Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 38: Ôn tập giữa học kì I (tiết 7)

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 38: Ôn tập giữa học kì I (tiết 7)

I. MỤC TIÊU:.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc, có yêu cầu học thuộc lòng.

- Vở bài tập .

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :

1. Bài cũ:

- Gọi HS tiết trước đọc còn chậm.

2. Bài mới:

Giới thiệu bài: Giới thiệu mục đích, yêu cầu của tiết học

 

doc 3 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1394Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 38: Ôn tập giữa học kì I (tiết 7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieáng Vieät
OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I (Tieát 7)
§äc thªm bµi: §æi giµy.
I. MUÏC TIEÂU:
 -Møc ®ä yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh tiÕt 1.
 - BiÕt c¸ch tra môc lôc s¸ch (BT2) NãI §Óng lêi mêi, nhê, ®Ò nghi theo t×nh huèng cô thÓ ( BT3).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc, coù yeâu caàu hoïc thuoäc loøng.
- Vôû baøi taäp .
III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP :
1. Baøi cuõ:
- Goïi HS tieát tröôùc ñoïc coøn chaäm.
2. Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi: Giôùi thieäu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc
HÑ
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1
2
3
Kieåm tra ñoïc:
- Ñeå caùc thaêm laøm saün, goïi HS .
- Ñaët caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc .
- Ghi ñieåm theo höôùng daãn .
Tìm caùc baøi ñaõ hoïc ôû tuaàn 8 theo muïc luïc saùch:
- Neâu yeâu caàu cuûa baøi:
-Neâu caùch laøm ?
Ghi laïi lôøi môøi, nhôø, ñeà nghò:
- Neâu yeâu caàu cuûa baøi:
-Töøng HS (7, 8 HS) leân boác ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi 1 trong 4 baøi sau:
1/ Goïi baïn (saùch Tieáng Vieät taäp 1 trang 28)
2/ Chieác buùt möïc (saùch Tieáng Vieät taäp 1 trang 40).
3/ Caùi troáng tröôøng em (saùch Tieáng Vieät taäp 1 trang 45).
4/ Ngöôøi thaày cuõ (saùch Tieáng Vieät taäp 1 trang 56).
5/®æi giµy.
- Tìm caùc baøi ñaõ hoïc ôû tuaàn 8 theo muïc luïc saùch
- Môû muïc luïc saùch .
-Tìm tuaàn 8 .
- Noùi teân taát caû caùc baøi ñaõ hoïc trong tuaàn 8 theo trình töï .
+ Tuaàn 8: chuû ñieåm Thaày coâ .
+ Taäp ñoïc : Ngöôøi meï hieàn trang 63.
+ Keå chuyeän : Ngöôøi meï hieàn trang 64.
+ Chính taû : Taäp cheùp Ngöôøi meï hieàn.
Phaân bieät ao/ au, r / d / gi, uoân / uoâng.
+ Taäp ñoïc : Baøn tay dòu daøng .
+ Luyeän töø vaø caâu : Töø chæ hoaït ñoäng , traïng thaùi . Daáu phaåy .
+ Taäp vieát : Chöõ hoa G
+ Taäp ñoïc : Ñoåi giaøy .
+ Chính taû : Nghe vieát Baøn tay dòu daøng
Phaân bieät ao/ au, r / d / gi, uoân / uoâng.
+ Taäp laøm vaên : Môøi, nhôø, yeâu caàu, ñeà nghò. Keå ngaén theo caâu hoûi.
- Ghi laïi lôøi môøi , nhôø , ñeà nghò cuûa em trong nhöõng tröôøng hôïp döôùi ñaây .
- Laøm baøi trong VBT
- Neâu caùc lôøi noùi cuûa mình .
- Em nhôø meï mua giuùp em moät taáp thieáp chuùc möøng coâ giaùo (thaày giaùo) nhaân Ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20 – 11 , meï nheù!
+ Thöa meï , meï mua giuùp con moät taáp thieáp chuùc möøng coâ giaùo nhaân Ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20 – 11 , meï nheù !
- Em phuï traùch phaàn vaên ngheä trong buoåi lieân hoan cuûa lôùp möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam . Em môøi caùc baïn haùt (muùa, keå chuyeän . . . )
+ Ñeå baét ñaàu buoåi lieân hoan vaên ngheä , xin môøi caùc baïn cuøng haùt chung baøi “Boán phöông trôøi” nheù !
- Trong giôø hoïc, coâ giaùo ñaët caâu hoûi, nhöng em chöa nghe roõ. Em ñeà nghò coâ neâu laïi caâu hoûi ñoù.
+ Thöa coâ, xin coâ nhaéc laïi duøm em caâu hoûi cuûa coâ!
CUÛNG COÁ - DAËN DOØ:
- Yeâu caàu HS laøm thöû baøi luyeän taäp ( Ñoïc – hieåu , Luyeän töø vaø caâu ) ôû tieát 9.
- Lôøi giaûi ñeà luyeän taäp :
Caâu 1 : b. Queùt nhaø, naáu côm, röûa baùt .
Caâu 2 : b. Thaáy baïn vaát vaû, haùt ñeå taëng baïn .
Caâu 3 : c. Caûm ôn vaø khen ngôïi tieáng haùt cuûa Deá Meøn .
Caâu 4 : c. Vì caû hai lí do .
Caâu 5 : a. Toâi laø Deá Meøn
Höôùng daãn baøi veà nhaø:
- Veà nhaø tieáp tuïc hoïc caùc baøi taäp ñoïc , hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .
Yeâu caàu HS töï nhaän xeùt tieát hoïc .

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 39.doc