Giáo án giảng bài Tuần 35 Lớp 3

Giáo án giảng bài Tuần 35 Lớp 3

 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2

 (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc

- Chủ yếu kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc thông thạo các bài tập đọc đã học từ đầu HKII của lớp 3 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70 tiếng/phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ )

- Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: HS trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc

2. Biết viết một bản thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội: gọn rõ, đủ thông tin, hấp dẫn các bạn đến xem.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu viết tên từng bài TĐ

- Bảng phụ viết mẫu thông báo

 

doc 15 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 446Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng bài Tuần 35 Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG
TUAÀN : 35 
›š&œ
Thöù
Ngaøy 
Tieát
Moân
Teân baøi daïy
HAI
10/05
1
Haùt
2
Taäp ñoïc
OÂn taäp
3
Keå chuyeän
OÂn taäp
4
Toaùn
OÂn taäp veà giaûi toaùn (tt)
5
Taäp vieát
OÂn taäp
BA
11/05
1
TNXH
OÂn taäp vaø kieåm tra HKII: Töï nhieân
2
Thuû coâng
OÂn taäp
3
Theå duïc
4
Toaùn
Luyeän taäp chung
5
Chính taû
OÂn taäp
TÖ
12/05
1
Anh vaên
2
Myõ thuaät
3
Taäp ñoïc
OÂn taäp
4
Toaùn
Luyeän taäp chung
5
LT&Caâu
OÂn taäp
NAÊM
13/05
1
Taäp ñoïc
OÂn taäp
2
TNXH
OÂn taäp vaø kieåm tra HKII: Töï nhieân
3
Theå duïc
4
Toaùn 
Luyeän taäp chung
5
Chính taû
Kieåm tra ñoïc
SAÙU
14/05
1
Ñaïo ñöùc
Thöïc haønh kyõ naêng
2
Anh vaên
3
Toaùn
Kieåm tra ñònh kì (cuoái hoïc kì II)
4
TLV
Kieåm tra vieát
5
SHL
Thứ hai ngày 10 tháng 05 năm 2010
	 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
 	 (Tiết 1) 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc 
- Chủ yếu kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc thông thạo các bài tập đọc đã học từ đầu HKII của lớp 3 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70 tiếng/phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ)
- Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: HS trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc 
2. Biết viết một bản thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội: gọn rõ, đủ thông tin, hấp dẫn các bạn đến xem. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài TĐ 
- Bảng phụ viết mẫu thông báo
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu bài
2. Kiểm tra tập đọc 
- GV kiểm tra ¼ số HS trong lớp
- GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc
3. BT 2:
a) Hướng dẫn HS chuẩn bị 
- Cần chú ý những gì khi viết thông báo 
- Mỗi em đóng vai người tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội để viết thông báo.
- Bản thông báo cần viết theo kiểu quảng cáo.
+ Về nội dung : đủ thông tin
+ Về hình thức : Lời văn gọn, rõ, trình bày trang trí lạ, hấp dẫn.
- GV thu bài chấm điểm.
4.Củng cố, dặn dò : 
- GV nhắc HS lập sổ lưu giữ các sản phẩm
- HS chưa có điểm đọc tiếp tục luyện đọc.
- Từng HS bốc thăm chọn bài TĐ
- HS đọc một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu 
- HS đọc thành tiếng yêu cầu bài 
- HS đọc thầm lại bài quảng cáo
- HS viết thông báo.
Thứ hai ngày 10 tháng 05 năm 2010
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 ( Tiết 2 )
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc (yêu cầu như tiết 1
2. Củng cố và hệ thống hoá vốn từ theo chủ điểm: Bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo, Nghệ thuật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài TĐ 
III. Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài:
2. KT Tập đọc : thực hiện như tiết 1.
3. BT2:
- HS đọc yêu cầu của bài-làm bài theo nhóm
- Đại diện các nhóm dán bài lên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét.
4. Củng cố dặn dò:
GV nhắc HS ghi nhớ những từ ngữ vừa được ôn luyện
Thứ hai ngày 10 tháng 05 năm 2010
 TOÁN
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (TT)
A. Yêu cầu cần đạt:
- Biết giải bài toán bằng hai phép tính và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Biết tính giái trị của biểu thức.
Bài tập cần làm: Bài 1; bài 2; bài 3; bài 4 (a).
B. Chuẩn bị : 
- GV : SGK
- HS : VBT
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Giới thiệu bài:
-Nêu mục tiêu tiết học và ghi bài lên bảng
2.Hướng dẫn ôn tập
Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán
- Hướng dẫn giải cách hai:
+ Đoạn thứ nhất dài bằng một phần bảy chiều dài sợi dây nghiã là như thế nào?
+ Vậy đoạn thứ hai là mấy phần?
+ Yêu cầu HS tự làm bài.
Bài2: Yêu cầu HS tự đọc đề bài, tóm tắt và giải toán
- Nhận xét bài của HS
Bài 3: Tiến hành tương tự như bài 2.
Bài 4: 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Trước khi khoanh vào cgữ ta phải làm như thế nào?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS chữa bài. 
- Nhận xét bài làm của HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV tổng kết giừ học.
- Tuyên dươ ng HS tích cực xây dựng bài mới.
- 1 HS đọc đề bài
- HS làm bài
- HS làm bài
- HS làm bài
Thứ hai ngày 10 tháng 05 năm 2010
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
(Tiết 3 )
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc 
2. Rèn kĩ năng chính tả: nghe viết lại chính xác, trình bày đúng bài thơ viết theo thể lục bát (Nghệ nhân Bát Tràng)
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài TĐ 
III. Các hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu bài
2.Kiểm tra tập đọc
3.Bài tập 2:
a.Hướng dẫn HS chuẩn bị
- GV đọc một lần bài chính tả Nghệ nhân Bát Tràng
- Hai, ba HS đọc lại, cả lớp theo dõi.
- Giúp HS nắm nội dung bài 
- HS nói về cách trình bày bài thơ lục bát.
b. GV đọc cho HS viết.
c. Chấm chữa bài. GV thu bài chấm
4. Củng cố dặn dò
- Về nhà HTL bài chính tả
- HS chưa có điểm KT đọc về nhà tiếp tục luyện đọc
Thứ ba ngày 11 tháng 05 năm 2010
Tự nhiên xã hội
Ôn tập học kì II 
Thứ ba ngày 11 tháng 05 năm 2010
Thủ công
Ôn tập chương III & IV
Thứ ba ngày 11 tháng 05 năm 2010
 TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
A. Yêu cầu cần đạt:
- Biết đọc viết các số có đến 5 chữ số.
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính giá trị của biểu thức.
- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút).
Bài tập cần làm: Bài 1 (a, b, c); bài 2; bài 3; bài 4; bài 5.
B. Chuẩn bị : 
- GV : SGK
- HS : VBT
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Kiểm tra bài củ:
-Giáo viên kiểm tra bài tập hướng dẫn luyện tập của tiết 171.
-Giáo viên nhận xét và cho điểm học sinh.
II. Dạng học bài mới:
Hướng dẫn lụyên tập
Bài 1:
-Gíao viên gọi 5 học sinh lên bảng ,yêu cầu học sinh viết các số của bài và các số giáo viên đọc.
Bài 2:
 -Yêu cầu học sinh tự đặt tính rồi tính yêu cầu học sinh vở đề kiểm trs nhận xét và cho điểm.
Bài 3: GV cho HS xem đồng hồ , sau đó yêu cầu HS nêu giờ.
Bài 4:
 -GV cho HS tự làm bài sau đó so sánh két quả của từng phép tính để rút ra kết luận.
Bài 5:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS nêu dạng toán, sau đó tự làm bài. 
- GV nhận xét và cho điểm.
3. Củng cố, dặn dò:
-GV tổng kết tiết học.
2 HS lên bảng làm bài
5 HS lên bảng làm bài 
4 HS lên bảng làm bài.
- HS lần lượt nêu :
HS làm bài 
a) (9+6)x4=15x4
 =60
 9+6x4 = 9+24
 =33
b) 28+21:7=28+3
 =31
 (28+21):7=49:7
 =7.
Thứ tư ngày 12 tháng 05 năm 2010
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 4 )
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc 
2. Ôn luyện về nhân hoá, các cách nhân hoá 
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài TĐ 
- Tranh minh hoạ bài thơ (nếu có)
III. Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài
2. Kiểm tra tập đọc 
3.Bài tập 2: 
- HS đọc yêu cầu của bài BT- Quan sát tranh minh họa bài thơ 
- Cả lớp đọc thầm bài thơ, tìm tên các con vật được kể trong bài 
- HS đọc thầm bài thơ, làm bài cá nhân.
- HS phát biểu, trả lời câu hỏi 
a) Mỗi con vật được nhân hoá nhờ những từ ngữ nào ?
b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?
4. Củng cố, dặn dò : 
 Về nhà HTL bài thơ Cua càng thổi xôi.
Thứ tư ngày 12 tháng 05 năm 2010
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 5)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiểm tra lấy điểm HTL 14 bài tập đọc có yêu cầu HTL
2. Rèn kĩ năng nói: Nghe kể câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng, nhớ nội dung câu chuyện, kể lại giọng vui, tự nhiên, khôi hài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi tên các bài Tập đọc 
- Tranh minh hoạ truyện vui Bốn cẳng và sảu cẳng
- Bảng lớp viết 3 câu hỏi gợi ý kể chuyện.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài
2. Kiểm tra học thuộc lòng 
- Từng HS bốc thăm chọn bài HTL
- HS đọc thuộc lòng cả bài hoặc khổ thơ theo phiếu chỉ định
- GV ghi điểm cho HS 
3.Bài tập 2: 
- HS đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi gợi ý 
- GV kể chuyện. Kể xong lần 1, hỏi HS :
+ Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?
+ Chú sử dụng con ngựa như thế nào ? 
+ Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?
- GV kể chuyện lần 2
+ Truyện này gây cười ở điểm nào ?
- HS kể chuyện
4. Củng cố, dặn dò : 
- Về nhà tập kể chuyện
- HS chưa KT HTL về nhà tiếp tục học.
Thứ tư ngày 12 tháng 05 năm 2010
 TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
A. Yêu cầu cần đạt:
Biết tìm số liền trước của một số, số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.
Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
Bài tập cần làm: Bài 1; bài 2; bài 3; bài 4 (a, b, c).
B. Chuẩn bị : 
- GV : SGK
- HS : VBT
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy- Học bài mới:
Bài 1a:
 -GV yêu cầu HS nêu cách tìm số liền trước, liền sau của một số, sau đó yêu câu HS làm bài
Bài 1b:
 -GV yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh các số có năm chữ số sau đó làm bài 
Bài 2: GV yêu cầu HS tự làm bài 
Bài 3: 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì /
- GV yêu càu HS cả lớp đọc SGK và lần lượt hỏi từng câu hỏi :
- GV nhận xét và cho điểm
3. Củng cố, dặn dò:
GV tổng kết giờ học.
HS trả lời
HS trả lời và nêu...
HS làm bài
HS quan sát bảng và trả lời
Thứ tư ngày 12 tháng 05 năm 2010
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 6 )
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm HTL 
2. Rèn kĩ năng viết chính tả : Viết chính xác, trình bày đúng bài thơ Sao mai
II. Đồ dùng dạy học:
 - 14 phiếu-mỗi phiếu ghi tên 1 bài Tập đọc 
III. Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài:
2. Kiểm tra HTL
3. Bài tập 2: Nghe viết bài Sao mai
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị 
- GV đọc 1 lần bài Chính tả Sao mai
- 2,3 HS đọc lại
b. GV đọc cho HS viết.
c. Chấm, chữa bài
- GV có thể thu vở để chấm toàn bộ số bài 
4. Củng cố, dặn dò : 
Về nhà HTL bài thơ Sao mai.
Thứ năm ngày 13 tháng 05 năm 2010
Tự nhiên xã hội
Ôn tập học kì II 
Thứ năm ngày 13 tháng 05 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
A. Yêu cầu cần đạt:
Biết tìm số liền sau của một số; biết so sánh các số; biết sắp xếp một nhóm 4 số; biết cộng, trừ, nhân, chia với các số có đến 5 chữ số.
Biết các tháng nào có 31 ngày.
Biết giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính.
Bài tập cần làm: Bài 1; bài 2; bài 3; bài 4 (a); bài 5 (tính 1 cách).
B. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy- Học bài mới:
Bài 1:
- Gv yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm.
Bài 2:
- Yêu cầu HS tự dặt tính và tính. 
- Yêu cầu HS tự nhận xét về bài làm trên bảng.
Bài 3:
 -GV yêu cầu HS đọc đề bài sau đó trả lời câu hỏi.
Bài 4:
 -GV yêu câu HS nêu cách tìm thừa số chứa biết trong phép nhân, tìm số bị chia chưa biết trong phép chia. 
Bài 5: 
- Gọi HS đọc đề bài. 
- Có mấy cách tính diện tích hình chữ nhật đó là những cách nào ?
- Yêu cầu HS làm bài. 
3. Củng cố, dặn dò:
- GV tổng kết tiết học.
- Dặn HS ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
- 1 Hs lên bảng làm bài cả lớp làm vào VBT
- 4 HS lên bảng làm 
- HS nhận xét cách đặt tính và thực hiện tính
- HS đọc đề bài cùng với trả lời câu hỏi
- HS lần lượt trả lời trước lớp và làm bài
- 1 HS đọc đề bài 
- Có hai cách tính diện tích hình chữ nhật
- HS làm bài
Thứ năm ngày 13 tháng 05 năm 2010
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 7 )
KIỂM TRA ĐỌC HIỂU - ĐỌC THÀNH TIẾNG
 Thứ sáu ngày 14 tháng 05 năm 2010
 Đạo đức
Ôn tập thực hành kĩ năng cuối HKII
Thứ sáu ngày 14 tháng 05 năm 2010
Toán
Kiểm tra
Thứ sáu ngày 14 tháng 05 năm 2010
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 8 )
Kiểm tra viết

Tài liệu đính kèm:

  • docT35.doc