Kế hoạch Phân môn: Tập đọc - Kể chuyện lớp 3

Kế hoạch Phân môn: Tập đọc - Kể chuyện lớp 3

CHỦ ĐIỂM: 1MĂNGNON

Tuần1 + 2

6 tiết

1, Kiến thức:

- Phát âm đúng những tiếng khó trong bài. Hiểu được ýnghĩa của các từ mới trong bàiđọc. Hiểu được nội dung, ýnghĩa của các bài tập đọc trong chủ điểm: Ca ngợi tríthông minh của cậu bé, ích lợi của việc giữ sạch đôi bàn

tay, biết nhường nhịn bạn, biết nhận lỗi và sửa lỗi, yêu quýcô giáo, ước mơ được làm cô giáo.

- Biết dựa vào trí nhớ và tranh minh họa để kể lại từngđoạn của câu chuyện.

2, Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng trôi chảy cả bài: Biết ngắtnghỉ hơi đúng sau mỗi dấu câu giữa các cụm từ, cuối câu

thơ, khổ thơ. Đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lờicác nhân vật. Nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm.

- Rèn kĩ năng nghe - kể chuyện: Biết thay đổi giọng kểcho phù hợp với nội dung, biết phối hợp lời kể với cử chỉ,

điệu bộ, nét mặt.

3, Thái độ:

- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu quý, kính trọng,biết ơn đối với cô giáo, nhường nhịn bạn bè.

 

doc 30 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 932Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch Phân môn: Tập đọc - Kể chuyện lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	tiÕng viÖt	
ph©n m«n: tËp ®äc - kÓ chuyÖn
Néi dung 
ch­¬ng
 tuÇn
hoÆc kú
Thêi
gian
sè
 tiÕt
 Môc ®Ých yªu cÇu chung
Ph­¬ng 
ph¸p
 gi¶ng d¹y
§å dïng
d¹y häc
BiÖn ph¸p 
vµ chØ tiªu
cña m«n 
häc
Chñ 
®iÓm: 1
m¨ng
non
TuÇn
1 + 2
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- Ph¸t ©m ®óng nh÷ng tiÕng khã trong bµi. HiÓu ®­îc ý
nghÜa cña c¸c tõ míi trong bµi®äc. HiÓu ®­îc néi dung, ý
nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm: Ca ngîi trÝ
th«ng minh cña cËu bÐ, Ých lîi cña viÖc gi÷ s¹ch ®«i bµn
tay, biÕt nh­êng nhÞn b¹n, biÕt nhËn lçi vµ söa lçi, yªu quý
c« gi¸o, ­íc m¬ ®­îc lµm c« gi¸o.
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh häa ®Ó kÓ l¹i tõng
®o¹n cña c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi: BiÕt ng¾t
nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u gi÷a c¸c côm tõ, cuèi c©u
th¬, khæ th¬. §äc ph©n biÖt lêi ng­êi dÉn chuyÖn vµ lêi
c¸c nh©n vËt. NhÊn giäng c¸c tõ gîi t¶, gîi c¶m.
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: BiÕt thay ®æi giäng kÓ
cho phï hîp víi néi dung, biÕt phèi hîp lêi kÓ víi cö chØ,
®iÖu bé, nÐt mÆt.
3, Th¸i ®é:
- Båi d­ìng cho c¸c em t×nh c¶m yªu quý, kÝnh träng,
biÕt ¬n ®èi víi c« gi¸o, nh­êng nhÞn b¹n bÌ.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o.
- Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n
BiÖn ph¸p:
- H­íng 
dÉn ®äc thµnh tiÕng, ®äc thÇm, kÓ l¹i ®­îc ®o¹n chuyÖn, c©u chuyÖn.
- Häc thuéc lßng.
- §äc diÔn c¶m ®o¹n m×nh thÝch.
ChØ tiªu:
Giái: 4 em
Kh¸: 6 em
TB: 10 em
YÕu: 1 em
Chñ 
®iÓm: 2
m¸i 
Êm
TuÇn
3 + 4
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- Ph¸t ©m ®óng nh÷ng tiÕng khã trong bµi. HiÓu ®­îc ý 
nghÜa cña c¸c tõ míi trong bµi®äc. HiÓu ®­îc néi dung, 
ý nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm: D­íi mçi 
m¸i nhµ, chóng ta cã mét gia ®×nh víi nh÷ng ng­êi th©n 
vµ biÕt bao t×nh c¶m th©n th­¬ng, Êm ¸p. §ã lµ t×nh c¶m 
gi÷a cha mÑ vµ c¸c con, gi÷a «ng bµ vµ c¸c ch¸u, t×nh
c¶m gi÷a anh chÞ em ®èi víi nhau.
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh häa ®Ó kÓ l¹i tõng 
®o¹n cña c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng: 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi: BiÕt ng¾t
 nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u gi÷a c¸c côm tõ, cuèi c©u 
th¬, khæ th¬. §äc ph©n biÖt lêi ng­êi dÉn chuyÖn vµ lêi
c¸c nh©n vËt. NhÊn giäng c¸c tõ gîi t¶, gîi c¶m.
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: BiÕt thay ®æi giäng kÓ 
cho phï hîp víi néi dung, biÕt phèi hîp lêi kÓ víi cö chØ,
 ®iÖu bé, nÐt mÆt.
3, Th¸i ®é:
- Båi d­ìng cho häc sinh t×nh c¶m yªu quý, k×nh träng 
«ng bµ cha mÑ, th­¬ng yªu, nh­êng nhÞn anh chÞ em.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o.
- Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n.
Chñ 
®iÓm: 3
tíi 
tr­êng
TuÇn
3 + 4
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- Ph¸t ©m ®óng nh÷ng tiÕng khã trong bµi. HiÓu ®­îc ý 
nghÜa cña c¸c tõ míi trong bµi®äc. HiÓu ®­îc néi dung, 
ý nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm: Khi m¾c lçi
d¸m nhËn, söa lçi lµ ng­êi dòng c¶m, thÊy ®­îc tÇm quan 
träng cña dÊu c©u, lêi nãi ph¶i ®i ®«i víi viÖc lµm, nh÷ng 
håi t­ëng ®Ñp vÒ ngµy ®Çu tiªn ®i häc.
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh häa ®Ó kÓ l¹i tõng 
®o¹n cña c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng: 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi: BiÕt ng¾t 
nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u gi÷a c¸c côm tõ, cuèi c©u 
th¬, khæ th¬. §äc ph©n biÖt lêi ng­êi dÉn chuyÖn vµ lêi 
c¸c nh©n vËt. NhÊn giäng c¸c tõ gîi t¶, gîi c¶m.
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: BiÕt thay ®æi giäng
kÓ cho phï hîp víi néi dung, biÕt phèi hîp lêi kÓ víi cö 
chØ, ®iÖu bé, nÐt mÆt.
3, Th¸i ®é:
- Båi d­ìng cho häc sinh t×nh c¶m yªu quý, kÝnh träng, 
biÕt ¬n thÊy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ, yªu m¸i 
tr­êng.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o.
- Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n.
Chñ 
®iÓm: 4
céng 
®ång
TuÇn
7 + 8
6 tiÕt.
1, KiÕn thøc:
- Ph¸t ©m ®óng nh÷ng tiÕng khã trong bµi. HiÓu ®­îc ý 
nghÜa cña c¸c tõ míi trong bµi ®äc. HiÓu ®­îc néi dung,
ý nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm: Ph¶i t«n träng
luËt giao th«ng, b¹n bÌ ph¶i biÕt th­¬ng yªu, gióp ®ì nhau 
lóc khã kh¨n, gióp b¹n lµ gióp m×nh,bá b¹n lµ h¹i m×nh. 
Mäi ng­êi ph¶i biÕt quan t©m, gióp ®ì nhau lÉn nhau.
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh häa ®Ó kÓ l¹i tõng 
®o¹n cña c©u chuyÖn. BiÕt nhËp vai ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng: 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi: BiÕt ng¾t 
nghØ h¬i ®óng chç sau mçi dÊu c©u gi÷a c¸c côm tõ, cuèi
 c©u th¬, khæ th¬. thay ®æi giäng ®äc cho phï hîp víi néi 
dung tõng ®o¹n. §äc ph©n biÖt lêi ng­êi dÉn chuyÖn vµ lêi 
c¸c nh©n vËt. NhÊn giäng c¸c tõ gîi t¶, gîi c¶m.
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: BiÕt thay ®æi giäng kÓ 
cho phï hîp víi néi dung, biÕt phèi hîp lêi kÓ víi cö chØ, 
®iÖu bé, nÐt mÆt.
3, Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc häc sinh kh«ng ch¬i ®ïa d­íi lßng ®­êng. Thùc 
hiÖn tèt luËt giao th«ng. T«n träng quy ®Þnh chung cña 
céng ®ång, gãp phÇn vµo nh­ng c«ng viÖc cã Ých ®Ó ®em 
l¹i niÒm vui trong cuéc sèng. S½n lßng chia sÎ víi nh÷ng 
ng­êi xung quanh.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o.
- Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n.
Chñ 
®iÓm: 5
quª
h­¬ng
TuÇn
10 +
11
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- §äc ®óng c¸c tõ khã ph¸t ©m trong bµi. HiÓu ®­îc ý 
nghÜa cña c¸c tõ míi trong bµi ®äc. HiÓu ®­îc néi dung, 
ý nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm: T×nh c¶m g¾n 
bã th©n thiÕt víi quª h­¬ng, ng­êi th©n, víi c¶nh vËt, ®ång
quª, lµng xãm, s¶n vËt quª h­¬ng.
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh häa ®Ó kÓ l¹i tõng 
®o¹n cña c©u chuyÖn. BiÕt nhËp vai ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng: 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi: BiÕt ng¾t
nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u gi÷a c¸c côm tõ, cuèi c©u 
th¬, khæ th¬. Giäng ®äc thÝch hîp víi c¸c kiÓu c©u. 
Ph©n biÖt giäng kÓ víi giäng c¸c nh©n vËt. NhÊn giäng 
c¸c tõ gîi t¶, gîi c¶m.
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: tr«i ch¶y, râ rµng, thay
®æi giäng kÓ cho phï hîp víi diÔn biÕn c©u chuyÖn.
 3, Th¸i ®é:
- Båi d­ìng cho c¸c em t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc. 
BiÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¶nh vËt, s¶n vËt, con ng­êi cña 
quª h­¬ng m×nh.
- PhÊn ®Êu häc tËp ®Ó gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng 
giµu ®Ñp.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o. - Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n.
Chñ 
®iÓm: 6
B¾c 
trung
nam
TuÇn
12 +
13
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- §äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y: §äc ®óng c¸c tõ khã ®äc 
trong bµi. HiÓu ®­îc ý nghÜa cña c¸c tõ míi trong bµi ®äc. 
HiÓu ®­îc néi dung, ý nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ 
®iÓm: Ca ngîi con ng­êi, c¶nh ®Ñp vµ t×nh c¶m cña ng­êi
d©n ë ba miÒn B¾c - Trung - Nam trªn ®Êt n­íc ta.
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh häa ®Ó kÓ l¹i c©u 
chuyÖn. BiÕt m­în lêi mét nh©n vËt ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng: 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi:BiÕt ng¾t 
nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u gi÷a c¸c côm tõ, cuèi c©u 
th¬, khæ th¬. Giäng ®äc thÝch hîp víi víi c¸c kiÓu c©u:
 C©u kÓ, c©u hái. Ph©n biÖt giäng kÓ víi giäng c¸c nh©n 
vËt. NhÊn giäng c¸c tõ gîi t¶, gîi c¶m.
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: diÔn t¶ ®óng lêi cña 
tõng nh©n vËt, ph©n biÖt lêi dÉn chuyÖn víi lêi c¸c nh©n 
vËt.
 3, Th¸i ®é:
- Båi d­ìng cho c¸c em t×nh ®oµn kÕt, g¾n bã keo s¬n 
cña nh©n d©n ba miÒn B¾c - Trung - Nam nh­ anh em 
mét nhµ.
- BiÕt sù giµu cã cña c¸c miÒn trªn ®Êt n­íc, c¸c di tÝch
lÞch sö næi tiÕng. C¶m nhËn ®­îc c¸i ®Ñp cña mçi miÒn. 
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o. - Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n.
Chñ 
®iÓm: 7
anh
em 
mét 
nhµ
TuÇn
14 +
15
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- §äc ®óng nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇn, dÊu thanh dÔ lÉn lén.
HiÓu ®­îc ý nghÜa cña mét sè tõ míi trong chñ ®iÓm. HiÓu
 ®­îc néi dung, ý nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm:
T×nh ®oµn kÕt, g¾n bã, th­¬ng yªu nhau nh­ anh em mét
 nhµ cña 54 d©n téc anh em sèng trªn ®Êt n­íc ta,
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh häa ®Ó kÓ l¹i tõng 
®o¹n cña c©u chuyÖn. BiÕt nhËp vai ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng: 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi: BiÕt ng¾t
nghØ h¬i ®óng, linh ho¹t, thÓ hiÖn ®­îc t©m tr¹ng, t×nh 
c¶m cña nh©n vËt. Ph©n biÖt giäng kÓ víi giäng c¸c nh©n
vËt. NhÊn giäng c¸c tõ gîi t¶, gîi c¶m.
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: tr«i ch¶y, râ rµng, thay
®æi giäng kÓ cho phï hîp víi diÔn biÕn c©u chuyÖn. Ph©n
 biÖt lêi kÓ víi giäng c¸c nh©n vËt.
3, Th¸i ®é:
- Båi d­ìng cho häc sinh t×nh ®oµn kÕt, g¾n bã, th­¬ng
yªu nhau nh­ con mét nhµ gi÷a 54 d©n téc anh em sèng 
trªn ®Êt n­íc ta. 
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o.
- Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n.
Chñ 
®iÓm: 8
thµnh 
thÞ
n«ng 
th«n
TuÇn
16 +
17
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- §äc ®óng c¸c tõ khã ph¸t ©m trong bµi. HiÓu ®­îc ý 
nghÜa cña c¸c tõ míi trong chñ ®iÓm. HiÓu ®­îc néi dung, 
ý nghÜa cña c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm: Gióp häc sinh 
më réng hiÓu biÕt vÒ cuéc sèng vµ con ng­êi ë n«ng th«n
vµ thµnh thÞ. Ca ngîi con ng­êi vµ vÎ ®Ñp cña lµng quª,
cuéc sèng s«i ®éng, n¸o nhiÖt ë thµnh phè.
- BiÕt dùa vµo trÝ nhí vµ c¸c gîi ý, tranh minh häa ®Ó kÓ
l¹i c©u chuyÖn.
2, KÜ n¨ng: 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng tr«i ch¶y c¶ bµi: BiÕt ng¾t
nghØ h¬i ®óng chç, linh ho¹t. NhÊn giäng c¸c tõ gîi t¶, 
gîi c¶m. 
- RÌn kÜ n¨ng nghe - kÓ chuyÖn: tr«i ch¶y, râ rµng, thay
®æi giäng kÓ cho phï hîp víi diÔn biÕn c©u chuyÖn. Ph©n 
biÖt lêi c¸c nh©n vËt. 
3, Th¸i ®é:
- Båi d­ìng cho häc sinh t×nh c¶m g¾n bã, th©n thiÕt gi÷a 
ng­êi d©n ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ. Gi¸o dôc häc sinh 
t×nh yªu thiªn nhiªn, yªu con ng­êi.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- §ãng vai.
- Gîi më.
-Nªu g­¬ng.
- §éng n·o.
- Ho¹t ®éng
nhãm.
- Tranh.
- SGK.
- B¶ng 
phô.
- Tõ ®iÓn.
- Gi¸o ¸n.
Chñ 
®iÓm: 9
b¶o 
vÖ tæ 
quèc
TuÇn
19 +
20
6 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- §äc ®óng c¸c tõ khã ph¸t ©m trong bµi. HiÓu ®­îc ý 
nghÜa cña  ... Môc ®Ých yªu cÇu chung
Ph­¬ng ph¸p
 gi¶ng d¹y
§å dïng
d¹y häc
BiÖn ph¸p 
vµ chØ tiªu
1, «n tËp vµ bæ sung.
TuÇn 
1®Õn tuÇn 14.
16 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- ¤n tËp cñng cè c¸ch so s¸nh, ®äc, viÕt c¸c sè cã 3 ch÷ sè. Céng, trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè (kh«ng nhí, cã nhí kh«ng qu¸ 1 lÇn ).
- ¤n tËp c¸c b¶ng nh©n, chia ®· häc: 2; 3; 4; 5.
- TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, biÕt gi¶i to¸n ®¬n cã lêi v¨n vÒ "NhiÒu h¬n", "Ýt h¬n", "h¬n kÐm nhau mét sè ®¬n vÞ".
- NhËn biÕt sè phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ. BiÕt nhÈm víi sè trßn tr¨m.
- ¤n tËp vÒ h×nh häc: §­êng gÊp khóc, tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c, tø gi¸c, ®¬n vÞ tiÒn ViÖt Nam.
- Cñng cè vÒ nhËn d¹ng h×nh tam gi¸c, tø gi¸c, h×nh vu«ng qua c¸c bµi tËp "§Õm h×nh", "GhÐp h×nh", "VÏ h×nh".
- BiÕt xem ®ång hå, cñng cè biÓu t­îng vÒ thêi gian. BiÕt sö dông thêi gian trong thùc tÕ cuéc sèng hµng ngµy.
2, KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh céng, trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè; nh©n, chia trong b¶ng 2; 3 ;4; 5. VËn dông ®Ó lµm tÝnh, gi¶i to¸n ®óng, thµnh th¹o.
- Cã kÜ n¨ng nhËn biÕt h×nh: tam gi¸c, vu«ng, tø gi¸c, ®­êng gÊp khóc.
3, Th¸i ®é:
- Häc sinh cã tÝnh cÈn thËn, kiªn tr×, chÝnh x¸c, tù tin, høng thó trong häc tËp.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- Gîi më.
- §éng n·o. - LuyÖn tËp thùc hµnh.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Trß ch¬i.
- Liªn hÖ.
- KiÓm tra.
- §¸nh gi¸.
-Nªu g­¬ng.
- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.
 - M« h×nh ®ång hå.
- Th­íc kÎ cã v¹ch chia cm.
- Vë bµi tËp to¸n.
- SGK.
- Gi¸o ¸n.
- B¶ng con.
- GiÊy A3, A4.
* BiÖn ph¸p:
- H­íng dÉn 
lµm mÉu.
- Thùc hµnh 
luyÖn tËp.
- Ho¹t ®éng 
nhãm.
- H­íng dÉn
 kiÓm tra 
®¸nh gi¸ 
th­êng 
xuyªn.
* ChØ tiªu:
- Giái: 5 em.
- Kh¸: 8 em.
- TB: 7 em.
- YÕu: 1 em.
 2, PhÐp nh©n vµ phÐp chia trong ph¹m vi 1000
TuÇn 
5 ®Õn tuÇn 18.
71 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- LËp c¸c b¶ng nh©n 6; 7; 8; 9 (tÝnh kh«ng qu¸ 100), c¸c b¶ng chia 6; 7; 8; 9 ( sè bÞ chia kh«ng qu¸ 100). Hoµn thiÖn c¸c b¶ng nh©n, b¶ng chia.
- Nh©n chia ngoµi b¶ng trong ph¹m vi 1000; nh©n sè cã 2 ch÷ sè, 3 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè; chia sè cã 2 ch÷ sè, 3 ch÷ sè cho sè cã cã 1 ch÷ sè: chia hÕt vµ chia cã d­.
- Thùc hµnh tÝnh: TÝnh nhÈm trong ph¹m vi c¸c b¶ng tÝnh: nh©n chia nhÈm.
- Lµm quen víi biÎu thøc sè, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc; giíi thiÖu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc.
- Gi¶i c¸c bµi tËp d¹ng: " T×m x, biÕt a : x = b, víi a, b lµ sè trong ph¹m vi 1000."
- Giíi thiÖu ®¬n vÞ ®o khèi l­îng: gam.
- Giíi thiÖu gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng, e- ke, vÏ gãc b»ng thø¬c th¼ng vµ b»ng e- ke.
- Giíi thiÖu ®Ønh, gãc, c¹nh cña h×nh ®· häc. Giíi thiÖu mét sè ®Æc ®iÓm cña h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng. 
- Thùc hµnh ®o ®é dµi, b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi.
- Gi¶i c¸c bµi to¸n cã ®Õn 2 b­íc tÝnh víi c¸c mèi quan hÖ trùc tiÕp, ®¬n gi¶n. gi¶i to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ vµ bµi to¸n cã néi dung h×nh häc.
2, KÜ n¨ng:
- Häc thuéc mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸c b¶ng nh©n- chia.
- VËn dông c¸c b¶ng nh©n- chia ®Ó lµm tÝnh, gi¶i to¸n ®óng, thµnh th¹o c¸c sè trong ph¹m vi 1000.
- Cã kÜ n¨ng sö dông e- ke, th­íc kÎ ®Ó vÏ h×nh.
- VËn dông quy t¾c ®Ó tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng thµnh th¹o. 
- Lµm tÝnh, gi¶i to¸n víi sè ®o khèi l­îng, ®é dµi ®óng, thµnh th¹o.
3, Th¸i ®é:
- Ph¸t triÓn n¨ng lùc t­ duy, s¸ng t¹o, trÝ t­ëng t­îng. RÌn tÝnh cÈn thËn, kiªn tr×, ch¨m chØ, h­íng thó trong häc tËp.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- Gîi më.
- §éng n·o. - LuyÖn tËp thùc hµnh.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Trß ch¬i.
- Liªn hÖ.
- KiÓm tra.
- §¸nh gi¸.
-Nªu g­¬ng
- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.
 - M« h×nh ®ång hå.
- Th­íc kÎ cã v¹ch chia cm.
- C©n, ®Üa c©n.
- Vë bµi tËp to¸n.
- SGK.
- Gi¸o ¸n.
- B¶ng con.
- GiÊy A3, 
A4.
3, c¸c sè ®Õn
10.000
TuÇn 
19 ®Õn tuÇn 26.
39 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- Giíi thiÖu vÒ hµng ®¬n vÞ, hµng chôc, hµng tr¨m,hµng 
 ngh×n; ®äc- viÕt- so s¸nh c¸c sè cã ®Õn 4 ch÷ sè.
- PhÐp céng- trõ cã nhí (kh«ng liªn tiÕp vµ kh«ng qu¸ 
2 lÇn) trong ph¹m vi 10.000. PhÐp nh©n sè cã ®Õn 4 
ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè (chia hÕt, chia cã d­).
- TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sè cã ®Õn 2 dÊu phÐp tÝnh. 
- Giíi thiÖu ngµy, th¸ng, n¨m. Thùc hµnh xem lÞch, 
xem ®ång hå.
- Giíi thiÖu vÒ tiÒn ViÖt Nam. TËp ®æi tiÒn trong c¸c 
tr­êng hîp ®¬n gi¶n.
- Lµm quen víi sè La M·.
- Gi¬Ý thiÖu com- pa, t©m, b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh cña 
h×nh trßn.
- Giíi thiÖu b¶ng sè liÖu ®¬n gi¶n, tËp s¾p xÕp l¹i c¸c 
sè liÖu cña b¶ng theo môc ®Ých yªu cÇu cho tr­íc.
- Gi¶i to¸n 2 phÐp tÝnh cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ 
vµ bµi to¸n cã néi dung h×nh häc.
2, KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè.
- Lµm tÝnh céng, ttrõ, nh©n, chia sè cã 4 ch÷ sè ®óng, 
thµnh th¹o.
- Thùc hµnh xem lÞch, xem ®ång hå chÝnh x¸c. 
- Cã kÜ n¨ng nhËn biÕt, ®æi tiÒn ®¬n gi¶n.
- NhËn biÕt h×nh trßn, t©m, ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh cña 
h×nh trßn.
- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n thµnh th¹o.
3, Th¸i ®é:
- Häc sinh cã tÝnh cÈn thËn, kiªn tr×, tØ mØ, ch¨m chØ, 
tù gi¸c, häc tËp. Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t­ duy, s¸ng t¹o.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- Gîi më.
- §éng n·o. - LuyÖn tËp thùc hµnh.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Trß ch¬i.
- Liªn hÖ.
- KiÓm tra.
- §¸nh gi¸.
-Nªu g­¬ng
- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.
 - M« h×nh ®ång hå.
 - Vë bµi tËp to¸n.
- SGK.
- Gi¸o ¸n.
- B¶ng con.
- GiÊy A3, 
A4.
- Com- Pa.
- LÞch.
- TiÒn ViÖt
Nam.
4, c¸c sè ®Õn 100.000
TuÇn 
27®Õn tuÇn 32.
30 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- Giíi thiÖu vÒ hµng ngh×n, hµng chôc ngh×n (v¹n), 
hµng tr¨m ngh×n. §äc viÕt- so s¸nh c¸c sè ®Õn 5 ch÷ sè.
- C¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia sè cã ®Õn 5 ch÷ sè
- TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sè cã ®Õn 2 dÊu phÐp tÝnh.
- Giíi thiÖu c¸c phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ.
- Giíi thiÖu diÖn tÝch cña mét h×nh: DiÖn tÝch xen- ti- 
mÐt- vu«ng (cm2)
- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n cã ®Õn 2 b­íc tÝnh liªn quan ®Õn 
rót vÒ ®¬n vÞ vµ to¸n cã néi dung vÒ h×nh häc.
2, KÜ n¨ng:
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã 5 ch÷ 
sè.
- Céng, trõ, nh©n, chia sè cã ®Õn 5 ch÷ sè thµnh th¹o.
- VËn dông quy t¾c ®Ó tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, 
h×nh vu«ng.
- Lµm tÝnh, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sè vµ gi¶i to¸n ®óng, 
thµnh th¹o.
3, Th¸i ®é:
- Ph¸t triÓn ãc t­ duy, t­ëng t­îng, s¸ng t¹o.
- Cã tÝnh cÈn thËn, kiªn tr×, chÝnh x¸c, høng thó häc tËp.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- Gîi më.
- §éng n·o. 
- LuyÖn tËp thùc hµnh.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Trß ch¬i.
- Liªn hÖ.
- KiÓm tra.
- §¸nh gi¸.
-Nªu g­¬ng
- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.
- Th­íc m
- Vë bµi tËp to¸n.
- SGK.
- Gi¸o ¸n.
- B¶ng con.
- GiÊy A3, 
A4.
5, «n tËp cuèi n¨m.
TuÇn 
33®Õn tuÇn 35.
13 tiÕt
1, KiÕn thøc:
- §äc viÕt, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100.000.
- Cñng cè vÒ céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè trong ph¹m 
vi 100.000
- T×m c¸c thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp tÝnh.
- Cñng cè vÒ gi¶i to¸n b»ng 2 phÐp tÝnh cã liªn quan 
®Õn rót vÒ ®¬n vÞ vµ bµi to¸n cã néi dung h×nh häc.
- ¤n tËp cñng cè vÒ c¸c ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng: §é dµi, 
khèi l­îng, thêi gian, tiÒn ViÖt Nam.
- ¤n tËp, cñng cè vÒ gãc vu«ng, tÝnh chu vi h×nh tam 
gi¸c, tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch 
h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.
- ¤n tËp, cñng cè vÒ thång kª sè liÖu.	
2, KÜ n¨ng:
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, 
nh©n, chia víi c¸c sè cã ®Õn 5 ch÷ sè.
- RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n rót vÒ ®¬n vÞ, ®¬n vÞ
®o ®¹i l­îng, bµi to¸n cã néi dung h×nh häc.
- RÌn kÜ n¨ng tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh ch÷ nhËt
h×nh vu«ng, h×nh tø gi¸c. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, 
h×nh vu«ng.
- §äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100.000
3, Th¸i ®é:
- Ph¸t triÓn n¨ng lùc t­ duy, s¸ng t¹o, trÝ t­ëng t­îng.
- TÝnh cÈn thËn, kiªn tr×, ch¨m chØ, høng thó trong häc 
tËp.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
-§µm tho¹i.
- Gîi më.
- §éng n·o.
- LuyÖn tËp thùc hµnh.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Trß ch¬i.
- Liªn hÖ.
- KiÓm tra.
- §¸nh gi¸.
-Nªu g­¬ng
- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.
 - M« h×nh ®ång hå.
- Th­íc kÎ.
- Vë bµi tËp to¸n.
- SGK.
- Gi¸o ¸n.
- B¶ng con.
- GiÊy A3, 
A4.
5, kiÓm tra.
6 tiÕt
xen kÏ 
trong 
c¶ n¨m
häc.
1, KiÕn thøc:
 KiÓm tra kÕt qu¶ «n tËp ®Çu n¨m, «n tËp gi÷a häc k× 
 1 vµ 2, cuèi häc k× 1 vµ 2, cuèi n¨m häc vÒ c¸c kiÕn 
thøc c¬ b¶n ®· häc trong n¨m häc.
2, KÜ n¨ng:
 Häc sinh vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm tèt 
c¸c bµi kiÓm tra.
3, Th¸i ®é:
 Häc sinh cÈn thËn, tù tin, kiªn tr×, tù gi¸c trong khi 
lµm bµi
- §Ò kiÓm tra.
- §¸p ¸n chÊm.
 «n luyÖn buæi chiÒu: m«n to¸n
Néi dung 
ch­¬ng
 tuÇn
hoÆc kú
Thêi
gian
sè
 tiÕt
 Môc ®Ých yªu cÇu chung
Ph­¬ng 
ph¸p
 gi¶ng d¹y
§å dïng
d¹y häc
BiÖn ph¸p 
vµ chØ tiªu
 c¶ 
 n¨m
 150 
 tiÕt.
1, KiÕn thøc: 
 Cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc: 
- §äc, viÕt sè, s¾p xÕp thø tù sè.
- §Æt tÝnh, tÝnh nhÈm, tÝnh gi¸ trtÞ biÓu thøc.
- Thùc hiÖn céng, trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh«ng nhí vµ cã nhí mét lÇn.
- LuyÖn gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- §æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi, thêi gian, khèi l­îng, diÖn tÝch, tiÒn ViÖt Nam.
- H×nh häc.
- Gi¶i to¸n hîp.
- Gi¶i to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ.
- Gi¶i to¸n cã néi dung h×nh häc.
2, KÜ n¨ng:
- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm bµi thµnh th¹o, thùc hiÖn ®óng, chÝnh x¸c c¸c d¹ng bµi tËp: 
+ Céng, trõ, nh©n, chia.
+ Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
+ TÝnh chu vi c¸c h×nh: Tam gi¸c, ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, tø gi¸c.
+ T×nh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.
- C¸c d¹ng to¸n ®· häc trong ch­¬ng tr×nh.
3, Th¸i ®é:
- HS tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp.
- Yªu thÝch m«n häc, biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ¸p dông vµo cuéc sèng.
- Gióp häc sinh say mª häc to¸n.
- §µm tho¹i.
- Gîi më.
- LuyÖn tËp 
thùc hµnh.
- Ho¹t ®éng 
nhãm.
- §éng n·o.
- Nªu g­¬ng.
- Trùc quan.
- Gi¶ng gi¶i.
- Trß ch¬i.
- Liªn hÖ.
- KiÓm tra.
- §¸nh gi¸.
- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.
 - M« h×nh ®ång hå.
- Th­íc kÎ.
- Vë bµi tËp to¸n.
- SGK.
- Gi¸o ¸n.
- B¶ng con.
- GiÊy A3, 
A4.
* BiÖn ph¸p:
 - Thùc hµnh 
luyÖn tËp.
- Ho¹t ®éng 
nhãm.
- H­íng dÉn
 kiÓm tra 
®¸nh gi¸ 
th­êng 
xuyªn.
- HS giái c¸c em vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm ®óng, nhanh, chÝnh x¸c c¸c bµi to¸n cã néi dung cao h¬n.
- HS yÕu lµm thµnh th¹o, ®óng, chÝnh x¸c c¸c bµi tËp ®· häc trong ch­¬ng tr×nh ë møc ®é ®¬n gi¶n.
* ChØ tiªu:
- Giái: 6 em.
- Kh¸: 8 em.
- TB: 6 em.
- YÕu: 1 em

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach giang lop 3.doc