaựo vieõn hửụựng daón caựch ủaởt tớnh roài tớnh:
 12
 x
 3 
 36
+ GV giaỷng: Caựch ủaởt tớnh nhaõn tửụng tửù caựch ủaởt tớnh coọng trửứ, phaỷi ủaởt thaỳng coọt, haứng ủụn vũ theo haứng ủụn vũ, haứng chuùc theo haứng chuùc. Laỏy soỏ dửụựi nhaõn vụựi soỏ treõn. ễỷ ủaõy chổ caàn sửỷ duùng 1 baỷng nhaõn. Khoõng neõn laỏy soỏ treõn nhaõn vụựi soỏ dửụựi vỡ nhử theỏ seừ sửỷ duùng tụựi 2 baỷng nhaõn. Hoùc sinh caàn naộm vửừng caựch nhaõn soỏ coự 2 chửừ soỏ vụựi soỏ coự 1 chửừ soỏ.
c.Thửùc haứnh luyeọn taọp:
Baứi 1: Tớnh:
+ Giaựo vieõn hửụựng daón thửùc hieọn pheựp tớnh 20x4
+Goùi hs leõn baỷng thửùc hieọn, caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con.
Qua pheựp tớnh 20x4,giuựp hoùc sinh nhụự laùi soỏ naứo nhaõn vụựi 0 thỡ baống 0
+ YCHS laứm caực baứi coứn laùi vaứo vụỷ.
Baứi 2: ẹaởt tớnh roài tớnh :
-GVYC HS nhaộc laùi caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh .
-Baột ủaàu thửùc hieọn tửứ ủaõu?
Baứi 3:
-Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi 
-Coự taỏt caỷ maỏy hoọp buựt maứu?
-Moói hoọp coự maỏy buựt maứu?
-Baứi toaựn hoỷi gỡ?
-YCHS laứm baứi.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt chửừa baứi.
4/. Cuỷng coỏ :
ẹieàn soỏ: 
 12 2... 3... ...3
 x x x x
 3 4 2 3
 3... ...0 ...8 99
5/Daởn doứ:
Veà nhaứ xem laùi baứi
Chuaồn bũ baứi: Nhaõn soỏ coự hai chửừ soỏ vụựi soỏ coự moọt chửừ soỏ ( coự nhụự )
Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-2 hoùc sinh ủoùc laùi baỷng nhaõn 6.
-2 hoùc sinh leõn baỷng: 6x2 = 6 +....; 6x6 = 6x5 + ...
-HS nhaộc laùi tửùa baứi.
+ Hoùc sinh tỡmvaứ neõu keỏt quaỷ
-HS laộng nghe
 Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi
+ 1 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi.
+Caỷ lụựp laứm baứi.
Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi
+ 2 hoùc sinh nhaộc laùi, caỷ lụựp thửùc hieọn vaứo VBT. Sau ủoự 1 hoùc sinh neõu baứi laứm cuỷa mỡnh.
- Lụựp nhaọn xeựt, sửỷa sai
-1 Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn.
- HS traỷ lụứi
-1 hoùc sinh leõn baỷng giaỷi, caỷ lụựp thửùc hieọn VBT
- ẹaùi dieọn 2 nhoựm, moói nhoựm 4 hoùc sinh leõn baỷng thi ủua nhau ủieàn soỏ. Nhoựm naứo nhanh vaứ chớnh xaực laứ nhoựm ủoự thaộng
- Lụựp nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng
TNXH
Veọ sinh cụ quan tuaàn hoaứn
I/. Muùc tieõu: 
Neõu ủửụùc moọt soỏ vieọc caàn laứm ủeồ baỷo veọ vaứ giửừ veọ sinh cụ quan tuaàn hoaứn .
Học sinh khỏ, giỏi : Bieỏt ủửụùc taùi sao khoõng neõn luyeọn taọp vaứ lao ủoọng quaự sửực.
II/. ẹoà duứng daùy hoùc:
Hỡnh veừ trong SGK trang 18, 19
III/. Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
1/. OÅn ủũnh
2/. Kieồm tra baứi cuừ
Giaựo vieõn hoỷi baứi tieỏt trửụực, nhaọn xeựt
3/. Baứi mụựi
Giụựi thieọu baứi:
Hoaùt ủoọng 1:
Chụi troứ chụi vaọn ủoọng
- Giaựo vieõn hửụựng daón chụi troứ chụi: “con thoỷ”, “meứo ủuoồi chuoọt”
- Giaựo vieõn neõu caựch chụi.
- Giaựo vieõn hoõ to, hoùc sinh thửùc hieọn theo sửù hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn 
- Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủeỏm nhũp ủaọp cuỷa tim.
Giaựo vieõn keỏt luaọn: Khi ta vaọn ủoọng maùnh hoaởc lao ủoọng chaõn tay thỡ nhũp ủaọp cuỷa tim vaứ maùch nhanh hụn bỡnh thửụứng. Vỡ vaọy, lao ủoọng vaứ vui chụi raỏt coự lụùi cho hoaùt ủoọng cuỷa tim maùch. Tuy nhieõn, neỏu lao ủoọng hoaởc laứm vieọc quaự sửực tim coự theồ bũ meọt, coự haùi cho sửực khoeỷ.
Hoaùt ủoọng 2:
Thaỷo luaọn nhoựm
- Giaựo vieõn hửụựng daón caực nhoựm thaỷo luaọn theo caực caõu hoỷi sau:
+ Hoaùt ủoọng naứo coự lụùi cho tim maùch? Taùi sao khoõng neõn luyeọn taọp vaứ lao ủoọng quaự sửực?
+Theo baùn nhửừng traùng thaựi caỷm xuực naứocoự theồ laứm cho tim ủaọp maùnh hụn?
.Khi quaự vui
.Luực hoài hoọp xuực ủoọng
.Luực tửực giaọn
.Thử giaỷn
-Taùi sao khoõng neõn maởc quaàn aựo hoaởc ủi giaứy deựp quaự chaọt?
-Keồ teõn 1 soỏ ủoà aờn, uoỏng giuựp baỷo veọ tim maùch.
-GV keỏt luaọn
4/. Cuỷng coỏ 
- Giaựo vieõn toồ chửực cho 2 daừy thi ủua leõn baỷng laứm baứi taọp 1 vaứo vụỷ baứi taọp 
- ẹaựnh daỏu cheựo vaứo oõ troỏng trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng
5/. Daởn doứ
Veà nhaứ xem laùi baứi vaứ khoõng vui chụi quaự sửực ủeồ baỷo veọ tim maùch.
- Hoùc sinh chụi theo sửù hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn .
- Hoùc sinh phaỷi so saựnh mửực ủoọ laứm vieọc cuỷa tim khi chụi ủuứa quaự sửực so vụựi luực cụ theồ ủửụùc nghổ ngụi, thử giaỷn.
- Nhaọn xeựt sửù thay ủoồi cuỷa nhũp tim khi thay ủoồi troứ chụi (nhieàu hoùc sinh so saựnh, nhaọn xeựt )
Hoùc sinh quan saựt caực hỡnh trang 19 SGK
- Caực nhoựm thaỷo luaọn vụựi hỡnh 2,3,4,5 SGK. Nhoựm 1,2 laứm baứi taọp 2. Nhoựm 3,4 laứm baứi taọp 3. 
-Sau ủoự ủaùi dieọn nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ cuỷa nhoựm mỡnh. Caực nhoựm khaực theo doừi, nhaọn xeựt, boồ sung.
*1 soỏ hoùc sinh ủoùc phaàn baứi hoùc SGK
- ẹaùi dieọn moói daỷy 1 hoùc sinh leõn thi ủua thửùc hieọn. Daừy naứo thửùc hieọn nhanh, chớnh xaực thi thaộng. Lụựp nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_ke_chuyen_lop_3_tuan_14_bai_nguoi_me_nguyen.docx