Giáo án Lớp 3 Tuần 2 - Trường TH Lộc Hòa

Giáo án Lớp 3 Tuần 2 - Trường TH Lộc Hòa

VẼ TRANG TRÍ.

VỄ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM.

I/Mục tiêu:

-HS tìm hiểu cách trang trí đường diềm .

- Cách vẽ tiếp hoạ tiêt và vẽ màu đường diềm.

-Hoaøn thaønh caùc baøi taäp ôû lôùp

- HS khaù gioûi : Veõ ñöôïc hoïa tieát caân ñoái , toâ maøu ñeàu phuø hôïp

II/Chuẩn bị:

+Gviên:Một vài đồ vật có trang trí đường diềm (đơn giản,đẹp)

-Bài mẫu đường diềm chưa hoàn chỉnh và đã hoàn chỉnh (to).

-Hình gợi ý cách vẽ.

-Bài vẽ của HS năm trước.

+Học sinh:-Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ.

 

doc 36 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 01/07/2017 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 2 - Trường TH Lộc Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ ngày 25 tháng năm 2010
VẼ TRANG TRÍ.
VỄ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM.
I/Mục tiêu:
-HS tìm hiểu cách trang trí đường diềm .
- Cách vẽ tiếp hoạ tiêt và vẽ màu đường diềm.
-Hoaøn thaønh caùc baøi taäp ôû lôùp
- HS khaù gioûi : Veõ ñöôïc hoïa tieát caân ñoái , toâ maøu ñeàu phuø hôïp
II/Chuẩn bị:
+Gviên:Một vài đồ vật có trang trí đường diềm (đơn giản,đẹp)
-Bài mẫu đường diềm chưa hoàn chỉnh và đã hoàn chỉnh (to).
-Hình gợi ý cách vẽ.
-Bài vẽ của HS năm trước.
+Học sinh:-Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ.
-Bút chì, màu vẽ.
II/Các hoạt động Dạy-Học:
-Giới thiệu bài: GV dùng các đồ vật có trang trí đường diềm.
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
*Hoạt động 1:
Cho HS quan sát nhận xét.
GV giới thiệu đường diềm và tác dụng của chúng
-HS quan sát và GV cho biết tác dụng của chúng
những hoạ tiết hình hoa là cách điệu được sắp xếp nhắc lại,xen kẽ,lặp đi,lặp lại nối tiếp kéo dài
thành đường diềm để trang trí đồ vật đẹp hơn.
-Sau cho HS xem 2 mẫu đường diềm đã chuẩn bị (đường diềm chưa hoàn chỉnh) và đặt câu hỏi gợi ý.
+Em có nhận xét gì về hai đường diềm này?
+Có những hoạ tiết ở đường diềm?
+Các hoạ tiết được sắp xếp ntn?
+Đường diềm chưa hoàn chỉnh còn thiếu hoạ tiết gì?
+Những màu nào được vẽ trên đường diềm?
*Sau khi HS trả lời các câu hỏi GV bổ sung và nêu y/c của bài này là vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu hoàn chỉnh đường diềm.
*Hoạt động 2:Cách vẽ hoạ tiết.
-GV Y/c HS quan sát hình ở vở tập vẽ 3 và chỉ cho các em những hoạ tiết đã có ở đường diềm để ghi nhớ và vẽ thực hành.
-GV HD mẫu lên bảng cách vẽ tiếp hoạ tiết để HS quan sát.
*Các em lưu ý:
+Cách phác hoạ trục để vẽ hoạ tiết đối xứng cho đều và cân đối.
+Khi vẽ cần phác hoạ nét nhẹ trước để có thể tẩy
sửa hoặc có thể vẽ laị .
+Có thể cho HS xem lại hình gợi ý cách vẽ và chỉ cho HS thấy cách làm bài từ hình chưa xong đến hình đã hoàn chỉnh.
+Tiếp tục HD cách vẽ màu vào đường diềm -Chọn màu thích hợp có thể dùng 3-4 màu,các hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu nên vẽ màu nền;màu hoạ tiết khác nhau về độ đậm nhạt.
-Chọn màu trong sáng,hài hoà.
*Hoạt động 3: Thực hành.
-GV y/c HS :vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm phần thực hành ở vở bài tập vẽ 3.
+Vẽ hoạ tiết đêu,cân đối.
+Chọn màu thích hợp,hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu.Màu đường diềm có đậm nhạt.
-Khi HD thực hành GV đi từng bàn để quan sát và HD bổ sung.
*Hoạt động 4:Nhận xét đánh giá.
-GV gợi ý HS nhận xét,xếp loại bài vẽ.
-Nhận xét chung tiết học.Khen ngợi động viên HS vẽ đẹp.
*Dặn dò:Về nhà xem lại bài.
Chuẩn bị cho bài học sau:quan sát hình dáng 1 số loại hoa
quả.
-Quan sát,nhận xét.
-Theo dõi.
-1 cáihoàn chỉnh,1 cái chưa.
-Hoa ,vòng tròn.
-Cân đối.
-Hoạ tiết hoa.
-Vàng,xanh.
-HS nghe
-Quan sát hình vẽ ở vở tập vẽ 3.
 -Qua sát cách vẽ.
-Vẽ tiếp hoạ tiết phần thực hành ở vở bài tập 3.
HS khaù gioû : Veõ ñöôïc hoïa tieát caân ñoái , toâ maøu ñeàu phuø hôïp
AÂM NHAÏC
HOÏC HAÙT: BAØI QUOÁC CA VIEÄT NAM (tt)
TIEÁT 2
I MUÏC TIEÂU:
 - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca.
 - Coù yù thöùc nghieâm trang khi chaøo côø.
 - Giaùo duïc HS töï haøo veà truyeàn thoáng daân toäc, tình yeâu ñaát nöôùc.
 - HS khaù gioûi : Bieát haùt ñuùng giai ñieäu
II. CHUAÅN BÒ:
Maùy,baêng haùt maãu, ..
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
OÅân ñònh lôùp: Nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén.
Kieåm tra baøi cuõû: Khoâng
Baøi môùi: GV ghi töïa ñeà leân baûng.
 HS nhaéc töïa
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Hoaït doäng 1: Daïy baøi haùt Quoác ca Vieät Nam
GV cho HS laïi lôøi 1
- GV haùt maãu hoaëc cho HS nghe baêng haùt maãu.
- GV HS ñoàng thanh ñoïc lôøi 2 .
GV chia caâu baøi haùt
- GV cho HS khôûi ñoäng gioïng.
- Taäp haùt töøng caâu.
+ GV haùt maãu caâu 1 sau ñoù ñaøn giai ñieäu caâu naøy 2-3 laàn, yeâu caàu HS nghe vaø nhaãm theo. 
+ GV haùt maãu caâu 2 , baét nhòp HS haùt.
Sau ñoù gv cho HS noái 2 caâu laïi .
GV chæ ñònh 1-2 em haùt laïi 2 caâu naøy.
GV höôùng daãn caùc caâu coøn laïi töông töï nhö caâu 1 vaø caâu 2.
GV chuù yù nhaéc HS ngaân cho ñuû phaùch.
- Sau khi taäp xong baøi haùt cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt.
GV söûa sai cho HS. Nhaän xeùt
GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp vôùi voã tay theo phaùch.
-GV yeâu caàu töøng nhoùm, caù nhaân haùt keát hôïp vôùi voã tay.
Nhaän xeùt vaø tuyeân döông.
Yeâu caàu haùt ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt Quoác Ca Vieät Nam
- HS thöïc hieän. 
- Laéng nghe.
- Ñoïc lôøi ca.
- Chuù yù quan saùt.
- HS khôûi ñoäng gioïng.
- Caû lôùp nghe vaø haùt theo ñaøn .
- 1-2 trình baøy.
- HS thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa GV
- Chuù yù.
- Caû lôùp thöïc hieän
HS laéng nghe vaø thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa GV.
- Töùng nhoùm vaø caù nhaân thöïc hieän.
- HS haùt ñuùng giai ñieäu
Cuûng coá: - GV yeâu caàu caû lôùp haùt toaøn baøi haùt..HS thöïc hieän.
Daën doø: Veà nhaø tieáp tuïc taäp haùt ñeå thuoäc lôøi ca vaø haùt töï nhieân, roõ lôøi hôn.Chuaån bò baøi keá.
 Thứ hai ngày 23.thág 8.năm 2010
TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN
AI COÙ LOÃI?
I/ Yeâu Tieâu:
Kiến thức: Ñoïc ñuùng,raønh maïch,biết ngaét, nghæ hôi ñuùng sau daáu caâu, caùc cuïm töø. Bước đầu biết phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
Kĩ năng: Hiểu ý nghĩa : Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn.(TL được các câu hỏi trong SGK
Thái độ:Biết tin yêu và nhường nhịn bạn bè.
Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh minh hoạ
II/Chuaån bò:
Tranh veõ tieát keå chuyeän SGK phoùng lôùn
III/Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh:
Kieåm tra: 
-Kieåm tra “Hai ban tay em”
-Nhaän xeùt chung
Baøi môùi:
a.Gtb: Ghi töïa leân baûng “Ai coù loãi”.
b. Luyeän ñoïc:
-Ñoïc maãu laàn 1:-Höôùng daãn luyeän ñoïc – keát hôïp giaûi nghóa töø:
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc töøng caâu caû baøi vaø luyeän phaùt aâm töø khoù.
GV quan sửa sai
-Ñoïc ñoaïn vaø giaûi nghóa töø: 
ÞKieâu caêng:cho mình hôn ngöôøi khaùc.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc ñoaïn 2, 3, ÞHoái haän: 
ÞCan ñaûm:
ÞNgaây:
-Ñoïc laïi baøi 1 löôït: Noái tieáp nhau theo ñoaïn ñeán heát baøi.(2 nhoùm)
* Höôùng daãn tìm hieåu baøi:
Ñoaïn 1:
? Caâu chuyeän keå veà ai ?
? Vì sao hai baïn nhoû giaän nhau?
Ñoaïn 3:
?Vì sao En-ri-coâ hoái haän vaø muoán xin loãi Coâ-reùt-ti?
? En-ri-coâ coù ñuû can ñaûm ñeå xin loãi Coâ-reùt-ti khoâng?
Y/c: hoïc sinh ñoïc tieáp ñoaïn 4 vaø5:
? Hai baïn ñaõ laøm laønh vôùi nhau ra sao?
? Boá ñaõ traùch En-ri-coâ nhö theá naøo ?
? En-ri-coâ vaãn coù ñieåm ñaùng khen, ñoù laø ñieåm gì?
? Coøn Coâ-reùt-ti coù gì ñaùng khen?
Þ GDTT: Toân troïng vaø bieát naâng niu tình baïn.
*Luyeän ñoïc laïi baøi:
-Luyeän ñoïc ñoaïn theå hieän ñoái thoaïi cuûa hai baïn En-ri-coâ vaø Coâ-reùt-ti .(Ñoaïn 3, 4, 5) Thi ñua ñoïc noái tieáp theo nhoùm.
Tiết 2
KEÅ CHUYEÄN
Thöïc haønh keå chuyeän:
Chia nhoùm ,quan saùt tranh kể lại câu chuyện caùc nhoùm thảo luận kể nối tiếp. hs kể cá nhân
-Nhaän xeùt tuyeân döông, boå sung). 4.Cuûng coá :
-Qua phaàn ñoïc vaø hieåu baøi em ruùt ra ñöôcï baøi hoïc gì?
 5.Daën doø-Nhaän xeùt:
Nhaän xeùt chung tieát hoïc. 
-2 hoïc sinh leân baûng 
-Hoïc sinh lắng nghe
-Moãi hoïc sinh ñoïc töøng caâu ñeán heát baøi.
-Moãi hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn.
-5 hoïc sinh luyeän ñoïc (keát hôïp giaûi nghóa töø theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân ).
-Ñoïc noái tieáp theo nhoùm.
-Tieác vì ñaõ troùt laøm vieäc aáy 
-Khoâng sôï nguy hieåm, khoâng sôï xaáu hoå
-Ñôø ngöôøi ra khoâng bieát phaûi laøm gì 
-Hai nhoùm thi ñua: N1-3
N 2-4 .Hoïc sinh nhaän xeùt 
-1 hoïc sinh ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
-En-ri-coâ vaø Coâ-reùt-ti.
-Coâ-reùt-ti voâ tình ñuïng tay cuûa En-ri-coâ vaø En-ri-coâ coá yù traû thuø
-1 hoïc sinh ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
-Caûm thaáy mình coù loãi vaø thöông baïn vì baïn bieát giuùp ñôõ meï.
-Khoâng ñuû can ñaûm.
-1 hoïc sinh ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm
-Ra veà Coâ-reùt-ti coá yù ñi theo baïn laøm hoaø, En-ri-coâ raát xuùc ñoäng vaø oâm chaàm laáy baïn.
-Bieát hoái haän veà vieäc laøm, thöông baïn, xuùc ñoäng, oâm baïn
-Bieát quí troïng tình baïn, hieàn haäu vaø ñoä löôïng
Hs quan saùt tranh kể lại câu chuyện.
-Xung phong
-Lôùp nhaän xeùt – boå sung
-Hoïc sinh keå theo y/c cuûa giaùo vieân 
Bieát quyù troïng tình baïn. Nhöôøng nhòn vaø tha thöù cho nhau. Duõng caûm nhaän loãi khi bieát mình maéc loãi.Khoâng neân nghó xaáu veà baïn
Veà nhaø ñoïc laïi baøi, TLCH vaø taäp keå laïi caâu chuyeän.
TOAÙN: 
TRÖØ CAÙC SOÁ COÙ BA CHÖÕ SOÁ (coù nhôù moät laàn)
I/Muïc tieâu:
Kiến thức: Bieát thöïc hieän pheùp tính tröø coù ba chöõ soá( coù nhôù 1 laàn,ở hàng chục hoặc hàng trăm)
Kĩ năng: aùp duïng ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính tröø.
Thaùi ñoä;Coù yù thöùc caån thaän vaø chính xaùc khi laøm toaùn.
II/Chuaån bò:
III/ Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh:
Kieåm tra:
Goïi HS leân baûng GV ra BT
-Nhaän xeùt ghi ñieåm. NXC .
3.Baøi môùi :
a.Gtb: 
b. Höôùng daãn baøi hoïc:
-Giôùi thieäu pheùp tröø : 432 – 215 = ?
-2 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 12 tröø 
5baèng 7, vieát 7 nhôù 1
217 -1 theâm 1 baèng 2, 3 tröø 2 
 baèng1, vieát 1
4 tröø 2 baèng 2, vieát 2
*Giaùo vieân höôùng daãn :
? Chuùng ta baét ñaàu tính töø haøng naøo?
-2 khoâng tröø ñöôïc 5 ta phaûi laøm theá naøo?
*Löu yù: Caùch traû khi möôïn ñeå tröø, theâm 1 vaøo haøng tröôùc cuûa soá tröø vöøa möôïn, roài thöïc hieän tröø bình thöôøng, tieáp tuïc ñeán heát .
-Pheùp tính thöù 2: 627- 143 =?
-Giaùo vieân höôùng daãn töông töï :(Löu yù laàn naøy pheùp tính coù nhớ moät laàn ôû haøng ôû haøng traêm)
627- 143 = 484
C. Luyeän taäp thöïc haønh: 
Baøi 1:HS laøm baûng con
-Neâu yeâu caàu baøi toaùn 
-Theo doõi nhaän xeùt, giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu.
Baøi 2: Thöïc hieän töông töï BT1(3 PT daàu) 
Baøi 3: Ñoïc yeâu caàu:
-Giaùo vieân treo toùm taét leân baûng, hoïc sinh döïa vaøo toùm taét neâu baøi toaùn.
? Baøi toaùn cho ta bieát gì?
-Toång soá tem hai baïn laø bao nhieâu?
-Trong ñoù baïn Bình coù bao nhieâu con tem ? -Baøi toaùn hoûi gì?
-Chöõa baøi vaø chaám ñieåm 1 soá vôû.
 4.Cuûng coá-Daën doø :
 -HS nhaéc laïi baøi
-Nhaän xeùt chung tieát hoïc 
Daën HS veà nhaø xem laïi baøi.
-3 hoïc sinh leân baûng 
-Hoïc s ...  chöõ caùi ñaàu caâu, vieát hoa.
-Vieát b.con, 
-Trình baøy vôû vaø ghi baøi
-Ñoûi vôû – nhoùm ñoâai2
HS laøm nhoùm
HS laøm Caâu a
- 
-Daùn leân baûng taäp cuûa caùc nhoùm, caû lôùp cuøng nhaän xeùt, boå sung, söûa sai.
TOAÙN: 
 OÂN TAÄP CAÙC BAÛNG CHIA.
I/Yeâu caàu:
Thuoäc caùc baûng chia (chia cho 2,3,4,5)
Bieát tính nhaåm thöông cuûa caùc so átroøn traêm khi chia cho 2,3,4.
Coù yù thöùc caån thaän vaø chính xaùc khi laøm baøi.
II/Chuaån bò:
III/ Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh:
2.Kieåm tra:
-Kieåm tra baûng nhaân- Nhaän xeùt chung 
3.Baøi môùi :
a.Gtb: 
b.Vaøo baøi:
-T/c cho hoïc sinh thi ñua ñoïc thuoäc loøng caùc baûng chia 2, 3, 4, 5.
-Y/c hoïc sinh laøm baøi taäp 1a. Sau ñoù cho hoïc sinh ñoåi vôû kieåm tra cheùo.
Baøi 2:
-Thaûo luaän thöïc hieän chia nhaåm:
-Höôùng daãn : 2 traêm : 2 baèng caùch nhaåm 
2 : 2 = 1; vaäy 2 traêm : 2 =1 traêm
-Nhaän xeùt, boå sung 
Baøi 3: Ñoïc ñeà:
24 caùi coác xeáp ñeàu vaøo 4 dóa coù nghóa laø nhö theá naøo ?
? Baøi toaùn hoûi gì?
-Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm.
4.Cuûng coá: 
-Ñoïc baûng chia
5.Daën doø – Nhaän xeùt : 
-Nhaän xeùt chung tieát hoïc 
-3hoïc sinh leân baûng 
-Nhaéc töïa
-Laøm baøi vaø kieåm tra theo nhoùm ñoâi
-2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm V
-Nhaän xeùt vaø söûa sai baøi cuûa baïn 
-Nghóa laø chia 24 caùi coác thaønh 4 phaàn baèng nhau
-Soá coác trong moãi hoäp?
Giaûi
 Moãi hoäp coù soá coác laø:
 24 : 4 = 6( caùi coác)
 Ñaùp soá: 6 caùi coác
LUYEÄN TÖØ& CAÂU:
TÖØ NGÖÕ VEÀ THIEÁU NHI – OÂN TAÄP CAÂU:
Ai (Con gì? Caùi gì?) laø gì?
I/Yeâu caàu:
Kieánthöùc: Tìm ñöôïc vaøi töø ngöõ veà treû em theo YC cuûa baøi taäp.
Kó naêng:Tìm ñöôïc caùc boä phaän caâc traû lôøi caâu hoûi: Ai (caùi gì, con gì)Laø gì?ñaët ñöôïc caâu hoûicho caùc boä phaän in ñaäm.
Thaùi ñoä:YÙ thöùc caån thaän vaø chính xaùc khi noùivaø vieát TV.
II/Chuaån bò:Baûng nhoùm.
III/ Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh:
2.Kieåm tra:
-Giaùo vieân coù theå ñöa ra 1 soá ví duï, YC tìm hình aûnh SS . 
Nhaän xeùt, ghi ñieåm . Nhaän xeùt chung.
3.Baøi môùi : Gtb: 
Baøi taäp 1:HS laøm nhoùm
N1:töø chæ treû em-
N2: töø chæ tính neát cuûa treû em.
Baøi taäp 2: 
Ñoïc ñeà.
Höôùng daãn ,choát baøi taäp ñuùng.
Thieáu nhi/ laø maêng non cuûa ñaát nöôùc.
Chuùng em/ laø hoïc sinh tieåu hoïc.
Chích boâng/ laø baïn cuûa treû em.
Baøi 3:
 Ñoïc y/c?
Y/c baøi taäp 2 coù gì khaùc so saùnh vôùi baøi taäp 1?
Caâu1: Caùi gì?
Caâu 2: Ai?
Caâu3: Laø gì?
4.Cuûng coá-Daën doø : 
Nhaéc laïi 1 soá töø ngöõ noùi veà treû em?
GDTT: Nhôù vaø hoïc thuoäc caùc töø ngöõ, bieát xaùc ñònh caùc boä phaän caâu theo caùch ñaët caâu hoûi ai? laø gì?
Nhaän xeùt chung tieát hoïc
- 3- 4 hoïc sinh 
 Nhaéc töïa
- 1 hoïc sinh ñoïc y/c
hoïc sinh thaûo luaän nhoùm tìm vaø vieát vaøo baûng baøi taäp 
Chæ treû em
thieáu nhi, nhi ñoàng, treû nhoû, treû con, thieáu nieân(D1)
Tính tình
ngoan ngoaõn, leã pheùp, ngaây thô, hieàn laønh(D2)
Tình caûm
Caû lôùp: yeâu thöông, yeâu quí, yeâu meán
- 1 hoïc sinh ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm
- Ñaët ñuùng caâu hoûi cho phaàn traû lôøi ( phaàn in ñaäm)
- Lôùp laøm V, 1 hoïc sinh neâu 1 caâu, nhaän xeùt boå sung söûa sai, choát caâu traû lôøi ñuùng.
Thöù saùu ngaøy 27 thaùng 8 naêm 2010.
Tập làm văn: 
VIEÁT ÑÔN
I/ Muïc tieâu:
Hoïc sinh vieát ñöôïc ñôn xin vaøo ñoäi TNTP Hoà Chí Minh theo maãu ñôn cuûa baøi Ñôn xin vaøo Ñoäi
Coù yù thöùc noùi vaø vieát ñuùng ñôn.
HS ham thích moân hoïc
II/Chuaån bò:
Giaáy vieát ñôn
III/ Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/. OÅn ñònh;
2/. Kieåm tra:
 -Kieåm tra 4 vôû hoïc sinh vieát ñôn xin caáp theû hoïc sinh.
Giaùo vieân ghi ñieåm, nhaän xeùt chung
3/. Baøi môùi :
a. Gtb: Neâu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc, ghi töïa “Vieát Ñôn”
b. Höôùng daãn vieát ñôn: 
 -Neâu laïi nhöõng noäi dung chính cuûa ñôn xin vaøo ñoäi ñaõ ñöôïc hoïc ôû tieát taäp ñoïc tröôùc.
Löu yù vieát caùc noäi dung caàn thieát khoâng vieát ñuùng hoaøn toaøn theo maãu.
* Taäp noùi theo noäi dung ñôn, giaùo vieân nhaän xeùt, söûa loãi: Caàn theå hieän nhöõng hieåu bieát cuûa em veà ñoäi, tình caûm tha thieát cuûa em muoán ñöôïc vaøo ñoäi.
* Thöïc haønh vieát ñôn: Yeâu caàu hoïc sinh caû lôùp vieát vaøo V.
Goïi moät soá hoïc sinh ñoïc ñôn, chænh söõa loãi, chaám ñieåm 1 soá baøi – Nhaän xeùt.
4/. Cuûng coá
-Ñôn duøng ñeå laøm gì? 
GDTT: Trình baøy ñôn khoa hoïc, vieát ñuùng noäi dung theo vaên caûnh.
5/. Daën doø – Nhaän xeùt :
 Giaùo vieân nhaän xeùt chung giôø hoïc
2 hoïc sinh
Nhaéc töïa
- Goàm 3 phaàn
- Phaàn môû ñaàu: Teân ñoäi, ñòa ñieåm, ngaøy thaùng vieát ñôn, teân ñôn, nôi gôûi ñôn, ngöôøi vieát ñôn töï giôùi thieäu.
Phaàn chính: Lyù do, nguyeän voïng, noäi dung ñôn. Lôøi höùa vaø nguyeän voïng cuûa ngöôøi vieát
Phaàn keát thuùc: Chöõ kyù vaø hoï teân ngöôøi vieát ñôn
5 – 7 hoïc sinh thöïc hieän noùi tröôùc lôùp. - - Chuù yù taäp trung vaøo phaàn chính laù ñôn
- Lôùp vieát ñôn theo yeâu caàu 
-4 – 5 hoïc sinh
TOAÙN: 
LUYEÄN TAÄP
I/Muïc tieâu:
Bieát tính giaù trò bieåu thöùc coù pheùp nhaân, pheùp chia
Vaän duïng ñöôïc vaøo giaûi toaùn coù lôøi vaên
Coù yù thöùc caån thaän vaø chính xaùc khoa hoïc.
II/Chuaån bò:
Hình veõ baøi taäp 2.
III/ Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/. OÅn ñònh;
2/. Kieåm tra:
-Caùc baøi taäp ñaõ giao veà nhaø cuûa tieát 9
-Nhaän xeùt, söõa baøi cho hoïc sinh.
3/. Baøi môùi :
a. Gtb: 
b. Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp.
Baøi 1: Ñöa ra bieåu thöùc: 
4 x 2 + 7
-Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän tính pheùp toaùn tìm keát quaû – Neâu caùch thöïc hieän.
*Löu yù: Tính laàn löôït töø traùi sang phaûi (Caâu c)
-Giaùo vieân söûa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh
Baøi 2: Tìm 1 phaàn maáy moät soá.
Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt hình veõ
Nhaän xeùt, söõa sai.
Baøi 3:Baøi toaùn
-Baøi toaùn cho bieát gì? Baøi toaùn hoûi gì?
-Giaùo vieân söûa baøi vaø cho ñieåm 
4/. Cuûng coá
 -Yeâu caàu hs laøm baøi taäp 4. Khoanh troøn soá boù hoa vaø soá chieác buùt.
5/. Daën doø – Nhaän xeùt :
-Giaùo vieân nhaän xeùt chung giôø hoïc
-2 hoïc sinh leân baûng
-Nhaéc töïa
-Hoïc sinh tính nhaùp, 2 baïn leân baûng
-Thöïc hieän baûng con
-Neâu keát quaû baøi toaùn( caû caùch thöïc hieän)
Tuyeân döông.
Hoïc sinh quan saùt vaø khoanh troøn vaøo ¼ soá con vòt.
-Toå chöùc nhaän xeùt, boå sung.
-1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
1 baøn coù 2 hoïc sinh? 4 baøn coù maáy hoïc sinh.
1 hoïc sinh leân baûng .
Giaûi
 Boán baøn coù soá hoïc sinh laø:
 2 x 4 = 8 ( hoïc sinh)
 TNXH
PHOØNG BEÄNH ÑÖÔØNG HOÂ HAÁP
I/Yeâu caàu:
 Keå ñöôïc teân moät soá beänh thöôøng gaëp ôû cô quan hoâ haáp nhö vieâm muõi, vieâm hoïng,vieâm pheá quaûn,vieâm phoåi (HSKG neâu nguyeân nhaân maéc beänh ñöôøng hoâ haáp)
Bieát giöõ aám cô theå, giöõ VS muõi mieäng.
Coù yù thöùc phoøng beänh ñöôøng hoâ haáp
II/Chuaån bò:
Tranh minh hoaï boä caùc boä phaän cô quan hoâ haáp
III/ Leân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/. OÅn ñònh:
2/. Kieåm tra:
-Neâu nhöõng vieäc neân laøm ñeå baûo veä cô quan hoâ haáp.
-Nhaän xeùt ghi ñieåm .Nhaän xeùt chung
3/.Baøi môùi :
a.Gtb: 
b. Höôùng daãn tìm hieåu baøi.
 Hoaït ñoäng 1: Caùc beänh vieâm ñöôøng hoâ haáp thöôøng gaëp.
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hoaït ñoäng theo nhoùm baøn-Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo, nhaän xeùt, boå sung.
-Keát kuaän: Caùc beänh ñöôøng hoâ haáp thöôøng gaëp laø: ho, vieâm hoïng, vieâm pheá quaûn, vieâm phoåi. . 
Hoaït ñoäng 2: Nguyeân nhaân vaø caùch ñeà phoøng beänh ñöôøng hoâ haáp.
-YCHS QS hình 1 vaø 5 trang 10, 11. Tìm hieåu noäi dung:
-Em coù nhaän xeùt gì veà caùch aên maëc cuûa caùc baïn trong tranh? 
-Chuyeän gì xaûy ra vôùi baïn nam maëc aùo traéng? Theo em vì sao baïn ho vaø ñau hoïng? Baïn naøy caàn laøm gì ?
-Neáu aên nhieàu kem, uoáng nhieàu nöôùc laïnh  thì chuyeän gì coù theå xaûy ra? Chuùng ta caàn laøm gì ñeå phoøng beänh ñöôøng hoâ haáp? 
Keát luaän 2: Giöõ veä sinh caù nhaân, maëc aám khi thôøi tieát laïnh. Giöõ veä sinh muõi vaø hoïng.
4/. Cuûng coá –Daën doø:
 -Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc
 -GDTT: Giöõ gìn veä sinh caù nhaân vaø veä sinh moâi tröôøng, maëc trang phuïc phuø hôïp theo muøa
-Giaùo vieân nhaän xeùt chung giôø hoïc
-3 hoïc sinh leân baûng
-HS lắng nghe
-Moãi baøn hoïc sinh noái tieáp vieát teân caùc beänh ñöôøng hoâ haáp, thi ñua nhanh vaø nhieàu 
-Neâu baøi laøm, nhaän xeùt, boå sung
-2 hoïc sinh nhaéc laïi
-Caû lôùp cuøng quan saùt vaø tìm hieåu theo nhoùm ñoâi
-Bò raùt hoïng vaø ñau
-Bò nhieãm laïnh, baïn caàn ñeán baùc syõ
-Deã bò vieâm hoïng.
-2 hoïc sinh nhaéc laïi
-Hoïc sinh khaù gioûi neâu nguyeân nhaân maéc beänh ñöôøng hoâ haáp.
SINH HOAÏT LÔÙP
 I/ Mục tiêu:
 HS nhận ra ưu, khuyết điểm của mình.
 Giáo dục HS ý thức học tập tốt
 Nhắc nhở HS thực hiện theo kế hoạch đề ra.
 II/ Nội dung
 Giaùo vieân neâu yeâu caàu tieát sinh hoaït cuoái tuaàn. 
Caùc toå tröôûng nhaän xeùt veà tình hình thöïc hieän trong tuaàn qua. 
Toå 1; Toå 2.
Giaùo vieân nhaän xeùt chung lôùp. 
Veà neà neáp: Moät soá em chöa coù yù thöùc hoïc taäp coøn laøm vieäc rieâng trong giôø hoïc: toaøn , Huy
Veà hoïc taäp: Moät soá em Hay queân saùch vôû , ñoà duøng hoïc taäp: N Haïnh
Veà veä sinh: Tổ trực nhật chöa toát chöa coù yù thöùc töï giaùc coøn ñuøn ñaåy traùch nhieäm cho nhau.
 II/ Bieän phaùp khaéc phuïc: 
Giao baøi vaø nhaéc nhôû thöôøng xuyeân theo töøng ngaøy hoïc cuï theå.
Caùc toå tröôûng truy baøi ñaàu giôø caùc baïn trong toå. 
Höôùng tuaàn tôùi chuù yù moät soá caùc hoïc sinh chöa toát hai moân Toaùn vaø Tieáng Vieät, coù keá hoaïch kieåm tra vaø boài döôõng kòp thôøi. 
 Toå tröôûng toå tröïc nhaät coù nhieäm vuï phaân coâng vaø nhaéc nhôû caùc baïn trong toå mình thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï ñöôïc giao.
 III/. Keá hoaïch tuaàn tôùi
 - Duy trì neà neáp taùc phong
 - Duy trì vieäc ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø.
 - Ñoaøn keát giuùp nhau trong hoïc taäp.
 - Laøm toát khaâu veä sinh tröôøng,lôùp.
 - Ñi hoïc ñem theo nöôùc uoáng 
 - Duy trì vieäc chaêm soùc caây xanh trong vaø ngoaøi lôùp hoïc
 - Nhaéc nhôû HS ñoùng caùc khoaûn tieàn ñaàu naêm

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 02.doc