Bài giảng Tập đọc: Tiếng ru

Bài giảng Tập đọc: Tiếng ru

 Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước ; con chim ca, yêu trời.

 Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

 

ppt 14 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 930Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc: Tiếng ru", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù chuyªn ®Ò Giáo viên:Vương Thị Thu HàThứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009Tập đọcTiếng ru1. Luyện đọc: Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước ; con chim ca, yêu trời. Con người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009Tập đọcTiếng ru2.Tìm hiểu bài:+Con ong yêu hoa vì hoa có mật ngọt giúp ong làm mật +Con cá yêu nước vì có nước cá mới bơi lội được, không có nước cá sẽ chết.+Con chim yêu trời vì có bầu trời cao rộng chim mới thoả sức tung cánh hót ca bay lượn. Con người muốn sống, con ơi, đồng chíPhải yêuyêu người anh em Câu 2: Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ thứ hai. M:Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một ngôi sao không làm nên đêm sao sáng . Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín chẳng nên mùa vàng.Một người –đâu phải nhân gianSống chăng một đốm lửa tàn mà thôi.Núi không chê đất thấp vì núi nhờ có đất bồi mà cao. Biển không chê sông nhỏ vì biển nhờ có nước của sông mà đầy. Câu thơ lục bát nói lên ý chính của bài thơ: Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. Bài thơ khuyên con người sống trong cộng đồng phải biết yêu thương, đùm bọc đồng chí anh em,b¹n bÌ.Tiếng ruCon ong làm mật, yêu hoa Con cá bơi, yêu nước , con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.Một người – đâu phải nhân gian?Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi.Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu.Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn.Tiếng ru Con ong làm mật Con cá bơi yêu nước Con người muốn sống, Phải yêu đồng chí, Một ngôi sao chẳng Một thân lúa chín chẳng nên Một người –Sống chăng, một đốm Núi cao bởi cóNúi chê đất thấp, Muôn dòng sôngđổ Biển chê sông nhỏ, Tiếng ru Con ongCon cá Con người Phải Một Một Một Sống chăng, Núi cao Núi Muôn Biển Tiếng ruCon ongMộtNúiTiếng ruThứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009Tập đọc Bài thơ khuyên con người trong cộng đồng phải biết yêu thương, đùm bọc đồng chí, anh em, bạn bè.Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh . KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh m¹nh khoÎ, h¹nh phóc, thi ®ua d¹y tèt, häc tèt !Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh . KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh m¹nh khoÎ, h¹nh phóc, thi ®ua d¹y tèt, häc tèt !

Tài liệu đính kèm:

  • ppttieng ru.ppt