Giáo án Lớp 3 Tuần 13 - Phạm Anh Phi - Trường TH Trần Quốc Toản

Giáo án Lớp 3 Tuần 13 - Phạm Anh Phi - Trường TH Trần Quốc Toản

 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN

 NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN

I/. Yêu cầu:

· Tập đọc:

v Đọc đúng;rành mạch, biết nghỉ hơihợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

v Đọc trôi chảy được toàn bài và bước đầu biết thể hiện tình cảm của nhân vật qua lời đối thoại.

v Nắm được cốt truyện: Ca ngợi anh Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống Pháp.( Trả lời được câu hỏi trong SgK

· Kể chuyện:

v Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

v HS khá giỏi kể lại được một đoạn của câu chuyệ bằng lời của nhân vật.

 

doc 33 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 372Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 13 - Phạm Anh Phi - Trường TH Trần Quốc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PPCT: 37+38 Thöù hai, ngaøy 12 thaùng 11 naêm 2012
 TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN
 NGÖÔØI CON CUÛA TAÂY NGUYEÂN 
I/. Yeâu caàu:
Taäp ñoïc:
Ñoïc ñuùng;raønh maïch, bieát nghæ hôihôïp lí sau daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø.
Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi vaø böôùc ñaàu bieát theå hieän tình caûm cuûa nhaân vaät qua lôøi ñoái thoaïi.
Naém ñöôïc coát truyeän: Ca ngôïi anh Nuùp vaø daân laøng Koâng Hoa ñaõ laäp nhieàu thaønh tích trong khaùng chieán choáng Phaùp.( Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi trong SgK
Keå chuyeän:
Keå laïi ñöôïc moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
HS khaù gioûi keå laïi ñöôïc moät ñoaïn cuûa caâu chuyeä baèng lôøi cuûa nhaân vaät.
II/Chuaån bò:
GV:Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. 
 -Baûng phuï ghi saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc.
HS: SGK
III/. Tieán trình daïy hoïc.:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh
2. Baøi cuõ 
-Tieát taäp ñoïc tröôùc em ñoïc baøi gì ?
- 2 HS ñoïc laïi baøi vaø traû lôøi caâu hoûi SGK
 -Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi: 
 A .Giới thiệu
 Tranh veõ nhöõng ai? Hoï ñang laøm gì?
-GVGT:Ñeå tìm hieåu caâu chuyeän hoâm nay noùi leân ñieàu gì? Chúng ta tìm hieåu qua baøi “ Nắng phương Nam”
- Vieát teân baøi leân baûng.
 v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Ñoïc maãu toaøn baøi laàn moät
- Goïi 1 em khaù ñoïc baøi
- Chia baøi laøm 3 ñoaïn .
- Chuù yù gioïng ñoïc: 
+ Gioïng ngöôøi daãn chuyeän: vöøa phaûi.
-Höôùng daån ngaét nghæ caâu
- Ngöôøi Kinh, / ngöôøi Thöôïng, / con gaùi, / con trai, / ngöôøi giaø, / ngöôøi treû / ñoaøn keát ñaùnh giaëc, / laøm raãy / gioûi laém. 
- Gv ñoïc maãu tröôùc.
- Cho hs noái tieáp ñoïc töøng caâu ( Chuù yù hs ñoïc xong vaø söõa sai)
- Höôùng daãn luyeän ñoïc töø khoù.
- Cho hs ñoïc töøng ñoaïn noái tieáp vaø keát hôïp giaûng töø khoù hieåu.
- Höôùng daãn hs tìm hieåu nghóa cuûa töø.
- HD HS ñoïc theo nhoùm
C Thöïc haønh
 v Hoaït ñoäng 2: thi ñoïc
-Cho hs ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
- Nhaän xeùt vaø choï hs ñoïc hay
- Haùt
- Baøi “Caûnh ñeïp non soâng
-2 em HTL vaø TLCH.
- Hs Nhaän xeùt
Baøi: ngươì con của Tây Nguyên.
- HS nhaéc laïi
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
- Theo doõi SGK vaø ñoïc thaàm theo.
- 1 hs khaù ñoïc baøi
+ Ñoaïn 1: 
+ Ñoaïn 2: 
+ Ñoaïn 3: 
-Hs ñoïc noái tieáp 1.2 löôït
-Hs duøng buùt chì gaïch sgk
- HS ñoïc töøng caâu. 
-Tìm vaø phaùt aâm töø khoù.
- Ngöôøi Kinh, ngöôøi Thöôïng, con gaùi, con trai, ngöôøi giaø
- Hs ñoïc 2.3 löôït.
- HS tìm neâu töø khoù hieåu
- Núp: anh hung quấn đội Đinh Núp.
Mạnh hung: rất mạnh.
Người thượng: Người dt thiểu số
- HS ñoïc nhoùm.
- 1 hs ñoïc toaøn baøi.
- Hs theo doõi.
2.3 Hs thi ñoïc
- Nhaän xeùt vaø choï baïn ñoïc hay.
TAÄP ÑOÏC ( TIEÁT 2)
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
C Thöïc haønh (tt)
 v Hoaït ñoäng 1: tìm hieåu baøi.
- Ñoïc maãu toaøn baøi laàn 2.
Hs ñoïc ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi.
+ Anh Nuùp ñöôïc cöû ñi ñaâu?
+ ÔÛ Ñaïi hoäi veà anh Nuùp keå cho daân laøng bieát nhöõng gì?
+ Ñaïi hoäi taëng daân laøng Koâng Hoa caùi gì?
+ Khi xem nhöõng vaät ñoù, thaùi ñoä cuûa moïi ngöôøi ra sao?
GV nhaän xeùt.
** Ruùt yù nghóa: Qua caâu chuyeän em hieåu ñöôïc ñieàu gì?
 aùi aûnh Bok Hoà, moät boä quaàn aùo luïa cuûa Bok Hoà, moät caây côø coù theâu chöõ, huaân chöông cho caû laøng, huaân chöông cho anh Nuùp. Moïi ngöôøi xem nhöõng moùn quaø aáy laø nhöõng thöù vaät taëng thieân lieâng.
v Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc laïi
-Ñoùng vai vaø laéng nghe tích cöïc. Ñoaïn 2
- Cho hs ñoïc nhoùm 2 vaø thi ñoïc.
KEÅ CHUYEÄN 
-Yeâu caàu HS suy nghó vaø saép xeáp laïi thöù töï caùc böùc tranh minh hoïa SGK.
2. Keå maãu:
-Keå chuyeän theo maãu noäi dung tranh veõ. 
- Chuyện gồm có nhửng nhân vật nào?
Đoạn 1.
- Chuyeän xaûy ra vaøo luùc naøo?
- Nuùp ñi ñaâu?
b) Ñoaïn 2: 
- Nuùp laø ai?
- Nuùp ñi ñaâu?
- Nuùp ñöôïc nhaän nhöõng gì?
c) Ñoaïn 3: 
- Gv yeâu yeâu caàu töøng caëp Hs keå chuyeän
- Ba Hs tieáp noái nhau keå ba ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
- Moät Hs keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
- Gv nhaän xeùt, coâng boá baïn naøo keå hay.
HD HS kể theo từng đoạn.
3. Keå theo nhoùm:
-Trong truyện có mấy nhân vaät
4. Keå tröôùc lôùp:
-Yeâu caàu HS khaù ,gioûi keå laïi toaøn boä caâu chuyeän .
-Nhaän xeùt .
4/ Cũng cố - dặn dò.
-Qua caâu chuyeän treân em ruùt ra cho mình baøi hoïc gì?
- Hs theo doõi.
Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Anh Nuùp ñi döï Ñaïi hoäi thi ñua..
-Ñaát nöôùc mình baây giôø raát maïnh,  Nhieàu ngöôøi chaïy leân, ñaët Nuùp treân vai chaïy ñi khaép nhaø.
-Ñaïi hoäi taëng daân laøng: caùi aûnh Bok Hoà, moät boä quaàn aùo luïa cuûa Bok Hoà, moät caây côø coù theâu chöõ, huaân chöông cho caû laøng, huaân chöông cho anh Nuùp. Moïi ngöôøi xem nhöõng moùn quaø aáy laø nhöõng thöù vaät taëng thieân lieâng.
Hs nhaän xeùt.
- HS traû lôøi yù kieán theo yù kieán cuûa mình
-1 HS ñoïc yeâu caàu . 
-HS phaùt bieåu yù kieán .
Hs nhìn vaøo phaàn gôïi yù keå ñoaïn 1.
Hs nhìn phaàn gôïi yù keå ñoaïn 2.
Hs nhìn vaøo phaàn gôïi yù keå ñoaïn 3.
Töøng caëp Hs keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän. 
Ba Hs thi keå chuyeän.
Moät Hs keå toaøn boä laïi caâu chuyeän.
Hs nhaän xeùt.
PPCT:61
TOAÙN:
SO SAÙNH SOÁ BEÙ BAÈNG MOÄT PHAÀN MAÁY SOÁ LÔÙN
I/. Yeâu caàu: Giuùp hoïc sinh: 
Bieát caùch so saùnh soá beù baèng moät phaàn maáy soá lôùn. 
Lôùp laøm BT1,2,3( coät a,b). BT3( coät c HSG)
Yeâu thích moân hoïc.
II / Chuaån bò: 
GV:Tranh veõ minh hoaï baøi toaùn nhö trong SGK. 
HS: Vôû, baûng con. 
II/. Tieán trình daïy hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh 
2/ KTBC: 
-Cho HS ñoïc baûng chia 8.
-Nhaän xeùt
3/Baøi môùi: 
a.Giôùi thieäu: Theo doõi caùc pheùp tính veà so saùnh soá beù baèng moät phaàn maáy soá lôùn. 
-GV ghi töïa
b.Höôùng daãn SS soá beù baèng moät phaàn maáy soá lôùn:
Ví duï:
+Ñoaïn thaúng AB daøi 2cm. Ñoaïn thaúng CD daøi 6cm. Hoûi: Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD gaáp maáy laàn ñoä daøi ñoaïn thaúng AB? +(Veõ SÑ leân baûng)
-GV neâu: Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD gaáp 3 laàn ñoä daøi ñoaïn thaúng AB. Ta noùi raèng: Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB baèng ñoä daøi ñoaïn thaúng CD. 
-Keát luaän: Muoán tìm ñoä daøi ñoaïn thaúng AB baèng moät phaàn maáy ñoä daøi ñoaïn thaúng CD ta laøm nhö sau: 
+Thöïc hieän pheùp chia ñoä daøi cuûa CD cho ñoä daøi cuûa AB 6 : 2 = 3 ( laàn )
 Vaäy ñoä daøi ñoaïn thaúng AB baèng ñoä daøi ñoaïn thaúng CD.
Ví duï 2: 
Toùm taét:
Tuoåi meï: 30 tuoåi
Tuoåi con: 6 tuoåi
Hoûi: Tuoåi con baèng moät phaàn maáy tuoåi meï ?
-Meï bao nhieâu tuoåi?
-Con bao nhieâu tuoåi?
-Vaäy tuoåi meï gaáp maáy laàn tuoåi con?
-Vaäy tuoåi con baèng moät phaàn maáy tuoåi meï?
-Höôùng daãn HS caùch trình baøy baøi giaûi.
- GV keát luaän: Baøi toaùn treân ñöôïc goïi laø baøi toaùn so saùnh soá beù baèng moät phaàn maáy soá lôùn.
c.Luyeän taäp:
Baøi 1:
-YC HS ñoïc doøng ñaàu tieân cuûa baûng.
-Hoûi 8 gaáp maáy laàn 2?
-Vaäy 2 baèng moät phaàn maáy cuûa 8?
-YC HS laøm tieáp caùc phaàn coøn laïi vaøo SGK, 1 HS leân baûng laøm baûng phuï.
-Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Baøi 2:
-Goïi 1 HS ñoïc ñeà. 
-Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
-YC HS laøm baøi.
-Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:coät a,b
-Goïi 1 HS ñoïc ñeà.
-Cho HS laøm SGK
-HDHS laøm mieäng.
-YC HS quan saùt hình a vaø neâu soá hính vuoâng maøu xanh, soá hình vuoâng maøu traéng coù trong hình naøy.
-Soá hình vuoâng maøu traéng gaáp maáy laàn soá hình vuoâng maøu xanh?
-Vaäy trong hình a, soá hình vuoâng maøu xanh baèng moät phaàn maáy soá HV maøu traéng?
-Laøm töông töï caùc baøi coøn laïi.( coät c goïi HS khaù traû lôøi).
-Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
4/ Cuûng coá – Daën doø: 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Veà nhaø taäp so saùnh soá beù baèng moät phaàn maáy soá lôùn vaø laøm baøi taäp. 
-HS ñoïc baûng chia 8.
-HS nhaéc laïi
-HS thöïc hieän pheùp chia 6 : 2= 3 (laàn )
-Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB baèng ñoä daøi ñoaïn thaúng CD. 
-HS laéng nghevaø ghi nhôù.
-HS ñoïc baøi toaùn.
-Phaân tích baøi toaùn.
-Meï 30 tuoåi.
-Con 6 tuoåi.
-Tuoåi meï gaáp tuoåi con: 30 : 6 = 5 (laàn).
-Tuoåi con baèng tuoåi meï.
-HS trình baøy baøi giaûi: 
Tuoåi meï gaáp tuoåi con moät soá laàn laø:
: 6 = 5 ( laàn )
Vaäy tuoåi con baèng tuoåi meï.
Ñaùp soá: 
-HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.
-8 gaáp 4 laàn 2.
- 2 baèng cuûa 8.
-HS laøm tieáp caùc phaàn töông töï.
-HS ñoïc ñeà baøi.
-Baøi toaùn thuoäc daïng so saùnh soá beù baèng moät phaàn maáy soá lôùn.
-1 HS baûng phuï, lôùp laøm vaøo vôû. 
-HS ñoïc yeâu caàu.
-Hình a coù 1 hình vuoâng maøu xanh vaø 5 hình vuoâng maøu traéng.
-Soá hình vuoâng maøu traéng gaáp 5 laàn soá hình vuoâng maøu xanh (Vì 5 : 1 = 5)
- Soá hình vuoâng maøu xanh baèng soá HV maøu traéng.
PPCT: 25 Thöù ba, ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2012
CHÍNH TAÛ: ( nghe – vieát )
ÑEÂM TRAÊNG TREÂN HOÀ TAÂY.
(MT)
I/. Yeâu caàu:
Nghe vieát chính xaùc baøi Ñeâm traêng treân Hoà Taây. Trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi; khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi.
Luyeän ñoïc, vieát ñuùng 1 soá chöõ coù vaàn khoù ( iu/uyu).Laøm ñuùng baøi taäp 3a. 
Yeâu thích caûnh ñeïp cuûa queâ höông, ñaát nöôùc.
GDMT: ý thức bảo vệ và giữ vệ sinh ở hồ nước.
II/. Chuaån bò:
GV: Giaáy khoå to vaø buùt daï quang. Cheùp saün noäi dung caùc baøi taäp chính taû treân baûng.
HS: Baûng con, vôû.
III/. Tieán trình daïy hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: 
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Kieåm tra hoïc sinh veà noäi dung cuûa tieát tröôùc.
-Vieát moät soá töø ngöõ.
-Nhaän xeùt veà lôøi giaûi vaø chöõ vieát cuûa hoïc sinh. Nhaän xeùt chung. 
3/ Baøi môùi: 
a. Giôùi thieäu baøi:
-Giaùo vieân ghi töïa baøi. Ghi töïa.
b. Höôùng daãn vieát chính taû: 
-GV ñoïc thong thaû baøi vieát Ñeâm traêng treân Hoà Taây. 
c. Höôùng daãn vieát töø khoù vaø caùch trình baøy:
- Baøi vaên coù maáy caâu ?
- Trong ñoïan vaên nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa?Vì sao?
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùc töø khoù, vieát laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. 
-GV ñoïc cho HS vieát chính taû.
-Soaùt loãi.
-Chaám, chöõa baøi. 
d. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Baøi 2:
-Goïi HS ñoïc YC baøi taäp.
-Goïi HS leân baûng laøm.
-Giaùo vieân theo doõi, boå sung. Coù nhaän xeùt. 
*Lôøi giaûi ñuùng: 
Ñöôøng ñi khuùc khuyûu, gaày khaúng khiu, khuyûu tay. 
Baøi 3: ... óa vaø caân ñoàng hoà.,2,3,4.
Yeâu thích moan hoïc.
II/. Chuaån bò:
Caân ñóa vaø caân ñoàng hoà cuøng caùc quaû caân vaø moät goùi haøng nhoû ñeå caân. Phaám maøu, baûng phuï.
HS: Vôû, baûng con.
III/. Tieán trình daïy hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo iveân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: 
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Goïi 2 HS leân baûng ñoïc thuoäc baûng nhaân 9.
-Nhaän xeùt ghi ñieåm. Nhaän xeùt chung 
3/ Baøi môùi: 
a. Giôùi thieäu baøi:
-Giôùi thieäu veà gam
b. GT veà gam vaø MQH giöõa gam vaø kg.
-Cho HS neâu laïi ñôn vò ño khoái löôïng ñaõ hoïc?
-Ñeå ño khoái löôïng caùc vaät nheï hôn 1kg ta coøn coù caùc ñôn vò ño nhoû hôn kg. 
-GV neâu: Gam laø 1 ñôn vò ño khoái löôïng.
* Gam vieát taét laø g
 1000 g = 1kg
-Giôùi thieäu caùc quaû caân thöôøng duøng: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g,caân ñóa, caân ñoàng hoà. 
- Caân maãu goùi haøng nhoû baèng 2 loaïi caân, ñeàu ra cuøng 1 keát quaû. 
 Thöïc haønh 
Baøi 1: 
-GV coù theå chuaån bò moät soá vaät (nheï hôn 1kg) vaø thöïc haønh caân caùc vaät naøy tröôùc lôùp ñeå HS ñoïc soá caân.
-Hoaëc YC HS quan saùt hình minh hoaï BT ñeå ñoïc soá caân töøng vaät.
-Hoäp ñöôøng caân naëng bao nhieâu gam?
-3 quaû taùo caân naëng bao nhieâu gam?
-Vì sao em bieát 3 quaû taùo caân naëng 700 gam?
-HD HS laøm caùc baøi coøn laïi.
Baøi 2: 
-HS quan saùt tranh ñeå traû lôøi soá caân.
-Quaû ñu ñuû caân naëng bao nhieâu gam?
-Vì sao em bieát quaû ñu ñuû caân naëng 800g
-Laøm töông töï vôùi phaàn b.
-Löu yù cho HS chieàu quay cuûa kim chæ khoái löôïng truøng vôùi chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà. 
Baøi 3: Laøm pheùp tính 
-GV höôùng daãn ta thöïc hieän tính bình thöôøng nhö vôùi caùc soá töï nhieân, sau ñoù ghi teân ñôn vò vaøo keát quaû.
-YC HS laøm baøi vaø ñoåi cheo baøi ñeå kieåm tra.
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Baøi 4: -Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
-Caû hoäp söõa caân naëng bao nhieâu gam?
-Caân naëng cuûa hoäp söõa chính laø caân naëng cuûa voû hoäp coäng vôùi caân naëng cuûa söõa beân trong hoäp.
-Muoán tính soá gam söõa beân trong hoäp ta laøm theá naøo?
-YC HS laøm baøi.
-Nhaän xeùt ghi ñieåm.
Baøi 5: Daønh cho hs khaù gioûi
 HD töông töï BT 4.
-YC HS töï laøm.
GV nhaän xeùt ghi ñieåm cho HS.
4/Cuûng coá – Daën doø: 
-Thu vôû – chaám ñieåm 
-Cuûng coá laïi noäi dung bài
-HS ñoïc laïi baûng nhaân 9.
-laø ki loâ gam. 
-HS nhaéc laïi. 
-HS quan saùt
-HS quan saùt tranh veõ caân hoäp ñöôøng trong baøi hoïc ñeå traû lôøi: “hoäp ñöôøng caân naëng 200g”.
-HS quan saùt tranh veã 3 quaû taùo ñeå neâu khoái löôïng 3 quaû taùo. 
-Chaúng haïn: Caân thaêng baèng neân khoái löôïng 3 quaû toaù baèng khoái löôïng cuûa 2 quaû caân 500g vaø 200g. Töùc laø 3 quaû taùo caân naëng 700g. 
- HS töï laøm baøi vôùi 2 tranh veõ tieáp theo roài chöõa baøi: Goùi mì chính caân naëng 210g, quaû leâ caân naëng 400g. 
-Nhaän xeùt
-HS quan saùt hình veõ caân quaû ñu ñuû baèng caân ñoàng hoà. HS coù theå ñeám nhaåm: 200, 400, 600, 800. Roài neâu keát quaû: Quaû ñu ñuû caân naëng 800g. 
-Vì kim treân maët kim ñoàng hoà chæ vaøo soá 800g.
-Laøm baûng con: 
 163g + 28g = 191g 50g x 2 = 100g
 42g - 25g = 17g 96g : 3 = 32g
-HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-Caû hoäp söõa caân naëng 455g.
-Ta laáy soá gam söõa caû hoäp tröø ñi soá gam caân naëng cuûa voû hoäp.
-1 HS leân baûng, lôùp giaûi vaøo trong vôû. 
 Giaûi: 
 Trong hoäp coù soá gam söõa laø: 
 455 – 58 = 397 (g)
 Ñaùp soá: 397 g söõa 
-1 HS gioûi laøm, lôùp laøm vôû, HS TB yeáu laøm nhaùp
Baøi giaûi:
Caû 4 tuùi mì chính caân naëng laø:
210 x 4 = 840 (g)
 Ñaùp soá: 840g
-Laéng nghe vaø ghi nhaän.
 PPCT:26
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
KHOÂNG CHÔI CAÙC TROØ CHÔI NGUY HIEÅM
 ( KNS)
I/. Yeâu caàu:
Nhaän bieát caùc troø chôi nguy hieåm nhö ñaùnh quay, neùm nhau, chaïy ñuoåi nhau,. 
Bieát söû duïng thôøi gian nghó giöõa giôø ra chôi vui veû an toaøn. HS khaù gioûi bieát caùch söû lyù khi xaûy ra tai naïn: baùo cho ngöôøi lôùn hoaëc thaày coâ giaùo, ñöa ngöôøi bò naïn ñeán cô sôû y teá gaàn nhaát.KNS:Tìm kiếm và xử lí thông tin; Làm chủ bản thân
Giöõ gìn söùc khoûe baûn than.
II/. Chuaån bò:
GV: Caùc hình SGK
HS: SGK
III/. Tieán trình daïy hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/OÅn ñònh:
2/KTBC: 
-Moät soá hoaït ñoäng ôû tröôøng (tt). 
-Nhaän xeùt. 
3/Baøi môùi: 
a/ Khám phá
-Kể tên 1 số trò chơi mà các em hay chơi?
*Giôùi thieäu: Baøi hoïc hoâm nay giuùp cho caùc em naém baét ñöôïc troø chôi naøo coù nguy hieåm ñeán tính maïng chúng ta cần tránh
 -GV ghi töïa 
b/ Kết nối
*Hoaït ñoäng 1: Keå teân caùc troø chôi cuûa baûn thaân vaø cuûa caùc baïn trong tranh.
Caùch tieán haønh:
+Böôùc 1: Hoaït ñoäng caû lôùp:
-GV YC HS ñöùng leân keå teân 1 troø chôi maø mình tham gia trong giôø ra chôi ôû tröôøng.
-Caùch chôi nhö theá naøo?
-GV toång keát caùc troø chôi cuûa HS trong lôùp.
+Böôùc 2: Thaûo luaän caëp ñoâi:
-YC caùc caëp ñoâi quan saùt caùc hình veõ SGK, thaûo luaän xem caùc baïn ñang chôi troø gì, troø chôi naøo deã gaây nguy hieåm cho baûn thaân vaø cho ngöôøi khaùc, giaûi thích vì sao.
-GV nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS.
=>GV keát luaän: Trong giôø giaûi lao hay giôø ra chôi, ñeå thö giaûn, caùc em coù theå chôi raát nhieàu troø chôi khaùc nhau. Tuy nhieân trong khi chôi, caùc em caàn chuù yù ñeán nhöõng troø chôi gaây nguy hieåm khoâng chæ cho baûn thaân maø coùn cho nhöõng ngöôøi khaùc nöõa. 
 -Hoaït ñoäng 2: Neân vaø khoâng neân chôi nhöõng trò chôi naøo?
Caùch tieán haønh:
-Böôùc 1: Thaûo luaän nhoùm theo caâu hoûi:
+Khi ôû tröôøng, baïn neân chôi nhöõng troø chôi naøo vaø khoâng neân chôi nhöõng troø chôi naøo?
-GV phaùt phieáu thaûo luaän:
PHIEÁU THAÛO LUAÄN
Neân chôi
Khoâng neân chôi
Vì sao
+
+..............................
+
+
+.
+
-GV nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS.
-GV coù theå toå chöùc troø chôi neân vaø khoâng neân cho HS chôi vaø luyeän trí nhôù.
GV keát luaän: Khi ôû tröôùng caùc em neân chôi caùc troø chôi laønh maïnh, khoâng gaây nguy hieåm, nheï nhaøng nhö nhaûy daây, ñoïc saùch,Caùc em khoâng neân chôi caùc troø chôi nguy hieåm nhö leo treøo,ñaùnh nhau, ñuoåi baét,Coù nhö theá em môùi baûo veä ñöôïc mình vaø khoâng gaây nguy hieåm cho baûn thaân cuõng nhö cho moïi ngöôøi xung quanh.
c/ Thực hành
*Hoaït ñoäng 3: Laøm gì khi thaáy baïn khaùc chôi troø chôi nguy hieåm.
-Thaûo luaän nhoùm ñoùng vai.
-GV phaùt cho moãi nhoùm moät tình huoáng YC caùc nhoùm thaûo luaän, tìm ra caùch giaûi quyeát tình huoáng vaø ñoùng vai cho caû lôùp xem.
-Nhoùm 1: Nhìn thaáy caùc baïn ñang chôi troø ñaùnh nhau.
-Nhoùm 2: Em nhìn thaáy caùc baïn nam chôi ñaù caàu.
-Nhoùm 3: Em nhìn thaáy caùc baïn leo leân töôøng, chôi troø giaû laøm ninza.
-Nhoùm 4: Em nhìn thaáy caùc baïn ñang chôi chuyeàn.
-GV nhaän xeùt cuøng ñöa ra ñaùp aùn ñuùng.
-Tuyeân döông caùc nhoùm ñoùng vai hay.
d/ Vaän duïng
-Khi gặp các bạn chơi các trò chơi nguy hiểm em làm gì?
-GDTT cho HS neân chôi nhöõng troø chôi an toaøn vaø khoâng neân chôi nhöõng troø chôi nguy hieåm.
-Nhaän xeùt giôø hoïc.
-Veà nhaø hoïc baøi vaø thöïc hieän nhöõng gì mình ñaõ hoïc ñöôïc vaän ñoäng caùc em nhoû thöïc hieän nhö mình.
- HS thöïc hieän theo yc cuûa GV
-HS thực hiện
-HS nhaéc laïi 
- HS keå: 
-VD: Chôi meøo ñuoåi chuoät, baén bi, nhaûy daây, ñoïc truyeän,
-HS neâu ra.
-HS QS tranh veõ vaø tieán haønh thaûo luaän caëp ñoâi.
-Ñaïi dieän trình baøy keát quaû.
=> Caùc baïn ñang chôi troø chôi oâ quan, troø chôi quay guï(cuø), nhaûy daây, ñaù boùng, baén bi, ñaù caàu, ñoïc saùch(truyeän), ñaùnh nhau,
-Trong caùc troø chôi ñoù troø chôi quay guï(cuø), ñaùnh nhau laø nguy hieåm. Vì quay guï khoâng caån thaän seõ quaúng guï coù ñaàu ñinh nhoïn vaøo maët caùc baïn khaùc, gaây chaûy maùu. Coøn troø chôi ñaùnh nhau seõ coù theå bò ngaõ, traày xöôùc, 
-Lôùp theo doõi nhaän xeùt, boå sung.
-HS laéng nghe.
-Tieán haønh thaûo luaän nhoùm vaø ghi keát quaû vaøo phieáu.
- Ñaïi dieän nhoùm daùn keát quaû leân baûng vaø trình baøy tröôùc lôùp. Lôùp theo doõi nhaän xeùt boå sung.
-HS laéng nghe, ghi nhôù.
-HS thaûo luaän tình huoáng vaø ñoùng vai.
-N1: Em seõ ngaên caùc baïn, neáu caùc baïn khoâng nghe thì em baùo coâ giaùo chuû nhieäm.
-N2: Em seõ tham gia chôi cuøng caùc baïn aáy hoaëc xem.
-N3: Em seõ noùi vôùi caùc baïn chôi nhö vaäy laø raát nguy hieåm,
-N4: Chôi cuøng caùc baïn
-Lôùp quan saùt nhaän xeùt boå sung.
-HS thực hiện
-Laéng nghe vaø ghi nhaän.
 Sinh hoaït taäp theå
“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”
I TRỌNG TÂM:
- Tuyên truyền chủ điểm ngày 20/ 11.
- Tổ chúc chào mừng ngày 20/11
- Tham gia các phong trào do HĐĐ tổ chức. 
II CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH
1. SƠ KẾT TUẦN 12.
- Thu Phiếu liên lạc.
- Dạy theo PPCT.
- Phụ đạo hs yếu, Bồi dưỡng hs giỏi.
- Vệ sinh sân trường, 
- Phát động kế hoạch nhỏ đợt 1
- Biết giữ gìn, bào vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
2. NỘI DUNG SINH HOẠT.
a. THI ĐUA. “Hoa điểm 10”.
Hàng trên có 6 quyển vở, hang dưới có 24 quyển vở. Hỏi số vở hang trên bằng một phần mấy số vở hang dưới? 
4. GDMT.
- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường sung quanh trường lớp?
- Vì sao chúng ta cần giữ sạch môi trường sung quanh?
5. GDSDNLTK-HQ.
- Chúng ta cần làm gì để tiết kiệm giấy?
6. KẾ HOẠCH TUẦN 13
- Phụ đạo hs yếu, bồi dưỡng hs giỏi
- Dạy theo PPCT.
- Vệ sinh sân trường, 
- Phát động kế hoạch nhỏ 
- Ủng hộ, mua sách ( Nguyễn ngọc Kí)
- Tuyên truyền ngày 20/11..
7. PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 14
- Phụ đạo hs yếu, bồi dưỡng hs giỏi
- Dạy theo PPCT.
- Vệ sinh sân trường, 
- Phát động kế hoạch nhỏ 
- Biết giữ gìn, bào vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
Tuyên truyền ngày 20/11..
8. TUYÊN DƯƠNG 
 PHÊ BÌNH
HS theo dõi.
Giải.
Số vở hang dưới gấp hàng trên là:
24 : 6 = 4 lần
Vậy số vở hàng trên bằng ¼ số vở hàng dưới.
Đấp số: ¼ 
- Chúng ta bỏ rác đúng nơi quy định, luôn có ý thức dọn vệ sinh hằng ngày
- Không vức rác bừa bãi, nhặc rác, quét sân, lau sàn phòng học, lau bảng lớp, kê lại bàn ghế.
- Giữ sạch mội trường sung quanh để bảo vệ sức khỏe cho bản than và cho người khác.
- Chúng ta luôn Sử dụng giấy đúng lúc, vừa đủ khi cần thiết.
HS theo dõi.
Khanh, Nhi, Thanh
Nhung, Khang, tuệ
HIEÄU TRÖÔÛNG KYÙ DUYEÄT
KHOÁI TRÖÔÛNG KYÙ DUYEÄT

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 13.doc