Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 27: Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1)

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 27: Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1)

I.Mục tiêu:

 -HS biết cách làm đồng hồ đeo tay

-Làm được đồng hồ đeo tay

 Với HS kho tay :

Làm được đồng hồ đeo tay . Đồng hồ cân đối

II.Đồ dùng dạy học :

 -Đồng hồ đeo tay mẫu bằng giấy màu .

 -Quy trình làm đồng hồ đeo tay có hình vẽ minh họa .

 -HS chuẩn bị giấy thủ công, giấy trắng , kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.

III.Hoạt động trên lớp :

 1.Bài cũ:

 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .

 2.Bài mới :

 Giới thiệu bài: Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1).

 

doc 7 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1584Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 27: Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 27 Thủ công 
Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1 )
I.Mục tiêu:
 -HS biết cách làm đồng hồ đeo tay
-Làm được đồng hồ đeo tay
 Với HS khéo tay :
Làm được đồng hồ đeo tay . Đồng hồ cân đối
II.Đồ dùng dạy học :
 -Đồng hồ đeo tay mẫu bằng giấy màu .
 -Quy trình làm đồng hồ đeo tay có hình vẽ minh họa .
 -HS chuẩn bị giấy thủ công, giấy trắng , kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.
III.Hoạt động trên lớp :
 1.Bài cũ: 
 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .
 2.Bài mới :
 Giới thiệu bài: Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1).
HĐ
 Giáo viên
 Học sinh
 1 
 2
GV hướng dẫn hs quan sát và nhận xét .
-Giới thiệu đồng hồ mẫu và đặt câu hỏi .
+Nêu các bộ phận của đồng hồ ?
+Vật liệu dùng để làm đồng hồ ?
 +Em hãy kể đồng hồ em đeo tay được làm bằng vật liệu và màu sắc như thế nào ? 
GV : Ngoài giấy thủ công ta còn có thể sử dụng các vật liệu khác như lá chuối , lá dừa 
 Giáo viên hướng dẫn mẫu 
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy .
 -Cắt nan giấy màu nhạt dài 24 ô , rộng 3 ô để làm mặt đồng hồ .
-Cắt và dán nối thành một nan giấy khác màu dài 30 ô đến 35 ô , rộng gần 3 ô , cắt vát 2 bên của hai đầu nan để làm dây đồng hồ .
-Cắt một nan dài 8 ô , rộng 1 ô để làm đai cài dây đồng hồ .
Bước 2 : Làm mặt đồng hồ .
-Gấp một đầu nan giấy làm mặt đồng hồ vào 3 ô .
-Gấp cuốn tiếp vào cho đến hết nan giấy (chú ý miết kĩ sau mỗi nếp gấp).
Bước 3 : Gài dây đeo đồng hồ .
-Gài 1 đầu nan giấy làm dây đeo vào khe giữa của các nếp gấp mặt đồng hồ .
-Gấp nan này đè lên nếp gấp cuối của mặt đồng hồ rồi luồn đầu nan qua một khe khác ở phía trên khe vừa gài . Kéo đầu nan cho nếp gấp khít chặt để giữ mặt đồng hồ và dây đeo .
-Dán nối 2 đầu nan của giấy dài 8 ô , rộng 1 ô làm đai để giữ dây đồng hồ .
-Theo dõi , hướng dẫn hs thực hành .
Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ .
-Hướng dẫn lấy 4 điểm chính để ghi số : 12 ; 3 ; 6 ; 9 và chấm các điểm ghi giờ khác .
-Vẽ kim ngắn chỉ giờ , kim dài chỉ phút .
-Gài dây đeo vào mặt đồng hồ ,gài dây đầu thừa qua đai , ta được chiếc đồng hồ đeo tay hoàn chỉnh .
-Quan sát đồng hồ đeo tay.
-Mặt đồng hồ , dây đeo , đai cài dây đồng hồ 
-Làm bằng giấy màu . 
-Mặt đồng hồ làm bằng kính , dây đồng hồ làm bằng nhựa , bằng dây da có màu nâu , màu đen 
-Là các vòng tròn , các vòng tròn này bằng nhau .
Học sinh thực hành 
-Thực hành theo 4 bước .
-Thực hành bằng giấy màu hoặc giấy trắng
 3
 4
Củng cố :
-Hôm nay em học làm đồ chơi gì ?
Dặn dò :
-Nhận xét tiết học.
TiÕt 30 : KiĨm tra an toµn m¹ng ®iƯn trong nhµ.
I/ Mơc tiªu bµi häc
HiĨu ®ícù cÇn thiÕt ph¶i kiĨm tra an toµn cho m¹ng ®iƯn trong nhµ.
HiĨu ®ỵc c¸ch kiĨm tra an toµn cđa m¹ng ®iƯn trong nhµ.
- Thùc hiƯn kiĨm tra mét sè yªu cÇu an toµn toµn cđa m¹ng ®iƯn trong nhµ.
Lµm viƯc nghiªm tĩc, khoa häc, ®¶m b¶o an toµn ®iƯn, yªu thÝch m«n häc.
II/ ChuÈn bÞ
Tranh, ¶nh vỊ l¾p ®Ỉt d©n dÉn trong nhµ
Mét sè phơ kiƯn
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra sÜ sè, trùc nhËt
2. KiĨm tra bµi cị
+ So s¸nh u, nhỵc ®iĨm cđa c¸c ph¬ng ph¸p l¾p d©y dÉn ®iƯn cđa m¹ng ®iƯn trong nhµ.
Bµi míi 
 a)Giíi thiƯu bµi
b) TriĨn khai bµi:
Ho¹t ®éng 1:KiĨm tra d©y dÉn ®iƯn 
 - GV híng dÉn HS c¸ch ph¸t hiƯn nh÷ng hiƯn tỵng , sù cè cđa ®êng d©y dÉn ®iƯn ngoµi trêi.
- D©y dÉn ®iƯn trong nhµ cã nªn dïng d©y dÉn ®iƯn trÇn kh«ng ? T¹i sao?
 ViƯc kiĨm tra d©y dÉn ®iƯn chĩng ta cÇn ph¶I thùc hiƯn ntn?
GV yªu cÇu HS m« t¶ d©y dÉn ®iƯn vµo trong nhµ:
C«ng dơng cđa c¸c phơ kiƯn ®ã?
èng nèi dïng ®Ĩ lµm g×?
Yªu cÇu KT cđa l¾p nỉi
V× sao d©y dÉn ph¶i nhá h¬n 40% tiÕt diƯn èng
V× sao b¶ng ®iƯn ®Ỉt cao h¬n 1,5m
Cao qu¸ th× sao
Nh÷ng lo¹i d©y nµo kh¸c c¸p ®iƯn ¸p
V× sao kh«ng ®ỵc nèi d©y trong èng nỉi
I/ M¹ng ®iƯn l¾p ®Ỉt kiĨu nỉi 
1. C¸c vËt c¸ch ®iƯn
+ KĐp sø – kĐp c«ng t¬ èng
+ èng luån d©y PVC gåm èng vu«ng, trßn
+ èng nèi gåm:
- èng nỉi T
 L
2. Yªu cÇu kü thuËt
- D©y dÉn song song víi vËt kiÕn trĩc, cao h¬n mỈt ®Êt 2,5 m
- Tỉng tiÕt diƯn d©y kh«ng vỵt qu¸ 40% tiÕt diƯn èng
- B¶ng ®iƯn ®Ỉt c¸ch mỈt ®Êt tèi thiĨu 1,3 ¸ 1,5m
Khi d©y tíi cÇn t¨ng kĐp
- Kh«ng luån d©y kh¸c c¸p ®iƯn ¸p vµo cïng chung èng
- Kh«ng ®ỵc nèi d©y trong èng luån d©y
- D©y xuyªn têng ph¶i luån qua èng nèi, mçi èng 1 d©y
TiÕt 30 
KiĨm tra an toµn m¹ng ®iƯn trong nhµ.
I/ Mơc tiªu bµi häc
HiĨu ®ícù cÇn thiÕt ph¶i kiĨm tra an toµn cho m¹ng ®iƯn trong nhµ.
HiĨu ®­ỵc c¸ch kiĨm tra an toµn cđa m¹ng ®iƯn trong nhµ.
 Thùc hiƯn kiĨm tra mét sè yªu cÇu an toµn toµn cđa m¹ng ®iƯn trong nhµ.
Lµm viƯc nghiªm tĩc, khoa häc, ®¶m b¶o an toµn ®iƯn, yªu thÝch m«n häc.
II/ ChuÈn bÞ
Tranh, ¶nh vỊ l¾p ®Ỉt d©n dÉn trong nhµ
Mét sè phơ kiƯn
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra sÜ sè, trùc nhËt
2. KiĨm tra bµi cị
+ So s¸nh ­u, nh­ỵc ®iĨm cđa c¸c ph­¬ng ph¸p l¾p d©y dÉn ®iƯn cđa m¹ng ®iƯn trong nhµ.
Bµi míi 
 a)Giíi thiƯu bµi
b) TriĨn khai bµi:
 Ho¹t ®éng 1:KiĨm tra d©y dÉn ®iƯn 
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
Néi dung
Ho¹t ®éng 1:KiĨm tra d©y dÉn ®iƯn 
GV h­íng dÉn HS c¸ch ph¸t hiƯn nh÷ng hiƯn t­ỵng , sù cè cđa ®­êng d©y dÉn ®iƯn ngoµi trêi.
- D©y dÉn ®iƯn trong nhµ cã nªn dïng d©y dÉn ®iƯn trÇn kh«ng ? T¹i sao?
 ViƯc kiĨm tra d©y dÉn ®iƯn chĩng ta cÇn ph¶I thùc hiƯn ntn?
- GV yªu cÇu HS m« t¶ d©y dÉn ®iƯn vµo trong nhµ:
Lµ lo¹i d©y g×?
Cã bÞ chïng, bÞ vâng kh«ng?
Cã gÇn c©y cèi kh«ng? gÇn c¸c cµnh c©y cã an toµn kh«ng? cÇn ph¶i xư lý ntn?
Chĩ ý: Tr­íc khi kiĨm tra ph¶i c¾t ®iƯn.
* Xư lÝ sù cè: + Vá, lâi qu¸ thêi gian: thay thÕ
 + C¸c mèi nèi kh«ng chỈt: nèi l¹i
Ho¹t ®éng 2 : KiĨm tra c¸ch ®iƯn cđa m¹ng ®iƯn.
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
Néi dung
GV h­íng dÉn HS c¸ch kiĨm tra m¹ng ®iƯn trong líp häc. B¸o c¸o kÕt qu¶ 
GV nhËn xÐt
KiĨm tra c¸c èng luån d©y, c¸c phơ kiƯn kÌm theo, c¸ch ®iƯn ë c¸c mèi nèi.
Ho¹t ®éng 3: KiĨm tra thiÕt bÞ ®iƯn.
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
Néi dung
- H·y cho biÕt c¸c tb® ë m¹ng ®iƯn trong nhµ? C¸c TB§ ®­ỵc l¾p ntn? Hs th¶o luËn.
- H ·y ®­a ra c¸ch kh¾c phơc ë cét B cho c¸c tr­êng hỵp ë cét A
- gv giíi thiƯu b¶ng 12-1 SGK.
-Khi kiĨm tra cÇu ch× cÇn chĩ ý ®iỊu g×?
- T¹i sao kh«ng dïng d©y ®ång cïng kÝch cì ®Ĩ thay thÕ cho d©y ch× ë cÇu ch× ?
-Liªn hƯ viƯc l¾p ®Ỉt ỉ c¾m ®iƯn trong líp häc vµ khi sư dơng phÝch c¾m ®iƯn trong gia ®×nh.
- VÞ trÝ l¾p ®Ỉt c¸c thiÕt bÞ ®iƯn trong nhµ.
+CÇu dao:
+ Cçu ch×:
+C«ng t¾c:
+ ỉ ®iƯn :
+ PhÝch c¾m:
Ho¹t ®éng 4: KiĨm tra c¸c ®è dïng ®iƯn.
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
Néi dung
- H·y cho biÕt c¸c ®å dïng ®iƯn trong líp häc gia ®×nh?
- ViƯc kiĨm tra an toµn c¸c ®å dïng ®iĐn d­ỵc thùc hiĐn ntn?cÇn chĩ ý ®Õn bé phËn nµo?
- Gvcho HS c¸c nhãm tù kiĨm tra mét sè ®å dïng ®iƯn ®· chuÈn bÞ.
- GV l­u ý viƯc kiĨm tra ®å dïng ®iƯn ®ang cã ®iƯn th× ph¶i dïng bĩt thư ®iƯn.
- KiĨm tra c¸ch ®iƯn ë ®å dïng ®iƯn.
- D©y d·n ®iƯn kh«ng hë c¸h ®iƯn. KiỴm tra c¸c thiÕt bÞ diƯn 
- KiĨm tra ®Þnh k× c¸c sè dïng ®iƯn nÕu h­ háng th× phaØ sưa ch÷a ngay hoỈc thay thÕ.
 IV- Cđng cè: §èi víi m¹ng ®iƯn trong nhµ viƯc kiĨm tra an toµn ®iƯn cÇn kiĨm tra nh÷ng phÇn tư nµo?
 V- D Ỉn dß :Häc bµi cị , tù «n c¸c bµi ®· häc , chĩ ý ë c¸c bµi thùc hµnh vỊ vÏ s¬ ®å m©ùch ®iƯn.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 26.doc