Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 17 đến tuần 20

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 17 đến tuần 20

I) Mục đích, yêu cầu:

A. Tập đọc:

1) Rèn kú năng đọc thành tiếng:

- Chú ý các từ ngữ: vùng quê nọ, nông dân, công đường, vịt rán, miếng cơm nắm, hít hương thơm, giảy nảy, trả tiền, lạch cạch, phiên xử.

- Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật, đọc đúng lời thoại giữa ba nhân vật.

2) Rèn kú năng đọc hiểu:

- Hiểu nghĩa các từ khó được chú thích ở cuối bài.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi. Mồ Côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà bằng cách xử kiện rất thông minh, tài trí và công bằng.

B. Kể chuyện:

1) Rèn kú năng nói: dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ học sinh kể được toàn bộ câu chuyện Mồ Côi xử kiện - kể tự nhiên, phân biệt lời các nhân vật.

2) Rèn kĩ năng nghe.

 

doc 19 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 17 đến tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thø hai ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2005
 TuÇn 17: tËp ®äc - kĨ chuyƯn
 TiÕt 49: må c«i xư kiƯn
I) Mơc ®Ých, yªu cÇu:
A. TËp ®äc: 
1) RÌn kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: 
Chĩ ý c¸c tõ ng÷: vïng quª nä, n«ng d©n, c«ng ®­êng, vÞt r¸n, miÕng c¬m n¾m, hÝt h­¬ng th¬m, gi¶y n¶y, tr¶ tiỊn, l¹ch c¹ch, phiªn xư.
BiÕt ®äc ph©n biƯt lêi dÉn chuyƯn víi lêi c¸c nh©n vËt, ®äc ®ĩng lêi tho¹i gi÷a ba nh©n vËt.
2) RÌn kĩ n¨ng ®äc hiĨu:
HiĨu nghÜa c¸c tõ khã ®­ỵc chĩ thÝch ë cuèi bµi.
HiĨu néi dung c©u chuyƯn: Ca ngỵi sù th«ng minh cđa Må C«i. Må C«i ®· b¶o vƯ ®­ỵc b¸c n«ng d©n thËt thµ b»ng c¸ch xư kiƯn rÊt th«ng minh, tµi trÝ vµ c«ng b»ng.
B. KĨ chuyƯn:
1) RÌn kĩ n¨ng nãi: dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kĨ ®­ỵc toµn bé c©u chuyƯn Må C«i xư kiƯn - kĨ tù nhiªn, ph©n biƯt lêi c¸c nh©n vËt.
2) RÌn kÜ n¨ng nghe.	
II) §å Dïng D¹y Häc: 
Tranh minh ho¹ truyƯn trong s¸ch gi¸o khoa.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
KiĨm tra bµi cị:
Gäi häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc truyƯn Ba ®iỊu ­íc. Tr¶ lêi c©u hái 4. NÕu cã 3 ®iỊu ­íc em sÏ lµm g× ?
NhËn xÐt ghi ®iĨm.
Bµi míi:
a) Giíi thiƯu bµi: 
b) LuyƯn ®äc;
Gi¸o viªn ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh luyƯn ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
Gi¸o viªn giĩp häc sinh hiĨu râ c¸c tõ chĩ gi¶i trong bµi. Gi¶i nghÜa thªm tõ må c«i (ng­êi bÞ mÊt 
Hai häc sinh ®äc bµi tr¶ lêi c©u hái.
Häc sinh l¾ng nghe.
Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u trong mçi ®o¹n.
§äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc 3 ®o¹n trong bµi.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
cha, mĐ hoỈc c¶ cha lÉn mĐ khi cßn bÐ).
H­íng dÉn t×m hiĨu bµi:
C©u chuyƯn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ?
Chđ qu¸n kiƯn b¸c n«ng d©n vỊ viƯc g× ?
T×m c©u nªu râ lý lỴ cđa b¸c n«ng d©n.
Khi b¸c n«ng d©n nhËn cã hÝt h­¬ng th¬m cđa thøc ¨n trong qu¸n. Må C«i ph¸n thÕ nµo ?
Th¸i ®é b¸c n«ng d©n thÕ nµo khi nghe lêi ph¸n xư ?
T¹i sao Må C«i b¶o b¸c n«ng d©n xãc 2 ®ång b¹c ®đ 10 lÇn ?
Må C«i ®· nãi g× ®Ĩ kÕt thĩc phiªn toµ ?
LuyƯn ®äc l¹i:
Gäi häc sinh kh¸ giái ®äc ®o¹n 3.
C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt.
KĨ chuyƯn
a) Gi¸o viªn nªu nhiƯm vơ: Dùa theo 4 tranh minh ho¹, kĨ l¹i toµn bé c©u chuyƯn Må C«i xư kiƯn.
b) H­íng dÉn kĨ toµn bé c©u chuyƯn theo tranh.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, l­u ý häc sinh cã thĨ kĨ ®¬n gi¶n ng¾n gän theo s¸t tranh minh ho¹, cđng cã thĨ kĨ s¸ng t¹o.
§äc tõng ®o¹n trong nhãm.
Ba nhãm tiÕp nèi nhau thi ®äc.
1 häc sinh ®äc c¶ bµi.
(Chđ qu¸n, B¸c n«ng d©n, Må C«i).
VỊ téi b¸c vµo qu¸n hÝt mïi th¬m cđa lỵn quay, gµ luéc, vÞt r¸n mµ kh«ng tr¶ tiỊn.
T«i chØ vµo qu¸n ngåi nhê ®Ĩ ¨n miÕng c¬m n¾m. T«i kh«ng mua g× c¶.
B¸c gi¶y n¶y lªn: T«i cã ®ơng ch¹m g× ®Õn thøc ¨n trong qu¸n ®©u mµ ph¶i tr¶ tiỊn ?
Xãc 2 ®ång b¹c 10 lÇn míi ®đ sè tiỊn 20 ®ång.
B¸c nµy ®· båi th­êng cho chđ qu¸n ®đ sè tiỊn: Mét bªn “hÝt mïi thÞt”, mét bªn “nghe tiÕng b¹c”. ThÕ lµ c«ng b»ng.
Hai tèp häc sinh mçi tèp 4 em tù ph©n vai thi ®äc truyƯn tr­íc líp.
Häc sinh quan s¸t 4 tranh minh ho¹ øng víi néi dung 3 ®o¹n trong truyƯn.
1 häc sinh kh¸ giái kĨ mÉu ®o¹n 1.
Häc sinh quan s¸t tiÕp c¸c tranh 2, 3, 4 suy nghÜ nhanh vỊ néi dung tõng tranh.
Ba häc sinh tiÕp nèi nhau thi 
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt.
B×nh chän b¹n kĨ chuyƯn hay nhÊt.
Cđng cè, dỈn dß;
Gäi häc sinh nãi vỊ néi dung truyƯn.
Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh vỊ nhµ tËp dùng ho¹t c¶nh theo néi dung c©u chuyƯn.
kĨ tõng cđa chuyƯn theo c¸c tranh 1, 2, 3, 4.
1 häc sinh kĨ toµn truyƯn.
 Thø t­ ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2005
 TËp ®äc 
TiÕt 50: anh ®om ®ãm 
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. RÌn kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng:
	Chĩ ý ®äc c¸c tõ ng÷: g¸c nĩi, lan dÇn, lµn giã m¸t, lỈng lÏ, long lanh, quay vßng, rén rÞp .
2. RÌn kĩ n¨ng ®äc - hiĨu:
HiĨu nghÜa c¸c tõ trong bµi, biÕt vỊ c¸c con vËt: ®om ®ãm, cß bỵ, v¹c.
HiĨu néi dung bµi: Anh §ãm rÊt chuyªn cÇn. Cuéc sèng cđa c¸c loµi vËt ë lµng quª vµo ban ®ªm rÊt ®Đp vµ sinh ®éng.
3. Häc thuéc lßng bµi th¬.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
Bèn tranh minh ho¹ truyƯn Må C«i xư kiƯn.
Tranh minh ho¹ bµi th¬ trong s¸ch gi¸o khoa. Thªm tranh ¶nh cë to vỊ c¸c con vËt trong bµi.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
KiĨm tra bµi cị:
Gi¸o viªn treo tranh minh ho¹ truyƯn Må C«i xư kiƯn, gäi häc sinh kĨ chuyƯn theo tranh.
NhËn xÐt ghi ®iĨm häc sinh.
D¹y bµi míi:
Giíi thiƯu bµi:
LuyƯn ®äc:
 a. Gi¸o viªn ®äc bµi th¬.
 b.Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh 
2 häc sinh tiÕp nèi nhau kĨ l¹i c©u chuyƯn theo 4 tranh.
Häc sinh l¾ng nghe.
§äc tõng dßng.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
luyƯn ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ. 
Gi¸o viªn giíi thiƯu thªm: tranh, ¶nh vỊ c¸c con vËt cã trong bµi gi¶i nghÜa thªm: mỈt trêi, g¸c nĩi, cß bỵ.
H­íng dÉn häc sinh t×m hiĨu bµi:
Anh §ãm lªn ®Ìn ®i ®©u ?
T×m tõ t¶ ®øc tÝnh cđa anh §ãm trong hai khỉ th¬.
Anh §ãm thÊy nh÷ng c¶nh g× trong ®ªm ?
T×m mét h×nh ¶nh ®Đp cđa anh §om §ãm trong bµi th¬.
Häc thuéc lßng bµi th¬:
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc thuéc lßng tõng khỉ, c¶ bµi th¬.
Cđng cè - dỈn dß:
Gäi häc sinh nªu néi dung bµi.
VỊ nhµ tiÕp tơc häc thuéc häc thuéc lßng bµi th¬.
§äc tõng khỉ th¬.
Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc 6 khỉ th¬.
Häc sinh t×m hiĨu c¸c tõ ng÷ ®­ỵc chĩ gi¶i trong bµi.
§äc tõng khỉ th¬ trong nhãm.
C¶ líp ®ång thanh.
Anh §om §ãm lªn ®Ìn ®i g¸c cho mäi ng­êi ngđ yªn.
Chuyªn cÇn.
ChÞ cß rỵ ru con, thÝm V¹c lỈng lÏ mß t«m bªn s«ng.
Hai häc sinh thi ®äc bµi th¬.
6 häc sinh thi ®äc thuéc lßng 6 khỉ th¬.
Häc sinh thi ®äc thuéc lßng c¶ bµi th¬.
 Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2005
 TËp ®äc 
TiÕt 51: ©m thanh thµnh phè 
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. RÌn kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng:
Chĩ ý c¸c tõ ng÷: n¸o nhiƯt, ån ¶, rỊn rØ, l¸ch c¸ch, ®­êng ray, vi - « - long, pi - a - n«, BÐt - T« - Ven.
BiÕt nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ gỵi t¶. B­íc ®Çu biÕt chuyĨn giäng linh ho¹t, phï hỵp néi dung t¶ thµnh phè ån µo víi nh÷ng ©m thanh kh¸c nhau, cã c¶ nh÷ng gi©y phĩt yªn tÜnh, l¾ng ®äng.
2. RÌn kĩ n¨ng ®äc - hiĨu:
HiĨu c¸c tõ ng÷ míi trong bµi (vi - « - long, ban c«ng, pi - a - n«, BÐt - T« - Ven).
HiĨu néi dung bµi: cuéc sèng ë thµnh phè rÊt s«i ®éng, n¸o nhiƯt víi v« sè ©m thanh: bªn c¹nh nh÷ng ©m thanh rÊt ån µo, c¨ng th¼ng, vÉn cã nh÷ng ©m thanh ªm ¶ lµm con ng­êi thÊy dƠ chÞu tho¶i m¸i.
3. Häc thuéc lßng bµi th¬.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
	Tranh minh ho¹ bµi ®äc.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
KiĨm tra bµi cị:
Gäi häc sinh ®äc thuéc lßng bµi Anh §om §ãm.
NhËn xÐt ghi ®iĨm.
D¹y bµi míi:
1) Giíi thiƯu bµi.
2) LuyƯn ®äc.
a) Gi¸o viªn ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
b) Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh luyƯn ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
Gi¸o viªn viÕt b¶ng: vi - « - long, BÐt - T« - Ven cho c¶ líp luyƯn ®äc.
3) H­íng dÉn t×m hiĨu bµi:
H»ng ngµy anh H¶i nghe thÊy nh÷ng ©m thanh nµo ?
T×m nh÷ng tõ ng÷ t¶ nh÷ng ©m thanh ®ã.
T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy H¶i rÊt yªu ©m nh¹c ?
C¸c ©m thanh ®­ỵc t¶ trong bµi v¨n nãi lªn ®iỊu g× vỊ cuéc sèng cđa thµnh phè ?
4) LuyƯn ®äc l¹i:
H­íng dÉn häc sinh ®äc ®ĩng 2 ®o¹n v¨n (gỵi ý mơc a).
C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt.
 5) Cđng cè - dỈn dß:
 VỊ nhµ ®äc l¹i c¸c bµi tËp ®äc vµ häc thuéc lßng ®Ĩ kiĨm tra cuèi häc kú I.
2, 3 häc sinh ®äc thuéc lßng.
Häc sinh l¾ng nghe
§äc tõng c©u.
Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u cđa bµi.
§äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc 3 ®o¹n.
§äc tõng ®o¹n trong nhãm.
C¶ líp ®äc ®ång thanh.
TiÕng ve kªu, tiÕng kÐo cđa nh÷ng ng­êi b¸n thÞt bß ...
Kªu rỊn rØ, l¸ch c¸ch, gay g¾t, thÐt lªn, Çm Çm ...
H¶i thÝch ngåi lỈng hµng giê ®Ĩ nghe b¹n anh tr×nh bµy b¶n nh¹c.
Häc sinh ph¸t biĨu theo suy nghÜ cđa c¸c em.
3, 4 häc sinh thi ®äc ®o¹n 1, 2.
1 häc sinh ®äc c¶ bµi.
TuÇn 18: Thø t­ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006
 «n tËp cuèi häc kú i
 tiÕt 1
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. KiĨm tra lÊy ®iĨm tËp ®äc:
Chđ yÕu kiĨm tra kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: häc sinh ®äc th«ng c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ ®Çu n¨m líp 3.
KÕt hỵp kiĨm tra kÜ n¨ng ®äc - hiĨu: häc sinh tr¶ lêi ®­ỵc 1 hoỈc 2 c©u hái vỊ néi dung bµi ®äc.
2. RÌn kĩ n¨ng viÕt chÝnh t¶ qua bµi CT nghe - viÕt Rõng trong n¾ng.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
PhiÕu viÕt trªn tõng bµi tËp ®äc trong s¸ch gi¸o khoa
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1) Giíi thiƯu bµi:
2) KiĨm tra tËp ®äc:
Tõng häc sinh lªn bèc th¨m chän bµi tËp ®äc.
Gi¸o viªn ®Ỉt c©u hái.
Gi¸o viªn ghi ®iĨm cho häc sinh.
3) Bµi tËp 2:
a/ H­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ
Gi¸o viªn ®äc mét lÇn ®o¹n v¨n Rõng c©y trong n¾ng.
Gi¸o viªn gi¶i nghÜa mét sè tõ khã uy nghi, tr¸ng lƯ.
§o¹n v¨n t¶ c¶nh g×.
b/ Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt
c/ ChÊm, ch÷a bµi
4) Cđng cè, dỈn dß
Häc sinh ch­a cã ®iĨm kiĨm tra ®äc hoỈc kiĨm tra ch­a ®¹t yªu cÇu vỊ nhµ tiÕp tơc luyƯn ®äc.
NhËn xÐt tiÕt häc.
Häc sinh bèc th¨m, ®äc 1 ®o¹n hoỈc c¶ bµi theo chØ ®Þnh ...
Häc sinh tr¶ lêi c©u hái.
2, 3 häc sinh ®äc l¹i.
C¶ líp theo dâi.
T¶ c¶nh ®Đp cđa rõng c©y trong n¾ng cã n¾ng ...
Häc sinh tù ®äc thÇm ®o¹n v¨n, ph¸t hiƯn nh÷ng ch÷ minh dƠ m¾c lçi.
5, 7 häc sinh mang vë chÊm.
TiÕt 2
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. TiÕp tơc kiĨm tra lÊy ®iĨm tËp ®äc. 
2. ¤n luyƯn vỊ so s¸nh.
3. HiĨu nghÜa cđa tõ, më réng vèn tõ.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc.
B¶ng líp chÐp hai c©u v¨n cđa bµi tËp 2, bµi tËp 3.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1) Giíi thiƯu bµi.
2) KiĨm tra tËp ®äc: Thùc hiƯn nh­ tiÕt 1.
3) Bµi tËp 2:
Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ nÕn, dï
NhËn xÐt bµi tËp:
Nh÷ng th©n c©y trµm v­¬n th¼ng lªn trêi.
§­íc mäc san s¸t th¼ng ®uét.
4) Bµi tËp 3:
Gi¸o viªn nhËn xÐt 
5) Cđng cè, dỈn dß:
Gi¸o viªn khen ngỵi nh÷ng häc sinh häc tèt.
NhËn xÐt tiÕt häc.
Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi.
Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n.
C¶ líp lµm bµi vµo vë.
Nh­ nh÷ng c©y nÕn khỉng lå.
Nh­ h»ng hµ sa sè c©y dï xanh 
 c¾m trªn b·i 
Häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi, suy nghÜ, ph¸t biĨu ý kiÕn. 
TiÕt 3
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. TiÕp tơc kiĨm tra lÊy ®iĨm tËp ®äc. 
2. LuyƯn tËp ®iỊn vµo giÊy tê in s¼n: §iỊn ®ĩng néi dung vµo giÊy mêi c« (thÇy) hiƯu tr­ëng ®Õn dù liªn hoan víi líp chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViƯt Nam 20 - 11.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc trong s¸ch tiÕng viƯt 3, tËp 1.
Vë bµi tËp tiÕng viƯt.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
1. Giíi thiƯu bµi.
2. KiĨm tra tËp ®äc (1/4) thùc hiƯn nh­ tiÕt 1.
3. Bµi tËp ... äc sinh quan s¸t lÇn l­ỵt tõng tranh trong s¸ch gi¸o khoa.
4 häc sinh tiÕp nèi nhau kĨ 4 ®o¹n cđa c©u chuyƯn theo tranh.
Thø t­ ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2006
 TËp ®äc 
TiÕt 56: bé ®éi vỊ lµng
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. RÌn kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng:
§äc tr«i ch¶y toµn bµi. §äc ®ĩng c¸c tõ ng÷: rén rµng, hín hë, bÞn rÞn, x«n xao, ...
BiÕt ®äc ng¾t dßng mét sè dßng th¬ cho trän vĐn ý. BiÕt ng¾t ®ĩng nhÞp gi÷a c¸c dßng th¬ nghØ h¬i ®ĩng gi÷a c¸c khỉ th¬.
2. RÌn kĩ n¨ng ®äc - hiĨu:
HiĨu c¸c tõ ng÷ míi trong bµi.
HiĨu néi dung bµi th¬: ca ngỵi t×nh c¶m qu©n d©n th¾m thiÕt trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p.
3. Häc thuéc lßng bµi th¬.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
Tranh minh häa bµi ®äc.
B¶ng phơ viÕt khỉ th¬ cÇn h­íng dÉn.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị:
Gi¸o viªn kiĨm tra häc sinh kĨ l¹i c©u chuyƯn Hai Bµ tr­ng
B. D¹y häc bµi míi:
1) Giíi thiƯu bµi.
2) LuyƯn ®äc.
a) Gi¸o viªn ®äc diƠn c¶m bµi th¬.
b) Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh luyƯn ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
Gi¸o viªn giĩp häc sinh hiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi: bÞn rÞn, ®¬n s¬, x«n xao, ...
3) H­íng dÉn häc sinh t×m hiĨu bµi:
T×m nh÷ng h×nh ¶nh thĨ hiƯn kh«ng khÝ vui t­¬i cđa xãm nhá khi bé ®éi vỊ.
T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn tÊm lßng yªu th­¬ng cđa d©n lµng ®èi víi bé ®éi ?
Theo em, v× sao d©n yªu 
2, 3 häc sinh kĨ l¹i c©u chuyƯn.
§äc tõng dßng th¬. Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc.
§äc tõng khỉ th¬ tr­íc líp.
§äc tõng khỉ th¬ trong nhãm. 
LÇn l­ỵt tõng häc sinh trong nhãm tiÕp nèi nhau ®äc tõng khỉ th¬.
M¸i Êm nhµ vui, tiÕng h¸t c©u c­êi rén rµng xãm nhá ...
MĐ giµ bÞn rÞn, vui ®µn con ë rõng s©u míi vỊ nhµ l¸ ®¬n s¬ ...
Häc sinh trao ®ỉi nhãm ph¸t biĨu.
th­¬ng bé ®éi nh­ vËy ? 
Bµi th¬ giĩp em hiĨu ®iỊu g× ?
4) Häc thuéc lßng bµi th¬
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh häc thuéc lßng bµi th¬.
5) Cđng cè, dỈn dß
Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc, yªu cÇu c¶ líp tiÕp tơc häc thuéc lßng c¶ bµi th¬ ë nhµ.
2, 3 häc sinh thi ®äc bµi th¬.
Häc sinh thi häc thuéc lßng bµi th¬.
4 häc sinh ®¹i diƯn 4 nhãm tiÕp nèi nhau ®äc.
Thi ®äc thuéc c¶ khỉ th¬.
Vµi häc sinh thi ®äc thuéc lßng.
 Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2006
 TËp ®äc 
TiÕt 57: b¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi §ua 
 “Noi g­¬ng chĩ bé ®éi”
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. RÌn kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng:
§äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ häc sinh dĨ viÕt sai do ph¸t ©m sai kÕt qu¶, ®Çy ®đ, ®o¹t gi¶i, khen th­ëng.
§äc tr«i ch¶y, râ rµng, rµnh m¹ch tõng néi dung ®ĩng giäng ®äc mét b¶n b¸o c¸o.
2. RÌn kĩ n¨ng ®äc - hiĨu:
HiĨu néi dung mét b¸o c¸o ho¹t ®éng cđa tỉ, líp. RÌn cho häc sinh thãi quen m¹nh d¹n, tù tin khi ®iỊu khiĨn mét cuéc häp tỉ, häp líp.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
	(A) B¶ng phơ ghi s¼n ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn lêi ®äc.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị:
Gi¸o viªn kiĨm tra häc sinh häc thuéc lßng bµi th¬ Bé ®éi vỊ lµng.
B. D¹y bµi míi:
1) Giíi thiƯu bµi.
2) LuyƯn ®äc.
a) Gi¸o viªn ®äc bµi.
b) Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh luyƯn 
3, 4 häc sinh ®äc thuéc lßng.
§äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
3) H­íng dÉn häc sinh t×m hiĨu bµi:
 Theo em b¸o c¸o trªn lµ cđa ai ?
B¹n ®ã b¸o c¸o víi nh÷ng ai ?
B¶n b¸o c¸o gåm nh÷ng néi dung nµo ?
B¸o c¸o thi ®ua trong th¸ng ®Ĩ lµm g× ?
4) LuyƯn ®äc l¹i
Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh thi ®äc b»ng c¸c h×nh thøc.
Trß ch¬i g¾n ®ĩng vµo néi dung b¸o c¸o.
C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt, b×nh chän b¹n th¾ng cuéc.
5) Cđng cè, dỈn dß
Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc.
VỊ nhµ ®äc l¹i bµi.
Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n trong b¸o c¸o.
§äc tõng ®o¹n trong nhãm.
Hai häc sinh thi ®äc c¶ bµi.
B¹n líp tr­ëng.
Víi tÊt c¶ c¸c b¹n...
Nªn nhËn xÐt vỊ c¸c mỈt ho¹t ®éng cđa líp.
Bèn häc sinh dù thi. Nghe hiƯu lƯnh, mçi em ph¶i g¾n nhanh b¨ng ch÷ thÝch hỵp.
Vµi häc sinh thi ®äc toµn bµi.
 Thø hai ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2006
TuÇn 20: TËp ®äc - kĨ chuyƯn 
TiÕt 58: ë l¹i víi chiÕn khu 
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
A. TËp ®äc:
1. RÌn kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng:
§äc tr«i ch¶y toµn bµi. §äc ®ĩng c¸c tõ ng÷: TriỊu mÕn, hoµn c¶nh, gian khỉ, trë vỊ, ...
Ng¾t nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ.
BiÕt ®äc ph©n biƯt giäng kĨ chuyƯn, giäng ng­êi chØ huy vµ c¸c chiÕn sÜ nhá tuỉi.
2. RÌn kĩ n¨ng ®äc - hiĨu:
HiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi chĩ gi¶i cuèi bµi.
HiĨu néi dung c©u chuyƯn: Ca ngỵi tinh thÇn yªu n­íc, kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n, gian khỉ cđa c¸c chiÕn sÜ nhá tuỉi trong k/c chèng thùc d©n ph¸p tr­íc ®©y.
B. KĨ chuyƯn:
1. RÌn kĩ n¨ng nãi: Dùa vµo c¸c c©u hái gỵi ý, häc sinh kĨ l¹i ®­ỵc c©u chuyƯn - kĨ tù nhiªn, biÕt thay ®ỉi giäng kĨ cho phï hỵp víi néi dung.
2. RÌn kĩ n¨ng nghe: Ch¨m chĩ theo dâi b¹n kĨ chuyƯn. BiÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kĨ cđa b¹n, kĨ tiÕp ®­ỵc lêi kĨ cđa b¹n.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
B¶ng líp viÕt ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn luyƯn ®äc.
B¶ng phơ viÕt c©u hái gỵi ý.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị:
KiĨm tra häc sinh ®äc bµi. B¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua.
B. D¹y bµi míi:
1) Giíi thiƯu bµi.
2) LuyƯn ®äc.
a) Gi¸o viªn ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
b) Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc, kÕt hỵp víi gi¶i nghÜa tõ.
3) H­íng dÉn häc sinh t×m hiĨu bµi:
Trung ®oµn tr­ëng ®Õn gỈp c¸c chiÕn sÜ nhá tuỉi ®Ĩ lµm g× ?
Tr­íc ý kiÕn ®ét ngét cđa chØ huy, v× sao c¸c chiÕn sÜ nhá “ai cđng thÊy cỉ häng m×nh nghĐn l¹i” ?
Th¸i ®é cđa c¸c b¹n sau ®ã thÕ nµo ?
V× sao L­ỵm vµ c¸c b¹n kh«ng muèn vỊ nhµ ?
Lêi nãi cđa Mõng cã g× ®¸ng c¶m ®éng ?
Th¸i ®é cđa trung ®oµn tr­ëng thÕ nµo khi nghe lêi van xin cđa c¸c b¹n ?
T×m h×nh ¶nh so s¸nh cđa c©u cuèi bµi.
Qua c©u chuyƯn nµy em hiĨu (thÕ nµo) ®iỊu g× vỊ c¸c chiÕn sÜ vƯ quèc ®oµn ?
2 häc sinh ®äc bµi.
§äc tõng c©u.
§äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
§äc tõng ®o¹n trong nhãm.
C¶ líp ®ång thanh ®äc c¶ bµi.
¤ng ®Õn ®Ĩ th«ng b¸o ý kiÕn cđa trung ®oµn...
V× c¸c chiÕn sÜ nhá rÊt xĩc ®éng, bÊt ngê khi nghÜ r»ng m×nh ph¶i rêi xa chiÕn khu, xa chØ huy...
L­ỵm, Mïng vµ c¸c b¹n ®Ịu tha thiÕt xin ë l¹i.
C¸c b¹n s½n sµng chÞu ®ùng ... tơi T©y, tơi ViƯt gian .
Mõng rÊt ng©y th¬ ch©n thËt, xin trung ®oµn cho em ¨n Ýt ...
Trung ®oµn c¶m ®éng r¬i n­íc m¾t tr­íc nh÷ng lêi van xin ... c¸c em.
TiÕng h¸t bïng lªn nh­ ngän lưa...
RÊt yªu n­íc, kh«ng qu¶n ng¹i...
4) LuyƯn ®äc l¹i
KĨ chuyƯn
a) Gi¸o viªn nªu nhiƯm vơ: Dùa vµo c¸c c©u hái gỵi ý häc sinh tËp kĨ l¹i c©u chuyƯn ë l¹i chiÕn khu.
b) H­íng dÉn häc sinh kĨ c©u chuyƯn theo gỵi ý.
5) Cđng cè, dỈn dß 
Qua c©u chuyƯn em hiĨu ®iỊu g× vỊ c¸c chiÕn sÜ nhá tuỉi ?
VỊ nhµ kĨ chuyƯn cho gia ®×nh nghe.
Vµi häc sinh thi ®äc ®o¹n v¨n.
1 häc sinh ®äc c¶ bµi.
4 häc sinh ®¹i diƯn 4 nhãm tiÕp nèi nhau thi kĨ 4 ®o¹n cđa c©u chuyƯn.
1 häc sinh kĨ toµn bé c©u chuyƯn.
C¶ líp chän b¹n kĨ hay.
Thø t­ ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2006
tËp ®äc
 TiÕt 59: chĩ ë bªn b¸c hå
I) Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1) RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: 
§äc tr«i ch¶y c¸c bµi. §äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ dƠ ph¸t ©m sai: dµi d»ng dỈc, ®¶o nỉi, Kon - Tum...
BiÕt nghØ h¬i sau ®ĩng mçi dßng th¬ vµ gi÷a c¸c khỉ th¬.
2) RÌn kĩ n¨ng ®äc hiĨu:
HiĨu c¸c tõ ng÷ trong bµi, biÕt ®­ỵc c¸c ®Þa danh trong bµi.
HiĨu néi dung bµi.
Häc thuéc lßng bµi th¬.
II) §å Dïng D¹y Häc: 
Tranh minh ho¹ bµi ®äc.
B¶ng phơ, B¶n ®å ...
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị:
Häc sinh tiÕp nèi nhau kĨ 4 ®o¹n c©u chuyƯn ë l¹i chiÕn khu vµ tr¶ lêi c©u hái. 
B. D¹y bµi míi:
4 häc sinh kĨ l¹i 4 ®o¹n.
1) Giíi thiƯu bµi. 
2) LuyƯn ®äc
a) Gi¸o viªn ®äc diƠn c¶m bµi th¬.
b) Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh luyƯn ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
Gi¸o viªn giĩp häc sinh n¾m c¸c ®Þa danh chĩ gi¶i cuèi bµi.
3) H­íng dÉn häc sinh t×m hiĨu bµi
Nh÷ng c©u nµo cho thÊy Nga rÊt mong nhí chĩ ?
Khi Nga nh¾c chĩ th¸i ®é cđa ba vµ mĐ ra sao ?
Em hiĨu c©u nãi cđa b¹n Nga thÕ nµo ?
V× sao nh÷ng chiÕn sÜ hi sinh V× Tỉ quèc ®­ỵc nhí m·i ?
4) Häc thuéc lßng bµi th¬:
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh häc thuéc lßng t¹i líp tõng khỉ (tõng) c¶ bµi th¬ theo c¸ch xo¸ dÇn b¶ng.
5) Cđng cè, dỈn dß
Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc.
Yªu cÇu häc sinh vỊ nhµ tiÕp tơc häc thuéc lßng bµi th¬.
Häc sinh l¾ng nghe.
§äc tõng dßng th¬.
§äc tõng khỉ th¬ tr­íc líp.
§äc tõng khỉ th¬ trong nhãm.
3 häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc.
1 häc sinh ®äc c¶ bµi.
Chĩ b©y giê ë ®©u ? Chĩ ë ®©u ? ë ®©u ?
MĐ th­¬ng chĩ khãc ®á hoe m¾t ... Ba nhí chĩ.
V× nh÷ng chiÕn sÜ ®ã ®ã ®· hiÕn d©ng c¶ cuéc ®êi cho h¹nh phĩc vµ sù b×nh yªn ...
Häc sinh thi ®äc thuéc lßng tõng khỉ, c¶ bµi ...
1 häc sinh ®äc nh÷ng tõ ng÷ më ®Çu khỉ th¬.
3, 4 häc sinh thi ®äc thuéc c¶ bµi.
 Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2006
 TËp ®äc 
TiÕt 60: trªn ®­êng mßn hå chÝ minh 
I. Mơc §Ých - Yªu CÇu: 
1. RÌn kĩ n¨ng ®äc thµnh tiÕng:
§äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®ĩng c¸c tõ ng÷: thung lịng, nhÝch, ba l«, lï lï, l­ng cong cong, lĩp xĩp, ...
Ng¾t nghØ h¬i ®ĩng, biÕt chuyĨn giäng phï hỵp víi néi dung tõng ®o¹n.
2. RÌn kĩ n¨ng ®äc - hiĨu:
N¾m ®­ỵc ngh·i cđa tõ ng÷ míi.
HiĨu ®­ỵc sù vÊt v¶, gian tru©n vµ quyÕt t©m cđa bé ®éi ta khi hµnh qu©n trªn ®­êng mßn Hå ChÝ Minh, v­ỵt d·y Tr­êng S¬n vµ gi¶i phãng miỊn Nam.
II. §å Dïng D¹y Häc: 
Tranh minh ho¹ bµi ®äc s¸ch gi¸o khoa.
B¶n ®å ViƯt Nam.
B¶ng phơ ghi s¼n ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn.
III) Ho¹t §éng D¹y - Häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị:
KiĨm tra häc sinh ®äc thuéc lßng bµi ë bªn B¸c Hå. 
B. D¹y bµi míi:
1) Giíi thiƯu bµi.
2) LuyƯn ®äc.
a) Gi¸o viªn ®äc toµn bµi.
b) Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh luyƯn ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em hiĨu nghÜa c¸c tõ khã lĩp xĩp ...
3) H­íng dÉn t×m hiĨu bµi:
a) T×m hiĨu ®o¹n 1 (tõ ®Çu ®Õn khu«n mỈt ®á bõng)
T×m h×nh ¶nh so s¸nh cho thÊy bé ®éi ®ang v­ỵt c¸i dèc rÊt cao.
T×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn nỉi vÊt v¶ cđa ®oµn qu©n v­ỵt dèc.
b) T×m hiĨu ®o¹n 2:
T×m nh÷ng h×nh ¶nh tè c¸o téi ¸c cđa giỈc MÜ.
4) LuyƯn ®äc l¹i:
Gi¸o viªn chän ®äc mÉu mét ®o¹n trong bµi.
5) Cđng cè, dỈn dß
Bµi ®äc nµy giĩp em hiĨu.
NhËn xÐt tiÕt häc.
3, 4 häc sinh ®äc thuéc lßng bµi th¬.
Häc sinh l¾ng nghe.
§äc tõng c©u.
§äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
Häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n trong bµi.
§äc tõng ®o¹n trong nhãm.
C¶ líp ®ång thanh ®äc c¶ bµi.
§oµn qu©n nèi thµnh vƯt dµi tõ thung lịng ®Õn ...
Nh÷ng dỈm rõng ®á lªn v× bom mÜ.
Häc sinh ®äc tõng ®o¹n, c¶ bµi.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 17-20.doc