Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thủ công lớp 1, 2, 3

Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thủ công lớp 1, 2, 3

1Giới thiệu một số loạigiấy, bìa và dụng cụhọc thủ công

Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ (thước kẻ, bútchì, kéo, hồ dán) để học thủ công.

Biết một số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: giấy báo,hoạ báo; giấy vở học sinh; lá cây;

pdf 10 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 950Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thủ công lớp 1, 2, 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 1, 2, 3 
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 1 
TUẦN TÊN BÀI DẠY Yêu cầu cần đạt Ghi chú 
1 
Giới thiệu một số loại 
giấy, bìa và dụng cụ 
học thủ công 
Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ (thước kẻ, bút 
chì, kéo, hồ dán) để học thủ công. 
Biết một số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: giấy báo, 
hoạ báo; giấy vở học sinh; lá cây; 
2 Xé, dán hình chữ nhật 
- Biết cách xé, dán hình chữ nhật. 
- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé có thể 
chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa 
phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. 
- Có thể xé được thêm hình chữ nhật có kích thước khác. 
3 Xé, dán hình tam giác 
- Biết cách xé, dán hình tam giác. 
- Xé, dán được hình tam giác. Đường xé có thể 
chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa 
phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình tam giác. Đường xé tương đối thẳng, ít răng cưa. Hình dán 
tương đối phẳng. 
- Có thể xé được thêm hình tam giác có kích thước khác. 
4 Xé, dán hình vuông 
- Biết cách xé, dán hình vuông. 
- Xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa 
thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình vuông. Đường xé tương đối thẳng, ít răng cưa. Hình dán tương 
đối phẳng. 
- Có thể xé được thêm hình vuông có kích thước khác. 
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hình vuông. 
5 Xé, dán hình tròn 
- Biết cách xé, dán hình tròn. 
- Xé, dán được hình tương đối tròn. Đường xé có 
thể bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình tròn. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. 
- Có thể xé được thêm hình tròn có kích thước khác. 
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hình tròn. 
6 Xé, dán hình quả cam 
- Biết cách xé, dán hình quả cam. 
- Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị 
răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng 
bút màu để vẽ cuống và lá. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán 
phẳng. 
- Có thể xé được thêm hình quả cam có kích thước, hình dạng, màu sắc khác. 
- Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam. 
7 Xé, dán hình quả cam 
- Biết cách xé, dán hình quả cam. 
- Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị 
răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng 
bút màu để vẽ cuống và lá. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán 
phẳng. 
- Có thể xé được thêm hình quả cam có kích thước, hình dạng, màu sắc khác. 
- Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam. 
8 Xé, dán hình cây đơn giản 
- Biết cách xé, dán hình cây đơn gảin. 
- Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé 
có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng, cân 
đối. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình quả cây đơn giản. Đường xé ít răng cưa. Hình dán cân đối, 
phẳng. 
- Có thể xé được thêm hình cây đơn giản có hình dạng, kích thước, màu sắc khác. 
9 Xé, dán hình cây đơn giản 
- Biết cách xé, dán hình cây đơn gảin. 
- Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé 
có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng, cân 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình quả cây đơn giản. Đường xé ít răng cưa. Hình dán cân đối, 
phẳng. 
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 1 
TUẦN TÊN BÀI DẠY Yêu cầu cần đạt Ghi chú 
đối. - Có thể xé được thêm hình cây đơn giản có hình dạng, kích thước, màu sắc khác. 
10 Xé, dán hình con gà con 
- Biết cách xé, dán hình con gà con. 
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể 
bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, 
chân gà có thể dùng bút màu để vẽ. 
Với HS khéo tay: - Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình dán 
phẳng. Mỏ, mắt gà có thể dùng bút màu để vẽ. - Có thể xé được thêm hình con gà 
con có hình dạng, kích thước, màu sắc khác. - Có thể kết hợp vẽ trang trí hình con 
gà con. 
11 Xé, dán hình con gà con 
- Biết cách xé, dán hình con gà con. 
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể 
bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, 
chân gà có thể dùng bút màu để vẽ. 
Với HS khéo tay: - Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình dán 
phẳng. Mỏ, mắt gà có thể dùng bút màu để vẽ. - Có thể xé được thêm hình con gà 
con có hình dạng, kích thước, màu sắc khác. - Có thể kết hợp vẽ trang trí hình con 
gà con. 
12 Ôn tập chủ đề "Xé, dán giấy" 
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng xé, dán giấy. 
- Xé, dán được ít nhất một hình trong các hình đã 
học. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối 
phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học. Hình dán cân đối, phẳng. 
Trình bày đẹp. 
- Khuyến khích xé, dán thêm những sản phẩm mới có tính sáng tạo. 
13 Các qui ước cơ bản về gấp giấy và gấp hình 
- Biết các kí hiệu, qui ước về gấp giấy. 
- Bước đầu gấp được giấy theo kí hiệu, qui ước 
Không. 
14 Gấp các đoạn thẳng cách đều 
- Biết cách gấp các đoạn thẳng cách đều. 
- Gấp được các đoạn thẳng cách đều theo đường 
kẻ. Các nếp gấp có thể chưa thẳng, phẳng. 
Với HS khéo tay: 
Gấp được các đoạn thẳng cách đều. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 
15 Gấp cái quạt 
- Biết cách gấp cái quạt. 
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Các nếp 
gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ. 
Với HS khéo tay: 
Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Đường dán nối quạt tương đối chắc chắn. 
Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. 
16 Gấp cái quạt 
- Biết cách gấp cái quạt. 
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Các nếp 
gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ. 
Với HS khéo tay: 
Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Đường dán nối quạt tương đối chắc chắn. 
Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. 
17 Gấp cái ví 
- Biết cách gấp cái ví bằng giấy. 
- Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có thể chưa cân 
đối. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Gấp được cái ví bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng. 
- Làm thêm được quai xách và trang trí cho ví. 
18 Gấp cái ví 
- Biết cách gấp cái ví bằng giấy. 
- Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có thể chưa cân 
đối. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Gấp được cái ví bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng. 
- Làm thêm được quai xách và trang trí cho ví. 
19 Gấp mũ ca lô 
- Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy. 
- Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương 
đối thẳng, phẳng. 
Với HS khéo tay: 
Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Mũ cân đối. Các nếp gấp thẳng, phẳng. 
20 Gấp mũ ca lô 
- Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy. 
- Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương 
đối thẳng, phẳng. 
Với HS khéo tay: 
Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Mũ cân đối. Các nếp gấp thẳng, phẳng. 
21 Ôn tập chủ đề "Gấp hình" 
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp giấy. 
- Gấp được ít nhất một hình gấp đơn giản. Các nếp 
gấp tương đối thẳng, phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Gấp được ít nhất hai hình gấp đơn giản. Các nếp gấp thẳng, phẳng. 
- Có thể gấp được thêm những hình gấp mới có tính sáng tạo. 
22 Cách sử dụng bút chì, - Biết cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo. Không. 
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 1 
TUẦN TÊN BÀI DẠY Yêu cầu cần đạt Ghi chú 
thước kẻ, kéo - Sử dụng được bút chì, thước kẻ, kéo. 
23 Kẻ các đoạn thẳng cách đều 
- Biết cách kẻ đoạn thẳng. 
- Kẻ được ít nhất ba đoạn thẳng cách đều. Đường 
kẻ rõ và tương đối thẳng. 
Không. 
24 Cắt, dán hình chữ nhật 
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật. 
- Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt 
được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt 
tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ và cắt, dán được hình chữ nhât theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán 
phẳng. 
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình chữ nhật có kích thước khác. 
25 Cắt, dán hình chữ nhật 
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật. 
- Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt 
được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt 
tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ và cắt, dán được hình chữ nhât theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán 
phẳng. 
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình chữ nhật có kích thước khác. 
26 Cắt, dán hình vuông 
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông. 
- Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt 
được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt 
tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ và cắt, dán được hình vuông theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. 
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình vuông có kích thước khác. 
27 Cắt, dán hình vuông 
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông. 
- Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt 
được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt 
tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ và cắt, dán được hình vuông theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. 
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình vuông có kích thước khác. 
28 Cắt, dán hình tam giác 
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình tam giác. 
- Kẻ, cắt, dán được hình tam gáic.Đường cắt tương 
đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ và cắt, dán được hình tam gáic. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. 
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình tam gáic có kích thước khác. 
29 Cắt, dán hình tam giác 
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình tam giác. 
- Kẻ, cắt, dán được hình tam gáic.Đường cắt tương 
đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ và cắt, dán được hình tam gáic. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. 
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình tam gáic có kích thước khác. 
30 Cắt, dán hàng rào đơn giản 
- Biết cách kẻ, cắt, dán các nan giấy. 
- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối 
đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. 
- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn 
gảin. Hàng rào có thể chưa cân đối. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ, cắt được các nan giấy đều nhau. 
- Dán được các nan gấiy thành hình hàng rào ngay ngắn, cân đối. 
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào. 
31 Cắt, dán hàng rào đơn giản 
- Biết cách kẻ, cắt, dán các nan giấy. 
- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối 
đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. 
- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn 
gảin. Hàn ... ch. 
- Gấp được con ếch bằng gấiy. Nếp gấp tương đối 
phẳng, thẳng. 
Với HS khéo tay: 
Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp phẳng, thẳng. Con ếch cân đối. 
4 Gấp con ếch 
- Biết cách gấp con ếch. 
- Gấp được con ếch bằng gấiy. Nếp gấp tương đối 
phẳng, thẳng. 
Với HS khéo tay: 
Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp phẳng, thẳng. Con ếch cân đối. 
5 
Gấp, cắt, dán ngôi sao 
năm cánh và lá cờ đỏ 
sao vàng 
- Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. 
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ 
sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. 
Hình dán tương đối phẳng, cân đối. 
Với HS khéo tay: 
Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi 
sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. 
6 
Gấp, cắt, dán ngôi sao 
năm cánh và lá cờ đỏ 
sao vàng 
- Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. 
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ 
sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. 
Hình dán tương đối phẳng, cân đối. 
Với HS khéo tay: 
Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi 
sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. 
7 Gấp, cắt, dán bông hoa - Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. - Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa 
Với HS khéo tay: 
- Gấp, cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh. Các cánh của 
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3 
TUẦN TÊN BÀI DẠY Yêu cầu cần đạt Ghi chú 
tương đối đều nhau. mỗi bông hoa đều nhau. 
- Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp. 
8 Gấp, cắt, dán bông hoa 
- Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. 
- Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa 
tương đối đều nhau. 
Với HS khéo tay: 
- Gấp, cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh. Các cánh của 
mỗi bông hoa đều nhau. 
- Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp. 
9 Ôn tập chủ đề Phối hợp gấp, cắt, dán hình 
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp 
gấp, cắt, dán để làm đồi chơi. 
- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học. 
Với HS khéo tay: 
- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học. 
- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. 
10 Ôn tập chủ đề Phối hợp gấp, cắt, dán hình 
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp 
gấp, cắt, dán để làm đồi chơi. 
- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học. 
Với HS khéo tay: 
- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học. 
- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. 
11 Cắt, dán chữ I, T 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối 
thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 
12 Cắt, dán chữ I, T 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối 
thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 
13 Cắt, dán chữ H, U 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U. Các nét chữ tương đối 
thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 
- Không bắt buộc HS phải cắt lượn ở ngoài và trong chữ U. HS có thể cắt theo 
đường thẳng. 
- Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ H, U. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 
14 Cắt, dán chữ H, U 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U. Các nét chữ tương đối 
thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 
- Không bắt buộc HS phải cắt lượn ở ngoài và trong chữ U. HS có thể cắt theo 
đường thẳng. 
- Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ H, U. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 
15 Cắt, dán chữ V 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ V. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ V. Các nét chữ tương đối 
thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ V. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 
16 Cắt, dán chữ E 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ E. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ tương đối 
thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 
Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 
17 Cắt, dán chữ VUI VẺ 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương 
đối thẳng và đều nhau. Các chữ dán tương đối phẳng, 
cân đối. 
Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Các chữ dán 
phẳng, cân đối. 
18 Cắt, dán chữ VUI VẺ 
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ. 
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương 
đối thẳng và đều nhau. Các chữ dán tương đối phẳng, 
cân đối. 
Với HS khéo tay: 
Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Các chữ dán 
phẳng, cân đối. 
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3 
TUẦN TÊN BÀI DẠY Yêu cầu cần đạt Ghi chú 
19 Ôn tập chủ đề Cắt, dán chữ cái đơn giản 
- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét 
thẳng, nét đối xứng. 
- Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét 
thẳng, nét đối xứng đã học. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng. Các nét 
chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp. 
- Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành chữ đơn giản khác. 
20 Ôn tập chủ đề Cắt, dán chữ cái đơn giản 
- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét 
thẳng, nét đối xứng. 
- Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét 
thẳng, nét đối xứng đã học. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng. Các nét 
chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp. 
- Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành chữ đơn giản khác. 
21 Đan nong mốt 
- Biết cách đan nong mốt. 
- Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau. 
- Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể 
chưa khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ, cắt được các nan đều nhau. 
- Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc 
chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà. 
- Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản. 
22 Đan nong mốt 
- Biết cách đan nong mốt. 
- Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau. 
- Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể 
chưa khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan. 
Với HS khéo tay: 
- Kẻ, cắt được các nan đều nhau. 
- Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc 
chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà. 
- Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản. 
23 Đan nong đôi 
- Biết cách đan nong đôi. 
- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng có thể 
chưa thật khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan. 
Với HS khéo tay: 
- Đan được tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc 
chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà. 
- Có thể sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản. 
24 Đan nong đôi 
- Biết cách đan nong đôi. 
- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng có thể 
chưa thật khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan. 
Với HS khéo tay: 
- Đan được tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc 
chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà. 
- Có thể sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản. 
25 Làm lọ hoa gắn tường 
- Biết cách làm lọ hoa gắn tường. 
- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối 
đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa tương đối cân đối. 
Với HS khéo tay: 
- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối. 
- Có thể trang trí lọ hoa đẹp. 
26 Làm lọ hoa gắn tường 
- Biết cách làm lọ hoa gắn tường. 
- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối 
đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa tương đối cân đối. 
Với HS khéo tay: 
- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối. 
- Có thể trang trí lọ hoa đẹp. 
27 Làm lọ hoa gắn tường 
- Biết cách làm lọ hoa gắn tường. 
- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối 
đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa tương đối cân đối. 
Với HS khéo tay: 
- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối. 
- Có thể trang trí lọ hoa đẹp. 
28 Làm đồng hồ để bàn 
- Biết cách làm đồng hồ để bàn. 
- Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cân 
đối. 
Với HS khéo tay: 
Làm được đồng hồ để bàn cân đối. Đồng hồ trang trí đẹp. 
29 Làm đồng hồ để bàn - Biết cách làm đồng hồ để bàn. - Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cân 
Với HS khéo tay: 
Làm được đồng hồ để bàn cân đối. Đồng hồ trang trí đẹp. 
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3 
TUẦN TÊN BÀI DẠY Yêu cầu cần đạt Ghi chú 
đối. 
30 Làm đồng hồ để bàn 
- Biết cách làm đồng hồ để bàn. 
- Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cân 
đối. 
Với HS khéo tay: 
Làm được đồng hồ để bàn cân đối. Đồng hồ trang trí đẹp. 
31 Làm quạt giấy tròn 
- Biết cách làm quạt giấy tròn. 
- Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách 
nhau hơn một ô và chưa đều nhau. Quạt có thể chưa 
tròn. 
Với HS khéo tay: 
Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt tròn. 
32 Làm quạt giấy tròn 
- Biết cách làm quạt giấy tròn. 
- Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách 
nhau hơn một ô và chưa đều nhau. Quạt có thể chưa 
tròn. 
Với HS khéo tay: 
Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt tròn. 
33 Làm quạt giấy tròn 
- Biết cách làm quạt giấy tròn. 
- Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách 
nhau hơn một ô và chưa đều nhau. Quạt có thể chưa 
tròn. 
Với HS khéo tay: 
Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt tròn. 
34 
Ôn tập chủ đề Đan nan 
và Làm đồ chơi đơn 
giản 
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng đan nan và 
làm đồ chơi đơn giản. 
- Làm được một sản phẩm đã học. 
Với HS khéo tay: 
- Làm được ít nhất một sản phẩm đã học. 
- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. 
35 
Ôn tập chủ đề Đan nan 
và Làm đồ chơi đơn 
giản 
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng đan nan và 
làm đồ chơi đơn giản. 
- Làm được một sản phẩm đã học. 
Với HS khéo tay: 
- Làm được ít nhất một sản phẩm đã học. 
- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfChuan KTKN thu cong.pdf