Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 1 (28)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 1 (28)

Tập đọc - Kể chuyện

Cậu bé thông minh

I. mục tiêu:

A. Tập đọc:

 - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ, bơớc đầu biết đọc phân biệt lời ngơời dẫn chuyện với lời các nhân vật.

 - Hiểu nội dung bài: Câu chuyện ca ngợi sự thông minh, tài trí của một cậu bé.(trả lời đơợc các câu hỏi trong SGK).

B. Kể chuyện:

 - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

 

doc 19 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 1 (28)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1:
Thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2011
Sáng: Chào cờ
Sinh hoạt tập thể
I. Mục tiêu:
 - Nhận xét thời gian nghỉ hè và ôn tập hè.
 - Phơng hớng năm học mới : 2011-2012.
II. Nội dung:
 - Chào cờ, hát Quốc Ca, Đội Ca.
 - Phương hướng năm học mới ( tuần 1 ) 
 _______________________________________ 
Tập đọc - Kể chuyện
Cậu bé thông minh
I. mục tiêu:
A. Tập đọc:
 - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ, bớc đầu biết đọc phân biệt lời ngời dẫn chuyện với lời các nhân vật.
 - Hiểu nội dung bài: Câu chuyện ca ngợi sự thông minh, tài trí của một cậu bé.(trả lời đợc các câu hỏi trong SGK).
B. Kể chuyện:
 - Kể lại đợc từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
II. Đồ DùNG Và HìNH THứC Tổ CHứC:
 - GV: Bảng phụ, tranh minh hoạ.
 - HS: SGK
 - Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
III. CáC HOạT động dạy và học:
1. Giụựi thieọu baứi :
2. Luyeọn ủoùc :
a. GV ủoùc toaứn baứi:
b. GV hửụựng daón HS luyeọn ủoùc, keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ:
* ẹoùc tửứng caõu: 
* ẹoùc tửứng ủoaùn : 
- GV yeõu caàu HS tieỏp noỏi nhau ủoùc 3 ủoaùn trong baứi.
- GV nhaộc nhụỷ HS nghổ hụi ủuựng vaứủoùc ủoaùn vaờn vụựi gioùng thớch hụùp. 
- GV giuựp HS hieồu nghúa cuỷa caực tửứ mụựi xuaỏt hieọn trong tửứng ủoaùn. 
 *ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm.
 *1 HS ủoùc laùi ủoaùn 1.
 *1 HS ủoùc laùi ủoaùn 1.
 *Caỷ lụựp ủoùc ẹT ủoaùn 3.
3. Hửụựng daón tỡm hieồu baứi:
a.GV yeõu caàu HS ủoùc thaàm ủoaùn 1, traỷ lụứi:
- Nhaứ vua nghú ra keỏ gỡ ủeồ tỡm ngửụứi taứi?
- Vỡ sao daõn chuựng lo sụù khi nghe leọnh cuỷa nhaứ vua? 
- Caỷ lụựp vaứGV nhaọn xeựt.
b. GV yeõu caàu HS ủoùc thaàm ủoaùn 2, traỷ lụứi:
- Caọu beự ủaừ laứm caựch naứo ủeồ vua thaỏy leọnh cuỷa ngaứi laứ voõ lớ?
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
c. GV yeõu caàu HS ủoùc thaàm ủoaùn 3, traỷ lụứi:
- Trong cuoọc thửỷ taứi laàn sau, caọu beự yeõu caàu ủieàu gỡ? 
- Vỡ sao caọu beự yeõu caàu nhử vaọy?
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
d. GV yeõu caàu HS ủoùc thaàm caỷ baứi, thaỷo luaọn nhoựm vaứ traỷ lụứi:
- Caõu chuyeọn naứy noựi leõn ủieàu gỡ?
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
4. Luyeọn ủoùc laùi:
- GV choùn ủoùc maóu moọt ủoaùn trong baứi.
- GV chia nhoựm, HS tửù phaõn vai.
- GV toồ chửực cho 2 nhoựm thi ủoùc truyeọn theo vai, GV nhaộc HS ủoùc phaõn bieọt lụứi ngửoứi keồ chuyeọn vụựi lụứi ủoỏi thoaùi cuỷa nhaõn vaọt.
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
5. Hửụựng daón keồ tửứng ủoaùn caõu chuyeọn theo tranh:
a. HS quan saựt laàn lửụùt 3 tranh minh hoaù 3 ủoaùn cuỷa caõu chuyeọn, nhaồm keồ chuyeọn.
b. GV mụứi 3 HS tieỏp noỏi nhau, quan saựt tranh vaứ keồ 3 ủoaùn cuỷa caõu chuyeọn. Trong khi HS keồ, neỏu coứn luựng tuựng GV coự theồ ủaởt caõu hoỷi gụùi yự.
c. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt nhanh theo moọt soỏ yeõu caàu sau:
- Veà noọi dung.
- Veà dieón ủaùt.
- Veà caựch theồ hieọn.
6. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Trong caõu chuyeọn, em thớch ai? Vỡ sao?
- GV ủoọng vieõn, khen ngụùi HS.
- Khuyeỏn khớch HS veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe.
____________________________________
Toán
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
I. mục tiêu:
 - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
II. đồ dùng và các hình thức tổ chức:
 - GV: Bảng phụ
 - HS: Bảng con
 - Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
III. hoạt động dạy và học:
1. Bài cũ : Kiểm tra 
- (B) Viết các số sau : 243, 546, 123, 472
2. Bài mới : Ôn tập 
 * Bài 1/3 ( sgk) 
 - Viết theo mẫu.
- Thực hiện yêu cầu vào bảng 
- Nêu miệng theo dãy.
 Chốt : Cách đọc , viết các số có 3 chữ số.
 * Bài 2/3 ( sgk) 
- HS tiến hành các bước như bài tập1.
Điền dấu > < =
- Thực hiện yêu cầu.
 Chốt : Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém 
 nhau 1 đơn vị.
 * Bài 3/3 ( sgk) 
- HS thực hiện yêu cầu
- Đổi chéo kiểm tra.
- HS trả lời. 
 Chốt : Cách so sánh các số có 3 chữ số.
 * Bài 4/3 (Bảng con)
- HS thực hiện yêu cầu.
+ Để tìm đợc số lớn nhất, bé nhất em làm ntn? 
 Chốt : Chú ý so sánh các số đúng để tìm số đúng theo y/c bài . 
 * Bài 5/3 (Vở)	
- HS tự làm, chữa bài, nhận xét.	 
 Chốt: So sánh để viết các số theo đúng thứ tự.
 3. Củng cố - dặn dò 
 - Bảng con : Viết số: Bốn trăm ba mơi lăm, hai trăm linh tám, chín trăm.
____________________________________
Chiều: Đạo đức
 Kính yêu Bác Hồ (tiết 1)
I. Mục tiêu:
 - Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nớc, dân tộc.
 - Biết đợc tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.
 - Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
II. Tài liệu và phơng tiện:
 Các bài thơ, bài hát, truyện tranh về Bác Hồ.Tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Hoaùt ủoọng 1: Thaỷo luaọn nhoựm
- GV chia nhoựm vaứ giao nhieọm vuù cho caực nhoựm quan saựt caực bửực aỷnh, tỡm hieồu noọi dung vaứ ủaởt teõn cho tửứng aỷnh
- GV yeõu caàu caực nhoựm thaỷo luaọn.
- GV mụứi ủaùi dieọn caực nhoựm leõn giụựi thieọu veà moọt aỷnh.
- GV yeõu caàu caỷ lụựp thaỷo luaọn: Em coứn bieỏt gỡ veà Baực Hoà?
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
- GV keỏt luaọn: 
2.Hoaùt ủoọng 2: Keồ chuyeọn “Caực chaựu vaứo ủaõy vụựi Baực“
- GV keồ chuyeọn.
- GV yeõu caàu HS thaỷo luaọn:
3.Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu veà 5 ủieàu Baực Hoà daùy thieỏu nieõn, nhi ủoàng
- GV yeõu caàu moói HS ủoùc moọt ủieàu Baực Hoà daùy thieỏu nieõn, nhi ủoàng.
- GV chia nhoựm vaứ yeõu caàu HS tỡm moọt soỏ bieồu hieọn cuù theồ cuỷa 1 trong 5 ủieàu Baực Hoà daùy thieỏu nieõn, nhi ủoàng.
- GV yeõu caàu caực nhoựm thaỷo luaọn.
- GV mụứi ủaùi dieọn caực nhoựm leõn trỡnh baứy.
- GV cuỷng coỏ laùi noọi dung 5 ủieàu Baực Hoà daùy thieỏu nieõn, nhi ủoàng.
4.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
______________________________________
Toán (LT)
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
I. Mục tiêu:
 - Củng cố kĩ năng đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
 - Làm đúng bài tập trong vở thực hành. 
II. đồ dùng và hình thức tổ chức:
- GV: Bảng phụ
- HS: Vở thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhõn, nhúm, cả lớp
III. các hoạt động dạy học:
 1, Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu.
 2, Hớng dẫn HS làm bài tập:
 - HS tự làm rồi chữa bài.
Bài 1: viết theo mẫu: HS thi đua nêu kết quả.
Bài 2: viết số thich hợp vào chỗ trống:
a, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248. 
Bài 5: Với các chữ số 1,0,4,5, viết các số có 3 chữ số:
104, 401, 140, 410, 405,450,501, 510 , 504, 540.
IV. củng cố, dặn dò: 
GV và HS hệ thống lại kiến thức.
HS chuẩn bị bài sau: Cộng, trừ các số có ba chữ số(không nhớ).
_____________________________________
Tự nhiên xã hội
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
I. Mục tiêu:
 - Nêu đợc tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp.
 - Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp trên tranh vẽ.
II. đồ dùng và hình thức tổ chức:
 -GV: Tranh, ảnh
 -HS: Vở bài tập
 -Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
III. đồ dùng và hình thức tổ chức:
1.Hoaùt ủoọng 1: THệẽC HAỉNH CAÙCH THễÛ SAÂU
*Bửụực 1: Troứ chụi
- GV cho caỷ lụựp cuứng thửùc hieọn ủoọng taực: “ Bũt muừi nớn thụỷ “
- GV hoỷi veà caỷm giaực cuỷa caực em sau khi nớn thụỷ.
*Bửụực 2: laứm vieọc caỷ lụựp
- GV goùi HS leõn trửụực lụựp thửùc hieọn ủoọng taực thụỷ saõu nhử hỡnh 1.
- GV yeõu caàu caỷ lụựp ủửựng taùi choó ủaởt moọt tay leõn ngửùc vaứ cuứng thửùc hieọn hớt vaứo thaọt saõu vaứ thụỷ ra heỏt sửực.
- GV hửụựng daón HS vửứa laứm vửứa theo doừi cửỷ ủoọng phoàng leõn, xeùp xuoỏng cuỷa loàng ngửùc khi caực em hớt vaứo vaứ thụỷ ra ủeồ traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
 + Nhaọn xeựt veà sửù thay ủoồi cuỷa loàng ngửùc khi hớt vaứo thaọt saõu vaứ thụỷ ra .
 + So saựnh loàng ngửùc khi hớt vaứo, thụỷ ra bỡnh thửụứng vaứ khi thụỷ saõu.
 + Neõu ớch lụùi cuỷa vieọc thụỷ saõu.
- GV keỏt luaọn. 
2.Hoaùt ủoọng 2: LAỉM VIEÄC VễÙI SGK
* Bửụực 1: 
- GV yeõu caàu HS quan saựt hỡnh 2. HS thửùc haứnh hoỷi – ủaựp.
* Bửụực 2: 
- GV mụứi HS leõn hoỷi- ủaựp trửụực lụựp.
- GV giuựp HS hieồu cụ quan hoõ haỏp laứ gỡ vaứ chửực naờng cuỷa tửứng boọ phaọn cuỷa cụ quan hoõ haỏp.
- GV keỏt luaọn.
- GV lieõn heọ thửùc teỏ:Traựnh khoõng ủeồ dũ vaọt nhử thửực aờn, nửụực uoỏng, vaọt nhoỷ,  rụi vaứo ủửụứng thụỷ.
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS chuaồn bũ baứi tieỏp theo.
Thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2011
Sáng: Tập đọc
Hai bàn tay em
I. Mục tiêu:
 - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ, giữa các dòng thơ.
- Hiểu nội dung: Hai bàn tay em rất đẹp, rất có ích, rất đáng yêu.(trả lời đợc các câu hỏi trong SGK và thuộc 2-3 khổ thơ trong bài)
II. đồ dùng và các hình thức tổ chức:
-GV: Bảng phụ, tranh minh hoạ.
-HS: SGK
-Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
III. các hoạt động dạy học:
A. BàI Cũ
ế- 3 HS tieỏp noỏi nhau keồ laùi 3 ủoaùn caõu chuyeọn Caọu beự thoõng minh vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi veà noọi dung moói ủoaùn. 
B-BAỉI MễÙI:
1.Giụựi thieọu baứi:
2.Luyeọn ủoùc:
a.GV ủoùc baứi thụ.
b.GV hửụựng daón HS luyeọn ủoùc keỏt hụùp giaỷi nghúatửứ:
*ẹoùc tửứng doứng thụ:
*ẹoùc tửứng khoồ thụ:
- GV toồ chửực cho HS ủoùc noỏi tieỏp , GVnhaộc nhụỷ HS ngaột nghổ hụi ủuựng, tửù nhieõn vaứ theồ hieọn tỡnh caỷm qua gioùng ủoùc.
- GV giuựp HS hieồu nghúa caực tửứ ngửừ mụựi trong tửứng khoồ thụ.
*ẹoùc tửứng khoồ thụ trong nhoựm:
*Caỷ lụựp ủoùc 
3.Hửụựng daón tỡm hieồu baứi:
- GV yeõu caàu HS ủoùc ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
 + Hai baứn tay beự ủửụùc so saựnh vụựi gỡ?
 + Hai baứn tay thaõn thieỏt vụựi beự nhử theỏ naứo?
 + Em thớch nhaỏt khoồ thụ naứo? Vỡ sao?
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
4.Hoùc thuoọc loứng baứi thụ:
- GV hửụựng daón HS ủoùc thuoọc loứng taùi lụựp tửứng khoồ vaứ caỷ baứi.
- GV toồ chửực cho HS thi ủoùc thuoọc loứng baứi thụ.
5.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS veà nhaứ tieỏp tuùc HTL vaứ ủoùc cho ngửụứi thaõn nghe.
 __________________________________________
Toán
Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
I. mục tiêu:
- Biết cách làm tính cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.
II. đồ dùng và hình thức tổ chức:
-GV: Bảng phụ
-HS: Bảng con
-Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
III. các hoạt động dạy học: 
1.Hoạt động 1 : Kiểm tra.
- Bảng con .Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 490 đến 500 .
2. Hoạt động 2 : Ôn tậ ... : Bảng phụ
- HS: Bảng con
- Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
iii. các hoạt động dạy học
1.Giụựi thieọu baứi:
2.Hửụựng daón nghe – vieỏt:
a.Hửụựng daón HS chuaồn bũ:
- GV ủoùc 1 laàn baứi thụ. GV yeõu caàu HS ủoùc laùi baứi thụ.
- GV giuựp HS naộm noọi dung baứi thụ:
 + Khoồ thụ 1 noựi ủieàu gỡ?
 + Khoồ thụ 2 noựi ủieàu gỡ?
- GV giuựp HS nhaọn xeựt:
- GV hửụựng daón HS vieỏt baỷng con nhửừng tieỏng deó vieỏt sai.
b.ẹoùc cho HS vieỏt:
- GV ủoùc tửứng doứng thụ. GV theo doừi, uoỏn naộn.
c.Chaỏm, chửừa baứi:
- GV toồ chửực cho HS tửù chửừa loói: 2 em cuứng baứn ủoồi taọp nhau.
- GV chaỏm 5 – 7 baứi. GV nhaọn xeựt.
3. Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ:
a.Baứi taọp 2:
- GV neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp. GV mụứi HS leõn baỷng thi ủieàn vaàn nhanh.
- Caỷ lụựp laứm vaứo nhaựp. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
- GV yeõu caàu HS laứm baứi .
b.Baứi taọp 3 :
- GV yeõu caàu HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi 3b. GV yeõu caàu HS laứm vaứo baỷng con.
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt. GV yeõu caàu HS laứm baứi.
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- GV nhaộc nhụỷ HS khaộc phuùc nhửừng thieỏu xoựt trong vieọc chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp, tử theỏ vieỏt, chửừ vieỏt, chớnh taỷ, giửừ vụỷ saùch, ..
______________________________________
Toán
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
i. mục tiêu
- Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm ).
- Tính đợc độ dài đờng gấp khúc.
ii. đồ dùng, hình thức dạy học
- GV: Bảng phụ
- HS: Bảng con
- Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
iii. các hoạt động dạy học
1.Hoạt động 1 : Kiểm tra 
 - Bảng + Đặt tính rồi tính. 666 - 333
 25 + 721 	 
 + Nêu cách thực hiện phép cộng?
 2.Hoạt động 2 : Dạy bài mới 
 HĐ2.1 Giới thiệu phép cộng 435 + 127
 HĐ2.2. Giới thiệu phép cộng 256 + 162
 - GV nêu phép cộng – HS đọc 
 - Tương tự phép tính vừa làm HS đặt tính , tính vào bảng con.
 - 1 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét.
 - Nêu lại cách thực hiện phép tính? 
 + Phép cộng này có điểm gì giống phép cộng ở VD 1?
 + Phép cộng này có nhớ ở hàng nào ? 
GV chốt : Đây là phép cộng có nhớ 1 lần sang hàng trăm, khi thực hiện phép cộng có nhớ cần chú ý nhớ sang hàng đứng liền trước nó.
 3.HĐ 3: Luyện tập - Thực hành 
* Bài 1/5 (SGK)
GV hd: Cộng số có 3 chữ số có nhớ 1 lần sang hàng chục.
* Bài 2/5 (SGK)
 GVhd : Cộng số có 3 chữ số, có nhớ 1 lần sang hàng trăm.
* Bài 5/5 (SGK)
 + Dòng 1 em điền số nào ? Vì sao?
* Bài 3/5 (Bảng con)
GV hdt : Thực hiện phép cộng: Đặt tính, tính 
từ phải sang trái.
* Bài 4/5 ( Vở)
 GVhd : Cách tính độ dài đường gấp khúc
3. Củng cố - dặn dò 
 - Đặt tính rồi tính. 236 + 147; 184 + 223
 - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 ______________________________________________
 Chiều: Tiếng việt (LT)
 LTVC: Ôn về từ chỉ sự vật- So sánh
i. Mục tiêu
- Củng cố về các từ chỉ sự vật, tìm câu so sánh.
ii. đồ dùng và hình thức dạy học
-GV: Bảng phụ
-HS: Vở thực hành
-Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
iii. hoạt động dạy học
 1, Giới thiệu bài
 2, Hớng dẫn HS làm bài tập:
 Bài1: GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS nắm yêu cầu
 HS đọc khổ thơ và tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ
 Bài 2: GV đa bảng phụ ghi bài tập, hướng dẫn HS nắm yêu cầu.
 1 HS lên bảng. HS ở dưới làm bài vào vở.
 GV và cả lớp cùng chữa bài.
IV. Củng cố - Dặn dũ: 
GV và HS hệ thống lại kiến thức.
HS về ôn lại các bài đã học.
_________________________________
 Tin học
GV bộ mụn dạy
 _____________________________________
 Toán (LT)
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
I. Mục tiêu:
 - Củng cố kĩ năng tính cộng các số có 3 chữ số(có nhớ một lần)
 - Củng cố kĩ năng tính độ dài đờng gấp khúc.
 - HS có ý thức tự luyện tập.
ii. đồ dùng và hình thức tổ chức
-GV: Bảng phụ
-HS: Vở thực hành Toán
-Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
iii. Các hoạt đông dạy học
1. Giới thiệu bài :
2. Hướng dẫn HS làm bài tập : 
 - Làm bài tập 1, 2 ( tr5 )
 - Yờu cầu HS tự suy nghĩ làm bài cỏ nhõn.
 - GV theo dừi, hớng dẫn giỳp đỡ HS yếu kộm hoàn thành bài tập.
 - GV nhận xột, chốt kết quả đỳng.
Bài 3: Điền số?
 -2 HS lên bảng làm, dới lớp theo dõi, chữa bài.
Bài 4 : Độ dài đờng gấp khúc đó là :
 122 + 214 + 170 = 506 (cm)
 Đáp số :506 cm
iv. củng cố dặn dò
 - Nhận xột tiết học
- Yờu cầu HS về nhà ụn lại bài tập đó học 
 ____________________________________________
 Thứ sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2011
Sáng: Tập làm văn
Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
I. Mục tiêu:
 - Trình bày đợc một số thông tin về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh (BT1)
 - Điền đúng nội dung vào mẫu Đơn xin cấp thẻ đọc sách (BT2)
ii. đồ dùng và hình thức tổ chức
- GV: Mẫu đơn
- HS: Vở bài tập
- Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
iii. hoạt động dạy học
1.Giụựi thieọu baứi :
 Tieỏp theo baứi taọp ủoùc hoõm trửụực – baứi ẹụn xin vaứo ẹoọi, trong tieỏt TLV hoõm nay, caực em seừ noựi nhửừng ủieàu em ủaừ bieỏt veà toồ chửực ẹoọi TNTP/HCM. Sau ủo,ự caực em seừ taọp ủieàn ủuựng noọi dung vaứo moọt maóu ủụn in saỹn – ẹụn xin caỏp theỷ ủoùc saựch.
2.Hửụựng daón laứm baứi taọp :
a.Baứi taọp 1: 
- GV yeõu caàu HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- GV neõu: Toồ chửực ẹoọi TNTP/HCM taọp hụùp treỷ em thuoọc caỷ ủoọ tuoồi nhi ủoàng laón thieỏu nieõn.
- GVứ yeõu caàu HS trao ủoồi nhoựm ủeồ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- GV mụứi ủaùi dieọn caực nhoựm noựi veà toồ chửực ẹoọi.
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
b.Baứi taọp 2: 
- GV yeõu caàu HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- GV giuựp HS neõu hỡnh thửực cuỷa maóu ủụn xin caỏp theỷ ủoùc saựch. 
- GVứ yeõu caàu HS vieỏt vaứo maóu ủụn.
- GV mụứi HS ủoùc baứi vieỏt.
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt.
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ :
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- GV yeõu caàu HS nhụự maóu ủụn, thửùc haứnh ủieàn chớnh xaực vaứo maóu ủụn.
___________________________________________
Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu:
 - Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).
ii. đồ dùng và hình thức dạy học
- GV: Bảng phụ
- HS: Bảng con
- Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp.
iii. các hoạt động dạy học
1.Hoạt động 1 : Kiểm tra 
- Đặt tính rồi tính : 463 + 218 ; 75 + 374	 + Nêu cách thực hiện phép tính thứ 2?
 2.Hoạt động 2 : Luyện tập 
 * Bài 1/6 (SGK)
HS nêu yêu cầu, tự tính kết quả vào sgk.
- Đổi vở để kiểm tra.
- Nêu cách cộng.
 GV chốt : Cộng số có 2,3 chữ số không nhớ, có nhớ một lần.
 *Bài 4/6 ( SGK)
 + Nêu cách nhẩm 400 + 50 =	
 100 - 50 =
- HS trả lời.
- HS tự điền kết quả mỗi phép tính.
 GV chốt : Cách nhẩm +,- số tròn chục hoặc dạng 515 – 15 = 500
 * Bài 2/ 6 (Vở)
 + Nhận xét các phép cộng vừa làm?
 + Nêu cách thực hiện phép cộng 
 168 + 53 ?
 GV chốt : Đặt tính thẳng cột và xác định phép cộng có nhớ sang hàng nào để cộng đúng.
 * Bài 3/6 ( Vở)
HS làm vở
Đọc bài giải - nhận xét.
 GV chốt : Đọc kỹ đề, xác định đúng dạng toán, giải đúng 
* Bài 5/6 (Thực hành)
 + Bài yêu cầu ghép hình gì ? 
 + Nêu cách ghép ? 
 GV chốt : Lấy đúng các hình và chọn cách ghép đúng, nhanh.
3. Củng cố - dặn dò 
- Đặt đề toán giải bằng phép cộng 854 + 63 
- GV nhận xét chung giờ học.
 ___________________________________________
Tiếng anh
 GV bộ mụn dạy
 ____________________________________________
Tiếng anh
 GV bộ mụn dạy
 ________________________________________________________
Chiều: Thể dục
Ôn đội hình đội ngũ
TRò CHƠI: KếT BạN
I. Mục tiêu:
 - HS biết các khẩu lệnh để thực hiện tốt các động tác đội hình đội ngũ.
II. Địa điểm và hình thức tổ chức:
 - Sân trường sạch sẽ
 - Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm, cả lớp.
II. Nội dung:
A. Phần mở đầu:
- GV tập trung lớp, giúp đỡ lớp trưởng tập hợp báo cáo.
- GV phổ biến nội dung theo yêu cầu giờ học
- Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhịp. 
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc.
* Chơi trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
B. Phần cơ bản 
a. Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng ngiêm, nghỉ, dàn hàng, cách chào báo cáo, xin ra vào lớp.
b. Chơi trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy.
C. Phần kết thúc 
- Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài. 
- GV giao bài tập về nhà:
- Ôn động tác đi ai tay chống hông (dang ngang).
___________________________________
Tự nhiên xã hội
Nên thở nh thế nào?
Mục tiêu
 - Hiểu đợc cần thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh.
 - Nếu hít thở không khí có nhiều khói bụi sẽ hại cho sức khoẻ.
đồ dùng và hình thức tổ chức:
- GV: Tranh, ảnh
- HS: Vở bài tập
- Hình thức tổ chức: Cỏ nhõn, nhúm, cả lớp
iii. các hoạt động dạy:
1.Hoaùt ủoọng 1: THAÛO LUAÄN NHOÙM
- GV hửụựng daón HS laỏy gửụng ra soi ủeồ quan saựt phớa trong muừi cuỷa mỡnh.
- GV ủaởt caõu hoỷi:
+ Khi bũ soồ muừi, em thaỏy coự gỡ chaỷy ra tửứ hai loó muừi?
+ Haống ngaứy, duứng khaờn saùch lau phớa trong muừi, em thaỏy treõn khaờn coự gỡ?
+ Taùi sao thụỷ baống muừi toỏt hụn thụỷ baống mieọng?
- GV giaỷng giaỷi.
- GV keỏt luaọn: Thụỷ baống muừi laứ hụùp veọ sinh, coự lụùi cho sửực khoeỷ, vỡ vaọy chuựng ta neõn thụỷ baống muừi.
2.Hoaùt ủoọng 2: LAỉM VIEÄC VễÙI SGK
* Bửụực 1: Laứm vieọc theo caởp
- GV yeõu caàu HS quan saựt hỡnh 3, 4, 5 vaứ thaỷo luaọn theo caực gụùi yự sau:
+ Bửực tranh naứo theồ hieọn khoõng khớ trong laứnh, bửực tranh naứo theồ hieọn khoõng khớ coự nhieàu khoựi buùi?
 + Khi ủửụùc thụỷ ụỷ nụi coự khoõng khớ trong laứnh baùn caỷm thaỏy theỏ naứo?
 + Neõu caỷm giaực cuỷa baùn khi phaỷi thụỷ khoõng khớ coự nhieàu khoựi, buùi?
* Bửụực 2: Laứm vieọc caỷ lụựp
- GV mụứi HS leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn.
- GV yeõu caàu HS cuứng suy nghú vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi:
 + Thụỷ khoõng khớ trong laứnh coự lụùi gỡ?
 + Thụỷ khoõng khớ coự nhieàu khoựi, buùi coự haùi gỡ?
- GV keỏt luaọn.
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS chuaồn bũ baứi tieỏp theo.
____________________________________________
Sinh hoạt
Kiểm điểm nề nếp trong tuần
 I. Ôn định tổ chức
II. Nội dung:
* Lớp trưởng, tổ trửơng các tổ báo cáo về tình hình học tập của lớp tuần vừa qua (ưu điểm, tồn tại)
- GV nhận xét chung
 * GV nhắc nhở công việc tuần 2:
 - Duy trì nề nếp đã đạt đợc, khắc phục những tồn tại.
 - Phát huy tính tự giác học tập
 * Sinh hoạt văn nghệ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 1 lop 3 Tra ngang.doc