Giáo án Tập đọc 3: Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa

Giáo án Tập đọc 3: Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa

Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy

Có lời mẹ hát

Ngọt bùi đắng cay.

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy.

Hạt gạo làng ta

Những năm bom Mĩ

Trút trên mái nhà

 

ppt 27 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 953Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc 3: Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiÖt liÖt chµo mõng thÇy c« gi¸o®Õn dù giê tiÕng viÖt líp 5 Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010 TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010 TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa1.LuyÖn ®äc:H¹t g¹o lµng taCã vÞ phï saCña s«ng Kinh ThÇyCã h­¬ng sen th¬m Trong hå n­íc ®ÇyCã lêi mÑ h¸tNgät bïi ®¾ng cay...H¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät må h«i saNh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua ngoi lªn bêMÑ em xuèng cÊy...H¹t g¹o lµng taNh÷ng n¨m bom MÜTrót trªn m¸i nhµNh÷ng n¨m khÈu sóngTheo ng­êi ®i xaNh÷ng n¨m b¨ng ®¹nVµng nh­ lóa ®ångB¸t c¬m mïa gÆtTh¬m hµo giao th«ng...H¹t g¹o lµng taCã c«ng c¸c b¹nSím nµo chèng h¹nVôc mÎ miÖng gÇuTr­a nµo b¾t s©uLóa cao r¸t mÆtChiÒu nµo g¸nh ph©nQuang trµnh quÕt ®ÊtH¹t g¹o lµng taGöi ra tiÒn tuyÕnGöi vÒ ph­¬ng xaEm vui em h¸tH¹t vµng lµng ta... TrÇn §¨ng KhoaH¹t g¹o lµng taMét sè tõ khã: phï sa; h­¬ng sen; b·o; h«i sa; r¸t mÆt; quang trµnh; quyÕt; tiÒn tuyÕn;Chó gi¶i: - Kinh ThÇy: s«ng chia n­íc cña s«ng Th¸i B×nh, ch¶y qua tØnh H¶i D­¬ng.- Hµo giao th«ng: ®­êng ®µo s©u d­íi ®Êt ®Ó ®i l¹i ®­îc an toµn trong chiÕn ®Êu.- Trµnh (cßn gäi lµ giµnh, x¶o) : dông cô ®an b»ng tre, nøa, ®¸y ph¼ng, cã thµnh, dïng ®Ó vËn chuyÓn ®Êt, ®¸ ph©n bß,H¹t g¹o lµng taCã vÞ phï saCña s«ng Kinh ThÇyCã h­¬ng sen th¬m Trong hå n­íc ®ÇyCã lêi mÑ h¸tNgät bïi ®¾ng cay...H¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät må h«i saNh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua ngoi lªn bêMÑ em xuèng cÊy...H¹t g¹o lµng taNh÷ng n¨m bom MÜTrót trªn m¸i nhµNh÷ng n¨m khÈu sóngTheo ng­êi ®i xaNh÷ng n¨m b¨ng ®¹nVµng nh­ lóa ®ångB¸t c¬m mïa gÆtTh¬m hµo giao th«ngH¹t g¹o lµng taCã c«ng c¸c b¹nSím nµo chèng h¹nVôc mÎ miÖng gÇuTr­a nµo b¾t s©uLóa cao r¸t mÆtChiÒu nµo g¸nh ph©nQuang trµnh quÕt ®ÊtH¹t g¹o lµng taGöi ra tiÒn tuyÕnGöi vÒ ph­¬ng xaEm vui em h¸tH¹t vµng lµng ta... TrÇn §¨ng KhoaH¹t g¹o lµng ta Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa2. T×m hiÓu bµi:H¹t g¹o lµng taCã vÞ phï saCña s«ng Kinh ThÇyCã h­¬ng sen th¬m Trong hå n­íc ®ÇyCã lêi mÑ h¸tNgät bïi ®¾ng cay...Em hiÓu h¹t g¹o ®­îc lµm nªn tõ nh÷ng g× ?Hạt gạo được làm nên từ tinh tuý của đất (có vị phù sa); của nước (Có hương thơm trong hồ nước đầy); và công lao động của con người, của cha mẹ (Có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay)H¹t g¹o cã h­¬ng vÞ quª h­¬ng.ý chÝnh cña khæ 1:Nh÷ng h×nh ¶nh nµo nãi lªn nçi vÊt v¶ cña ng­êi n«ng d©n ? Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa2. T×m hiÓu bµi:Hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo: Giọt mồ hôi sa / Những trưa tháng sáu / Nước như ai nấu / Chết cả cá cờ / Cua ngoi lên bờ / Mẹ em xuống cấy.H¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät må h«i saNh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua ngoi lªn bêMÑ em xuèng cÊy...Nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn nçi vÊt v¶ vña ng­êi n«ng d©nNh÷ng h×nh ¶nh nµo ®èi lËp mµ t¸c gi¶ ®· sö dông trong khæ th¬ trªn ? Vµ nã cã t¸c dông g× ? Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa2. T×m hiÓu bµi:MÑ em xuèng cÊy Cua ngoi lªn bêNçi vÊt v¶ cña ng­êi n«ng d©nTuæi nhá ®· gãp søc nh­ thÕ nµo ®Ó lµm ra h¹t g¹o? Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa2. T×m hiÓu bµi:H¹t g¹o lµng taCã c«ng c¸c b¹nSím nµo chèng h¹nVôc mÎ miÖng gÇuTr­a nµo b¾t s©uLóa cao r¸t mÆtChiÒu nµo g¸nh ph©nQuang trµnh quÕt ®ÊtTuæi nhá ®· gãp søc: b¾t s©u; t¸t n­íc; g¸nh ph©n ®Ó lµm ra h¹t g¹oSù vÊt v¶ cña c¸c b¹n nhá:- T¸t n­ícMÎ miÖng gÇu- B¾t s©uLóa r¸t mÆt- G¸nh ph©nQuang trµnh quÕt ®Êt ý chÝnh cña hai khæ th¬:C«ng lao cña mäi ng­êi khi lµm ra h¹t g¹o. Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa2. T×m hiÓu bµi:H¹t g¹o lµng taNh÷ng n¨m bom MÜTrót trªn m¸i nhµ Nh÷ng n¨m khÈu sóngTheo ng­êi ®i xaNh÷ng n¨m b¨ng ®¹nVµng nh­ lóa ®ångB¸t c¬m mïa gÆtTh¬m hµo giao th«ng...H¹t g¹o lµng taGöi ra tiÒn tuyÕnGöi vÒ ph­¬ng xaEm vui em h¸tH¹t vµng lµng ta... H¹t g¹o ®· gãp phÇn vµo th¾ng lîi chung cña d©n téc ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü nh­ thÕ nµo? Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa2. T×m hiÓu bµi:V× sao t¸c gi¶ l¹i gäi h¹t g¹o lµ “h¹t vµng” ?H¹t g¹o ®­îc göi ra tiÒn tuyÕn, phôc vô cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc.H¹t g¹o rÊt quý. H¹t g¹o ®­îc lµm nªn nhê ®Êt, nhê n­íc, nhê må h«i c«ng søc cña cha mÑ, c¸c b¹n thiÕu nhi. H¹t g¹o ®· ®ãng gãp vµo chiÕn th¾ng chung cña c¶ d©n téc. Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa3. ý nghÜa bµi th¬:H¹t g¹o ®­îc lµm ra tõ må h«i, c«ng søc cña cha mÑ, c¸c b¹n thiÕu nhi. Lµ tÊm lßng cña hËu ph­¬ng gãp phÇn vµo chiÕn th¾ng cña tiÒn tuyÕn trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc.§äc diÔn c¶mH¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät må h«i saNh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua ngoi lªn bêMÑ em xuèng cÊy...Muốn đọc bài thơ hay, ta phải đọc với giọng như thế nào? Bài thơ này cần đọc giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thiết tha; nhấn giọng từ ngữ: vị phù sa, hương sen, lời hát, có bão, có mưa, mồ hôi sa...H¹t g¹o lµng taCã vÞ phï saCña s«ng Kinh ThÇyCã h­¬ng sen th¬m Trong hå n­íc ®ÇyCã lêi mÑ h¸tNgät bïi ®¾ng cay...H¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät må h«i saNh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua ngoi lªn bêMÑ em xuèng cÊy...H¹t g¹o lµng taNh÷ng n¨m bom MÜTrót trªn m¸i nhµNh÷ng n¨m khÈu sóngTheo ng­êi ®i xaNh÷ng n¨m b¨ng ®¹nVµng nh­ lóa ®ångB¸t c¬m mïa gÆtTh¬m hµo giao th«ng...H¹t g¹o lµng taCã c«ng c¸c b¹nSím nµo chèng h¹nVôc mÎ miÖng gÇuTr­a nµo b¾t s©uLóa cao r¸t mÆtChiÒu nµo g¸nh ph©nQuang trµnh quÕt ®ÊtH¹t g¹o lµng taGöi ra tiÒn tuyÕnGöi vÒ ph­¬ng xaEm vui em h¸tH¹t vµng lµng ta... TrÇn §¨ng KhoaH¹t g¹o lµng taH¹t g¹o lµng taCã vÞ phï saCña s«ng Kinh ThÇyCã h­¬ng sen th¬m Trong hå n­íc ®ÇyCã lêi mÑ h¸tNgät bïi ®¾ng cay...H¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät må h«i saNh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua ngoi lªn bêMÑ em xuèng cÊy...H¹t g¹o lµng taCã vÞCña s«ng Kinh ThÇyCã .th¬m Trong hå n­íc ®ÇyCã h¸tNgät bïi ®¾ng cay...H¹t g¹o lµng taH¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät..............Nh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua .. lªn bê... xuèng cÊy...h­¬ng senphï salêi mÑmå h«i sangoiMÑ emH¹t g¹o lµng taCã vÞ phï saCña s«ng Kinh ThÇyCã h­¬ng sen th¬m Trong hå n­íc ®ÇyCã lêi mÑ h¸tNgät bïi ®¾ng cay...H¹t g¹o lµng taH¹t g¹o lµng taCã b·o th¸ng b¶yCã m­a th¸ng baGiät må h«i saNh÷ng tr­a th¸ng s¸uN­íc nh­ ai nÊuChÕt c¶ c¸ cêCua ngoi lªn bêMÑ em xuèng cÊy... Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010TẬP ĐỌCHẠT GẠO LÀNG TATrÇn §¨ng Khoa3. ý nghÜa bµi th¬:H¹t g¹o ®­îc lµm ra tõ må h«i, c«ng søc cña cha mÑ, c¸c b¹n thiÕu nhi. Lµ tÊm lßng cña hËu ph­¬ng gãp phÇn vµo chiÕn th¾ng cña tiÒn tuyÕn trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc.Hạt gạo làng taHạt vàng làng ta

Tài liệu đính kèm:

  • pptHat gao lang ta.ppt