Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021

Bài 2: Có 10250m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m . Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?

ppt 5 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
12485 : 3 = ? 
12485 
3 
4 
1 
6 
1 
0 
4 
1 
5 
8 
2 
0 
12485 : 4 = 4161 (dư 2) 
* 12 chia 3 ®­îc 4, viÕt 4. 
4 nh©n 3 b»ng 12; 12 trõ 12 b»ng 0. Viết 0 
* H¹ 4, 4 chia 3 ®­îc 1, viÕt 1 
1 nh©n 3 b»ng 3, 4 trõ 3 b»ng 1. Viết 1. 
* H¹ 8; được 18: 18 chia 3 ®­îc 6, viÕt 6. 
6 nh©n 3 b»ng 18, 18 trõ 18 b»ng 0. Viết 0. 
* H¹ 5; 5 chia 3 ®­îc 1, viÕt 1 
1 nh©n 3 b»ng 3, 5 trõ 3 b»ng 2. Viết 2. 
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT) 
Toán 
 Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021 
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT) 
Toán 
Bài 1: TÝnh 
14729 
 2 
16538 
 3 
25295 
 4 
7 
0 
7 
3 
1 
 2 
6 
0 
9 
4 
1 
5 
1 
5 
5 
0 
3 
1 
0 
8 
4 
2 
6 
1 
2 
3 
0 
9 
2 
1 
5 
3 
3 
 * Bài 2: Có 10250m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m . Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ? 
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT) 
Toán 
Tóm tắt 
3 m : 1 bộ. 
10250 m :  bộ? (thừa :  m?) 
Bài giải 
10250 : 3 = 3416 ( dư 2) 
Vậy có 10250 mét vải thì may được 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải. 
Đáp số: 3416 bộ quần áo, thừa 2 mét vải. 
Bài 3: số ? 
Số bị chia 
Số chia 
Thương 
Số dư 
 15725 
 3 
 33272 
 4 
5241 
2 
8318 
0 
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT) 
Toán 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
CHÀO CÁC EM 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_phan_chinh_ta_bai_chia_so_co_nam_chu_so.ppt