Kế hoạch dạy học Tuần 3 Lớp 3 - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Băng Thi

Kế hoạch dạy học Tuần 3 Lớp 3 - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Băng Thi

Chính tả ( tập chép )

 Tiết 6 : Chị em

A) Mục tiêu:

- Chép và trình bày đúng bài CT.( Bài viết mắc không quá 5 lỗi )

- Làm đúng bài tập về các từ chứa tiếng có vần ăc/oăc (BT2), BT (3) b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

B) chuẩn bị :

- GV : B¶ng phô viÕt bµi th¬ ChÞ em, bang líp viÕt ND BT2

-HS : VCT

C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học

1.Nội dung

a)KTBCõ :

b)Baøi môùi :

a) Giôùi thieäu baøi :

- Höôùng daãn hoïc sinh tập chép.

- Chaám, chöõa baøi

- Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp

c) Nhaän xeùt – Daën doø

2.Phương pháp: Luyện đọc, giải nghĩa từ, luyện viết

3.Hình thức: đọc cá nhân, viết bảng con, VBT.

 

docx 9 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 08/07/2022 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học Tuần 3 Lớp 3 - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Băng Thi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học “B” Bình Phước Xuân 
Lớp 3C
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 3
Tháng 09 năm học 2019 – 2020
Thứ
Ngày
Buổi
Môn
Tên bài dạy
Hai
9/9/19
Sáng
SHĐT
Toán
Tập đọc
Kể chuyện
Đạo đức
Ôn tập về hình học
Chiếc áo len
Chiếc áo len
Giữ lời hứa
Ba
10/9
Sáng
Tập đọc
Toán
Chính tả
TNXH
Quạt cho bà ngủ
Ôn tập về giải toán
Chiếc áo len
Bệnh lao phổi
Tư
11/9
Sáng
Mĩ thuật
Toán
Tập viết
T.Anh
T.Anh
Xem đồng hồ
Ôn chữ hoa B
Năm
12/9
sáng
Chính tả
Toán
LTVC
Thủ công
Tập chép: Chị em
Xem đồng hồ (tt)
So sánh. Dấu chấm
Gấp con ếch Gấp con ếch
Sáu
13/9
Sáng
Thể dục
TLV
Toán
TNXH
SHL
Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
Luyện tập
Máu và cơ quan tuần hoàn
Hiệu trưởng Tổ trưởng Người viết kế hoạch 
 Nguyễn Băng Thi
Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2019
Toán 
 Tiết 11 : Ôn tập về hình học 
A) Yêu cầu 
-Yêu cầu cần đạt “TÝnh ®­îc ®é dµi ®­êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh tø gi¸c” của bài học này sửa là “Tính ®­îc ®é dµi ®­êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c, hình chữ nhật”.
-Làm bài 1, bài 2, bài 3
-HS HTT giải bài 4 
B) CHUẨN BỊ:
HS: Vở bài tập, bảng con. 
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
- Củng cố tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác.
-GV tổ chức cho 2 nhóm thi vẽ thêm 1 đoạn thẳng.
2.Phương pháp: trực quan, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng điền vào sách, làm bảng con, làm trên bảng lớp, làm vào vở. 
Tập đọc - kể chuyện
 Tiết 5 : Chiếc áo len 
A) Yêu cầu 
- Đọc trôi chảy cả bài. Biết đọc phân biệt lời người kể và lời các nhân vật.
- Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện.
- Hiểu ý nghĩa: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau (trả lời được các CH 1, 2, 3, 4).
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo các gợi ý.
- HS HTT kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của Lan.
***GDKNS : kiểm soát cảm xúc 
 Tự nhận thức 
 Giao tiếp ứng xử văn hóa 
B) Chuẩn bị : 
- GV: viết sẵn đoạn cần hướng dẫn luyện đọc trờn bảng phụ.
- HS : sách giáo khoa.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung:
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc:
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
Keå chuyeän
d) luyeän ñoïc laïi, höôùng daãn keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo tranh.
e) Củng cố - Dặn dò:
2.Phương pháp: trực quan, luyện phát âm, giải nghĩa từ
3.Hình thức: Quan sát tranh, đọc cá nhân, đọc nhóm, đồng thanh.
Đạo đức
Tiết 3 : Giữ lời hứa
A) yêu cầu :
 - Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.
 - Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
 - Quí trọng những người biết giữ lời hứa.
 -Nêu được thế nào là giữ lời hứa.
 - Hiểu được ý nghĩa của việc biết giữ lời hứa.
***GDKNS : Kĩ năng tự tin mình có khả năng thực hiện lời hứa
Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm về việc làm của mình
B) Chuẩn bị :
- Vë bµi tËp ®¹o ®øc.
- Tranh minh ho¹ truyÖn ChiÕc vßng b¹c.
- C¸c tÊm b×a ®á, xanh
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung:
Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn
Ho¹t ®éng 2: xö lý t×nh huèng.
Ho¹t ®éng 3: Tù liªn hÖ
2.Phương pháp: trực quan, thảo luận nhóm, §µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh.
3.Hình thức: Quan sát tranh, đọc cá nhân, đọc nhóm, đồng thanh.
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019
Tập đọc
Tiết 6 : Quạt cho Bà ngủ 
A) Yêu cầu :
- Đọc trôi chảy cả bài. Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ.
- Hiểu tình cảm yêu thương, hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà (trả lời được các CH trong SGK; thuộc cả bài thơ).
B) CHUẨN BỊ:
 + GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc SGK.
 + Bảng viết những khổ thơ cần hướng dẫn đọc và HTL.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung:
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc:
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
d) Học thuộc lòng bài thơ:
e) Củng cố - Dặn dò:
2.Phương pháp: trực quan, luyện phát âm, giải nghĩa từ
3.Hình thức: Quan sát tranh, đọc cá nhân, đọc nhóm, đồng thanh.
Toán
Tiết 12:Ôn tập về giải toán 
A) Yêu cầu :
- Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
- Biết giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị.
- Bài 1, bài 2, bài 3
B) CHUẨN BỊ: hình vẽ trong sgk
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
- Củng cố giải bài toán về “ Nhiều hơn, ít hơn”
- Giới thiệu bài toán về “ Hơn kém nhau một số đơn vị”.
2.Phương pháp: trực quan, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng điền vào sách, làm bảng con, làm trên bảng lớp, làm vào vở. 
Chính tả ( nghe viết )
Tiết 5 : Chiếc áo len 
A) Mục tiêu: 
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. ( bài viết mắc không quá 5 lỗi ).
- Làm đúng BT(2) a/b hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
- Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng (BT3).
B) Chuẩn bị :
- GV: Bảng phụ viết phần bài tập 3/SGK.
- HS: VBT
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
a)KTBCõ : 
b)Baøi môùi :
a) Giôùi thieäu baøi : 
- Höôùng daãn hoïc sinh nghe vieát. Ñoïc cho hoïc sinh vieát
Chaám, chöõa baøi
- Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 
c) Nhaän xeùt – Daën doø 
2.Phương pháp: Luyện đọc, giải nghĩa từ, luyện viết
3.Hình thức: đọc cá nhân, viết bảng con, VBT.
Tự nhiên xã hội 
 Tiết 5 : Bệnh lao phổi 
A) Yêu cầu :
-Biết cần tiêm phòng lao, thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.
*HS HTT Biết được nguyên nhân gây bệnh và tác hại của bệnh lao phối.
****GDKNS : Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích và xử lí thông tin để biết được nguyên nhân, đường lây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện hành vi của bản thân trong việc phòng lây nhiễm bệnh lao từ người bệnh sang người không mắc bệnh.
B) ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Caùc hình trong SGK trang 12, 13.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung:
a) Giới thiệu bài:
- Giáo viên treo tranh giới thiệu về tiết học 
b) Khai thác: 
Hoaït ñoäng 1 : Neâu nguyeân nhaân, ñöôøng laây beänh vaø taùc haïi cuûa beänh lao phoåi. 
Hoaït ñoäng 2: Neâu ñöôïc nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå phoøng beänh lao phoåi. 
Hoạt động 3 : Lieân heä
c) Củng cố - Dặn dò:
2.Phương pháp: trực quan, trò chơi, làm việc các nhân, thảo luận nhóm
3.Hình thức: xem tranh, trả lời cá nhân, nhóm 2.
Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019
Toán 
 Tiết 13 : Xem đồng hồ 
A) Yêu cầu :
-Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
-Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4
B) Chuẩn bị:
-MÆt ®ång hå; ®ång hå ®Ó bµn; ®ång hå ®iÖn tö
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
- ¤n tËp
- Thöïc haønh
2.Phương pháp: trực quan, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng điền vào sách, làm bảng con, làm trên bảng lớp, làm vào vở. 
Tập viết 
Tiết 3: Ôn chữ hoa B
A) Yêu cầu :
Viết đúng chữ hoa B (1 dòng), H, T (1 dòng); viết đúng tên riêng Bố Hạ (1 dòng) và câu ứng dụng: Bầu ơi  chung một giàn (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
B) Chuẩn bị :
GV : chöõ maãu B, teân rieâng : Boá Haï vaø caâu tuïc ngöõ treân doøng keû oâ li.
HS : Vôû taäp vieát, baûng con, phaán
C/ Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung:
a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn viết trên bảng con :
*Luyện viết chữ hoa :
*Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng 
*Luyện viết câu ứng dụng :
c) Hướng dẫn viết vào vở :
d/ Chấm chữa bài 
2.Phương pháp: trực quan, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng, viết bảng con, viết trên bảng lớp, viết vào vở. 
Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2019
Chính tả ( tập chép )
 Tiết 6 : Chị em 
A) Mục tiêu: 
- Chép và trình bày đúng bài CT.( Bài viết mắc không quá 5 lỗi )
- Làm đúng bài tập về các từ chứa tiếng có vần ăc/oăc (BT2), BT (3) b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
B) chuẩn bị :
- GV : B¶ng phô viÕt bµi th¬ ChÞ em, bang líp viÕt ND BT2
-HS : VCT
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
a)KTBCõ : 
b)Baøi môùi :
a) Giôùi thieäu baøi : 
- Höôùng daãn hoïc sinh tập chép.
- Chaám, chöõa baøi
- Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 
c) Nhaän xeùt – Daën doø 
2.Phương pháp: Luyện đọc, giải nghĩa từ, luyện viết
3.Hình thức: đọc cá nhân, viết bảng con, VBT.
Toán 
 Tiết 14: Xem đồng hồ ( tiếp theo )
A) Yêu cầu :
-Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.
-Bài 1, bài 2, bài 4.
B) Chuẩn bị:
-GV:Mặt đồng hồ bằng bìa, đồng hồ bàn, đồng hồ điện tử.
-HS có SGK.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
- HD xem đồng hồ và nêu thời điểm theo 2 cách.
- Thöïc haønh
2.Phương pháp: trực quan, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng điền vào sách, làm bảng con, làm trên bảng lớp, làm vào vở. 
Luyện từ & câu 
Tiết 3 : So sánh - dấu chấm 
A)Yêu cầu :
- Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn (BT1).
- Nhận biết được các từ chỉ sự so sánh (BT2).
- Đặt đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ đầu câu (BT3).
B)Chuẩn bị :
GV:+ bảng phụ viết nội dung bài tập 3.
HS: Có SGK.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
a) Giới thiệu bài: ghi bảng
b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập :
c) Củng cố - Dặn dò
2.Phương pháp: Thảo luận, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng điền vào sách, làm vào vở. 
Thủ công 
 Tiết 3 : Gấp con ếch 
A) Yêu cầu:
- Biết cách gấp con ếch.
- Gấp được con ếch bằng gấiy. Nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
Với HS khéo tay:
Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp phẳng, thẳng. Con ếch cân đối.
* HS yếu : con Ếch có mấy phần ?
B) Chuẩn bị 
GV : Maãu con eách ñöôïc gaáp baèng giaáy coù kích thöôùc ñuû lôùn ñeå hoïc sinh quan saùt 
Maãu hình vuoâng. 
Tranh quy trình gaáp con eách
Keùo thuû coâng, buùt chì.
	HS : buùt chì, keùo thuû coâng, giaáy nhaùp.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung:
a) Giới thiệu bài:
Hoaït ñoäng 1 : GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt 
Hoaït ñoäng 2 : GV höôùng daãn maãu 
2.Phương pháp: trực quan, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng, làm giấy nháp.
Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019
Tập làm văn 
Tiết 3 : Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
A) Yêu cầu :
- Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen theo gợi ý (BT1).
- Biết viết Đơn xin phép nghỉ học đúng mẫu (BT2).
B) Chuẩn bị : 
GV : maãu ñôn : Ñôn xin vaøo Ñoäi 
HS : Vôû baøi taäp
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
Khôûi ñoäng : 
Baøi cuõ : Ñôn xin vaøo Ñoäi 
Baøi môùi :Giôùi thieäu baøi : 
Hoaït ñoäng 1 : höôùng daãn giôùi thieäu veà gia ñình 
Hoaït ñoäng 2:höôùng daãn vieát ñôn 
2.Phương pháp: trực quan, thực hành
3.Hình thức: trả lời cá nhân, nhóm, làm bài vào vở BT.
Toán 
Tiết 15 : Luyện tập 
A) Yêu cầu :
- Biết xem giờ (chính xác đến 5 phút).
- Biết xác định 1/2, 1/3 của một nhóm đồ vật.
-Bài 1, bài 2, bài 3
B) Chuẩn bị :
-Moâ hình ñoàng hoà, troø chôi phuïc vuï cho baøi taäp
-HS : Toaùn 3.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung
-Baøi 1 : ñoàng hoà chæ maáy giôø ?
-Baøi 2 : Giaûi baøi toaùn theo toùm taét sau : 
-Baøi 3 a : khoanh vaøo soá quaû cam :
2.Phương pháp: trực quan, thực hành 
3.Hình thức: trả lời miệng điền vào sách, làm bảng con, làm trên bảng lớp, làm vào vở. 
Tự nhiên xã hội 
Tiết 6 : Máu và cơ quan tuần hoàn
A) Yêu cầu :
 -Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên tranh vẽ hoặc mô hình.
-Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên tranh vẽ hoặc mô hình.
*** HSHTT : Nêu được chức năng của cơ quan tuần hoàn: vận chuyển máu đi nuôi các cơ quan của cơ thể,
B) Chuẩn bị :Caùc hình trong SGK trang 14, 15.
C) Nội dung , Phương pháp , Hình thức dạy học
1.Nội dung:
a) Giới thiệu bài:
- Giáo viên treo tranh giới thiệu về tiết học 
b) Khai thác: 
Hoaït ñoäng 1 
- Trình baøy sô löôïc veà caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa maùu.
- Neâu ñöôïc chöùc naêng cuûa cô quan tuaàn hoaøn.
Hoaït ñoäng 2: Keå ñöôïc teân caùc boä phaän cuûa cô quan tuaàn hoaøn.
c) Củng cố - Dặn dò:
2.Phương pháp: trực quan, trò chơi, làm việc các nhân, thảo luận nhóm
3.Hình thức: xem tranh, trả lời cá nhân, nhóm 2.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_tuan_3_lop_3_nam_hoc_2019_2020_nguyen_bang.docx