Bài giảng Sinh học 7 Bài 18: Trai sông

Bài giảng Sinh học 7 Bài 18: Trai sông

Có 2 cơ khép vỏ  điều chỉnh đóng mở vỏ.

- Mỗi mảnh vỏ trai gồm 3 lớp:

+ Lớp sừng : ở ngoài cùng

+ Lớp đá vôi ở giữa

+ Lớp xà cừ óng ánh ở phía trong

 

ppt 31 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 168Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 7 Bài 18: Trai sông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG4NGÀNH THÂN MỀM____Baøi 18: TRAI SOÂNGBaøi 18: TRAI SOÂNGTrình bày các đặc điểm đặc trưng của ngành thân mền?Có vỏ, khoang áo, thân mền, không phân đốtI/Hình dạng và cấu tạo :1/ Vỏ trai :Baøi 18: TRAI SOÂNG13245Hãy quan sát hình và chú thích vào hình vẽ?Đầu vỏ42351Đỉnh vỏBản lề vỏĐuôi vỏVòng tăng trưởng vỏHãy mô tả vỏ trai có đặc điểm như thế nào?Vỏ trai có 2 mảnh vỏ gắn với nhau nhờ bản lề ở phía lưng.Tại sao vỏ trai có thể đóng mở được?Nhờ hoạt động của dây chằng ở bản lề và 2 cơ khép vỏ bám chắc vào mặt trong của vỏVỏ trai có mấy lớp?Líp sõngLíp ®¸ v«iLíp xµ cõ3 lôùpCó 2 cơ khép vỏ  điều chỉnh đóng mở vỏ.- Mỗi mảnh vỏ trai gồm 3 lớp:+ Lớp sừng : ở ngoài cùng+ Lớp đá vôi ở giữa+ Lớp xà cừ óng ánh ở phía trongVoû trai coù lôùp söøng boïc ngoaøiTaïi sao khi maøi maëtngoaøi cuûa voû trai laïi coù muøi kheùt?2. Cô theå trai:Cơ thể trai có cấu tạo như thế nào? Ngoµi: + ¸o trai: líp ngoµi tiÕt vá ®¸ v«i, líp trong  khoang ¸o. + Cã èng hót, èng tho¸t n­íc - Gi÷a: TÊm mang. Trong: th©n trai, ch©n.PhÇn ®Çu cña trai tiªu gi¶m, chØ cßn lç miÖng2. Cô theå trai:Cô kheùp voûB¶n lÒ®éng t¸c ®ãng®éng t¸c më2. Cô theå trai:Muốn mở vỏ trai để quan sát thì phải làm thế nào?Cô kheùp voûB¶n lÒ®éng t¸c ®ãng®éng t¸c mëLuoàn löôõi dao vaøo khe voû ñeå caét cô kheùp voû tröôùc vaø cô kheùp voû sau2. Cô theå trai:Trai chết cơ khép vỏ chết, dây chằn bản lề trai có tính đàn hồi cao vỏ tự mở ra.Trai chết thì mở vỏ, tại sao?1234567891011II- Di chuyeånGiải thích cơ chế giúp trai di chuyểntrong bùn theo chiều mũi tên?Nhê sù thß ra thôt vµo cña ch©n h×nh l­ìi r×u kÕt hîp víi sù ®ãng më vá.III- Dinh döôõngDoøng nöôùc qua oáng huùt vaøo khoang aùo mang theo nhöõng chaát gì vaøo mieäng vaø mang trai?Mang theo thöùc aên vaø khí oxy vaøo mieäng vaø mangTÊm miÖngLç miÖngMangN­íc vµoN­íc raIII- Dinh döôõng- Trai lÊy måi ¨n (th­êng lµ vôn h÷u c¬, ®éng vËt nguyªn sinh) vµ «xi chØ nhê vµo c¬ chÕ läc tõ n­íc hót vµo, vËy ®ã lµ kiÓu dinh d­ìng g×?Thuï ñoängIII- Dinh döôõngTrai hoâ haáp qua boä phaän naøo?Mang Thøc ¨n: vôn h÷u c¬, ®éng vËt nguyªn sinh. Dinh d­ìng kiÓu thô ®éng. H« hÊp qua mang.III- Dinh döôõngIV/Sinh sảnTrai là động vật phân tính hay lưỡng tính?Quá trình sinh sản và phát triển diễn ra như thế nào?-Trai là động vật phân tính.-Trứng non được giữ trong tấm mang. Ấu trùng sống trong mang trai mẹ một thời gian rồi bám vào da và mang cá một vài tuần mới rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.Nghiªn cøu th«ng tin sgk t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo vÞ trÝ t­¬ng øng víi c¸c sè trong s¬ ®å sau?Trai s«ngTrai ®ùcTrøngTheo dßng n­ícTrøng ®· thô tinh B¸m vµo da vµ mang c¸1234IV/Sinh sảnTrai s«ngTrai ®ùcTrøngTheo dßng n­ícTrøng ®· thô tinh B¸m vµo da c¸1234Tinh trïngTrai c¸iÊu trïngTrai con (ë bïn)IV/Sinh sảnÝ nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ?- Được bảo vệ, tăng lượng ôxiCho biết ý nghĩa giai đoạn ấu trùng bám vào mang và da cá?Ấu trùng sống trong mang và da cá được cung cấp oxi và bảo vệ.Trai phaân tính Tröùng phaùt trieån qua giai ñoaïn aáu truøng- Học bài. - Đọc mục em có biết.- Sưu tầm tranh ảnhvật thật một số đại diện của ngành thân mềm.- Nghiên cứu bài 20: Thực hành quan sát thân mềm.Trai coù theå huùt loïc ñöôïc khoaûng 40 lít nöôùc trong 1 ngaøy ñeâm.- Xaø cöø do lôùp ngoaøi cuûa aùo trai tieát ra taïo thaønh. Neáu ñuùng choå voû ñang hình thaønh coù haït caùt rôi vaøo, daàn daàn caùc lôùp xaø cöø moûng taïo thaønh, seõ boïc quanh haït caùt ñeå taïo neân ngoïc trai. Trai soâng cuõng taïo ra ngoïc nhöng nhoû vaø khoâng ñeïp hôn trai caùnh nöôùc ngoït vaø trai ngoïc ôû bieån. Hai loaøi naøy ñang nuoâi caáy laáy ngoïc.Em cã biÕt

Tài liệu đính kèm:

  • ppttrai song.ppt