Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Thùy

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Thùy

1. Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào ?

- Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn ; gió đông nam hây hẩy; sóng vỗ rập rình ; hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt.

2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao phải viết hoa những chữ đó ?

- Các chữ đầu câu, tên riêng.

 

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Thùy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT 
CHÍNH TẢ 
LỚP 3 
ĐÊM TRĂNG 
TRÊN HỒ TÂY 
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ THÙY 
Thứ ngày tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) 
* KIỂM TRA BÀI CŨ 
* Viết: 
lười nhác 
nhút nhát 
khát nước 
khác nhau 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (nghe – viết) 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
1. Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào ? 
- Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn ; gió đông nam hây hẩy; sóng vỗ rập rình ; hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt. 
2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao phải viết hoa những chữ đó ? 
- Các chữ đầu câu, tên riêng. 
Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
- trong vaét 
- laên taên 
- raäp rình 
Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
* Luyện viết : 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 
Chính tả : Đêm trăng trên Hồ Tây 
nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt. 
 Phan Kế Bính 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 
Chính tả : Đêm trăng trên Hồ Tây 
Bài 2 : Điền vào chỗ trống iu hay uyu : 
đường đi khúc kh . ’. . , gầy khẳng kh..., kh.. ’ . tay . 
iu 
uyu 
uyu 
Thứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
Vieát lôøi giaûi caùc caâu ñoá sau: 
– Vöøa baèng haït ñoã, aên gioã caû laøng. 
 (Laø con gì ?) 
 Soâng khoâng ñeán, beán khoâng vaøo 
 Lô löûng giöõa trôøi laøm sao coù nöôùc 
 (Laø quaû gì ?) 
- Vöøa baèng caùi nong, 
 Caû laøng ñong chaúng heát 
 (Laø caùi gì ? ) 
con ruoài 
quaû döøa 
caùi gieáng nöôùc 
Thứ sáu ngày12 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (nghe – viết) 
Đêm trăng trên hồ Tây 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_13_bai_dem_trang_tron_tren_h.ppt