Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tuần 19 đến tuần 35

Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tuần 19 đến tuần 35

A/ TẬP ĐỌC :

1. Rèn luyện kĩ năng đọc thành tiếng:

Đọc trôi chảy tòan bài.Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai: ruộng nương, lên rừng,lập mưu, (MB);thuở xưa ,thẳng tay, xuống biển, ngút trời,võ nghệ (MN)

Giọng đọc phù hợp với diễn biến của truyện .

2. Rèn kĩ năng đọc- hiểu :

 -Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học kì I.

 -Hiểu nghĩa các từ mới trong bài (giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu,trẩy quân, giáp phục,,phấn khích ).

 -Hiểu nội dung truyện : Ca ngợi tinh thần bất khuất chông giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.

B/ Keå Chuyeän :

1.Rèn kĩ năng nói :

-Dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh họa, HS kể lại từng đoạn câu chuyện.

-Kể tự nhiên, phối hợp được điệu bộ với lời kể,động tác;thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung câu chuyện.

2.Rèn kĩ năng nghe:

-Tập trung theo dõi bạn kể chuyện.

-Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn ; kể tiếp được lời bạn.

 

doc 139 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1147Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tuần 19 đến tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19 Thứ ngày 	 tháng năm 200.. 
 TẬP ĐỌC –KEÅ CHUYỆN 
BÀI : HAI BÀ TRƯNG 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
A/ TẬP ĐỌC :
Rèn luyện kĩ năng đọc thành tiếng:
Đọc trôi chảy tòan bài.Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai: ruộng nương, lên rừng,lập mưu,(MB);thuở xưa ,thẳng tay, xuống biển, ngút trời,võ nghệ(MN)
Giọng đọc phù hợp với diễn biến của truyện .
Rèn kĩ năng đọc- hiểu :
 -Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học kì I.
 -Hiểu nghĩa các từ mới trong bài (giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu,trẩy quân, giáp phục,,phấn khích ).
 -Hiểu nội dung truyện : Ca ngợi tinh thần bất khuất chông giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.
B/ Keå Chuyeän :
1.Rèn kĩ năng nói :
-Dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh họa, HS kể lại từng đoạn câu chuyện.
-Kể tự nhiên, phối hợp được điệu bộ với lời kể,động tác;thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung câu chuyện.
2.Rèn kĩ năng nghe:
-Tập trung theo dõi bạn kể chuyện.
-Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn ; kể tiếp được lời bạn.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Tranh minh họa truyện trong SGK (phóng to –nếu có điều kiện)
 -Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Ổn định : Hát
2 / KTBC : GT sách TV tập hai
3/ Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : Ghi bảng 
GV đọc mẫu:giọng đọc to, rõ, mạnh mẽ;nhấn giọng những từ ngữ tả tội ác của giặc;tả chí khí của Hai Bà Trưng
-b / Luyện đọc giải nghĩa từ 
+ Đọc từng câu 
-Theo dõi –uốn nắn
-Ghi bảng :ruộng nương, lập mưu, thuở xưa, ngút trời,võ nghệ.
-Đọc mẫu:
+ Đọc từng đọan trước lớp 
Treo bảng phụ -HD cách đọc :Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hếtChúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai
Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu, khiến bao người thiệt mạng vihận ngút trờilên đánh đuổi quân xâm lược .
-Đoạn 2: Bấy giờ ,/ ở huyện Mê Linh .tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị / Cha mất sớm / nhờ mẹ dạy dỗ / hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông .// 
Gợi ý giải nghĩa từ .
- Thửa xưa nước ta bị gì ? 
- Em hiểu giặc ngọai xâm ý nói gì ?
- Nêu câu hỏi để rút ra giải nghĩa từ 
+ Đọc từng đọan trong nhóm . 
- Chia nhóm 4 HS đọc . Theo dõi HS đọc 
Nhận xét
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài 
Neâu caâu hoûi: 
Neâu nhöõng toäi aùc cuûa giaëc ngoaïi xaâm chieám 
Hai Baø Tröng coù taøi vaø coù chí lôùn NTN? 
Hai baø tröng coù taøi vaø coù vaø coù chí lôùn NTN?
Vì sao hai baø tröng khôûi nghóa 
Nghe Giới thiệu 
HS mở sách theo dõi GV đọc .
- Tiếp nối nhau đọc 4 câu trong đọan (2 lượt )
- Phát hiện từ khó .
Đọc cá nhân –ĐT 
-3 HS đọc thể hiện đúng và tự nhiên ND bài . Không đọc quá to những tiếng cần nhấn .
bị giặc ngọai xâm 
giặc từ nước ngòai đến xâm chiếm 
-Đô hộ , Luy Lâu .trẩy quân ,giáp phục ,phấn kích (5 HS )
-Chia nhóm 4 HS lần lượt đọc tiếp nối .
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp . Các nhóm khác NX bổ sung 
1 HS đọc lại cả bài 
-Chuùng thaúng tay cheùm gieát daân laønh, cöôùp heát ruoäng nöông, baét daân ta leân röøng saên thuù laï, xuoáng bieån moø ngoïc trai laøm nhieàu ngöôøi thieät maïng loøng daân oaùn haän nguùt trôøi 
01 HS ñoïc ñoaïn 2 
+ Hai Baø Tröng raát gioûi voõ ngheä , nuoâi chí giaønh laïi non soâng .
+ Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ?
Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đòan quân khởi nghĩa ? 
Kết quả của cuộc khởi nghĩa ntn? 
+ Vì sao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng ?
c/ Luyện đọc lại 
- GV chọn đọc diễn cảm 1 đọan của bài 
KỂ CHUYỆN 
1/ GV nêu nhiệm vụ : Trong phần kể chuyện hôm nay , các em sẽ quan sát 4 tranh minh họa và tập kể từng đọan của câu chuyện . Chúng ta sẽ xem bạn nào nhớ câu chuyện 
2/ Hướng dẫn HS kể từng đọan câu chuyện theo tranh .
- GV nhắc HS chú ý : 
+ Để kể được những ý chính của mỗi đọan , các em phải quan sát tranh kết hợp với nhớ cốt truyện vì tranh vẽ nhiều khi không thể hiện hết ND của đọan , chỉ là gợi ý để kể .
- Gọi 4 HS lên bảng kể từng đọan . NX bổ sung lời kể của mỗi bạn ( về ý , diễn đạt )
+ Cho HS cả lớp kể theo nhóm 
1 HS đọc đọan 3 
- Vì Hai Bà yêu nước , thươnh dân căm thù quân giặc tàn bạo với nhân dân 
 Hai Bà mặc giáp phục thật đẹp ..tiếng trống đồng vang dội 
1HS đọc đọan 4 
- Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ . Tô Định trốn về nước . Đất nước sạch bóng quân thù 
-Vì Hai Bà là người đã lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước 
2 HS đọc lại đọan văn 
1 HSđọc lại cả bài 
HS lắng nghe 
HS quan sát lần lượt từng tranh trong SGK .
Bốn HS tiếp nối nhau kể 4 đọan của câu chuyện theo tranh .
Cả lớp bính chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất , bạn nghe chăm chú và NX chính xác lời kể của bạn 
- HS kể theo nhóm .
- Đại diên nhóm lên bảng kể.
+2 HS lên bảng kể lại tòan bộ câu chuyện .
4/ Củng cố : Câu chuyện này giúp các em hiểu đựoc điều gì?
GDTT: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngọai xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta .
5/ Dặn dò 
- Dặn HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho bạn bè , người thân nghe ..
 Nhận xét tiết học
Dân tộc VN ta có truyền thống chống giăc ngọai xâm bất khuất từ bao đời nay 
HS lắng nghe và ghi nhớ 
Về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV và chuẩn bị bài Bộ đội về làng 
Thứ ngày 	 tháng năm 200..
 TẬP ĐỌC
BÀI : BỘ ĐỘI VỀ LÀNG 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng;
 -Đọc trôi chảy tòan bài,Đọc đúngcác từ ngữ: rộn ràng,hớn hở,bịn rịn,xôn xao
 -Biết đọc vắt dòng(liền hơi)một số dòng thơ cho trọn vẹn ý.Biết ngắt nhịp giữa các dòng thơ ,nghi hơi đúng giữa các khổ thơ .
2.Rèn kĩ năng đọc - hiểu .
 -Hiểu các từ ngữ mới trong bài:bịn rịn, đơn sơ 
 -Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi tình cảm quân dân thắn thiết trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.
3.Học thuộc lòng bài thơ.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 -Tranh minh họa + Bảng phụ +Bảng nam châm.
III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Ổn định : Hát
2 / KTBC : GV gọi 3 HS- mỗi em kể một đoạn câu chuyện Hai Bà Trưng .Sau đó TLCH về nội dung đoạn, bài.Nhận xét ghi điểm.
3/ Bài mới :
Họat động dạy
Họat động học
A/ Gthiệu bài – ghi tựa
GV đọc mẫu: giọng nhẹ nhàng,vui, ấm áp ,tràn đầy tình cảm.
b./HD luyện đọc và giải nghĩa từ:
*Đọc từng dòng thơ
-Theo dõi- uốn nắn
Ghi bảng:rộn ràng,bịn rịn,xôn xao,tre,nấu
-Đọc mẫu 
-Nhận xét
*Đọc từng đoạn
-Treo bảng phụ -HD ngắt nghỉ hơi đúng.
Các anh về 
Mái ấm/ nhà vui,
Tiếng hát/ câu cười
Rộn ràng xóm nhỏ.//
Các anh về
Tưng bừng trước ngõ,
Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau.//
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về.//
-Gợi ý giải nghĩa từ 
+Bịn rịn?
+Đơn sơ?
-Giải nghiã thêm từ :xôn xao từ gợi tả nhưng âm thanh rộn lên từ nhiều phía xen lẫn nhau.
*Đọc theo từng khổ thơ trong nhóm
-Theo dõi nhận xét.
c./Tìm hiểu bài:
-Tìm những hình ảnh thể hiện không khí tươi vui của xóm nhỏ khi bộ đội về
-Tìm những hình ảnh nói lên tấm lòng yêu thương cuả dân làng đối với bộ đội.
*Treo bảng phụ câu hỏi thảo luận
- Theo em, vì sao dân yêu thương bộ đội như vậy?
-Gọi HS đại diện các nhóm nêu
-Bài thơ giúp em hiểu điều gì ?
4/ Học thuộc lòng bài thơ.
-Treo bảng phụ :HD học sinh học thuộc.
-Xóa dần các từ ,cụm từ,chỉ giữ lại các tiếng đầu dòng thơ(Các- Mái- Tiếng-Rộn/Các-Tưng bừng-Lớp
5 / Củng cố - Dặn dò : 
- Chia lớp 2 đội thi đọc thuộc lòng bài thơ . Đội nào thuộc lòng nhiều là thắng cuộc .
- Nhận xét tiết học . 
Nghe -nhắc lại
HS mở sách T7 theo dõi GV đọc
-Mỗi HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ
-Phát hiện từ khó
-CN-ĐT
-Đọc nối tiếp nhau lần 2.
-Tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ.
-2 em đọc-Lớp theo dõi bạn đọc
-“Bịn rịn” là lưu luyến không muốn rời xa
-“Đơn sơ”-đơn giản và sơ sài
-Đặt câu:
Cười nói xôn xao
-Chim rưng xôn xao gọi nhau về tổ.
-Chia nhóm 4 HS mỗi HS đọc một khổ thơ. Sau đó lần lượt đọc.
-Đại diện 2 nhóm thi đọc trước lớp.
-Cả lớp đọc ĐT cả bài thơ.
-Mái ấm nhà vui , tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ,
đàn em hớn hở chạy theo sau
-Cả lớp đọc thầm bài thơ.
-Mẹ già bịn rịn,vui đàn con ở rừng sâu mới về, nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở,bộ đội và dân ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nồi cơm nấu dở, bát nuớc chè xanh .
*HS trao đổi nhóm rồi phát biểu:
-Dân yêu thương bộ đội vì bộ đội chiến đấu bảo vệ dân ./ Bộ đội cầm chắc tay súng giữ sự bình yên cho đất nướcBộ đội là con em của nhân dân.
Bài thơ nói về tấm lòng của nhân dân đối với bộ đội, ca ngợi tình quân dân thắm thiết trong thời kì kháng chiến.
-Nhẩm và thuộc lòng bài thơ.
-HS thi đọc thuộc lòng
-Bốn HS đại diện 4 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ. Đại diện nhóm nào đọc tiếp nối nhanh
-3 HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.
-Hai đội thi đua đọc thuộc lòng bài thơ
-VN tiếp tục HTL cả bài thơ.
5/ Củng cố - dặn dò :-Chia lớp làm 2 đội thi đọc thuộc lòng bài thơ.Đội nào đọc thuộc lòng nhiều là thắng cuộc.
GDTT: 
6/ Nhận xét tiết học
Thứ ngày 	 tháng năm 200..
BÀI : BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA 
 “ NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI “
I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
- Đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ viết sai do phát âm sai : noi gương , làm bài , lao động liên hoan ,( MB); kết quả , đầy đủ , đọat giải , khen thưởng ,(M N )
- Đọc trôi chảy , rõ ràng , rành mạch từng nội dung , đúng giọng đọc một bản báo cáo .
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu :
 Hiểu nội dung một báo cáo họat động của tổ , lớp . Rèn cho HS thói quen mạnh dạn tự tin khi điều khiển một cuộc họp tổ , lớp . 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bảng phụ ghi sẵn đọan văn cần HD – HS luyện đọc .
- 4 băng giấy ghi chi tiết ND cáa mục ( học tập , Lao động , Các công tác khác , Đề nghị khen thưởng ) của báo cáo 
III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC 
1/ Ổn định : Hát
2 / KTBC : Tiết trước em học bài gì ?Bộ đội về làng 
- GV gọi 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi về ND bài thơ NX ghi điểm 
3/ Bài mới :
Họat động dạy
Họat động học
a/ Giới thiệu bài – Ghi tựa 
GV đọc mẫu:giọng rõ ràng , rành mạch dứt khóat 
b Hướng dẫn luyện và giải nghĩa từ 
+Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu
Gv xem xét từ khó ghi bảng : noi gương , lao động liên hoan , đọat giải , khen thưởng 
 Đọc mẫu – NX 
+Đọan từng đọan trước lớp 
- Treo bảng phụ - HD dọc ngắt nghỉ câu dài và nhấn giọng một số từ , đọc đúng giọng báo cáo 
+ Giúp HS hiểu một số từ ngữ: Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN là ngày 22- 12 
+ Đọc từng đỏan trong nhóm 
Chia nhóm 3 HS đọc . Theo dõi HS đọc 
Nhận xét – TD các nhóm đọc đúng bản báo cáo 
Nghe GT
HS mở sách 
HS đọc nối tiếp câu
Phát hiện từ khó 
- Cá nh ... öõng, (MB); boãng ñaâu, lieàu maïng, vung rìu, laên quay, quaêng rìu, baõ traàu, cöïa quaäy, vaãy ñuoâi, löøng löõng, (MN).
2.Reøn kó naêng ñoïc- hieåu:
Hieåu caùc töø ngöõ môùi trong baøi: tieàu phu, khoaûng giaäp baõ traàu, phuù oâng, ròt, chöùng.
Hieåu noäi dung baøi:
+ Tình nghóa thuyû chung, taám loøng nhaân haäu cuûa chuù Cuoäi.
+ Giaûi thích caùc hieän töôïng thieân nhieân (hình aûnh gioáng ngöôøi ngoài treân cung traêng vaøo nhöõng ñeâm raèm) vaø öôùc mô bay leân maët traêng cuûa loaøi ngöôøi.
B- KEÅ CHUYEÄN:
1. Reøn kó naêng noùi: Döïa vaøo caùc gôïi yù trong SGK, hoïc sinh keå ñöôïc töï nhieân, troâi chaûy töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
2. Reøn kó naêng nghe:
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC: 
TAÄP ÑOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
1. Oån ñònh :
2. Baøi cuõ :
- Goïi 2 hoïc sinh ñoïc baøi Quaø cuûa ñoàng noäi, traû lôøi caâu hoûi trong SGK.
- Nhaän xeùt ghi ñieåm.
- Nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Baøi môùi: 
a. Giôùi thieäu baøi:
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh chuù Cuoäi ngoài treân cung traêng, neâu caùc phoûng ñoaùn vì sao chuù Cuoäi leân ñöôïc cung traêng. 
- Giaùo vieân daãn vaøo baøi: Caâu chuyeän hoâm nay seõ ñöa ra lí do ñaùng yeâu cuûa ngöôøi xöa giaûi thích vì sao chuù Cuoäi laïi ôû treân cung traêng.
b. Luyeän ñoïc:
* Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi.
Gioïng keå linh hoaït: nhanh, hoài hoäp ôû ñoaïn Cuoäi gaëp hoå (ñoaïn 1); trôû laïi nhòp chaäm hôn ôû ñoaïn 2, 3; nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ gôïi taû haønh ñoäng, traïng thaùi: Xoâng ñeán, vung rìu, laên quay, leo toùt, cöïa quaäy, vaãy ñuoâi; khoâng ngôø, soáng laïi, löøng löõng, nhaûy boå, tuùm, 
* Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh löyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
- Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc töøng caâu.
 + Giaùo vieân theo doõi uoán naén.
+ Ruùt töø khoù ghi baûng: lieàu maïng, vung rìu, laên quay, quaêng rìu, baõ traàu, cöïa quaäy, vaãy ñuoâi. 
+ HD ñoïc maãu töø khoù.
+ Cho hoïc sinh ñoïc tieáp noái caâu laàn 2
- Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
+ Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi.
+ Giaùo vieân höôùng daãn caùc em nghó hôi ñuùng keát hôïp vôùi giaûi nghóa töø: tieàu phu, khoaûng giaäp baõ traàu, phuù oâng, ròt, chöùng. 
(Treo baûng phuï cho hoïc sinh ñoïc caâu khoù: Khoâng kòp traùnh,/ anh ñaønh lieàu maïng/ vung rìu leân /ñaùnh nhau vôùi hoå.//).
 - Goïi 3 hoïc sinh ñoïc tieáp noái 3 ñoaïn vaên.
- Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm theo nhoùm 3.
- Ñoïc caû baøi: Moät soá hoïc sinh thi ñoïc. Caû lôùp ñoïc ÑT ñoaïn vaên töø Saép ñaët xong ñeán bò Coïp voà.
- Ñoïc ÑT caû baøi (hoaëc 3 toå tieáp noái nhau ñoïc 3 ñoaïn).
c. Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu noäi dung baøi:
- Hoïc sinh ñoïc thaàm ñoaïn 1, traû lôøi: Nhôø ñaâu, chuù Cuoäi phaùt hieän ra caây thuoác quyù? (Do tình côø thaáy hoå meï cöùu soáng hoå con baèng laù thuoác, Cuoäi ñaõ phaùt hieän ra caây thuoác quyù.)
- Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 2, traû lôøi:
+ Chuù Cuoäi duøng caây thuoác vaøo vieäc gì? (Cuoäi duøng caây thuoác ñeå cöùu soáng moïi ngöôøi. Cuoäi ñaõ cöùu soáng ñöôïc raát nhieàu ngöôøi, trong ñoù coù con gaùi cuûa moä phuù oâng, ñöôïc phuù oâng gaû con cho.)
+ Thuaät laïi nhöõng vieäc ñaõ xaûy ra vôùi vôï chuù Cuoäi. (Vôï Cuoäi bò tröôït chaân ngaõ vôõ ñaàu. Cuoäi ròt laù thuoác vôï vaãn khoâng tænh laïi neân naën moät boáoc baèng ñaát seùt, roài nôùi ròt laù thuoác. Vôï cuoäi soáng laïi nhöng töø ñoù maéc chöùng hay queân.)
- Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 3, traû lôøi: Vì sao chuù Cuoäi lay leân cung traêng? (Vôï Cuoäi queân loqì choàng daën, ñem nöôùc giaûi töôùi cho caây thuoác, khieán caây löøng löõng bay leân trôøi. Cuoäi sôï maát caây, nhaûy boå tôùi, tuùm reã caây. Caây thuoác cöù bay leân, ñöa Cuoäi leân taän cung traêng.)
- Hoïc sinh ñoïc caâu hoûi 5 trong SGK (Em töôûng töôïng chuù Cuoäi soáng treân cung traêng nhö theá naøo? Choïn moät yù em cho laø ñuùng.), trao ñoåi veà lí do choïn yù a hay b, c. caùc em coù theå chon yù a vaø c vôùi caùc lí do, ví duï:
(a) Soáng treân cung traêng, chuù Cuoäi raát buoàn vì nhôù nhaø. Trong tranh, chuù ngoài boù goái, veû maët raàu ró.
(b) Chuù Cuoäi soáng treân cung traêng raát khoå vì moïi thöù treân maët traêng raát khaùc traùi ñaát. Chuù caûm thaáy raát coâ ñôn, luoân mong nhôù traùi ñaát.
Neáu coù hoïc sinh choïn moät yù khaùc. Ví duï: Chuù Cuoäi raát sung söôùng vì cung traêng laø choán thaàn tieân, giaùo vieân coù theå hoûi: Neáu ñöôïc soáng ôû moâït nôi sung söôùng nhöng xa nhöõng ngöôøi thaân, khoâng ñöôïc laøm coâng vieäc mình yeâu thích, em coù caûm thaáy sung söôùng khoâng?
d. Luyeän ñoïc laïi:
- Ba hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc 3 ñoaïn vaên. Giaùo vieân höôùng daãn caùc em ñoïc theå hieän ñuùng noäi dung töøng ñoaïn.
- Moät hoïc sinh ñoïc toaøn boä caâu chuyeän.
- Haùt
- 2 hoïc sinh ñoïc baøi Quaø cuûa ñoàng noäi, traû lôøi caâu hoûi. Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt boå sung. 
- Hoïc sinh laéng nghe. 
- Hoïc sinh quan saùt tranh chuù Cuoäi ngoài treân cung traêng, neâu caùc phoûng ñoaùn vì sao chuù Cuoäi leân ñöôïc cung traêng.
- Hoïc sinh laéng nghe. 
- Hoïc sinh theo doõi laéng nghe.
 KEÅ CHUYEÄN
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
a, Giaùo vieân neâu nhieäm vuï: Döïa vaøo caùc gôïi yù trong SGK, hoïc sinh keå ñöôïc töï nhieân, troâi chaûy töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän Söï tích chuù Cuoäi cung traêng.
b. Hoïc sinh taäp keå töøng ñoaïn truyeän:
- Moät hoïc sinh ñoïc laïi gôïi yù trong SGK.
- Giaùo vieân môû baûng phuï ñaõ vieát caùc yù toùm taét moãi ñoaïn, môøi 1 hoïc sinh khaù, gioûi (nhìn gôïi yù, nhôù noâin dung) keå maãu ñoaïn 1 (Caây thuoác quyù).Ví duï:
+ (YÙ 1- Chaøng tieàu phu) Xöa, coù moät chaøng tieàu phu toát buïng teân laø Cuoäi soáng ôû vuøng röøng nuùi noï.
+ (YÙ 2- Gaëp hoå) Moät hoâm, Cuoäi ñi vaøo röøng, baát gôø bò moät con hoå con taán coâng Thaáy hoå meï veà, Cuoäi hoaûng quaù, quaêng rìu, leo toùt leân moät caây cao.
+ (YÙ 3- Phaùt hieän caây thuoác quyù) Töø treân caây, Cuoäi ngaïc nhieân thaáy moät caûnh töôïng laï
- Töøng caëp hoïc sinh taäp keå.
- Ba hoïc sinh tieáp noái nhau thi keå 3 ñoaïn cuûa caâu chuyeän tröôùc lôùp. (Neáu coù hoïc sinh keå chöa ñaït, giaùo vieân yeâu caàu em khaùc keå laïi).
- Caû lôùp vaø giaùo vieân bình choïn baïn keå hay nhaát.
4.Cuûng coá- daën doø:
- Giaùo vieân: Caâu chuyeän caùc em hoïc hoâm nay laø caùch giaûi thích cuûa cha oâng ta veà caùc hieän töôïng thieân nhieân (hình aûnh gioáng ngöôøi ngoài treân cung traêng vaøo nhöõng ñeâm traêng troøn), ñoàng thôøi theå hieän öôùc mô bay leân maët traêng cuûa loaøi ngöôøi. 
- Giaùo vieân daën hoïc sinh veà nhaø tieáp tuïc luyeän keå laïi toaøn boäâ caâu chuyeän.
 (Heát)
Thöù ngaùy thaùng naêm
BAØI: TAÄP ÑOÏC
MÖA
I- MUÏC ÑÍCH- YEÂU CAÀU:
1. Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng:
- Chuù yù caùc töø ngöõ: luõ löôït, chieàu nay, laät ñaät, naëng haït, laøn nöôùc maùt, laën loäi, cuïm luùa, (MB); luõ löôït, laät ñaät, xoû kim, löûa reo, tí taùch, baùc eách, laën loäi, (MN).
- Bieát ñoïc baøi thô vôùi gioïng tình coûm theå hieän caûnh ñaàm aám cuûa sinh hoaït gia ñình trong côn möa, tình coûm yeâu thöông nhöõng ngöôøi lao ñoäng.
2. Reøn kó naêng ñoïc- hieåu:
- Hieåu caùc töø ngöõ môùi trong baøi: luõ löôït, laät ñaät.
- Hieåu noäi dung baøi: Taû caûnh trôøi möa vaø khung caûnh sinh hoaït aám cuùng cuûa gia ñình trong côn möa; theå hieän tình yeâu thieân nhieân, yeâu cuoäc soáng gia ñình cuûa taùc giaû.
3. Hoïc thuoäc loøng baøi thô:
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC: 
Tranh minh hoaï baøi thô (trong SGK). Theâm aûnh con eách (neáu coù).
III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC: 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
1. Oån ñònh :
2. Baøi cuõ :
Ba hoïc sinh tieáp noái nhau keå 3 ñoaïn cuûa caâu chuyeän Söï tích chuù Cuoäi cung traêng.
3. Baøi môùi: 
a. Giôùi thieäu baøi:
Hoïc sinh quan saùt tranh. Giaùo vieân giôùi thieäu: Caùc em ñaõ thaáy nhöõng côn möa. Baøi thô Möa caùc em ñoïc hoâm nay vöøa taû moät côn möa; vöøa thuaät laïi khung caûnh sinh hoaït cuûa moät gia ñình trong côn möa; baøy toû tình coûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang lao ñoäng trong möa.
b. Luyeän ñoïc:
* Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm baøi thô
Gioïng ñoïc: khaù gaáp gaùp vaø nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ gôïi taû söï döõ doäi cuûa côn möa- luõ löôït, laät ñaät, chui, chôùp, naëng haït, reo, haùt, (khoå 1, 2, 3); khoan thai ôû ñoan taû caûnh sinh hoaït ñaàm aám cuûa gia ñình trong côn möa (khoå 4); haï gioïng, theå hieän tình caûm ôû ñoaïn cuoái.
* Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
- Ñoïc töøng doøng thô: moãi hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc 2 doøng thô.
- Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp.
+ Hoïc sinh ñoïc noái tieáp nhau töøng khoå thô.
+ Giaùo vieân giuùp caùc em hieåu nghóa caùc töø ñöôïc chuù giaûi trong SGK.
- Ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm. 
- Caû lôùp ñoïc ÑT toaøn baøi (gioïng nhen nhaøng).
c. Höôùng ñaãn hoïc sinh tìm hieåu baøi:
- Hoïc sinh ñoïc thaàm 3 khoå thô ñaàu, tìm nhöõng hình aûnh gôïi taû côn möa trong baøi thô. (Khoå thô 1 taû caûnh tröôùc côn möa: maây ñen luõ löôït keùo veà; maët trôøi chui vaøo trong maây. Khoå thô 2, 3 taû traän möa doâng ñang xaûy ra: chôùp, möa naëng haït, caây laù xoeø tay höùng laøn gioù maùt; gioù haùt gioïng traàm gioïng cao; saám reàn, chaïy trong möa raøo, ).
- Hoïc sinh ñoïc thaàm khoå thô 4, traû lôøi: caûnh sinh hoaït gia ñình ngaøy möa aám cuùng nhö theá naøo? (Caû nhaø ngoài beân beáp löûa. Baø xoû kim khaâu, chin ngoài ñoïc saùch, meï laøm baùnh khoai). Giaùo vieân: Möa to gioù lôùn, moïi ngöôøi caøng coù dòp ngoài cuøng nhau, ñaàm aám beân beáp löûa.
- Hoïc sinh ñoïc khoå thô 5, traû lôøi:
+ Vì sao moïi ngöôøi thöông baùc eách? (Vì baùc laën loäi trong möa gioù ñeå xem töøng cuïm luùa ñaõ phaát côø leân chöa.)
+ Hình aûnh baùc eách gôïi cho em nghó ñeán ai? (Hình aûnh baùc eách gôïi cho em nghó ñeán nhöõng coâ baùc noâng daân ñang laën loäi laøm vieäc ngoaøi ñoàng trong gioù möa.)
d. Hoïc thuoäc loøng baøi thô:
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hoïc thuoäc töøng khoå, caû baøi thô.
- Hoïc sinh thi HTL töøng khoå, caû baøi thô.
4. Cuûng coá- daën doø:
- Giaùo vieân hoûi hoïc sinh veà noäi dung baøi thô (Taû caûnh trôøi möa vaø khung caûnh sinh hoaït aám cuùng cuûa gia ñình trong côn möa).
- Giaùo vieân daën hoïc sinh HTL baøi thô; chuaån bò noäi dung ñeå laøm toát caùc BT1 vaø 2 (tieát LTVC tôùi).
 (Heát)

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP DOC 19-35.doc