Giáo án Tập đọc-Kể chuyện khối 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Giáo án Tập đọc-Kể chuyện khối 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc-kể chuyện:

Các em nhỏ và cụ già

I. Mục tiêu:

Đọc đúng: Sếu, u sầu, nghẹn ngào.

Đọc phân biệt lời dẫn chuyện với các nhân vật .

Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài: sếu, u sầu, nghẹn ngào

Nắm được cốt truyện và điều câu chuyện muốn nói: Những đứa trẻ tốt bụng đã chia sẻ nỗi buồn với cụ già.

HS biết nhập vai 1 nhân vật, kể lại 1 đoạn của câu chuyện.

II. Đồ dùng dạyhọc:

Phấn màu, tranh trong SGK.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 3 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 12/05/2017 Lượt xem 757Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc-Kể chuyện khối 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8
Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2008
TËp ®äc-kÓ chuyÖn:
C¸c em nhá vµ cô giµ
I. Môc tiªu:
♦ Đọc đúng: SÕu, u sÇu, nghÑn ngµo....
♦ Đọc phân biệt lời dẫn chuyện với các nhân vật .
♦ Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài: sÕu, u sÇu, nghÑn ngµo
♦ Nắm được cốt truyện và điều câu chuyện muốn nói: Nh÷ng ®øa trÎ tèt bông ®· chia sÎ nçi buån víi cô giµ.
♦ HS biết nhập vai 1 nh©n vËt, kể lại 1 đoạn của câu chuyện.
II. §å dïng d¹yhäc:
♦ Phấn màu, tranh trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cña häc sinh 
A. KiÓm tra bµi cò:
B. Bµi míi:
* TËp ®äc:
1/LuyÖn ®äc:
a)Đọc mẫu:
b) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
*Đọc từng câu nối tiếp đến hết bài:
*Đọc từng đoạn trước lớp:
- HS l¾ng nghe
-HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u.
-§äc tõng ®o¹n, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ vµ ng¾t nghØ ®óng.
*Đọc từng đoạn trong nhóm.
*Thi đọc giữa các nhóm.
3/ Tìm hiểu bài và luyện đọc:
+ Câu hỏi 1: §iÒu g× gÆp trªn ®­ên khiÕn c¸c b¹n nhá ph¶i dõng l¹i?
+ Câu hỏi 2: C¸c b¹n nhá quan t©m ®Õn «ng cô nh­ thÕ nµo?
+ Câu hỏi 3: ¤ng cô gÆp chuyÖn buån g×?
-Đọc từng đoạn trong nhóm.
-Thi đọc giữa các nhóm.
- HS ®äc ®o¹n 1,2 tr¶ lêi c©u hái 1
- Luyện đọc lại đoạn 1,2.
- HS ®äc ®o¹n 3 tr¶ lêi c©u hái 3.
+ Câu hỏi 4: V× sao «ng cô trß chuyÖn víi c¸c b¹n nhá «ng cô thÊy lßng nhÑ h¬n?
Câu hỏi 5: Chä mét tªn kh¸c cho chuyÖn?
- HS ®äc ®o¹n 4, tr¶ lêi c©u hái 4.
- HS suy nghÜ, tr¶ lêi c©u hái 5.
- HS đọc cá nhân.
- HS đọc đồng thanh.
4/ Luyện đọc lại:
Thi đọc truyện hay giữa các nhóm (đọc phân vai
- Bình chọn nhóm đọc tốt.
B*KÓ chuyÖn:
 1/ Nêu nhiÖm vô: Mçi HS sÏ nhËp vai mét em nhá ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn
2/ Giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập:
- Câu chuyện vốn được kể theo lời ai? (người dẫn chuyện)
- Khi chọn nh©n vËt để nhập vai, kể lại 1 đoạn cần lưu ý điều gì? (không được nhầm vai, nhất quán từ xưng hô, lời kể giàu cảm xúc)
C.Cñng cè,dÆn dß:
-C©u chuyÖn muèn khuyªn ta ®iÒu g×?
-KÓ chuyÖn cho ng­êi th©n nghe.
- HS kÓ chuyÖn.
-1HS kÓ mÉu.
-HS tËp kÓ theo nhãm ®«i.
-HS thi kÓ tr­íc líp.
-B×nh chän ng­êi kÓ hay nhÊt.

Tài liệu đính kèm:

  • docT§-KC-T8.doc